Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 26. september 2022

Bestyrelsesmøde den 26. september 2022

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 9. maj 2022

Bestyrelsesmøde den 9. maj 2022

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 14.03.2022

Bestyrelsesmøde den 14 marts 2022

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 11.01.2022

Bestyrelsesmøde den 11. januar 2022

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 02.11.2021

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen 2 nov 2021

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 29.06.2021

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen 29 juni 2021

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 12.04.2021

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen 12 april 2021

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 08.03.2021

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen 8 marts 2021

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 11.01 2021

Mødet afholdes virtuelt.

Til stede:
Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen, Heidi Liann Jarlund, Søren Nybroe og Rikke Nichols (referent)

 1. Grønne områder

Kurt Laursen, Nygårdsvænget 31, har clearet området ned mod tunnelen, og vognmand har hentet afklippet.

Henvendelse vedr. fældning af træer i kanten af Nygårdsvænget op imod fællesarealet. Det besluttes, at Egon tager kontakt til de grundejere, der bor tættest på træerne, som ønskes fældet. Hvis det besluttes, at der skal fældes træer, samler bestyrelsen et par grundejere til at varetage opgaven.

Dæksel med mangelfuld tildækning ved Nygårdsvænget er ikke udbedret endnu. Heidi følger op.

Legepladsudvalget ønsker sig et sikkerhedshegn langs skrænten ved legepladsen. Egon tager en tur forbi legepladsen og vurderer, hvad der er behov for.

2. Veje og stier

Broen er glat i vådt vejr. Forskellige løsningsforslag vendes, og det besluttes at forsøge med algebehandling.

Bestyrelsen afventer generalforsamlingen, om en gruppe vil påtage sig opgaven at lave belægning på forbindelsesstien mellem Nygårdsvænget og stien ned til tunnelen.

Trafiktællingen er modtaget fra Syddjurs Kommune. Konklusionen fra kommunen er, at de ikke ser det nødvendigt at gøre noget, og sagen afsluttes fra kommunens side. Rapporten lægges på hjemmesiden.

3. Udeliv på toppen

Søren kommer med en kort opdatering.

Det besluttes, at der indkøbes fodboldmål til fodboldbanen på toppen. Egon undersøger mulighed for køb af mål.

4. Legepladsudvalg

Der har været afholdt en mini-indvielse, og der har været bragt en pressemeddelelse i Adresseavisen. Tilskuddet fra Nordea er udbetalt, ibrugtagningstilladelsen er modtaget og opgaven er afsluttet.

Det besluttes, at vi skiller os af med de tre borde-bænkesæt, da de er for forfaldne til at restaurere.

5. Økonomi

Det har vist sig at være en økonomisk fordel, at bestyrelsen holder styr på, hvornår der skal slås græs. Vi fortsætter denne procedure.

Regnskabet gennemgås, og findes meget tilfredsstillende.

Udkastet til budget 2021 godkendes.

6. Status på ønske om at fælde træer mod nye naboer

Bestyrelsen har været i dialog med de nye naboer, og ønsker en løsning som både tilgodeser grundejernes ønske om skærmning mod indkig fra de nye naboer, og samtidig tilgodeser vores nye naboers ønske om at fjerne skyggetræ og krat. Der er velvilje fra begge sider. Bestyrelsen afventer at naboerne vender tilbage med en beplantningsplan til godkendelse.

7. Færdsel fra nye områder

Der er kommet henvendelse fra grundejere om, at der er øget trafik fra de nye områder. Bestyrelsen har vendt henvendelsen.

8. Eventuelle nye medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, når det kan lade sig gøre i forhold til COVID-19.

Bestyrelsen vender forskellige emner til bestyrelsesposterne. Der er udskiftning på posterne bestyrelsesformand og sekretær.

9. Eventuelt

Nygårdsvænget 4 har henvendt sig til bestyrelsen, da de flere gange har oplevet, at der bliver ringet på dørklokken sent om aftenen. Bestyrelsen opfordrer alle til at holde et vågent øje og tage kontakt, hvis man møder nogen i kvarteret, som man ikke kender.

10. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes mandag den 8. marts 2021.

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 26.10.2020

Mødet afholdes virtuelt.

Til stede:
Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen, Heidi Liann Jarlund, Søren Nybroe og Rikke Nichols (referent)

 1. Kommunikation i bestyrelsen – Søren

Dette punkt drøftes af Hans Christian, Søren og Egon på et andet tidspunkt.

 1. Godkendelse af referatet fra forrige møde

Referatet gennemgås og godkendes.

Brøndene i græsstriben ved Nygårdsvænget er udbedret.

Lygtepælen er fejlmeldt.

Sommerfesten var en stor succes med stort fremmøde og skønt sommervejr.

 1. Grønne områder

– herunder planlægge fælles arbejdsdag:

Der gennemføres umiddelbart ikke flere arbejdsdage i år.

Skal vi lade noget af græsset stå uslået? Formålet ville være at understøtte biodiversitet og for at få en besparelse på græsslåning. Der er minimalt sparet, så det skal ikke være økonomien, der skal afgøre det. Der er risiko for at kompromittere det store arbejde, der har været lagt igennem årene for at tæmme bevoksningerne. Vi beslutter, at græsset slås, som det gør nu.

 1. Veje og stier

– herunder pris på forbindelsessti:

Der er indhentet tilbud på flisebelægning på forbindelsesstien mellem Nygårdsvænget og cykelstien ved tunnelen. Bestyrelsen overvejer at sætte stien på budget 2021, og vi kontakter nogle af grundejerne for at høre, om der er mulighed for, at vi kan klare opgaven selv i foreningen.

Trafik- og hastighedstællingen er foretaget, men vi har endnu ikke fået en tilbagemelding fra Syddjurs Kommune. Hans Christian kontakter kommunen og spørger til status på tællingen.

 1. Udeliv på toppen

Der var fin opbakning til arbejdsdagen ‘på toppen’. Kun nogle få detaljer mangler, så som et bålfad (er bestilt) og en lamineret beskrivelse af ordensregler.

Der er lagt mange frivillige kræfter i projektet, og der er mange, der bruger området.

Græsset kunne trænge til en gang kunstgødning, Søren skriver det på sin ‘to do’.

 1. Legepladsudvalg

Legepladsen er færdiggjort og inspiceret, vi afventer nu ibrugtagningstilladelsen fra kommunen, inden legepladsen kan tages i brug.

Vi kan desværre ikke holde en festlig indvielse af legepladsen pga. situationen omkring COVID-19. Der sendes mail ud til alle grundejere, når pladsen er klar til at blive taget i brug.

Der er ingen økonomiske afvigelser i projektet, faktura stemmer med budgettet. Flot legeplads, og flot arbejde af gruppen – tak for det.

Bestyrelsen overvejer, om stien ved pumpehuset skal gøres mere sikker at færdes på.

 1. Økonomi

– herunder opkrævning af kontingent som PBS?

Heidi meddeler, at Betalingsservice-web kunne være en god løsning til grundejerforeningens behov, da servicen er målrettet få brugere.

Det besluttes, at vi giver betalingsservice-web et forsøg i 2021. Heidi sørger for at oprette det nye system.

 1. Henvendelse omkring træer mod nye naboer

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra vores nye naboer omkring et ønske om at fælde Grundejerforeningens træer i naboernes udsigt. Bestyrelsen drøfter problematikken, og det besluttes, at bestyrelsen indbyder til dialog med grundejerne og de nye naboer. Hans Christian, Søren og Egon tager initiativet til dialogen.

 1. Henvendelse omkring mundbind som affald

Bestyrelsen henstiller til, at alle smider deres mundbind i skraldespanden og ikke i naturen. Tag snakken i jeres familie og med jeres gæster, så vi kan holde vores område fint og ryddeligt til glæde for os alle.

 1. Eventuelt

Hans Christian modtager ikke genvalg på generalforsamlingen i 2021.

 1. Næste møde

Mandag den 11. januar 2021 kl. 19.00. Som udgangspunkt hos Søren, alternativt afholdes et virtuelt møde.

Generalforsamling mandag den 22. februar 2021.