Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 11.01 2021

Mødet afholdes virtuelt.

Til stede:
Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen, Heidi Liann Jarlund, Søren Nybroe og Rikke Nichols (referent)

  1. Grønne områder

Kurt Laursen, Nygårdsvænget 31, har clearet området ned mod tunnelen, og vognmand har hentet afklippet.

Henvendelse vedr. fældning af træer i kanten af Nygårdsvænget op imod fællesarealet. Det besluttes, at Egon tager kontakt til de grundejere, der bor tættest på træerne, som ønskes fældet. Hvis det besluttes, at der skal fældes træer, samler bestyrelsen et par grundejere til at varetage opgaven.

Dæksel med mangelfuld tildækning ved Nygårdsvænget er ikke udbedret endnu. Heidi følger op.

Legepladsudvalget ønsker sig et sikkerhedshegn langs skrænten ved legepladsen. Egon tager en tur forbi legepladsen og vurderer, hvad der er behov for.

2. Veje og stier

Broen er glat i vådt vejr. Forskellige løsningsforslag vendes, og det besluttes at forsøge med algebehandling.

Bestyrelsen afventer generalforsamlingen, om en gruppe vil påtage sig opgaven at lave belægning på forbindelsesstien mellem Nygårdsvænget og stien ned til tunnelen.

Trafiktællingen er modtaget fra Syddjurs Kommune. Konklusionen fra kommunen er, at de ikke ser det nødvendigt at gøre noget, og sagen afsluttes fra kommunens side. Rapporten lægges på hjemmesiden.

3. Udeliv på toppen

Søren kommer med en kort opdatering.

Det besluttes, at der indkøbes fodboldmål til fodboldbanen på toppen. Egon undersøger mulighed for køb af mål.

4. Legepladsudvalg

Der har været afholdt en mini-indvielse, og der har været bragt en pressemeddelelse i Adresseavisen. Tilskuddet fra Nordea er udbetalt, ibrugtagningstilladelsen er modtaget og opgaven er afsluttet.

Det besluttes, at vi skiller os af med de tre borde-bænkesæt, da de er for forfaldne til at restaurere.

5. Økonomi

Det har vist sig at være en økonomisk fordel, at bestyrelsen holder styr på, hvornår der skal slås græs. Vi fortsætter denne procedure.

Regnskabet gennemgås, og findes meget tilfredsstillende.

Udkastet til budget 2021 godkendes.

6. Status på ønske om at fælde træer mod nye naboer

Bestyrelsen har været i dialog med de nye naboer, og ønsker en løsning som både tilgodeser grundejernes ønske om skærmning mod indkig fra de nye naboer, og samtidig tilgodeser vores nye naboers ønske om at fjerne skyggetræ og krat. Der er velvilje fra begge sider. Bestyrelsen afventer at naboerne vender tilbage med en beplantningsplan til godkendelse.

7. Færdsel fra nye områder

Der er kommet henvendelse fra grundejere om, at der er øget trafik fra de nye områder. Bestyrelsen har vendt henvendelsen.

8. Eventuelle nye medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, når det kan lade sig gøre i forhold til COVID-19.

Bestyrelsen vender forskellige emner til bestyrelsesposterne. Der er udskiftning på posterne bestyrelsesformand og sekretær.

9. Eventuelt

Nygårdsvænget 4 har henvendt sig til bestyrelsen, da de flere gange har oplevet, at der bliver ringet på dørklokken sent om aftenen. Bestyrelsen opfordrer alle til at holde et vågent øje og tage kontakt, hvis man møder nogen i kvarteret, som man ikke kender.

10. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes mandag den 8. marts 2021.