Kategorier
Referater

Generalforsamling 24.02.2020

Valg af dirigent:

Leo Mortensen blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og herefter beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.

47 husstande + 9 ved fuldmagt repræsenteret.

Stemmetællere Geert Halberg (Baun 41) og Lars Rosenauer (Baun 40).

Formandens beretning:

Hans Christian Madsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning vedrørende det forløbne år. (beretningen vedlægges særskilt)

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til beretningen:

 • Det opfordres til, at man ikke sætter sit affald ved flaskecontainerne hvis de er fyldte, men ringer til Reno Djurs, så den kan blive tømt.
 • Toilettet på toppen af Baunevænget er ikke tilsluttet, da det det først skal installeres i læbæltet inden det kan benyttes. Det opfordres til at benytte faciliteterne.
 • Opfordring til at lave en Facebook gruppe “Udeliv på Toppen” – hvor man kan reklamere for arrangementer mv. Henrik (Nygå 15) vil gerne være administrator.
 • Vedr. arbejdsdage – Søren Nybroe spurgte til, om generalforsamlingen ønskede, at der forsat blev indkaldt til arbejdsdage.
 • Karen Andreassen (Baun 2) mente, at det måske var fordi man måske ikke ønskede beskære skrænten, at deltagelsen til arbejdsdage i 2019 var begrænset.
 • Forslag om at der mindst skal være 10 deltagere for at gennemføre  arbejdsdage.
 • Der skal sættes penge af til at en professionel kan foretage arbejdet, hvis der ikke er  nok tilmeldte til arbejdsdagene.
 • Det opfordres endnu en gang til at der beskæres træer på egen grund, så der ikke er træer der generer naboerne.
 • Fliserne efter broen trænger til opretning.
 • Spørgsmål til vedligehold af fortovskanter.
 • Stamvejen er kommunens – øvrige veje er grundejerforeningen, og      grundejerne skal helst passe det for at asfalten ikke tager skade.
 • Egon spurgte til om vi evt. selv kunne slå græsset ud for eget hus ud mod vejen.
 • Det blev foreslået at grundejerforeningen forsat slår græsset – for at det ikke bliver for uensartet.
 • Forslag om at vi laver en forsøgsordning i 2020.

 Regnskab:

Heidi Jarlund fremlagde regnskabet for 2019 og budget for 2020. (regnskabet og budget vedlægges særskilt)

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til regnskabet:

 • Bo Fensbæk (Baun 31) spurgte ind til hvor stort beløbet til veje skal være.

Bestyrelsen mener forsat der skal opspares – beløbet er kun 200 kr. pr. hustand pr. år. Dette for at vi alle betaler til vedligeholdelsen løbende.

4a. (6) Indkomne forslag:

A: Legepladsudvalget – Ny legeplads til erstatning for den gamle.

Camilla (Baun 9) og Alexander (slot36) motiverede forslaget.

Spørgsmål vedr. finansieringen. Styregruppen foreslår at grundejerforeningen skal dække omkostningerne. (driftskontoen)

Morten Jarlund (Baun 45) – Det er mange penge – der mangler tilskud fra fonde.

Geert Halberg (Baun 41) oplyser, at prisen passer til, hvad en sådan legeplads koster.

Sten Knudsen (Baun 29) mener, at vi skal gennemføre projektet.

Hans Henrik Tungelund (slot 18) spørger til borde/bænkesæt. Der er plads til at sætte dem i sandkassen.

Benita Pedersen (Baun 26) opfordrer til, at vi gennemfører arbejdsdage, så der kan bruges penge på legepladsen.

Thomas Eldrup (Baun 50) – det er ikke mange penge når der er 98 parceller.

Henrik (Nygå 15) foreslår at prøve Nordeafonden.

Søren Nybroe – ros til projektet og arbejdet med at finde tilbud.

Hans Christian Madsen mener at det er et godt forslag som løfter området.

Forslaget blev vedtaget (82 stemmer for)

B: Karen Andreassen (Baun 2) – Øget biodiversitet med beplantning og såning på grønne områder.

Karen motiverede forslaget. – – Forslaget er under forudsætning af at der kommer tilskud fra kommunen.

Karsten Attermann (baun 27) syntes, at det er godt forslag.

Egon kan tilslutte forslaget, men mener der mangler en plan for præcis hvor det skal  være – foreslår ved broen.

Hans Henrik Tungelund (Slot 18) – Foreslår at skrænten tænkes ind projektet.

Forslaget blev vedtaget (65 stemmer for)

C: Carsten Rønde (nygå 26)  – Øget biodiversitet på grønne områder.

Trækker forslaget.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog følgende uændrede kontingent:

2000 pr. hustand

Forslaget blev vedtaget.

Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslog følgende vederlag:

vederlag 2020 – kr. 1800 pr. bestyrelsesmedlem.

Valg af Bestyrelse, og Revisorer:

På valg er:

 • Bjarke Mortensen (ønsker ikke genvalg)
 • Søren Nybroe (ønsker genvalg)

Forslag til nyt bestyrelsesmedlem:

 • Rikke Nichols(Nygårdsvænget 37)

Forslag til 2 bestyrelsessuppleanter:

 • Anne Sofie Post (Slotsparken 36)
 • Carsten Rønde (Nygårdsvænget 26)

Bestyrelsen består herefter af:

 • Heidi Jarlund – Baunevænget 45
 • Hans Christian Madsen – Baunevænget 37
 • Egon Sørensen – Slotsparken 16
 • Søren Nybroe – Baunevænget 26
 • Rikke Krogager Nichols – Nygårdsvænget 37
 • (suppleant) Anne Sofie Post – Slotsparken 36 (1. suppleant)
 • (suppleant) Carsten Rønde – Nygårdsvænget 26 (2. suppleant)

I 2020 er der ikke valg af revisorer og revisorsuppleant.

Eventuelt

Ingen

Referent: Karsten Fryland Nielsen
Dirigent: Leo Mortensen