Categories
Referater

Bestyrelsesmøde 28.11.2017

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 28. november 2017

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN), Bjarke Mortensen (BM)

 

 

 

 1. Grønne områder:

 

–       Arbejdsdag – Lørdag d. 4. november 2017. kun 3½ mand tilmeldt – derfor aflyst.

 

–     Vi lodder stemningen på kommende generalforsamling for gennemførelse af

arbejdsdage i fremtiden – bla. ved at høre hvornår det passer medlemmerne

bedst.

 

–     BM og KFN planter arkitektens trøst ved fjernvarmens hus på Slotsparken

til marts.

 

–     HCM snakker med Carsten Skivild om at fjerne træer på knolden v/broen.

 

 1. Stier og veje

 

 

– Lys på vandværksstien er etableret – det er så flot.

 

– Vandværket har lovet at beskære træerne for at sikre medlemmernes udsigt.

 

– 2 smadrede ruder på broen. ES kigger på det.

 

– der er stadig 1 kloakbrønd på Baunevænget som ikke fungerer. Kloakmand kigger

på det.

 

 1. Økonomi.

 

–    Det går efter planen.

 

 1. generalforsamling 2018.

– forslag om onsdag d. 21. februar 2018. HJ undersøger med hallen

 1. evt.

– der er tyveknægte på spil i vores område – alle opfordres til at holde ekstra øje.

–   Næste møde hos KFN d. 8. januar 2018.

 

 

Karsten Fryland Nielsen.

Categories
Referater

Bestyrelsesmøde 27.09.2017

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 27. september 2017

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN), Bjarke Mortensen (BM)

 

 

 1. Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde:

– Vedtægter og hjemmeside er opdaterede.

– afholdt to arbejdsdage

– BM har talt med Arne Tophøj – han ønsker ikke flere træer fældet i skellet ud mod fællesarealet.

– BM har talt med en skadedyr bekæmper – muldvarpe skal bekæmpes (gasses) når de er parringslystne (i foråret) pris 5-10.000 kr. pr. år

– alle kontingenter er betalt.

 

 1. Grønne områder:

 

–       Arbejdsdag – Lørdag d. 4. november 2017. BM laver invitation.

 

Indsatsområder:

– knolden v/broen

– tunnelen.

– trappen v/Nygårdsvænget.

– planter v/fjernvarmens pumpestation.

–     Vand på fællesarealet v/Slotsparken – ikke løst endnu. Der sendes en mail til

ejer.

 

–     Grundejerne opfordres til, at der renses i fortov og langs kantsten.

 

–     HCM bestiller maskine til beskæring af toppen af skrænten.

 

 1. Stier og veje

 

– Vejristen ud for Baunevænget 47 er i stykker – ES bestiller Kenneth til at udskifte den. Hvis der er flere vil bestyrelsen gerne vide det så de også kan blive udskiftet.

 

– Der er vejbrønde på Baunevænget og Nygårdsvænget der løber over ved kraftig regn. Der bestilles slamsuger til oprensning.

 

– Lys på vandværksstien. NRGI har meddelt at vi har fået 45.000 til at etablere lys på Vandværksstien.

– lampetype – den samme som i resten af grundejerforeningen.

– prisen. tilbud fra El-con på 56.766,25 – der indhentes ekstra tilbud fra anden

leverandør. HCM snakker med Lars Bonde, Syddjurs Kommune om

kommunen vil dække, beløbet som overskrider det vi har fået fra NRGI.

 

 1. Økonomi.

 

–    Det går efter planen.

 

 1.   evt.

–   Næste møde hos ES d. 28. november 2017..

 

 

Karsten Fryland Nielsen.

Categories
Referater

Bestyrelsesmøde 22.05.2017

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 22. maj 2017

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN), Bjarke Mortensen (BM)

 

 

 1. Grønne områder:

 

Mødet blev indledt med at vi gik en rundtur i området, hvor vi besigtigede de seneste arbejdsdages arbejder.

 

 

Der forsøges afholdt en weekendarbejdsdag, hvor fokusområder er knolden ved broen, skrænt langs Slotsparken samt hjørnet mod Nygårdsvænget ved Slotsparken. BM laver indkaldelse.

 

BM taler med Tophøj vedr. beplantning mod fællesarealet.

 

–    Der er afholdt møde med ejerne langs slotsparken vedr. beskæring af buske mv.

mod fællesarealet samt problemet med vand. De fleste har nu fået skåret tilbage

til skel. HCM kontakter ejeren vedr. dræn langs Slotsparken.

 

 • Fjernvarmen har godkendt at der plantes efeu op ad hus på Slotsparken. ES har sat rionet op og BM planter når det er plantesæson.

 

 • Det ser pt. fint ud mht. affald i fællesarealerne. Det opfordres til at dette fortsættes.

 

 • Græsmanden klager over at der er mange hundelorte i fællesarealerne særligt langs skrænten ved broen. HUSK at samle op – det er også ulækkert for børn og voksne at træde i!!!

 

 • Opfordre til, at der renses i fortov og langskantsten.

 

 • Muldvarpe – BM indhenter tilbud på bekæmpelse.

 

 1. Økonomi.

 

–    Det går efter planen. Kontingent er opkrævet med betalingsfrist 15. maj 2017.

Der mangler pt indbetaling fra 15 grundejere.

 1. evt.

–   sommerfest – Ingen har meldt sig til at hjælpe med planlægningen heraf.

Sommerfesten droppes derfor.

 

–   Sankt Hans – Vi forsøger at gentage ”succesen” vi holder bål med vin, sodavand

og is. KN og HJ køber ind. Så må vi se om vi kan få ild i det J

 

–    næste møde den 21. august 2017. Mødet er hos ES.

 

Karsten Fryland Nielsen.

Categories
Referater

Bestyrelsesmøde 27.03.2017

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 27. marts 201

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

Afbud: Bjarke Mortensen (BM)

 

 1. Konstituering:

Formand: Hans Christian Madsen

Næstformand: Egon Sørensen

Kasserer: Heidi Jarlund

Sekretær: Karsten Fryland Nielsen

Ansvarlig grønne områder: Bjarke Mortensen

 

 1. grønne områder:

 

Der forsøges afholdt en arbejdsdag en hverdag, hvor fokusområdet er Kaløskellet. HCM laver indkaldelse.

 

Der forsøges afholdt en weekendarbejdsdag, hvor fokusområder er knolden ved broen, yderkanter, skrænt langs Slotsparken. BM laver indkaldelse.

 

Herudover skal der laves fliser til borde/bænkesæt ved legeplads samt vedligehold af borde/bænkesæt og legeredskaber. Laves evt. som en eftermiddag/aften opgave – alt efter tilslutning.

 

 • Begrænset beskæring af skrænt for oven og forneden langs Slotsparken. HCM kontakter Kenneth.

 

 • HJ undersøger om det er ok at vi planter efeu op ad Fjernvarmens hus på Slotsparken.

 

 • BM snakker med lejer på Nygårdsvænget 16, vedr. parkering på foreningens areal.

 

 • Arealet ved Slotsparken 30-40 – HCM laver indkaldelse til møde med grundejerne. HCM og ES tager en snak med disse.

 

 • Muldvarpe – BM indhenter tilbud på bekæmpelse.

 

 1. økonomi.

 

–   Det går efter planen. Kontingent opkræves med betalingsfrist 15. maj 2017.

 1. evt.

– sommerfest – Ole Primdal har foreslået at der laves en sommerfest så alle de nye

medlemmer af grundejerforeningen kan møde de ”gamle”. Bestyrelsen opfordrer til

at de der vil deltage i planlægningen heraf kontakter KFN, således der kan

nedsættes et festudvalg.

 

– Sankt Hans – hvis der kan indsamles grene til et bål vil der igen i år blive afholdt

Sankt Hans bål. Så må vi se om vi kan få ild i det J

 

– næste møde den 22. maj 2017 indledes med en gåtur rundt i området. Mødet er

hos KFN.

 

Karsten Fryland Nielsen.

Categories
Referater

Indkaldelses ekstraordinær generalforsamling 2017

Grundejerforeningen Slotsparken Rønde, 9. marts 2017

 

 

Kære beboer i Grundejerforeningen Slotsparken

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsparken

 

Mandag den 27. marts 2017 kl. 19:00

                     på Rønde Bilibliotek

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtægtsændring
 3. Eventuelt

 

Ad. 2

 

Da der på ordinær generalforsamling d. 22. februar 2017 ikke var nok fremmødte grundejere, kunne det af bestyrelsen fremlagte forslag til vedtægtsændringer ikke behandles.

 

Derfor indkaldes der nu til en ekstraordinær generalforsamling således at vedtægtsændringerne om at det er generalforsamlingen der bestemmer vederlaget til bestyrelsen kan vedtages.

 

Ifølge vedtægterne kan vedtægtsændringer vedtages på en ekstraordinær generalforsamling såfremt der skal indkaldes med et varsel på 8 dage uanset de mødtes antal. Til beslutningen kræves dog at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

 

 

På Bestyrelsens vegne

 

 

Karsten Fryland Nielsen

Baunevænget 25.

kn@brandt-madsen.dk

 

Bilag – forslag til formulering af af bestemmelser

 

Forslag til formulering af bestemmelser till indsættelse i vedtægten vedr. honorar til bestyrelsen.

 

 • 12 Tilføjes nyt afsnit:

”Der udbetales vederlag til bestyrelsen. Vederlaget fastsættes af generalforsamlingen”

 

 • 14 Tilføjes nyt pkt. 5 – efterfølgende punkter rykkes.

”Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen”

Categories
Nyheder Referater

Indkaldelse generalforsamling 2017

Kære beboer i Grundejerforeningen Slotsparken

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsparken

 

Onsdag den 22. februar 201 kl. 19:00

i Rønde Idrætscenter (Pyramiden)

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af Bestyrelse, og Revisorer
 7. Eventuelt

 

Ad. 5

Forslag skal sendes senest d. 8. februar 2017. Gerne på mail til madsen.roende@tdcadsl.dk

 

Ad. 6

Heidi Jarlund B45, Egon Sørensen S16 og Hans Christian Madsen B37 er på valg til Bestyrelsen.

Alle 3 genopstiller.

 

Bestyrelsen består derudover af, Karsten Fryland Nielsen B25, og Bjarke Mortensen N21 som ikke er på valg.

 

Der skal i år vælges suppleanter til bestyrelsen. Derudover skal der vælges revisorer samt en revisor suppleant, da valg heraf skete på generalforsamling i 2015.

 

Vi glæder os til at se så mange som muligt og vil gerne opfordre til, at vi bruger disse timer til hyggeligt samvær.

 

På Bestyrelsens vegne

 

 

Karsten Fryland Nielsen

Baunevænget 25.

kn@brandt-madsen.dk

Categories
Referater

Bestyrelsesmøde 10.01.2017

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d.10. januar 2017.

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Hans Christian Madsen (HCM), Bjarke Mortensen (BM), Karsten Fryland Nielsen (KFN) Egon Sørensen (ES)

 1. De grønne områder, stier og veje:

Kantsten på Baunevænget er lavet

 

Vejbrønd på Baunevænget samt Nygårdsvænget er oprenset.

 

Arbejdsdage i foråret 2017 fastsættes i den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

 

Kommunen er ikke vendt tilbage vedr. vores forespørgsel på fartdæmpning på Slotsparken. De ville besigtige vejen og derefter vurdere om der skulle gennemføres en fartmåling på strækningen. Vi afventer kommunen.

 

HCM oplyste at der er udviklet en app hvor man kan anmelde problemer vedr. den kommunale service på veje, stier og gadelys mv.

 

 1. Økonomi:

Udkast til regnskab samt budget blev gennemgået og drøftet

 

 1. Generalforsamling:

Pyramiden er bestilt til den 22. februar 2017 kl. 19.00. HJ bestiller vand, øl og kaffe.

 

KN sørger for stemmesedler samt opdateret liste over grundejerforeningens medlemmer.

 

KN sender indkaldelse til generalforsamlingen til medlemmerne. (skal fremsendes senste med 1 måneds varsel)

 

KN finder en dirigent til generalforsamlingen.

 

HCM har haft rotter i sin kloak og har derfor selv fået isat og betalt en rottespærre. Når en grundejer har rotter i kloakken har vi det nok alle sammen. Derfor vedhæftes der oplysning om hvad en rottespærre er sammen med referatet.

 

Næste møde aftales efter generalforsamlingen.

Categories
Referater

Bestyrelsesmøde 08.11.2016

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 8. november 2016

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Bjarke Mortensen (BM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

 

 1. grønne områder, veje og stier:

 

 • Det blev afholdt arbejdsdag d. 30. oktober med deltagelse af 6 grundejere. Der blev skåret ned lang med grundene i Nygårdsvænget.
 • Kenneth sættes i gang med opretning/udskiftning af de kantsten som der er indhentet tilbud på. ES kontakter Kenneth.
 • To vej brønde – en på Baunevænget og en i Nygårdsvænget løber over når det regner. ES snakker med Kenneth om oprensning.
 • Det blev besluttet at få rodfræset efter seneste arbejdsdag, og gennemførelse af rydning jord og buske der er vokset udover fortovet ved lille legeplads på Nygårdsvænget. BM indhenter tilbud fra Kenneth.

–    Skrænten langs Slotsparken – det blev besluttet at lade den være ind til videre.

Når bevoksningen bliver for høj vil træer og generende buske blive skåret ned.

Amme træer skæres ned.

–    Kommunen har oplyst at man vil foretage en besigtigelse af forholdene og

herefter vurdere om der skal lave en undersøgelse i form af fartundersøgelse.

 

 1. økonomi.

 

–   Det går efter planen.

 1. evt.

– HJ bestiller hallen til generalforsamling

– næste møde 4/1 2017 hos Hans Christian.

 

Karsten Fryland Nielsen.

 

Categories
Referater

Bestyrelsesmøde 23.08.2016

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 23. august 2016

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

Afbud: Bjarke Mortensen (BM)

 

 1. grønne områder:

 

 • Det forventes at der afholdes arbejdsdag d. 8-9. oktober 2016. BM fastsætter den præcise dato og laver indbydelse.
 • HCM har indkalder også til arbejdsdag en hverdag.
 • Fokusområder: græskanter rundt i området, knolden, eftersyn af borde/bænke og legeplads.
 • Grundejerne opfordres til at fjerne ukrudt ved kantsten og fortov således at der ikke sker skader på veje og fortove. Der sendes særskilt mail ud herom.
 • Der har ikke været nogen tilkendegivelser fra grundejerne vedr. pasning af skrænten ned mod Slotsparken. Bestyrelsen vil herefter overveje hvad der skal ske. Herunder en fuldstændig nedskæring.

 

 1. Veje/stier

 

–    Kommunen vender tilbage vedr. mulighed for evt. etablering af fartdæmpning.

–    Egon rejser/ får havemanden til at rejse de små mure der er blevet væltet ved

broen.

 1. økonomi.

 

–   Det går efter planen.

 1. evt.

– næste møde 8/11 16 hos Bjarke.

 

Karsten Fryland Nielsen.

Categories
Referater

Bestyrelsesmøde 13.06.2016

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 13. juni 2016

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Bjarke Mortensen (BM), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

 

 

 1. Grønne områder:
 • Bestyrelsen gik en tur i området inden bestyrelsesmødet.
 • HCM gennemført arbejdsdag d. 13. april – der er deltog 8. grundejere. Der blev arbejdes i skellet ud mod Kalø m. flisning og oprydning, samt nedskæring på skrænten mod slotsparken.
 • Forårsarbejdsdag – BM afholdt arbejdsdag den 22. maj 2016 med 4 deltagere. Der blev fliset ned mod Nygårdsvænget samt skåret ned i kanten langs kanten på skrænten mod Slotsparken.
 • Der gennemføres også arbejdsdag i efteråret – BM indkalder hertil.
 • Der skal slås kanter rundt langs græsarealerne og på knolden ved broen. Der skal bruges tre mand. Henvendelse til BM hvis man kan/vil bruge en dag herpå. Refusion iht. gældende regler.
 • Grundejerne opfordres til i lighed med sidste år at fjerne ukrudt og græs langs kantsten samt mellem fliser i fortov.
 • Skrænten er igen vokset meget – og tager meget snart igen magten fra os. Hvis der ikke bliver en massiv tilmelding til næstkommende arbejdsdag til efteråret – og den tidligere arbejdsgruppe tager initiativ vedr. pasning af skrænten – vil bestyrelsen hyre gartnerhjælp til at rydde skrænten.
 1. Veje/lamper:

–    ES får Kenneth til at lave kantsten ved toppen af Baunevænget + ved vende-

pladsen på Nygårdsvænget.

–    KN snakker videre med kommunen vedr. hastighedsdæmpning på Slotsparken.

–    Kommunen har meddelt at de ikke har glemt lamperne på stikvejen ved

Slotsparken – de bliver skiftet når de kommer til dem. Kommunen opretter ikke

lygtepælene

–    Sti v/Nygårdsvænget ned til tunnelen – Kommunen har meddelt at de ikke vil

asfaltere denne. HCM skriver brev til Kommunen herom da det er en del af den

naturlige vej som beboerne i Baunehøjparken vil tage ned til skolen.

–   Vejskiltene ved Smouenvej er skiftet af Kommunen.

–   Flaskecontaineren tømmes nu ugentligt – vi håber at det dermed er slut med

flasker og rod rundt om containeren.

 

 1. Økonomi:

–   økonomien er som forventet og som budgetteret.

 

 1. evt.

–  Der er stadig beboere der smider affald (herunder også haveaffald) på fælles

arealerne – det er FORBUDT – STRENGT FORBUDT.

–  Der afholdes igen Sankt Hans – Grundejerforeningen køber vin, sodavand og is.

Bålet (forsøges) tændt kl. 20.00. HCM skaffer halmballe.

 

 

 1. Næste møde.- 23. august 2016 – hos ES

 

Velkommen til Benita Back Pedersen og Søren Drøffler Nybroe, der er nye beboere på Baunevænget 26, og Lise Karen Bernsted ny ejer på Nygårdsvænget 35.

 

Karsten Fryland Nielsen.