Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 10.08.2020

Til stede:
Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen, Heidi Liann Jarlund, Søren Nybroe og Rikke Nichols (referent)

Inden mødet gik vi en tur rundt i området for at spotte eventuelle mangler og udviklingspunkter på de fælles udearealer.

1. Grønne områder:

Arbejdsdagen: Søren fortæller, at der mødte 5/6 mand op, og at de nåede, hvad de havde håbet på.

Brønden i græsbæltet ved Nygårdsvænget ned mod cykelstien skal dækkes med et dæksel i stedet for den træplade, der ligger der nu. Egon undersøger pris på et dæksel samt nedgravning af det andet dæksel, som ligger for højt i forhold til græsklipning.

Lygtepælen samme sted har en løs ’klap’. Hans Christian fejlmelder.

Opslaget omkring grundejerens eget ansvar, som er sendt rundt til alle i grundejerforeningen, har haft god effekt. I et forsøg på at få de sidste med, hænger vi opslaget op til sommerfesten som en reminder til alle.

Karen Andreasens projekt med at etablere en blomstereng er drøftet med kommunen. Kommunen er desværre ikke villige til at støtte projektet i sin nuværende form, og projektet lukkes derfor ned for nu.

2. Veje og stier

Der er ønske om en mere cykelvenlig belægning på forbindelsesstien mellem Nygårdsvænget v. nr. 35 og ud til cykelstien – mange af skolebørnenes cykelrute på vej til og fra skole. Egon beder om pris på belægning.

Skiltene med 30 kms hastighedsbegrænsning er flyttet til indkørslen til Nygårdsvænget og Baunevænget.

Vi afventer, at kommunen foretager trafiktælling, hastighedsmåling samt registrering af tunge køretøjer efter sommerferien. Målingen foretages ved broen. Hans Chr. har meddelt kommunen, at vi ønsker, at målingen foretages mellem broen og stikvejen ind til Slotsparken, altså midt på strækningen.

3. Udeliv på toppen

Arbejdet er tæt på at være afsluttet, og gruppen indkalder snart til en arbejdsdag. Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage, hvis man har mulighed for det. Bestyrelsen godkender indkøb af sand og bevilliger 4.000kr. til indkøb af fodboldmål.

4. Legepladsudvalg

Legepladsen: arbejdet startes op i uge 35-36. Bestyrelsen overvejer, om der skal etableres en sti fra Slotsparken og op til legepladsen, der hvor der nu er en trædesti.

6. Sommerfest

Vi glæder os til at se en masse feststemte folk til sommerfesten lørdag d. 15/8. Heidi har leget telt, og hun sørger for en slushice-maskine til børn og barnlige sjæle. Teltet skal stilles op fredag og tages ned søndag, alle er velkomne til at komme og give et nap med.

7. Økonomi

Heidi udleverer periodeopgørelsen, som gennemgås. Bestyrelsen kan med tilfredshed konstatere, at budgettet overholdes.

Kontingent: alle kontingenter for 2020 er nu blevet betalt. Bestyrelsen kan desværre konstatere, at der bliver brugt uhensigtsmæssigt meget tid og energi på opkrævninger, derfor drøftes forskellige muligheder for opkrævning af kontingent. Er det fx muligt at tilmelde kontingentopkrævningen til PBS? Heidi undersøger den mulighed, og bestyrelsen tager emnet op til næste bestyrelsesmøde.

8. næste møde

Bestyrelsen mødes igen mandag den 26. oktober kl. 19.00.

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 27.05.2020

Til stede:
Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen, Heidi Liann Jarlund, Søren Nybroe og Rikke Nichols (referent)

 1. Konstituering:

Hans Christian Madsen, formand
Egon Sørensen, næstformand
Heidi Liann Jarlund, kasserer
Søren Nybroe, grøn ansvarlig
Rikke Nichols, sekretær

 1. Grønne områder:

Arbejdsdag foregår denne gang på en fredag og lørdag. Opslaget er rundsendt på mail.

Søren har styr på prioritering af opgaverne. De opgaver, man ikke når på dagen(e), vil blive udført af folk udefra mod betaling. Vi følger op på næste bestyrelsesmøde.

Hans Chr. har besøgt vores naboer på L. Jørgensens Allé og bedt dem vedligeholde deres kanter op mod fællesarealet. Og det har de alle accepteret at gøre.

Søren har lavet et opslag omkring grundejerens ansvar for at holde vejkanterne rene for græs og ukrudt. Opslaget sendes rund på mail til alle.

Der bliver taget hånd om beplantning, der hænger ud over de arealer, hvor der skal slås græs, så det bliver muligt at komme til med græsslåmaskinen.

’Udeliv på toppen’ er snart færdige med projektet.

Er slåning af kanterne langs Slotsparken kommunens opgave? Det besluttes, at grundejerforeningen fortsat passer kanterne, også på kommunens stykke af vejen.

Ansøgning fra Karen Andreasen: kommunen bevilliger 20.000kr af de ansøgte 30.000 kr. under betingelse af en række ændringer. Projektet skal revideres i henhold til kommunens kommentarer, og bestyrelsen afventer et nyt oplæg, der er fuldt finansieret.

 1. Veje og stier

Anvisningstavlerne på Slotsparken/stamvejen med hastighedsbegrænsning på 30 km er taget ned af kommunen, der har informeret bestyrelsen om, at der manglede tilladelse til skiltningen.

Kommunen foretager en trafiktælling, hastighedsmåling samt registrering af tunge køretøjer efter sommerferien. Målingen foretages ved broen. Hans Chr. Skriver til kommunen, at vi ønsker, at målingen foretages mellem broen og stikvejen ind til Slotsparken, altså midt på strækningen.

Egon undersøger, om det kan lade sig gøre at sætte skiltene op på Nygårdsvænget og på Baunevænget.

Det besluttes at afvente rapporten, inden der søges om tilladelse til skiltning.

Der er cykeltrafik fra skolebørn forbi ’Trekanten’ og på forbindelsesstien, som går fra Nygårdsvænget nr. 39 og ud til cykelstien ved tunnelen, og begge steder trænger til forbedring. Det besluttes, at bestyrelsen besigtiger området på et kommende møde.

 1. Udeliv på toppen

Udvalget indkalder til arbejdsdag for at få gjort området færdigt.

Et gammelt festudvalg på Nygårdsvænget donerer 1.000kr til borde/bænkesæt.

 1. Legepladsudvalg

Legepladsen afventer kommunens byggetilladelse. Etableringsarbejdet kan først begynde, når tilladelsen er i hus. Den gamle legeplads er fjernet. Vil det være en god ide at etablere en sti fra Slotsparken op til legepladsen – på det laveste sted? Bestyrelsen lægger vejen forbi området på et kommende bestyrelsesmøde.

 1. Sommerfest

Forsamlingsforbuddet forventes at blive hævet til 30-50 personer i næste fase, så bestyrelsen finder det forsvarligt at holde sommerfest. Vi holder fest den 15. august efter samme koncept, som vi plejer. Bestyrelsen sørger naturligvis for, at retningslinjer i forbindelse med COVID-19 overholdes.

 1. Økonomi

Heidi udleverer regnskab 2020, som gennemgås.

Heidi orienterer om, at der d.d. mangler indbetaling til kontingent fra 10 husstande.

 1. næste møde

Bestyrelsen mødes igen mandag den 10. august kl. 18.

 

Kategorier
Referater

Generalforsamling 24.02.2020

Valg af dirigent:

Leo Mortensen blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og herefter beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.

47 husstande + 9 ved fuldmagt repræsenteret.

Stemmetællere Geert Halberg (Baun 41) og Lars Rosenauer (Baun 40).

Formandens beretning:

Hans Christian Madsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning vedrørende det forløbne år. (beretningen vedlægges særskilt)

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til beretningen:

 • Det opfordres til, at man ikke sætter sit affald ved flaskecontainerne hvis de er fyldte, men ringer til Reno Djurs, så den kan blive tømt.
 • Toilettet på toppen af Baunevænget er ikke tilsluttet, da det det først skal installeres i læbæltet inden det kan benyttes. Det opfordres til at benytte faciliteterne.
 • Opfordring til at lave en Facebook gruppe “Udeliv på Toppen” – hvor man kan reklamere for arrangementer mv. Henrik (Nygå 15) vil gerne være administrator.
 • Vedr. arbejdsdage – Søren Nybroe spurgte til, om generalforsamlingen ønskede, at der forsat blev indkaldt til arbejdsdage.
 • Karen Andreassen (Baun 2) mente, at det måske var fordi man måske ikke ønskede beskære skrænten, at deltagelsen til arbejdsdage i 2019 var begrænset.
 • Forslag om at der mindst skal være 10 deltagere for at gennemføre  arbejdsdage.
 • Der skal sættes penge af til at en professionel kan foretage arbejdet, hvis der ikke er  nok tilmeldte til arbejdsdagene.
 • Det opfordres endnu en gang til at der beskæres træer på egen grund, så der ikke er træer der generer naboerne.
 • Fliserne efter broen trænger til opretning.
 • Spørgsmål til vedligehold af fortovskanter.
 • Stamvejen er kommunens – øvrige veje er grundejerforeningen, og      grundejerne skal helst passe det for at asfalten ikke tager skade.
 • Egon spurgte til om vi evt. selv kunne slå græsset ud for eget hus ud mod vejen.
 • Det blev foreslået at grundejerforeningen forsat slår græsset – for at det ikke bliver for uensartet.
 • Forslag om at vi laver en forsøgsordning i 2020.

 Regnskab:

Heidi Jarlund fremlagde regnskabet for 2019 og budget for 2020. (regnskabet og budget vedlægges særskilt)

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til regnskabet:

 • Bo Fensbæk (Baun 31) spurgte ind til hvor stort beløbet til veje skal være.

Bestyrelsen mener forsat der skal opspares – beløbet er kun 200 kr. pr. hustand pr. år. Dette for at vi alle betaler til vedligeholdelsen løbende.

4a. (6) Indkomne forslag:

A: Legepladsudvalget – Ny legeplads til erstatning for den gamle.

Camilla (Baun 9) og Alexander (slot36) motiverede forslaget.

Spørgsmål vedr. finansieringen. Styregruppen foreslår at grundejerforeningen skal dække omkostningerne. (driftskontoen)

Morten Jarlund (Baun 45) – Det er mange penge – der mangler tilskud fra fonde.

Geert Halberg (Baun 41) oplyser, at prisen passer til, hvad en sådan legeplads koster.

Sten Knudsen (Baun 29) mener, at vi skal gennemføre projektet.

Hans Henrik Tungelund (slot 18) spørger til borde/bænkesæt. Der er plads til at sætte dem i sandkassen.

Benita Pedersen (Baun 26) opfordrer til, at vi gennemfører arbejdsdage, så der kan bruges penge på legepladsen.

Thomas Eldrup (Baun 50) – det er ikke mange penge når der er 98 parceller.

Henrik (Nygå 15) foreslår at prøve Nordeafonden.

Søren Nybroe – ros til projektet og arbejdet med at finde tilbud.

Hans Christian Madsen mener at det er et godt forslag som løfter området.

Forslaget blev vedtaget (82 stemmer for)

B: Karen Andreassen (Baun 2) – Øget biodiversitet med beplantning og såning på grønne områder.

Karen motiverede forslaget. – – Forslaget er under forudsætning af at der kommer tilskud fra kommunen.

Karsten Attermann (baun 27) syntes, at det er godt forslag.

Egon kan tilslutte forslaget, men mener der mangler en plan for præcis hvor det skal  være – foreslår ved broen.

Hans Henrik Tungelund (Slot 18) – Foreslår at skrænten tænkes ind projektet.

Forslaget blev vedtaget (65 stemmer for)

C: Carsten Rønde (nygå 26)  – Øget biodiversitet på grønne områder.

Trækker forslaget.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog følgende uændrede kontingent:

2000 pr. hustand

Forslaget blev vedtaget.

Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslog følgende vederlag:

vederlag 2020 – kr. 1800 pr. bestyrelsesmedlem.

Valg af Bestyrelse, og Revisorer:

På valg er:

 • Bjarke Mortensen (ønsker ikke genvalg)
 • Søren Nybroe (ønsker genvalg)

Forslag til nyt bestyrelsesmedlem:

 • Rikke Nichols(Nygårdsvænget 37)

Forslag til 2 bestyrelsessuppleanter:

 • Anne Sofie Post (Slotsparken 36)
 • Carsten Rønde (Nygårdsvænget 26)

Bestyrelsen består herefter af:

 • Heidi Jarlund – Baunevænget 45
 • Hans Christian Madsen – Baunevænget 37
 • Egon Sørensen – Slotsparken 16
 • Søren Nybroe – Baunevænget 26
 • Rikke Krogager Nichols – Nygårdsvænget 37
 • (suppleant) Anne Sofie Post – Slotsparken 36 (1. suppleant)
 • (suppleant) Carsten Rønde – Nygårdsvænget 26 (2. suppleant)

I 2020 er der ikke valg af revisorer og revisorsuppleant.

Eventuelt

Ingen

Referent: Karsten Fryland Nielsen
Dirigent: Leo Mortensen

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 04.11.2019

Deltagere: Hans Christian Madsen, Heidi Jarlund, Søren Nybroe

Fraværende: Egon Sørensen, Bjarke Mortensen

 1. Grønne områder

Der har ikke været tilstrækkelig tilslutning til de annoncerede fællesarbejdsdage, det er derfor besluttet, at der bestilles eksternt arbejde til at færdiggøre det påbegyndte beskæringsarbejde på ”skrænten” langs Stamvejen. Arbejdet forventes afsluttet i november.

Græsslåning: Den 3-årige aftale vedr. græsslåning af fællesarealerne er udløbet, og skal genforhandles for en ny 3-årig periode.

Legepladsen: Legepladsudvalget indkaldes til næste bestyrelsesmøde d. 4. februar 2020.

2. Veje og stier:

Kloakristen ud for Nygaardvænget 4 er stoppet. Kloakken undersøges!

Vi opfordrer endnu engang alle grundejere til at fjerne ukrudt langs egen matrikel. Dette skal gøres, for at undgå skader i asfalten.

3. Udeliv På Toppen:

Der har været afholdt to fællesarbejdsdage med succes. Projektet forventes færdigt i foråret 2020.

Den økonomiske ramme er fuldstændig overholdt Jf. bevillingen.

4. Økonomi:

Ingen bemærkninger.

5. Generalforsamling:

Dato for næste generalforsamling er fastlagt til den 24. februar 2020.

Evt.:

Bjarke Mortensen har valgt at stoppe bestyrelsesarbejdet i grundejerforeningen med øjeblikkelig virkning. Nyt bestyrelsesmedlem vælges ved generalforsamlingen den 24. februar 2020.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. februar 2020

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 12.08.2019

Referat fra møde i grundejerforeningens bestyrelse den 12.08.2019.

 

 1. Veje og stier

Bestyrelsen har fået en meddelelse om en stoppet brønd, der bliver taget hånd om problemet.

Der er sat 30 km/t skilte op på Slotsparken – håber at det vil hjælpe med at passe på hinanden i trafikken.

Egon vil se på kloakristene, da flere er meget rustne.

Fejlmeldt lygtepæl er rettet op, så det hjælper at melde det ind, hvis man er træt af at se på enkelte lygtepæle.

Brosten på Baunevænget er ødelagt af lastbil, firmaet kommer og reetablere til efteråret.

 

 1. Arbejdsdage

Der er indkaldt til den næste her den 25 August og der skal også afholdes 1-2 i forbindelse med færdiggørelse af projekt udeliv på toppen.

 

 1. Grønne områder

Fremadrettet vil Egon styre hvornår der skal slås græs, så der klippes når der er behov.

Kontrakten for græsslåning udløber i år og derfor skal forhandles ny kontrakt for kommende sæson og på generalforsamlingen skal plejeniveau for de grønne områder drøftes.

 

 1. Økonomi

Der mangler 1 indbetaling, grundejer rykkes igen.

Vi har modtaget 70.000 kr. i tilskud projekt udeliv.

 

 1. Legeplads

Der arbejdes på at få styr på faldsikring ved legepladsen. Bjarke prøver at få styr på regler og priser.

 

 1. Udeliv på Toppen

Yes vi har nu modtaget byggetilladelsen fra kommunen.

 

Deltagere: Hans Christian Madsen, Egon Sørensen, Søren Nybro, Heidi Jarlund og Bjarke Mortensen.

Næste møde afholdes den 4 November hos Søren

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 27.05.2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 27 maj.

 

 1. Nyt fra formanden.

6 grundejere gik sammen om at få fældet et par store blodbøge i forbindelse med salg af ejendom på L. Lauritsens alle.

 1. Grønne områder.

Udeliv på toppen: Bestyrelsen fik en god gennemgang af projektet, incl. økonomi og skiltning. Gravearbejdet forventes at opstarte i den nærmeste fremtid og vi håber at det meste vil stå klar til sommerfesten i august.

Arbejdsdag: den sidste blev jo som bekendt aflyst, men der planlægges en i juni, med fokus på vedligeholdelse af kanter og rundt ved beplantningen ved tunnel. Nærmere info tilgår senere.

”knolden” håber at det lykkedes at få lavet forsøgsstykket på en arbejdsdag i efteråret.

Legeplads: udvalget var med til dette punkt og der blev lavet en strategi for området.

Få men gode ting evt. fugleredegynge, vippe eller lign.

Faldunderlaget skal fornyes.

Udvalget laver et oplæg med priser, som man kan forholde sig til.

Udvalget undersøger om der er nogle fonde man kan søge hos.

 1. Stier og veje.

Lygtepæle: der er udvalgt 2 meget skæve lygtepæle som bestyrelsen anmelder og så må fremtiden vise om der kommer nogen og retter dem op.

Vinterbekæmpelse: der er blevet hentet 3 priser hjem og vores nuværende entreprenør var den billigste og derfor fortsætter vi med ham de kommende 3 år.

Slotsparken: Farten er stadig alt for høj på Slotsparken derfor bestilles der 2 skilte, de opsættes når de kommer hjem.

Ukrudt: på vores runde rundt i grundejerforeningen bemærkede vi at der flere steder var græs/ukrudt der var groet ud i asfalten. Det skal den enkelte grundejer bekæmpe og gerne hurtigst muligt.

 1. Økonomi

Der var 16 grundejere der ikke havde betalt kontingent til tiden og der er dagsdato uddelt 12 rykkere – det er lidt pinligt at det er nødvendigt at bestyrelsen skal bruge så meget energi på at få kontingentet hentet hjem.

Husk sommerfesten den 17 august.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 12 august.

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 01.04.2019

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 1 april. 

 

 1. Konstituering af bestyrelsen. 

Alle fortsætter på de poster de havde. 

 

 1. Nyt fra formanden. 

Hans Christian har været i dialog med 2 grundejere, om at deres beplantning tager udsigten fra andre. 

Bestyrelsen kan ikke løse konflikterne, men vi opfordrer til en god og konstruktiv dialog. Bestyrelsen vil gerne være bi-sider ved evt. møder, men møderne skal arrangeres af parterne.   

 

Der var indkommet breve fra grundejere og disse blev drøftet og Hans Christian svarer begge. 

 

 1. Opfølgning på generalforsamlingen. 

Der var kommet en enkelt kommentar som blev drøftet og Hans Christian svarer.  

I forbindelse med næste bestyrelsesmøde, indkaldes en lille arbejdsgruppe vedr. ny/renovering af legeplads, så gruppen kan komme godt i gang. 

 

 1. Udeliv på toppen. 

Arbejdsgruppen har afsat til bl.a. boldbane, shelter og bålhytte. Gartneren vil meget snart opstarte på hans del af arbejdet. 

Ordensregler – der afventes på et udspil fra arbejdsgruppen, når de er på plads vil de blive opsat på pladsen. 

Der skal afholdes et møde mellem bestyrelsen og projekt udeliv, så bestyrelsen kan få en gennemgang af projektet på pladsen. Det blev besluttet at det er Hans Christian og Bjarke der bliver bindeled mellem projektet og bestyrelsen. 

 

 1. Grønne områder. 

Der var indkaldt til årets første arbejdsdag, men den er desværre i skrivende stund også blevet aflyst. 

Der bliver indkøbt nogle ”arkitektens trøst” der vil blive plantet som forsøg på ”knolden” ved gangbroen. 

 

 1. Stier og veje. 

Vores kontrakt for vinterbekæmpelse udløber og Egon vil indhente 3 tilbud på de kommen 3 års vinterbekæmpelse. 

Der bliver stadigt kørt for stærkt på vores veje og bestyrelsen indhenter priser på skilte, for den vej at prøve at få farten ned. 

Lygtepæle; bestyrelsen har prøvet at fejlmelde alle de skæve lygtepæle, men uden held da systemet ikke kunne klare så mange på en gang.  

Vi opfordrer den enkelte grundejer til at fejlmelde, man kan gå ind på vores hjemmeside og se hvordan man fejlmelder. På næste bestyrelsesmøde går vi en runde i foreningen og ser på sagen. 

 

 1. Økonomi. 

Der er udsendt en kontingentopkrævning, husk at den skal være betalt senest den 15 maj. 

 

 1. Funktionsbeskrivelser for bestyrelsens arbejde: oplæg fra Bjarke blev drøftet og når den er endeligt færdigredigeret, bliver den lagt på hjemmesiden. 

Velkomstbrev til nye grundejere: oplæg fra Heidi blev drøftet og det bliver rettet til. Fremadrettet vil det blive afleveret til nyankomne, samt lagt på hjemmesiden. 

Hjemmesiden. For ikke specielt IT kyndige er det et stort arbejde og ofte er der brug for support hjælp. Fremadrettet vil det udløse op til 600,- kr. i supporthjælp om året. 

 

 1. Eventuelt. 

Sommerfesten bliver i år den 17 august. Der er brug for hjælp til at rejse og lægge teltet ned. 

 

Næste møde bliver den 27 maj kl. 18.30 hos Søren 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 06.02.2019

Bestyrelsesmøde den 6 Februar

 1. NYT FRA FORMANDEN
 2. Vi har været i dialog med kommunen om hurtig kørsel på Slotsparken og de har været forbi og vil ikke gøre mere i den sag pga. for lidt trafik, men kommunen vil til gengæld gerne se nærmere på trafikken på Smouenvej.

Emnet vendes på den kommende generalforsamling

 • GRØNNE OMRÅDER
 • Skrænten – Der skal sås græs så lang ind mod læbæltet som muligt
 • Næste arbejdsdag vil blive brugt på at klippe og rydde det sidste op på skrænten
 • Legeplads – hvilken vej skal vi! Vi håber at der er nogle grundejere der vil tage teten i arbejdet med at opgradere legeområdet.
 • Knolden – der vil blive lavet et forsøgsstykke med bunddække på ca. 5 kvm, hvis det går til held udbredes det til næste år. Resten af knolden vil blive slået en gang om året.
 • STIER OG VEJE
 • Broen – glassene er endnu ikke hævet. Egon har en plan, som vil blive iværksat til foråret, måske er der brug for et par ekstra hænder, men det meldes ud.
 • Vinterbekæmpelsen – aftalen udløber i år og skal genforhandles og der blev snakket om vi skulle vælge en aftale hvor der betales pr. gang eller den model vi har med fast pris uanset vejrliget. Der var flertal for fastpris modellen.
 • ØKONOMI
 • Regnskabet blev gennemgået og underskrevet
 • EVENTUELT
 • Der skal vælges 2 nye revisorer, da dem vi har jf. vedtægterne ikke kan genvælges. Hvis du går med en lille revisordrøm i maven, så meld gerne ind til Heidi
 • Ved tvister i afdelingen mellem 2 eller flere grundejere opfordres til dialog hurtigst muligt, så tingene ikke eskalerer.

Bestyrelsen bakker op om at de ting der er tinglyst bliver overholdt.

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 19.11.2018

Referat Grundejerforeningen Slotsparken d. 19. november 2018  

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Egon Sørensen (ES), Hans Christian Madsen (HCM), Søren Nybroe (SN) 

Afbud: Bjarke Mortensen (BM)  

1.    Nyt fra formanden 

 ·         Generalforsamling skal flyttes fra den 25. februar til den 26. februar, da HC var            blevet dobbeltbooket. 

 

·         I henhold til Ideer fra borgermøde er trafikafviklingen på Smouenvej nævnt i               referatet med følgende “Trafikafviklingen på Smouenvej bør forbedres med mindre                hastighed pga. udkørslerne til Smouenvej og et parkeringsforbud på første del af                        Smouenvej til efter Rønde Høj- og Efterskole Dette betyder at der er fokus på                   Smouenvej 

 2.    Grønne områder 

·          Arbejdsdagen den 28. oktober gik rigtig fint. Afsluttende oprydning på                         skrænten.  9 mand mødte op til en dag i snevejr/sol 

 ·         Legepladsen kører på det sidste vers. Den skal renoveres i løbet af 2019. Der            bliver budgetteret med omkostninger til nyindkøb/vedligeholdelse. 

 ·         Der er planer om at skrænten skal finpudses. Der indkaldes til arbejdsdag inden          foråret hvor det sidste bliver klippet ned og afklip afhentes af vognmand. 

 ·         Knolden er klippet. Vi er lidt udfordret omkring hvad der skal plantes på knolden,        således den bliver rimelig vedligeholdelsesfri. Er der evt. en der har en god ide?        Løsningen er at en robotklipper slår knolden en gang pr. år. 

 3.    Stier og veje 

 ·         Syddjurs kommune vil lave trafiktælling på Smouenvej 

 ·         Trappen ved broen er rettet op endnu engang 

 ·         Der skal henstilles til at den enkelte grundejer er opmærksom på at få fjernet             græs/ukrudt mellem kantsten og vej når det bliver forår, dette sikrer os en                   længere holdbarhed af vores asfalt 

4.    Økonomi 

·         Nyt budget blev lagt i fællesskab 

5.      Eventuelt 

·         HJ invitere udeliv på toppen til generalforsamling 

·         Næste møde 4. februar 2018 hos Heidi 

·         Bjarke – husk at indkalde til generalforsamling senest den 26. januar. På valg er         HC, ES og HJ. Der skal desuden vælges nye revisorer.  

 

Heidi Liann Jarlund  

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 08.10.2018

 1. Nyt fra formanden
 • Ikke noget der ikke vil blive berørt under de andre punkter.

 

 1. Grønne områder
 • På sidste arbejdsdag den 5 oktober, der var 6 deltagere. Der blev beskåret og fliset på skrænten langs Slotsparken, man blev lidt overrasket over hvor stort et arbejde det var, derfor er der blevet indkaldt til endnu en arbejdsdag den 28 Oktober.
 • Der er kommet en henvendelse fra en grundejer om bekæmpelse af rævehaler på fællesområdet – vi vil ikke øge bekæmpelsen af rævehaler i området, da det ikke er en invasiv art og vi ikke ønsker at bruge kemikalier. Rævehaler kan bekæmpes i egne haver ved at hive dem op med ca. 14 dages mellemrum og i løbet af 1 års tid er de udsultet og kommer ikke igen.
 • Der arbejdes på beplantning på noget af knolden/højen ved broen, den skråning der vender ned mod Slotsparken, i løbet af efteråret. Der tænkes evt. på Potentila en blomstrende busk.
 • Heidi har bearbejdet vandværket mht. at beskære bevoksningen på deres grund og det har båret frugt.
 • Der er ikke fuld tilfredshed med græsslåningen – Egon følger op.
 • Der er blevet plantet ved pumpehuset – en stor tak til Hanne for indsatsen.

 

 1. Stier og veje
 • Gartneren har ikke fået lavet trappen ved gangbroen, da han i mellemtiden er gået konkurs, er det ikke sikkert at vi kan få det lavet uden beregning.
 • Egon har det overordnede ansvar for vinterbekæmpelse og græsslåning.
 • Glas i gangbroen synker ned og er ikke blevet hævet endnu. Egon har ikke lykkedes med at lave en aftale med håndværker.
 • Påkørt lampe ved Baunevænget 26 er ikke rep. endnu – Heidi følger op.
 • Hastigheden på Slotsparken er stadig alt for høj, udvalgsformanden for Trafik og veje har lovet at komme og se på problemet. HC rykker for et besøg og Bjarke undersøger hvad hastighedsbegrænsende skilte koster og om vi må opsætte dem.
 • Vi har sammen Rønde Høj og Efterskole gjort opmærksom på de trafikale udfordringer på Smouenvej – der er intet nyt i den sag.
 • Siden mødet har kommunen set på sagen og der lægges op til trafikmåling på Smouenvej inder der træffes en beslutning om eventuelle tiltag og de gør nok ikke mere på Slotsparken, da de mener at der for lidt trafik.

Vi informerer yderligere når vi ved mere.

 

 1. Økonomi
 • Helt overordnet ser økonomien god ud, der er forbrugt mindre på græsslåning pga. den tørre sommer.
 • Vi har ikke fået regningen for beskæring af læbæltet, der rykkes så den kan blive betalt i år.
 • Kommunen har betalt deres del af belysningen langs vandværksgrunden.
 • 1 grundejer (dødsbo) mangler at betale kontingent – der er nu givet 10 dages betalingsfrist inden den går til advokat.
 • De huse på Slotsparken der ikke er med i grundejerforeningen, vil snarest blive opkrævet for vinterbekæmpelse.
 • Foreningen har modtaget 25.000 kr. til udeliv på toppen.
 • Bestyrelsen vil stille forslag til at hæve vederlaget for arbejdsdage på den kommende generalforsamling, da vi mener at arbejdsdagene skal styrkes og have et øget fremmøde, da det er den billigste måde at holde vores område pænt på.

 

 1. Eventuelt
 • Kommunikation – bestyrelsen skal være bedre til internt at afstemme forventninger – på næste møde opstartes der på at lave en beskrivelse af de arbejdsopgaver der ligger i bestyrelsen.
 • Udeliv på toppen tripper for at komme i gang, men prisen på shelter og bålhytte er steget markant, så det er nødvendigt at søge flere midler for at kunne realisere det fulde projekt. Projektgruppen holder opstartsmøde på denne side af jul og vi informerer yderligere når vi ved mere.
 • Generalforsamlingen bliver den 25 Februar 2019. kl. 19.00
 • Næste møde bliver den 19. November hos Søren Baunevænget 26.

 

På vegne af bestyrelsen.

Bjarke Mortensen