Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 04.11.2019

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen 4 november 2019

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 12.08.2019

Referat fra møde i grundejerforeningens bestyrelse den 12.08.2019.

 

 1. Veje og stier

Bestyrelsen har fået en meddelelse om en stoppet brønd, der bliver taget hånd om problemet.

Der er sat 30 km/t skilte op på Slotsparken – håber at det vil hjælpe med at passe på hinanden i trafikken.

Egon vil se på kloakristene, da flere er meget rustne.

Fejlmeldt lygtepæl er rettet op, så det hjælper at melde det ind, hvis man er træt af at se på enkelte lygtepæle.

Brosten på Baunevænget er ødelagt af lastbil, firmaet kommer og reetablere til efteråret.

 

 1. Arbejdsdage

Der er indkaldt til den næste her den 25 August og der skal også afholdes 1-2 i forbindelse med færdiggørelse af projekt udeliv på toppen.

 

 1. Grønne områder

Fremadrettet vil Egon styre hvornår der skal slås græs, så der klippes når der er behov.

Kontrakten for græsslåning udløber i år og derfor skal forhandles ny kontrakt for kommende sæson og på generalforsamlingen skal plejeniveau for de grønne områder drøftes.

 

 1. Økonomi

Der mangler 1 indbetaling, grundejer rykkes igen.

Vi har modtaget 70.000 kr. i tilskud projekt udeliv.

 

 1. Legeplads

Der arbejdes på at få styr på faldsikring ved legepladsen. Bjarke prøver at få styr på regler og priser.

 

 1. Udeliv på Toppen

Yes vi har nu modtaget byggetilladelsen fra kommunen.

 

Deltagere: Hans Christian Madsen, Egon Sørensen, Søren Nybro, Heidi Jarlund og Bjarke Mortensen.

Næste møde afholdes den 4 November hos Søren

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 27.05.2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 27 maj.

 

 1. Nyt fra formanden.

6 grundejere gik sammen om at få fældet et par store blodbøge i forbindelse med salg af ejendom på L. Lauritsens alle.

 1. Grønne områder.

Udeliv på toppen: Bestyrelsen fik en god gennemgang af projektet, incl. økonomi og skiltning. Gravearbejdet forventes at opstarte i den nærmeste fremtid og vi håber at det meste vil stå klar til sommerfesten i august.

Arbejdsdag: den sidste blev jo som bekendt aflyst, men der planlægges en i juni, med fokus på vedligeholdelse af kanter og rundt ved beplantningen ved tunnel. Nærmere info tilgår senere.

”knolden” håber at det lykkedes at få lavet forsøgsstykket på en arbejdsdag i efteråret.

Legeplads: udvalget var med til dette punkt og der blev lavet en strategi for området.

Få men gode ting evt. fugleredegynge, vippe eller lign.

Faldunderlaget skal fornyes.

Udvalget laver et oplæg med priser, som man kan forholde sig til.

Udvalget undersøger om der er nogle fonde man kan søge hos.

 1. Stier og veje.

Lygtepæle: der er udvalgt 2 meget skæve lygtepæle som bestyrelsen anmelder og så må fremtiden vise om der kommer nogen og retter dem op.

Vinterbekæmpelse: der er blevet hentet 3 priser hjem og vores nuværende entreprenør var den billigste og derfor fortsætter vi med ham de kommende 3 år.

Slotsparken: Farten er stadig alt for høj på Slotsparken derfor bestilles der 2 skilte, de opsættes når de kommer hjem.

Ukrudt: på vores runde rundt i grundejerforeningen bemærkede vi at der flere steder var græs/ukrudt der var groet ud i asfalten. Det skal den enkelte grundejer bekæmpe og gerne hurtigst muligt.

 1. Økonomi

Der var 16 grundejere der ikke havde betalt kontingent til tiden og der er dagsdato uddelt 12 rykkere – det er lidt pinligt at det er nødvendigt at bestyrelsen skal bruge så meget energi på at få kontingentet hentet hjem.

Husk sommerfesten den 17 august.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 12 august.

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 01.04.2019

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 1 april. 

 

 1. Konstituering af bestyrelsen. 

Alle fortsætter på de poster de havde. 

 

 1. Nyt fra formanden. 

Hans Christian har været i dialog med 2 grundejere, om at deres beplantning tager udsigten fra andre. 

Bestyrelsen kan ikke løse konflikterne, men vi opfordrer til en god og konstruktiv dialog. Bestyrelsen vil gerne være bi-sider ved evt. møder, men møderne skal arrangeres af parterne.   

 

Der var indkommet breve fra grundejere og disse blev drøftet og Hans Christian svarer begge. 

 

 1. Opfølgning på generalforsamlingen. 

Der var kommet en enkelt kommentar som blev drøftet og Hans Christian svarer.  

I forbindelse med næste bestyrelsesmøde, indkaldes en lille arbejdsgruppe vedr. ny/renovering af legeplads, så gruppen kan komme godt i gang. 

 

 1. Udeliv på toppen. 

Arbejdsgruppen har afsat til bl.a. boldbane, shelter og bålhytte. Gartneren vil meget snart opstarte på hans del af arbejdet. 

Ordensregler – der afventes på et udspil fra arbejdsgruppen, når de er på plads vil de blive opsat på pladsen. 

Der skal afholdes et møde mellem bestyrelsen og projekt udeliv, så bestyrelsen kan få en gennemgang af projektet på pladsen. Det blev besluttet at det er Hans Christian og Bjarke der bliver bindeled mellem projektet og bestyrelsen. 

 

 1. Grønne områder. 

Der var indkaldt til årets første arbejdsdag, men den er desværre i skrivende stund også blevet aflyst. 

Der bliver indkøbt nogle ”arkitektens trøst” der vil blive plantet som forsøg på ”knolden” ved gangbroen. 

 

 1. Stier og veje. 

Vores kontrakt for vinterbekæmpelse udløber og Egon vil indhente 3 tilbud på de kommen 3 års vinterbekæmpelse. 

Der bliver stadigt kørt for stærkt på vores veje og bestyrelsen indhenter priser på skilte, for den vej at prøve at få farten ned. 

Lygtepæle; bestyrelsen har prøvet at fejlmelde alle de skæve lygtepæle, men uden held da systemet ikke kunne klare så mange på en gang.  

Vi opfordrer den enkelte grundejer til at fejlmelde, man kan gå ind på vores hjemmeside og se hvordan man fejlmelder. På næste bestyrelsesmøde går vi en runde i foreningen og ser på sagen. 

 

 1. Økonomi. 

Der er udsendt en kontingentopkrævning, husk at den skal være betalt senest den 15 maj. 

 

 1. Funktionsbeskrivelser for bestyrelsens arbejde: oplæg fra Bjarke blev drøftet og når den er endeligt færdigredigeret, bliver den lagt på hjemmesiden. 

Velkomstbrev til nye grundejere: oplæg fra Heidi blev drøftet og det bliver rettet til. Fremadrettet vil det blive afleveret til nyankomne, samt lagt på hjemmesiden. 

Hjemmesiden. For ikke specielt IT kyndige er det et stort arbejde og ofte er der brug for support hjælp. Fremadrettet vil det udløse op til 600,- kr. i supporthjælp om året. 

 

 1. Eventuelt. 

Sommerfesten bliver i år den 17 august. Der er brug for hjælp til at rejse og lægge teltet ned. 

 

Næste møde bliver den 27 maj kl. 18.30 hos Søren 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 06.02.2019

Bestyrelsesmøde den 6 Februar

 1. NYT FRA FORMANDEN
 2. Vi har været i dialog med kommunen om hurtig kørsel på Slotsparken og de har været forbi og vil ikke gøre mere i den sag pga. for lidt trafik, men kommunen vil til gengæld gerne se nærmere på trafikken på Smouenvej.

Emnet vendes på den kommende generalforsamling

 • GRØNNE OMRÅDER
 • Skrænten – Der skal sås græs så lang ind mod læbæltet som muligt
 • Næste arbejdsdag vil blive brugt på at klippe og rydde det sidste op på skrænten
 • Legeplads – hvilken vej skal vi! Vi håber at der er nogle grundejere der vil tage teten i arbejdet med at opgradere legeområdet.
 • Knolden – der vil blive lavet et forsøgsstykke med bunddække på ca. 5 kvm, hvis det går til held udbredes det til næste år. Resten af knolden vil blive slået en gang om året.
 • STIER OG VEJE
 • Broen – glassene er endnu ikke hævet. Egon har en plan, som vil blive iværksat til foråret, måske er der brug for et par ekstra hænder, men det meldes ud.
 • Vinterbekæmpelsen – aftalen udløber i år og skal genforhandles og der blev snakket om vi skulle vælge en aftale hvor der betales pr. gang eller den model vi har med fast pris uanset vejrliget. Der var flertal for fastpris modellen.
 • ØKONOMI
 • Regnskabet blev gennemgået og underskrevet
 • EVENTUELT
 • Der skal vælges 2 nye revisorer, da dem vi har jf. vedtægterne ikke kan genvælges. Hvis du går med en lille revisordrøm i maven, så meld gerne ind til Heidi
 • Ved tvister i afdelingen mellem 2 eller flere grundejere opfordres til dialog hurtigst muligt, så tingene ikke eskalerer.

Bestyrelsen bakker op om at de ting der er tinglyst bliver overholdt.

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 19.11.2018

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen 19 november 2018

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 08.10.2018

 1. Nyt fra formanden
 • Ikke noget der ikke vil blive berørt under de andre punkter.

 

 1. Grønne områder
 • På sidste arbejdsdag den 5 oktober, der var 6 deltagere. Der blev beskåret og fliset på skrænten langs Slotsparken, man blev lidt overrasket over hvor stort et arbejde det var, derfor er der blevet indkaldt til endnu en arbejdsdag den 28 Oktober.
 • Der er kommet en henvendelse fra en grundejer om bekæmpelse af rævehaler på fællesområdet – vi vil ikke øge bekæmpelsen af rævehaler i området, da det ikke er en invasiv art og vi ikke ønsker at bruge kemikalier. Rævehaler kan bekæmpes i egne haver ved at hive dem op med ca. 14 dages mellemrum og i løbet af 1 års tid er de udsultet og kommer ikke igen.
 • Der arbejdes på beplantning på noget af knolden/højen ved broen, den skråning der vender ned mod Slotsparken, i løbet af efteråret. Der tænkes evt. på Potentila en blomstrende busk.
 • Heidi har bearbejdet vandværket mht. at beskære bevoksningen på deres grund og det har båret frugt.
 • Der er ikke fuld tilfredshed med græsslåningen – Egon følger op.
 • Der er blevet plantet ved pumpehuset – en stor tak til Hanne for indsatsen.

 

 1. Stier og veje
 • Gartneren har ikke fået lavet trappen ved gangbroen, da han i mellemtiden er gået konkurs, er det ikke sikkert at vi kan få det lavet uden beregning.
 • Egon har det overordnede ansvar for vinterbekæmpelse og græsslåning.
 • Glas i gangbroen synker ned og er ikke blevet hævet endnu. Egon har ikke lykkedes med at lave en aftale med håndværker.
 • Påkørt lampe ved Baunevænget 26 er ikke rep. endnu – Heidi følger op.
 • Hastigheden på Slotsparken er stadig alt for høj, udvalgsformanden for Trafik og veje har lovet at komme og se på problemet. HC rykker for et besøg og Bjarke undersøger hvad hastighedsbegrænsende skilte koster og om vi må opsætte dem.
 • Vi har sammen Rønde Høj og Efterskole gjort opmærksom på de trafikale udfordringer på Smouenvej – der er intet nyt i den sag.
 • Siden mødet har kommunen set på sagen og der lægges op til trafikmåling på Smouenvej inder der træffes en beslutning om eventuelle tiltag og de gør nok ikke mere på Slotsparken, da de mener at der for lidt trafik.

Vi informerer yderligere når vi ved mere.

 

 1. Økonomi
 • Helt overordnet ser økonomien god ud, der er forbrugt mindre på græsslåning pga. den tørre sommer.
 • Vi har ikke fået regningen for beskæring af læbæltet, der rykkes så den kan blive betalt i år.
 • Kommunen har betalt deres del af belysningen langs vandværksgrunden.
 • 1 grundejer (dødsbo) mangler at betale kontingent – der er nu givet 10 dages betalingsfrist inden den går til advokat.
 • De huse på Slotsparken der ikke er med i grundejerforeningen, vil snarest blive opkrævet for vinterbekæmpelse.
 • Foreningen har modtaget 25.000 kr. til udeliv på toppen.
 • Bestyrelsen vil stille forslag til at hæve vederlaget for arbejdsdage på den kommende generalforsamling, da vi mener at arbejdsdagene skal styrkes og have et øget fremmøde, da det er den billigste måde at holde vores område pænt på.

 

 1. Eventuelt
 • Kommunikation – bestyrelsen skal være bedre til internt at afstemme forventninger – på næste møde opstartes der på at lave en beskrivelse af de arbejdsopgaver der ligger i bestyrelsen.
 • Udeliv på toppen tripper for at komme i gang, men prisen på shelter og bålhytte er steget markant, så det er nødvendigt at søge flere midler for at kunne realisere det fulde projekt. Projektgruppen holder opstartsmøde på denne side af jul og vi informerer yderligere når vi ved mere.
 • Generalforsamlingen bliver den 25 Februar 2019. kl. 19.00
 • Næste møde bliver den 19. November hos Søren Baunevænget 26.

 

På vegne af bestyrelsen.

Bjarke Mortensen

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 20.08.2018

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 20. august 2018

 

Tilstede:       Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM)

Afbud:          Bjarke Mortensen (BM), Søren Nybroe (SN)

 

 

 

 1. Grønne områder:

 

 • Planter ved pumpehus er på vej. Aftale etableret med Hanne Tungelund Simonsen, Slotsparken 18, om plantning.

 

 • Græsslåning har været meget begrænset i år pga. den varme sommer. Der er ikke slået græs fra uge 24 til uge 34. Opstart igen i uge 35.

 

 • Syddjurs kommune kommer onsdag den 22. august 2018 og klipper toppen af skrænten.

 

 • De steder der er blevet rodfræset skal jævnes ud og der skal sås græs. ES indhenter pris hos Kenneth

 

 • Beplantning ønskes på skråning v/trappe. ES indhenter pris hos Kenneth

 

 

 1. Stier og veje

 

 • Trappe ved bro er blevet ustabil, årsag undersøges og der indhentes priser på at få den genetableret.

 

 • Efter besøg af 2 kloakfirmaer ser alle kloakker i området nu ud til at fungere optimalt. Lad os høre såfremt du måtte være af en anden mening.

 

 • Lars Bonde, Syddjurs kommune kontaktes vedrørende nyetableret cykelsti v/smouenvej (HJ)

 

 • Intet nyt omkring udkørselsforhold til Smouenvej. Forespørgsel sendt sammen med Højskole til Syddjurs Kommune.

 

 • Glas i bro er skiftet endnu engang. Glas som står på metalkant hejses i nærmeste fremtid (ES)

 

 

 

 1. Økonomi.

 

 • Foreløbigt regnskab for året blev gennemgået og drøftet.
 • Omkostninger til græsslåning er (heldigvis) meget lave
 • Der er afholdt sommerfest, som totalt kostede kr. 4.400. Sommerfesten nærmede sig noget man kunne kalde en succes. Der var i år 41 deltagere og vi håber at gentage arrangementet næste år og rigtig gerne med flere deltagere.

 

 1. evt.

 

 • Har modtaget lidt klager over folk der ikke modtager referat. Mailliste er nu gennemgået af BM og HJ og alt skulle være ok. Alle referater kan desuden findes på vores hjemmeside www.slotsparken.dk
 • Næste møde bliver mandag den 24. september 2018 hos Hans Christian

 

 

Heidi Liann Jarlund

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 16.05.2018

Grundejerforeningsbestyrelsesmøde 16 Maj.

Mødet startede med en gåtur hele fællesområdet rundt, hvor der bl.a. blev set på legepladser og resultatet af arbejdsdagene.

 

1.       Grønne områder.

a.       Arbejdsdage aflønnes fremover med 300 kr. pr. voksen deltager.

b.       Arbejdsdage: der har været afholdt 2 arbejdsdage i området bag Nygårdsvænget 26, den første med 18 deltagere og den anden med 8 deltagere. Træer og buske er blevet fældet og fliset. Nu skal der hyres en gartner til at rodfræse og planere området, så der kan sås græs.

c.       Der ligger nogle bunker med flis og der kan frit afhentes flis, resten vil blive fræset ned når der bliver anlagt græsplæne.

d.       Legepladser: vi kunne konstatere at gyngen ved Baunevænget 18 er rådden og vil derfor blive fjernet hurtigst muligt. Klatretårnet har overfladeråd, men kan klare ca. 5 år mere, det vil i den nærmeste fremtid blive spændt efter.

e.       Heidi deltog i vandværkets generalforsamling og fremførte ønsket om at beskære beplantningen på deres grund yderligere. Bestyrelsen gør ikke yderligere, men opfordrer generede grundejere til selv at rette henvendelse til vandværket.

f.        2 grundejere i toppen af Slotsparken mangler at beskærer deres beplantning mod fællesområdet, Hans Christian har haft en konstruktiv dialog med de 2 grundejere.

g.       Gammel el-skab på varslingsmast er blevet fjernet af elektriker.

h.       Skrænten: er ved at blive slået, læbæltet bliver gjort smallere og der vil blive anlagt græsplæne. Resten bliver skåret ned til ca. 1 meter og fremadrettet vil der blive afholdt en arbejdsdag om året til at holde skrænten, da det er en dyr operation der er igangsat.

i.         Punkter til kommende arbejdsdage.

Piske læbælter og knolden, færdiggøre bag Nygårdsvænget 26, tynde ud i læbæltet bag Nygårdsvænget 10. Der bliver indkaldt til arbejdsdag den 16 Juni hvor der skal piskes.

 

2.       Stier og veje.

a.       Der bliver ofte kørt for stærkt på Stamvejen og Baunevænget. Bestyrelsen opfordrer til at man overholder fartgrænserne. Husk der leger levende børn i området.

Bestyrelsen ønsker input til hvordan man løser/minimerer problemet. Vi søger kommunen om at få oprettet en hastighedszone på 30 km/t  på alle vores veje.

b.       Det er tid til at fjerne ukrudt langs vejkanterne mellem brosten og asfalt – det vil forlænge levetiden på asfalten.

c.       Gangbroen. Glasset skal hæves, det er en tidskrævende opgave, så det kommer til at tage noget tid.

d.       Der er rettet henvendelse til kommunen vedrørende høj hastighed på Smouenvej når vi skal ud på den fra Slotsparken, kommunen har lovet at se på sagen og vende tilbage.

 

3.       Økonomi.

a.       Der er 25 der mangler at betale kontingent, Heidi følger op.

b.       Budgettet for arbejdsdage er brugt, men vi er enige om at forsøge at lave et par stykker til i efteråret.

c.       Økonomien ser god ud, da der ikke har været ekstraordinære udgifter.

 

 

4.       Sommerfest.

Den bliver afholdt den 18 August i et telt der bliver opsat for enden af Baunevænget.

Yderligere informationer tilgår senere.

 

5.       Sankt Hans

Vi mødes på toppen og kl. 20.00 vil bålet blive tændt.

Bestyrelsen er værter med drikkevare og lidt guf til børnene.

 

6.       Eventuelt.

Hjemmesiden er opdateret.

 

Næste møde er mandag den 20 August

 

God sommer til alle.

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 14.03.2018

Grundejerforeningens bestyrelsesmøde den 14 marts 2018 

 

 1. Konstituering 
 • Formand: Hans Christian 
 • Næstformand: Egon 
 • Kasserer: Heidi 
 • Sekretær: Bjarke 
 • Grønne områder: Søren 

 

 1. Grønne områder. 
 • Skrænten – der er lavet aftale om klipning med Syddjurs kommune, HC rykker for hvornår? 
 • Vinterbekæmpelsen har været lidt mangelfuld og Egon tager en snak med entreprenør. 
 • Der vil blive indkaldt til en arbejdsdag, hvor hovedprojektet er fældning af træer og flisning af grene bag Nygårdsvænget 24 og 26. yderligere informationer tilgår snarest. 
 • Sti mod L. Jørgensens alle mangler sidste finish – HC følger op. 
 • Meget fugtigt nede ved tunnel – der holdes øje og senere må man vurdere om der er behov for yderligere tiltag. 
 • Legeplads gennemgås og resultatet gennemgås på næste møde. 
 • Henvendelse fra ”friluftsliv på toppen” vedr. bålhytte og brug af denne – bestyrelsen er positiv overfor henvendelsen, men den sendes videre til arbejdsgruppen, så kan henvendelsen evt. indarbejdes i retningslinjerne for brug af området. 
 • Græsslåning 2018 – Egon forventningsafstemmer med gartneren – vi ønsker fremover ikke at der bliver slået græs på søn og helligdage.  

 

 1. Stier og veje 
 • Nye glas ikke monteret på gangbro endnu pga. dårligt vejr, men Egon sætter i gang hår vejret arter sig. 
 • Forventer at alle brønde er renset – holder øje specielt ved Nygårdsvænget 17 i forbindelse med kommende regnvejr. 
 • Der indkøbes og opsættes nabohjælpskilt, da det ikke lykkedes at få et gratis. 

 

 1. Økonomi 
 • Gennemgang af bevægelser af siden sidste møde – ingen store poster 
 • Det er nu tid til at betale kontingent. Se længere nede i mailen.  

 

 1. Eventuelt 
 • Heidi deltager i vandværkets generalforsamling – vi ønsker at de klipper/styner deres træer og buske på grunden. 
 • Heidi vil prøve at genoplive sommerfest konceptet til august, hvis man gerne vil være med til at arrangere så skriv til Heidi på heidi.l.jarlund@hotmail.com  

Næste møde bliver hos Bjarke onsdag den 16 maj – der startes med en gåtur i området 

I bedes venligst indbetale årets kontingent på 2.000 DKK til nedenstående konto senest 15. maj 2018 ved at angive jeres adresse på flg. måde: (fx.)

Nygå 34
Baun 56
Slot 48

Kontingentet indbetales på foreningens konto i Rønde Sparekasse:
Reg. nr.:       9354
Konto:          0000231458

Det er muligt at få fremsendt et girokort ved at kontakte mig på nedenstående mailadresse.

Med venlig hilsen

Heidi Liann Jarlund
Kasserer Grundejerforeningen Slotsparken
kasserer@slotsparken.dk