Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 19.11.2018

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 19. november 2018  

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Søren Nybroe (SN) 

Afbud: Bjarke Mortensen (BM)  

1.    Nyt fra formanden 

 ·         Generalforsamling skal flyttes fra den 25. februar til den 26. februar, da HC var            blevet dobbeltbooket. 

 

·         I henhold til Ideer fra borgermøde er trafikafviklingen på Smouenvej nævnt i               referatet med følgende “Trafikafviklingen på Smouenvej bør forbedres med mindre                hastighed pga. udkørslerne til Smouenvej og et parkeringsforbud på første del af                        Smouenvej til efter Rønde Høj- og Efterskole Dette betyder at der er fokus på                   Smouenvej 

 2.    Grønne områder 

·          Arbejdsdagen den 28. oktober gik rigtig fint. Afsluttende oprydning på                         skrænten.  9 mand mødte op til en dag i snevejr/sol 

 ·         Legepladsen kører på det sidste vers. Den skal renoveres i løbet af 2019. Der            bliver budgetteret med omkostninger til nyindkøb/vedligeholdelse. 

 ·         Der er planer om at skrænten skal finpudses. Der indkaldes til arbejdsdag inden          foråret hvor det sidste bliver klippet ned og afklip afhentes af vognmand. 

 ·         Knolden er klippet. Vi er lidt udfordret omkring hvad der skal plantes på knolden,        således den bliver rimelig vedligeholdelsesfri. Er der evt. en der har en god ide?        Løsningen er at en robotklipper slår knolden en gang pr. år. 

 3.    Stier og veje 

 ·         Syddjurs kommune vil lave trafiktælling på Smouenvej 

 ·         Trappen ved broen er rettet op endnu engang 

 ·         Der skal henstilles til at den enkelte grundejer er opmærksom på at få fjernet             græs/ukrudt mellem kantsten og vej når det bliver forår, dette sikrer os en                   længere holdbarhed af vores asfalt 

4.    Økonomi 

·         Nyt budget blev lagt i fællesskab 

5.      Eventuelt 

·         HJ invitere udeliv på toppen til generalforsamling 

·         Næste møde 4. februar 2018 hos Heidi 

·         Bjarke – husk at indkalde til generalforsamling senest den 26. januar. På valg er         HC, ES og HJ. Der skal desuden vælges nye revisorer.  

 

Heidi Liann Jarlund  

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 08.10.2018

 1. Nyt fra formanden
 • Ikke noget der ikke vil blive berørt under de andre punkter.

 

 1. Grønne områder
 • På sidste arbejdsdag den 5 oktober, der var 6 deltagere. Der blev beskåret og fliset på skrænten langs Slotsparken, man blev lidt overrasket over hvor stort et arbejde det var, derfor er der blevet indkaldt til endnu en arbejdsdag den 28 Oktober.
 • Der er kommet en henvendelse fra en grundejer om bekæmpelse af rævehaler på fællesområdet – vi vil ikke øge bekæmpelsen af rævehaler i området, da det ikke er en invasiv art og vi ikke ønsker at bruge kemikalier. Rævehaler kan bekæmpes i egne haver ved at hive dem op med ca. 14 dages mellemrum og i løbet af 1 års tid er de udsultet og kommer ikke igen.
 • Der arbejdes på beplantning på noget af knolden/højen ved broen, den skråning der vender ned mod Slotsparken, i løbet af efteråret. Der tænkes evt. på Potentila en blomstrende busk.
 • Heidi har bearbejdet vandværket mht. at beskære bevoksningen på deres grund og det har båret frugt.
 • Der er ikke fuld tilfredshed med græsslåningen – Egon følger op.
 • Der er blevet plantet ved pumpehuset – en stor tak til Hanne for indsatsen.

 

 1. Stier og veje
 • Gartneren har ikke fået lavet trappen ved gangbroen, da han i mellemtiden er gået konkurs, er det ikke sikkert at vi kan få det lavet uden beregning.
 • Egon har det overordnede ansvar for vinterbekæmpelse og græsslåning.
 • Glas i gangbroen synker ned og er ikke blevet hævet endnu. Egon har ikke lykkedes med at lave en aftale med håndværker.
 • Påkørt lampe ved Baunevænget 26 er ikke rep. endnu – Heidi følger op.
 • Hastigheden på Slotsparken er stadig alt for høj, udvalgsformanden for Trafik og veje har lovet at komme og se på problemet. HC rykker for et besøg og Bjarke undersøger hvad hastighedsbegrænsende skilte koster og om vi må opsætte dem.
 • Vi har sammen Rønde Høj og Efterskole gjort opmærksom på de trafikale udfordringer på Smouenvej – der er intet nyt i den sag.
 • Siden mødet har kommunen set på sagen og der lægges op til trafikmåling på Smouenvej inder der træffes en beslutning om eventuelle tiltag og de gør nok ikke mere på Slotsparken, da de mener at der for lidt trafik.

Vi informerer yderligere når vi ved mere.

 

 1. Økonomi
 • Helt overordnet ser økonomien god ud, der er forbrugt mindre på græsslåning pga. den tørre sommer.
 • Vi har ikke fået regningen for beskæring af læbæltet, der rykkes så den kan blive betalt i år.
 • Kommunen har betalt deres del af belysningen langs vandværksgrunden.
 • 1 grundejer (dødsbo) mangler at betale kontingent – der er nu givet 10 dages betalingsfrist inden den går til advokat.
 • De huse på Slotsparken der ikke er med i grundejerforeningen, vil snarest blive opkrævet for vinterbekæmpelse.
 • Foreningen har modtaget 25.000 kr. til udeliv på toppen.
 • Bestyrelsen vil stille forslag til at hæve vederlaget for arbejdsdage på den kommende generalforsamling, da vi mener at arbejdsdagene skal styrkes og have et øget fremmøde, da det er den billigste måde at holde vores område pænt på.

 

 1. Eventuelt
 • Kommunikation – bestyrelsen skal være bedre til internt at afstemme forventninger – på næste møde opstartes der på at lave en beskrivelse af de arbejdsopgaver der ligger i bestyrelsen.
 • Udeliv på toppen tripper for at komme i gang, men prisen på shelter og bålhytte er steget markant, så det er nødvendigt at søge flere midler for at kunne realisere det fulde projekt. Projektgruppen holder opstartsmøde på denne side af jul og vi informerer yderligere når vi ved mere.
 • Generalforsamlingen bliver den 25 Februar 2019. kl. 19.00
 • Næste møde bliver den 19. November hos Søren Baunevænget 26.

 

På vegne af bestyrelsen.

Bjarke Mortensen

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 20.08.2018

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 20. august 2018

 

Tilstede:       Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM)

Afbud:          Bjarke Mortensen (BM), Søren Nybroe (SN)

 

 

 

 1. Grønne områder:

 

 • Planter ved pumpehus er på vej. Aftale etableret med Hanne Tungelund Simonsen, Slotsparken 18, om plantning.

 

 • Græsslåning har været meget begrænset i år pga. den varme sommer. Der er ikke slået græs fra uge 24 til uge 34. Opstart igen i uge 35.

 

 • Syddjurs kommune kommer onsdag den 22. august 2018 og klipper toppen af skrænten.

 

 • De steder der er blevet rodfræset skal jævnes ud og der skal sås græs. ES indhenter pris hos Kenneth

 

 • Beplantning ønskes på skråning v/trappe. ES indhenter pris hos Kenneth

 

 

 1. Stier og veje

 

 • Trappe ved bro er blevet ustabil, årsag undersøges og der indhentes priser på at få den genetableret.

 

 • Efter besøg af 2 kloakfirmaer ser alle kloakker i området nu ud til at fungere optimalt. Lad os høre såfremt du måtte være af en anden mening.

 

 • Lars Bonde, Syddjurs kommune kontaktes vedrørende nyetableret cykelsti v/smouenvej (HJ)

 

 • Intet nyt omkring udkørselsforhold til Smouenvej. Forespørgsel sendt sammen med Højskole til Syddjurs Kommune.

 

 • Glas i bro er skiftet endnu engang. Glas som står på metalkant hejses i nærmeste fremtid (ES)

 

 

 

 1. Økonomi.

 

 • Foreløbigt regnskab for året blev gennemgået og drøftet.
 • Omkostninger til græsslåning er (heldigvis) meget lave
 • Der er afholdt sommerfest, som totalt kostede kr. 4.400. Sommerfesten nærmede sig noget man kunne kalde en succes. Der var i år 41 deltagere og vi håber at gentage arrangementet næste år og rigtig gerne med flere deltagere.

 

 1. evt.

 

 • Har modtaget lidt klager over folk der ikke modtager referat. Mailliste er nu gennemgået af BM og HJ og alt skulle være ok. Alle referater kan desuden findes på vores hjemmeside www.slotsparken.dk
 • Næste møde bliver mandag den 24. september 2018 hos Hans Christian

 

 

Heidi Liann Jarlund

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 16.05.2018

Grundejerforeningsbestyrelsesmøde 16 Maj.

Mødet startede med en gåtur hele fællesområdet rundt, hvor der bl.a. blev set på legepladser og resultatet af arbejdsdagene.

 

1.       Grønne områder.

a.       Arbejdsdage aflønnes fremover med 300 kr. pr. voksen deltager.

b.       Arbejdsdage: der har været afholdt 2 arbejdsdage i området bag Nygårdsvænget 26, den første med 18 deltagere og den anden med 8 deltagere. Træer og buske er blevet fældet og fliset. Nu skal der hyres en gartner til at rodfræse og planere området, så der kan sås græs.

c.       Der ligger nogle bunker med flis og der kan frit afhentes flis, resten vil blive fræset ned når der bliver anlagt græsplæne.

d.       Legepladser: vi kunne konstatere at gyngen ved Baunevænget 18 er rådden og vil derfor blive fjernet hurtigst muligt. Klatretårnet har overfladeråd, men kan klare ca. 5 år mere, det vil i den nærmeste fremtid blive spændt efter.

e.       Heidi deltog i vandværkets generalforsamling og fremførte ønsket om at beskære beplantningen på deres grund yderligere. Bestyrelsen gør ikke yderligere, men opfordrer generede grundejere til selv at rette henvendelse til vandværket.

f.        2 grundejere i toppen af Slotsparken mangler at beskærer deres beplantning mod fællesområdet, Hans Christian har haft en konstruktiv dialog med de 2 grundejere.

g.       Gammel el-skab på varslingsmast er blevet fjernet af elektriker.

h.       Skrænten: er ved at blive slået, læbæltet bliver gjort smallere og der vil blive anlagt græsplæne. Resten bliver skåret ned til ca. 1 meter og fremadrettet vil der blive afholdt en arbejdsdag om året til at holde skrænten, da det er en dyr operation der er igangsat.

i.         Punkter til kommende arbejdsdage.

Piske læbælter og knolden, færdiggøre bag Nygårdsvænget 26, tynde ud i læbæltet bag Nygårdsvænget 10. Der bliver indkaldt til arbejdsdag den 16 Juni hvor der skal piskes.

 

2.       Stier og veje.

a.       Der bliver ofte kørt for stærkt på Stamvejen og Baunevænget. Bestyrelsen opfordrer til at man overholder fartgrænserne. Husk der leger levende børn i området.

Bestyrelsen ønsker input til hvordan man løser/minimerer problemet. Vi søger kommunen om at få oprettet en hastighedszone på 30 km/t  på alle vores veje.

b.       Det er tid til at fjerne ukrudt langs vejkanterne mellem brosten og asfalt – det vil forlænge levetiden på asfalten.

c.       Gangbroen. Glasset skal hæves, det er en tidskrævende opgave, så det kommer til at tage noget tid.

d.       Der er rettet henvendelse til kommunen vedrørende høj hastighed på Smouenvej når vi skal ud på den fra Slotsparken, kommunen har lovet at se på sagen og vende tilbage.

 

3.       Økonomi.

a.       Der er 25 der mangler at betale kontingent, Heidi følger op.

b.       Budgettet for arbejdsdage er brugt, men vi er enige om at forsøge at lave et par stykker til i efteråret.

c.       Økonomien ser god ud, da der ikke har været ekstraordinære udgifter.

 

 

4.       Sommerfest.

Den bliver afholdt den 18 August i et telt der bliver opsat for enden af Baunevænget.

Yderligere informationer tilgår senere.

 

5.       Sankt Hans

Vi mødes på toppen og kl. 20.00 vil bålet blive tændt.

Bestyrelsen er værter med drikkevare og lidt guf til børnene.

 

6.       Eventuelt.

Hjemmesiden er opdateret.

 

Næste møde er mandag den 20 August

 

God sommer til alle.

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 14.03.2018

Grundejerforeningens bestyrelsesmøde den 14 marts 2018 

 

 1. Konstituering 
 • Formand: Hans Christian 
 • Næstformand: Egon 
 • Kasserer: Heidi 
 • Sekretær: Bjarke 
 • Grønne områder: Søren 

 

 1. Grønne områder. 
 • Skrænten – der er lavet aftale om klipning med Syddjurs kommune, HC rykker for hvornår? 
 • Vinterbekæmpelsen har været lidt mangelfuld og Egon tager en snak med entreprenør. 
 • Der vil blive indkaldt til en arbejdsdag, hvor hovedprojektet er fældning af træer og flisning af grene bag Nygårdsvænget 24 og 26. yderligere informationer tilgår snarest. 
 • Sti mod L. Jørgensens alle mangler sidste finish – HC følger op. 
 • Meget fugtigt nede ved tunnel – der holdes øje og senere må man vurdere om der er behov for yderligere tiltag. 
 • Legeplads gennemgås og resultatet gennemgås på næste møde. 
 • Henvendelse fra ”friluftsliv på toppen” vedr. bålhytte og brug af denne – bestyrelsen er positiv overfor henvendelsen, men den sendes videre til arbejdsgruppen, så kan henvendelsen evt. indarbejdes i retningslinjerne for brug af området. 
 • Græsslåning 2018 – Egon forventningsafstemmer med gartneren – vi ønsker fremover ikke at der bliver slået græs på søn og helligdage.  

 

 1. Stier og veje 
 • Nye glas ikke monteret på gangbro endnu pga. dårligt vejr, men Egon sætter i gang hår vejret arter sig. 
 • Forventer at alle brønde er renset – holder øje specielt ved Nygårdsvænget 17 i forbindelse med kommende regnvejr. 
 • Der indkøbes og opsættes nabohjælpskilt, da det ikke lykkedes at få et gratis. 

 

 1. Økonomi 
 • Gennemgang af bevægelser af siden sidste møde – ingen store poster 
 • Det er nu tid til at betale kontingent. Se længere nede i mailen.  

 

 1. Eventuelt 
 • Heidi deltager i vandværkets generalforsamling – vi ønsker at de klipper/styner deres træer og buske på grunden. 
 • Heidi vil prøve at genoplive sommerfest konceptet til august, hvis man gerne vil være med til at arrangere så skriv til Heidi på heidi.l.jarlund@hotmail.com  

Næste møde bliver hos Bjarke onsdag den 16 maj – der startes med en gåtur i området 

I bedes venligst indbetale årets kontingent på 2.000 DKK til nedenstående konto senest 15. maj 2018 ved at angive jeres adresse på flg. måde: (fx.)

Nygå 34
Baun 56
Slot 48

Kontingentet indbetales på foreningens konto i Rønde Sparekasse:
Reg. nr.:       9354
Konto:          0000231458

Det er muligt at få fremsendt et girokort ved at kontakte mig på nedenstående mailadresse.

Med venlig hilsen

Heidi Liann Jarlund
Kasserer Grundejerforeningen Slotsparken
kasserer@slotsparken.dk 

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 08.01.2018

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 8. januar 2018

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN), Bjarke Mortensen (BM)

 

 

 

 1. Grønne områder:

 

–       Skrænten og knolden – HCM og HJ holder møde med Søren Rasmussen for at se på muligheder for beskæring.

 

–     De løse sten der ligger ved området ved legepladsen der er rodfræset skal

fjernes så der kan sås græs.

 

–     ES snakker med Kenneth (græsmand om slåning af græs rundt om lygtepæle)

 

 1. Stier og veje

 

 

– Elcon lægger belægning (grus) på vandværksstien.

 

– Der er forsat problemer med kloakken ved B15, HCM snakker Syddjurs

Spildevand. Ellers skal Djurslands Kloakservice kontaktes.

 

– Der 2 smadrede ruder på broen. ES kigger på det og får hjælp hertil.

 

– Gadelys – en lampe på Slotsparken er i stykker. HCM har fejlmeldt det.

HJ retter link på hjemmesiden.

 

 1. Økonomi.

 

–    Udkast til regnskab blev gennemgået og drøftet.

–    Budgetudkast blev gennemgået og drøftet.

 

 1. Generalforsamling 2018.

– Hallen er på plads.

– KFN finder dirigent

– KFN finder stemmesedler.

– KFN laver indkaldelse til generalforsamling.

 

 1. evt.

–   Næste møde aftales efter generalforsamlingen.

 

Karsten Fryland Nielsen.

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 28.11.2017

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 28. november 2017

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN), Bjarke Mortensen (BM)

 

 

 

 1. Grønne områder:

 

–       Arbejdsdag – Lørdag d. 4. november 2017. kun 3½ mand tilmeldt – derfor aflyst.

 

–     Vi lodder stemningen på kommende generalforsamling for gennemførelse af

arbejdsdage i fremtiden – bla. ved at høre hvornår det passer medlemmerne

bedst.

 

–     BM og KFN planter arkitektens trøst ved fjernvarmens hus på Slotsparken

til marts.

 

–     HCM snakker med Carsten Skivild om at fjerne træer på knolden v/broen.

 

 1. Stier og veje

 

 

– Lys på vandværksstien er etableret – det er så flot.

 

– Vandværket har lovet at beskære træerne for at sikre medlemmernes udsigt.

 

– 2 smadrede ruder på broen. ES kigger på det.

 

– der er stadig 1 kloakbrønd på Baunevænget som ikke fungerer. Kloakmand kigger

på det.

 

 1. Økonomi.

 

–    Det går efter planen.

 

 1. generalforsamling 2018.

– forslag om onsdag d. 21. februar 2018. HJ undersøger med hallen

 1. evt.

– der er tyveknægte på spil i vores område – alle opfordres til at holde ekstra øje.

–   Næste møde hos KFN d. 8. januar 2018.

 

 

Karsten Fryland Nielsen.

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 27.09.2017

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 27. september 2017

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN), Bjarke Mortensen (BM)

 

 

 1. Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde:

– Vedtægter og hjemmeside er opdaterede.

– afholdt to arbejdsdage

– BM har talt med Arne Tophøj – han ønsker ikke flere træer fældet i skellet ud mod fællesarealet.

– BM har talt med en skadedyr bekæmper – muldvarpe skal bekæmpes (gasses) når de er parringslystne (i foråret) pris 5-10.000 kr. pr. år

– alle kontingenter er betalt.

 

 1. Grønne områder:

 

–       Arbejdsdag – Lørdag d. 4. november 2017. BM laver invitation.

 

Indsatsområder:

– knolden v/broen

– tunnelen.

– trappen v/Nygårdsvænget.

– planter v/fjernvarmens pumpestation.

–     Vand på fællesarealet v/Slotsparken – ikke løst endnu. Der sendes en mail til

ejer.

 

–     Grundejerne opfordres til, at der renses i fortov og langs kantsten.

 

–     HCM bestiller maskine til beskæring af toppen af skrænten.

 

 1. Stier og veje

 

– Vejristen ud for Baunevænget 47 er i stykker – ES bestiller Kenneth til at udskifte den. Hvis der er flere vil bestyrelsen gerne vide det så de også kan blive udskiftet.

 

– Der er vejbrønde på Baunevænget og Nygårdsvænget der løber over ved kraftig regn. Der bestilles slamsuger til oprensning.

 

– Lys på vandværksstien. NRGI har meddelt at vi har fået 45.000 til at etablere lys på Vandværksstien.

– lampetype – den samme som i resten af grundejerforeningen.

– prisen. tilbud fra El-con på 56.766,25 – der indhentes ekstra tilbud fra anden

leverandør. HCM snakker med Lars Bonde, Syddjurs Kommune om

kommunen vil dække, beløbet som overskrider det vi har fået fra NRGI.

 

 1. Økonomi.

 

–    Det går efter planen.

 

 1.   evt.

–   Næste møde hos ES d. 28. november 2017..

 

 

Karsten Fryland Nielsen.

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 22.05.2017

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 22. maj 2017

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN), Bjarke Mortensen (BM)

 

 

 1. Grønne områder:

 

Mødet blev indledt med at vi gik en rundtur i området, hvor vi besigtigede de seneste arbejdsdages arbejder.

 

 

Der forsøges afholdt en weekendarbejdsdag, hvor fokusområder er knolden ved broen, skrænt langs Slotsparken samt hjørnet mod Nygårdsvænget ved Slotsparken. BM laver indkaldelse.

 

BM taler med Tophøj vedr. beplantning mod fællesarealet.

 

–    Der er afholdt møde med ejerne langs slotsparken vedr. beskæring af buske mv.

mod fællesarealet samt problemet med vand. De fleste har nu fået skåret tilbage

til skel. HCM kontakter ejeren vedr. dræn langs Slotsparken.

 

 • Fjernvarmen har godkendt at der plantes efeu op ad hus på Slotsparken. ES har sat rionet op og BM planter når det er plantesæson.

 

 • Det ser pt. fint ud mht. affald i fællesarealerne. Det opfordres til at dette fortsættes.

 

 • Græsmanden klager over at der er mange hundelorte i fællesarealerne særligt langs skrænten ved broen. HUSK at samle op – det er også ulækkert for børn og voksne at træde i!!!

 

 • Opfordre til, at der renses i fortov og langskantsten.

 

 • Muldvarpe – BM indhenter tilbud på bekæmpelse.

 

 1. Økonomi.

 

–    Det går efter planen. Kontingent er opkrævet med betalingsfrist 15. maj 2017.

Der mangler pt indbetaling fra 15 grundejere.

 1. evt.

–   sommerfest – Ingen har meldt sig til at hjælpe med planlægningen heraf.

Sommerfesten droppes derfor.

 

–   Sankt Hans – Vi forsøger at gentage ”succesen” vi holder bål med vin, sodavand

og is. KN og HJ køber ind. Så må vi se om vi kan få ild i det J

 

–    næste møde den 21. august 2017. Mødet er hos ES.

 

Karsten Fryland Nielsen.

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 27.03.2017

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 27. marts 201

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

Afbud: Bjarke Mortensen (BM)

 

 1. Konstituering:

Formand: Hans Christian Madsen

Næstformand: Egon Sørensen

Kasserer: Heidi Jarlund

Sekretær: Karsten Fryland Nielsen

Ansvarlig grønne områder: Bjarke Mortensen

 

 1. grønne områder:

 

Der forsøges afholdt en arbejdsdag en hverdag, hvor fokusområdet er Kaløskellet. HCM laver indkaldelse.

 

Der forsøges afholdt en weekendarbejdsdag, hvor fokusområder er knolden ved broen, yderkanter, skrænt langs Slotsparken. BM laver indkaldelse.

 

Herudover skal der laves fliser til borde/bænkesæt ved legeplads samt vedligehold af borde/bænkesæt og legeredskaber. Laves evt. som en eftermiddag/aften opgave – alt efter tilslutning.

 

 • Begrænset beskæring af skrænt for oven og forneden langs Slotsparken. HCM kontakter Kenneth.

 

 • HJ undersøger om det er ok at vi planter efeu op ad Fjernvarmens hus på Slotsparken.

 

 • BM snakker med lejer på Nygårdsvænget 16, vedr. parkering på foreningens areal.

 

 • Arealet ved Slotsparken 30-40 – HCM laver indkaldelse til møde med grundejerne. HCM og ES tager en snak med disse.

 

 • Muldvarpe – BM indhenter tilbud på bekæmpelse.

 

 1. økonomi.

 

–   Det går efter planen. Kontingent opkræves med betalingsfrist 15. maj 2017.

 1. evt.

– sommerfest – Ole Primdal har foreslået at der laves en sommerfest så alle de nye

medlemmer af grundejerforeningen kan møde de ”gamle”. Bestyrelsen opfordrer til

at de der vil deltage i planlægningen heraf kontakter KFN, således der kan

nedsættes et festudvalg.

 

– Sankt Hans – hvis der kan indsamles grene til et bål vil der igen i år blive afholdt

Sankt Hans bål. Så må vi se om vi kan få ild i det J

 

– næste møde den 22. maj 2017 indledes med en gåtur rundt i området. Mødet er

hos KFN.

 

Karsten Fryland Nielsen.