Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 25.03.2013

Referat af bestyrelsesmøde man. d. 25. marts 2013

 

Tilstede: Hans Christian Madsen, Ole Primdal, Egon Sørensen, Heidi Jarlund og Hanne Simonsen

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

 

Formand:      Hans Christian Madsen      tlf. 23962456                      madsen.roende@tdcadsl.dk

Næstformand:                    Egon Sørensen                                         tlf. 20255023                      ES599@hotmail.com

Kasserer:       Heidi Jarlund                                                                  tlf. 30446006                      heidi.l.jarlund@hotmail.dk

Sekretær:       Hanne Simonsen                                      tlf. 42502301                      tungelund@gmail.com

Best. Medl.:  Ole Primdal                                              tlf. 61553672                      primo@mail.dk

 

Veje og stier:

 

For at skåne vejene, vil vi tage en snak med leverandøren om:

–                                        hvis der ligger sne, skal sneen fjernes, men der skal ikke saltes

–                                        hvis der er is skal vejene gruses

Vejene bliver fejet til foråret

 

Broen bliver repareret efter påske, når sneen er væk. Vej og stier vil være spærret i et kortere tidsrum. Der vil blive varslet pr. mail, når det præcise tidspunkt er kendt.

 

Grønne områder:

 

Der vil blive indhentet tilbud på græsslåning for 2013.

 

Betyrelsen henstiller til at bortkastning af affald på fællesarealer undgås samt at man selv fjerner det der evt. allerede ligger.

 

Der vil blive fælles arbejdsdag lørdag d. 20. april kl. 10 – 15. Der vil være fokus på skel mellem Nygårdsvænget/grønne arealer samt Baunevænget/Kaløs mark v/baunehøjen. Beplantningen skal skæres helt ned på grundejerforeningens arealer.

Hvis man har en mening om at nogle træer er særligt bevaringsværdige, er man velkommen til at give sit besyv med.

Hvis man gerne vil have træ til brændeovnen, er man velkommen til at fælde i skellet v/Nygårdsvænget inden d. 20. april.

 

Læs mere om arbejdsdag andet sted.

 

Næste møde man. d. 6. maj hos Heidi, Baunevænget 45

Punkter til dagsordenen:

Veje og stier: skiltning v/Smouenvej vedr. bro samt v/stier vedr. færdsel i sne

Grønne områder: inddele arealerne i felter med tilhørende husstande

Diverse: fastsættelse af dato for sommerfest

 

 

 

Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsparken torsdag den 21. Februar 2013 kl. 19:30 i Pyramiden, Rønde Idrætscenter.
1)        Valg af dirigent
Henrik Vinter, Baunevænget, blev enstemmig valgt af Generalforsamlingen.
2)        Formandens beretning v. Thomas Eldrup
Kommentar om at der er behov for at lappe huller i krydset ved Nygårdsvænget 3, hvor man drejer ind. Det er et ekstremt belastet område med store huller. Forslag om at Jesper Schmidt lapper hullerne.
Der ønskes tydelighed om hvorvidt, der skal ny vejbelægning på Nygårdsvænget i 2013. Ud fra de ca. 2 år gamle tilbud, Bestyrelsen har liggende, bør der snart være penge nok til ny vej. Dog afhænger prisen stadig af om projektet skal indeholde opretning af alle kantsten.
Der var et ønske om at vide hvor der er planer om at beskære i 2013, da der er stor tendens til at flere grundejere mister mere og mere udsigt. Flere oplever at det lukker helt til om sommeren.
Bestyrelsen ønsker at involvere grundejerne i hvilke grønne områder, der skal prioriteres i 2013  – og for at motivere flere grundejere til at arbejde sammen om de mange grønne områder, der trænger til vedligeholdelse,  kan man fx fremvise en finansieret løsning over kontingentet –samtidig med en løsning, hvor grundejerne selv klarer opgaven på en Grøn Arbejdsdag. Så kan Grundejerne selv beslutte om de vil betale eller give frivilligt arbejde i stedet.
Forslag om at vores grønne områder inddeles i felter, så de borgere der bor rundt om det pågældende grønne område går sammen om at passe det område i deres nærhed – så kan man selv aftale hvornår og om det skal tages over flere omgange. Ved at man kun skal passe området tæt på sit eget hus, vil man være mere tilbøjelig til at involvere sig.
Bemærkning om at vi skal sikre os at en forhøjelse af broen ikke skader udsigten for nogle af grundejere.
Formandens beretning blev i sin helhed godkendt.
3)        Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Spørgsmål til om udgift til lapning af huller i vejen på Slotsparken stikvej har været medfinansieret af de grundejere, som ikke er medlem af Grundejerforeningen. Og det kan vi svare ja til.
Spørgsmål til om der er et fast bidrag til veje i kontingentet – og det er der, hvilket ses  i regnskabet 2012, så det tydeligt fremgår hvad der er indbetalt til veje hvert år.
Spørgsmål til om vores ”grønne mand” har kørt forholdsvist mere i første halvdel af sæsonen, for det har flere beboere oplevet. En forklaring kan være at han testkørte noget nyt udstyr for egen regning.. Bestyrelsen vil være obs på at være i dialog med Jesper Schmidt om hyppighed, så han hverken kører for tit eller for sjældent.
Regnskabet blev i sin helhed godkendt.
4)        Indkomne forslag
Ingen kommentarer.
5)        Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver på de 3.300 DKK. Det blev godkendt.
6)        Valg af Bestyrelse, Suppleanter og Revisorer
Der skal vælges 4  til bestyrelsen, hvoraf den ene kun skal vælges for 1 år. Bestyrelsen bestemmer selv, hvem der skal på valg igen efter 1 år, når den konstituerer sig.
Hans Christian Madsen genopstiller og genvælges enstemmigt.. Derudover opstiller:
Hanne Simonsen, Slotsparken 18
Heidi Jarlund, Baunevænget 45
Egon Sørensen, Slotsparken 16
Alle 3 vælges enstemmigt af Generalforsamlingen.
Der skal vælges 2 suppleanter, hvoraf Bo Fensbæk og Thoms Eldrup modtager valg.
Revisorerne Lars Laursen og John Schlage genvælges for en 2 årig periode.
7)        Eventuelt
Ingen yderligere punkter under eventuelt.
Dirigentens afslutter Generalforsamlingen med at takke de fremmødte samt en tak til Bestyrelsen for dens arbejde.

 

 

Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2012

MØDEREFERAT
 
 
Mødedato
Tirsdag den 28. februar 2012
Referent
Sine Konge Jensen
Emne
Generalforsamling Grundejerforeningen Slotsparken
 
1. Valg af Dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontigent
5. Valg til Bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Evt.
Bestyrelsen foreslog Karsten Fryland som dirigent. Han blev valgt enstemmigt af Generalforsamlingen. Karsten kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Formand Thomas Eldrup aflagde beretning for 2011. Beretningen blev godkendt og vedlægges som bilag.
Der var spørgsmål fra salen vedr. ny vejbelægning, om den bliver gennemført i 2012. Jf. Budget 2012, som viser, at vi ved udgangen af 2012 har sparet 382.000 DKK op til ny vej, så ved vi allerede nu, at det beløb ikke rækker til ny vejbelægning på Nygårdsvænget og Slotsparken stikvej. Der skal spares op i 2013 også, for at vi har penge nok til opgaven.
Bestyrelsen blev opfordret til at få repareret de værste huller på Nygårdsvænget, når der nu realistisk set går 1½ år før vejprojektet kan igangsættes.
Hans Christian Madsen gennemgik regnskabet, som var udsendt 14 dage inden Generalforsamlingen.
Spørgsmål fra salen vedr. indtægt på 9.600 DKK for Broindbetaling. Beløbet er en forsikringsindbetaling fra vognmand, der påkørte broen i 2010.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger, og vil ikke blive udsendt igen.
Budget 2012 blev ligeledes gennemgået.
Spørgsmål fra salen om hvorvidt Bestyrelsen forventer, at vejbidrag skal indbetales hvert år – også efter projektet på Nygårdsvænget og Slotsparken stikvej er færdigt. Bestyrelsen forventer, at der bliver behov for en kontinuerlig vejopsparing, men da fastsættelse af kontingent vedtages for ét år af gangen, så kan der ikke besluttes noget flere år frem.
Forslag fra salen om at øge kontingentindbetaling til 3.500 DKK, så vejbidraget dermed bliver på 1.500, blev ikke vedtaget.
Bestyrelsen foreslår, at kontingent øges til 3.300 DKK, hvoraf vejbidrag udgør 1.300 DKK, snerydning 500 DKK og selve kontingentet 1.500 DKK. Udgift til pasning af de grønne arealer stiger, og der er store engangsudgifter til at få ført flere af de grønne områder op til den ønskede standard.
Budget afspejler, at driften skal finansieres af kontingentet, mens større engangsudgifter betales af opsparingen. Budget 2012 blev enstemmigt vedtaget.
Ole Primdahl og Peter Schou var på valg og blev enstemmigt valgt af Generalforsamlingen.
Carsten Skivild var på valg som revisorsuppleant. Carsten blev enstemmigt valgt.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på Generalforsamlingen.
Der er kommet et ønske fra en grundejer, om at alle beboere gør mere ud af at beskære og fælde træer og store buske, der tager udsigten for naboer. Opfordringen er hermed givet videre – til at vi alle gør os ekstra umage for at tynde ud i store/høje træer og buske.
Der blev talt om fordele ved at tilslutte sig Waoo. Hvis der er flere beboere, der ønsker at blive tilsluttet, kan de henvende sig til Ole Primdahl på primo@mail.dk Er der beboere, der ønsker mere information om Waoo, oplyste Geert Hallberg, at han gerne står til rådighed.
En grundejer kunne oplyse, at de i deres tid i en anden grundejerforening havde haft succes med at søge fonde om penge til nye tiltag, fx belysning på en ny sti.
På de grønne områder omkring Nygårdsvænget er der igen en del muldvarpeskud. Bestyrelsen vil forsøge at få muldvarpebekæmpelse integreret i aftalen om græsklipning.
I forbindelse med Postvæsenets nye regler om placering af postkasse, er der forskellig oplevelse af hvordan det skal administreres ved nogle af vores stikveje. Nogle parceller har valgt at placere deres postkasse helt ud til vejen – andre har fået en aftale med Postvæsenet om at deres hidtige placering af postkassen er ok. 
For de grundejere, der har flyttet deres postkasse, skal de være opmærksomme på, at det skal gøres efter aftale med den grundejer, der nu skal have den stående, og den skal placeres, så det ikke er til gene for fx glæsslåning og vintervedligeholdelse.
Afslutningsvist takkede Dirigenten for god ro og orden.
Med venlig hilsen
Kategorier
Ikke kategoriseret

Ekstraordinær generalforsamling 2009

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Slotsparken:
Onsdag den 25. marts 2009 kl. 1930
 
Pyramiden, Rønde-hallen
Valg af dirigent.
I henhold til vedtægternes § 17 indkalder 54 grundejere til en ekstraordinær generalforsamling:
Forslaget: Bedre trivsel… er vedhæftet
 
 
 
I henhold til vedtægternes § 17 og aftalt på den ordinære generalforsamling indkalder den afgåede bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling:
 
Onsdag den 25. marts 2009 kl. 2015
 
Pyramiden, Rønde-hallen
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.   Valg af bestyrelse og revisorer
2.   Eventuelt

Revisorerne Bengt Sørensen og Hans Christian Madsen er villige til genvalg.

Bedre trivsel i Grundejerforeningen Slotsparken
Vi er mange, der synes at det er trist at den uafsluttede brosag har fået lov til at udvikle en dårlig og konfliktfyldt stemning blandt beboerne i vores grundejerforening. Vi bor i et af de smukkeste og mest attraktive boligkvarterer, hvor man ville forvente at beboerne har det godt med hinanden og nyder at færdes i området. Men stemningen på vores generalforsamlinger illustrerer klart at vi har en situation, som der bør gøres noget ved. Derfor har en gruppe beboere udarbejdet et forslag, der gerne skulle medvirke til at vasker tavlen ren og skaber en bedre trivsel i vores grundejerforening. Gruppen har fået støtte (underskrifter)fra 54 husstande (55%), der støtter indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling med et punkt på agendaen.
Ekstraordinær generalforsamling
Onsdag den 25. marts kl. 19,30 i Pyramiden
i Rønde Idrætscenter.
 
Formål:
Afslutte den 4½ år gamle brosag, så den nye bestyrelse, der bliver valgt på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, kan starte med at fokusere på nye og friske opgaver, og dermed puste nyt liv i grundejerforeningen.
 
Baggrund:
Siden broen i vores stisystem blev påkørt den 03.07.04., har vi haft 6 generalforsamlinger og er blevet præsenteret for 7 forslag til alternative broer. Men der er ikke fundet løsninger, som tilstrækkeligt mange medlemmerne kan bakke op om.
Sagen er juridisk og forsikringsmæssigt afsluttet. Vi har en forsikringssum på kr. 340.000 til opførelse af den nye bro. Men samtlige forslag har alle overskredet foreningens kassebeholdning og derfor krævet at medlemmerne skulle supplere med ekstra indbetaling. Det har der ikke kunnet samles flertal for.
På den baggrund har arbejdsgruppen arbejdet videre med et tilbud fra Bysmeden i Viby. Deres udspil er minimum af samme kvalitet som det forslag fra Ødum Smede og Maskinfabrik, som bestyrelsen præsenterede på den ekstraordinære generalforsamling i december. Men prisen er væsentlig lavere og kan betales indenfor det budget for 2009, der blev vedtaget på sidste generalforsamling.
 
Arbejdsgruppen
Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Gorm Skovsgaard, Nygårdsvænget 16, Leo Mortensen, Nygårdsvænget 17, Finn Aarslev Jensen, Slotsparken 36, Keld Christensen, Baunevænget 42 og Ole Primdahl, Baunevænget 35.
 
Forslag om valg af en ny bro
Til erstatning af den nedkørte gangbro, der forbinder stisystemet over Slotsparken foreslås det at stemme ja til at indkøbe og opstille nedenstående bro.
 
Specifikationer på tilbud af gangbro
 • Udført i Ipe 450 mm
 • Alt stål er varmgalvaniseret
 • Lamineret og hærdet glasværn med metaloverligger
 • 45 mm bangirai hårdttræ med riller.
o   Tegninger vedlagt.
Leverandør:
Bysmeden,
Chr. X’s vej 110, 8260 Viby
Pris inkl. montering:
kr. 378.750 inkl. moms
Betalingsbetingelser:
35% a konto, rest 5 dage netto
Vi har en mundtlig bekræftelse fra leverandøren på at de eksisterende fundamenter fra den gamle bro lever op til de krav, der stilles til en bro med ovennævnte specifikationer. Den bliver senere bekræftet skriftligt, når en igangsat undersøgelse er afsluttet. Prisen for undersøgelsen vil max. beløbe sig til kr. 5.000. En eventuel bankgaranti vil beløbe sig til kr. 5.000. Begge beløb er med i det samlede beløb under finansieringspunktet nedenfor. Udarbejdelse til endelig kontrakt er igangsat.
Leveringstid: ca. 7 uger
Finansiering
I det godkendte budget for 2009, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar, har vi en kassebeholdning på kr. 438.849 ved årets udgang. Når broen er betalt, vil der være en kassebeholdning på kr. 55.099.
Men det er vores vurdering at selv kr. 40.000 i kassebeholdning vil være tilstrækkeligt, da alle store poster til veje inkl. snerydning, græsslåning og træfældning allerede er med i budgettet.
Afstemning
Der skal stemmes ja eller nej til forslaget og der kræves simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer inkl. eventuelle fuldmagter.
Projektstyring
Arbejdsgruppen er villig til at gennemføre projektet i reference til den nye bestyrelse, hvis det ønskes.

 

På mødet er foreningen vært med en øl/ vand.

 

Rønde Fjernvarme:  Jørgen Krabbe, Helmuth Mühlbach og John Schlage har fredag den 6. marts 2009, sammen med Rønde Fjernvarme, Syddjurs kommune og entrepre­nør, gennemgået området for fejl og mangler. Parterne var enige om hvad der var af fejl og mangler, så de udbedres i nær fremtid. De asfaltarbejder der skulle laves bliver, først efter en sætningsperiode, udført i efteråret 2009.

Referat fra ekstraordinære generalforsamlinger i Grundejerforeningen Slotsparken
onsdag den 25. marts 2009.
Der blev afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger i forlængelse af hinanden. Der var kun et punkt på dagsordenen på dem begge.
 1. Valg af ny gangbro
 2. Valg af ny bestyrelse og revisorer
Antal stemmeberettigede: 156
Dirigent: Henrik Vinther
Referent: Ole Primdahl
Dirigenten startede uimodsagt med at konstatere lovligheden af generalforsamlingerne.
 1. Valg af ny gangbro
Resultatet af afstemningen af vedhæftede bro-forslag ved den første generalforsamling blev følgende:
Ja: 122
Nej: 25
Blank: 9
Med 83 % ja-stemmere var der mere end kvalificeret flertalt. Forslaget er derfor godkendt af generalforsamlingen. En forudsætning for gennemførelsen er dog at undersøgelsen af de eksisterende fundamenter ikke medfører prisstigninger i forhold til tilbuddet og de kr. 5.000, der er afsat dertil.
Implementeringen vil blive igangsat af den nye bestyrelse, der vælges under i den efterfølgende generalforsamling.
Generalforsamlingen startede med at Torsten Serritzlew udtrykte mistillid til dirigenten, da der var uenighed om simpelt flertal var nok til afgørelsen af afstemningen jvf. § 11 stk. 4 i foreningens love og vedtægter. Torsten Serritzlew forbeholdte sig ret til at indberette for domstolene, hvis reglen om simpelt flertal blev anvendt. Torsten respekterede valgresultatet og erklærede sig enig heri.
Der var mulighed for at rejse spørgsmål til repræsentanter for Bysmeden, der deltog i generalforsamlingen. Der blev rejst spørgsmål til godkendelser hos kommunen. Her kunne Bysmeden informere om at de har kontakt til kommunen, men der foreligger ikke noget konkret endnu, da de afventer et endeligt OK for projektet. Til timingen blev det oplyst at der er 7 ugers leveringstid, men at behandlingstiden hos kommunen ikke er inkluderet heri.
Under diskussionen om økonomi, blev det klart at der efter projektets gennemførelse vil være kr. 55.000 i egenkapital, når broen er betalt og undersøgelsen af fundamentet er færdig. Hvis der ønskes en bankgaranti, vil egenkapitalen falde til kr. 50.000.
I den sluttende diskussion før afstemningen kom et par af modstanderne af en ny bro på banen med begrundelser for deres modstand. En udtrykte at tyveknægte vil få lettere adgang til området på Baunevænget og at trafikken af gående personer vil stige på den første stikvej på Baunevænget. En anden nævnte at broen pga. valg af materialer (stål og glas) ville blive uskøn og ikke passe til de bløde bakker.
 1. Valg af ny bestyrelse og revisorer
Resultatet af afstemningen resulterede i valg af følgende personer:
Til bestyrelsen:
For en 2 årig periode:
Bo Fensbæk, Baunevænget 31
Carsten Rønde, Nygårdsvænget 26
Sine Konge Jensen, Slotsparken 36
For en 1 årig periode:
John Schlage, Baunevænget 16
Ole Primdahl, Baunevænget 35
Suppleanter:
Karina Bagger Hansen, Nygårdsvænget 5
Helmuth Mühlbak, Baunevænget 19
Revisorer blev genvalgt:
Bengt Sørensen
Hans Christian Madsen
Revisorsuppleant:
Lars Mikkelsen

Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2009

    Rønde den 23. januar 2009

Grundejerforeningen Slotsparken
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen:
Tirsdag den 24. februar 2009 kl. 19.30
Mødested: Røndehallen.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.   Valg af dirigent
2.   Formandens beretning
3.   Indkomne forslag
4.   Regnskab
5.   Fastsættelse af kontingent
6.   Valg af bestyrelse og revisorer
7.   Eventuelt
Næstformand, kasserer og sekretær er på valg.
Forslag skal være foreningens formand i hænde senest tirsdag den 10. februar 2009, og kan afleveres eller sendes til: Søren Kirk, Baunevænget 49.
På mødet er foreningen vært med en øl/ vand og en kop kaffe.
Med venlig hilsen og på gensyn,

pbv.

 

Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen
”Slotsparken”.
Afholdt den 24. februar 2009 i Pyramiden, Rønde Hallen
På mødet blev følgende punkter drøftet jf. indkaldelsen:
1.      Valg af dirigent
          Valg af dirigent blev Henrik Vinther, Baunevænget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Endvidere konstaterede han, at regnskab var udsendt iht. vedtægterne
På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 51 parceller. Der var udstedt 27 fuldmagter. I alt var 156 stemmer repræsenteret, idet hver parcel har 2 stemmer.
Dirigenten foreslog 4 stemmetællere, der blev valgt af forsamlingen.
2.      Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning og efter et par enkelte indlæg blev formandens beretning godkendt.
”Formandens beretning”
2008 var et år, hvor bestyrelsens arbejde for en stor del, var i fjernvarmen og broens tegn.
Udstykningen i Rønde Nord gik i stå midt på året, hvilket har medført, at arbejdet med vejene i Nygårdsvænget er blevet forsinket.
Mange af beboerne i Grundejerforeningen Slotsparken, blev tilsluttet fjernvarmen.
Vi havde en ekstraordinær generalforsamling d. 15. december, for at bestyrelsen kunne orientere sig om, hvorvidt den skulle fortsætte arbejdet med genopførelse af en ny bro. Ud fra den massive tilslutning, – 81 for og 45 imod, dog ikke 2/3 flertal har bestyrelsen valgt at arbejde videre med at lave et forslag til en ny bro.
I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, indkom der en indsigelse fra Jens Kvist, Baunevænget 6, imod referatet fra generalforsamlingen 2008, altså ca.10 måneder efter den var sendt ud. Da ordstyreren og ingen af de andre 97 husstande i grundejerforeningen har haft indsigelser imod referatet, har bestyrelsen blot noteret sig denne indsigelse og uenighed.
Efter den ekstraordinære generalforsamling er der også indkommet indsigelse imod referatet herfra. Denne indsigelse er fra Torsten Serritzlew-Pedersen, Baunevænget 4, der ikke selv var til stede til mødet. Heller ikke fra dette møde har andre gjort indsigelser. At referatet ikke kom ud lige efter afholdelse af mødet skyldes bl.a. julen, ferie og sygdom. Man skal også lige huske på, at bestyrelsesarbejdet er en fritidsbeskæftigelse og kun aflønnet med et gratis kontingent, men hvis Torsten Serritzlev-Pedersen mener at bestyrelsen skal agere hurtigere end vi gør, skal vi nok til at tale om en anden aflønning af bestyrelsen, samt lønnet sekretærhjælp, hvad jeg ikke tror mange ønsker.
Med hensyn til Torsten Serritzlev-Pedersens skrivelse til kommunen, ang. nedlæggelse af broen, kan jeg blot oplyse, at bestyrelsen orienterede kommunen om generalforsamlingens udfald lige efter sidste generalforsamling, uden at dette har givet kommunen anledning til at komme med nogen reaktion. Bestyrelsen har også fået tilkendegivelser fra medlemmer, der klart siger fra over for Torstens Serritzlev-Pedersens henvendelse til kommunen, idet de ikke mener han kan tale på andres vegne uden deres samtygge.
          Veje, stier og fjernvarme:

 Bestyrelsen har indgået en 3 årig aftale med firmaet Jesper Schmidt, om vintervedligehold.

Vi har fået en aftale, hvor vi skal betale 36.000 kr. plus moms pr. år, altså en besparelse på 2500 kr. pr. år i forhold til sidste år.

Aftalen er, at der skal være saltet og ryddet sne inden kl. 07.00 på hverdage og inde kl. 08.00 i weekender og på helligdage.

Igen i år, kan vi fra bestyrelsens side kun sige, at der stadig er mange der kører med for høj fart på Slotsparken, hvilket både er til gene for beboerne langs vejen og til fare for de folk der krydser vejen.

Der har også været klager over manglende snerydning på fortovene, samt uheldige parkeringer på vejene og vendepladserne.

Med hensyn til gadeskiltene, har det vist sig, at det er kommunen der ejer disse og derfor skal sørge for vedligehold og udskiftning. Det er aftalt, at vi skal have en gennemgang af skiltene, når fjernvarmen er færdig i området.
Fjernvarmen er nu ved at være færdige i området, dog mangler der en del reetablering, både i forhold til grundejere og i det hele taget i forhold til Grundejerforeningen Slotsparken. Arbejdet med etablering af fjernvarmen kom hurtigt i gang, der blev gravet og lagt rør ned, men samarbejdet med fjernvarmens repræsentant var meget besværligt,- aftaler blev sjældent overholdt.
Fjernvarmen mente også, at de kunne opstille pumpehuset på vores fællesareal uden vederlag, men efter en forhandling blev det aftalt, at de skulle betale ca. 20.000kr., som er den normale takst for et areal af den størrelse, som pumpehuset bruger. Fjernvarmen skal desuden betale alle udgifter til tinglysning.
Vi har en aftale med entreprenøren der byggemodner i Rønde Nord om, at udbedre de skader de har forvoldt i Nygårdsvænget. Samtidig ser det ikke ud, som om at drænet i den nye udstykning er lavet helt som skitseret, men bestyrelsen arbejder fortsat med at få det i orden. Vi har også i årets forløb fået mundtligt bekræftet, at stien ved vandværket er kommunens ejendom. Vi har derfor bedt om et skriftligt svar på vore henvendelser ang. belysning og belægning på stien, men har også der kun fået et mundtligt svar om, at  kommunen ikke har økonomi til at lave dette projekt for øjeblikket. Vi har rykket for et skriftligt svar, men har intet hørt endnu.
          Legeplads:

Legepladserne har fået et eftersyn, og det viste sig, at der skulle foretages nogle reparationer og nyanskaffelser.

Gyngen i Baunevænget er blevet udskiftet og fodboldmålene på fodboldbanen er blevet fornyet. Nettene vil blive sat på i løbet af foråret.
          Grønne områder:

 Vi har stadig kontrakt med Holger om at slå græsset, og sørge for beskæring.

Der kommer stadig klager over, at nogle få af dem der lufter hunde på de grønne områder, glemmer at samle efterladenskaberne fra deres hunde op, så derfor kan vi igen opfordre til, at holde hundene i snor, tage en plasticpose med, og samle efterladenskaberne op, når der luftes hund.
Bestyrelsen har også spurgt skovdistriktet, om de vil være med til at rydde og rodfræse området i den østlige del af Baunevænget ud mod markerne ved Kalø Gods. Her venter vi også på svar.
          Broen:

 Broen er stadig genstand for mange diskussioner.

 Bestyrelsen har nu fået kontakt til et firma, der kan opføre broen til en pris på ikke over kr. 470.000,00, altså en maksimal engangsbetaling på kr. 1300,00 pr. husstand. Denne engangsbetaling betyder samtidig, at bestyrelsen ikke agter at arbejde videre med planerne om, at udstykke en eller flere grunde fra fællesområderne.
Bestyrelsen fremsætter senere i aften et forslag om køb af denne bro.
          Økonomi:
Økonomien vil blive gennemgået senere under punktet regnskab og kontingent.
          Fremtiden:
Når vi senere i aften har afsluttet denne generalforsamling, vil jeg håbe, at bestyrelsen kan få arbejdsro til at udføre det store arbejde der efterhånden er, samt at debatten om broen må slutte med at vi får området tilbage, som det var oprindeligt.
Bestyrelsen får stadig flere henvendelser fra medlemmer om, at træer og buske hos naboer generer deres udsigt. Derfor vil jeg endnu engang oplyse, at der i deklarationen.

          § 8 stk.1 står:

Der må ikke på parcellerne findes beplantning, der ved skygge eller kraftig vækst er til gene for naboerne.

Så derfor vil jeg opfordre til at få tyndet ud i, eller fældet de træer og buske der måtte genere andre.
Det skal igen til de flestes ros siges, at mange gør et stort arbejde med at sørge for, at de ikke ødelægger andres udsigt.
Grundejerforeningen Slotsparken har nu købt domænet Slotsparken.dk.,så derfor kan både www.slotsparken.com og www.slotsparken.dk nu benyttes, når man vil ind på vores hjemmeside.
Bestyrelsen har også et forslag, hvor man ved tilmelding, kan få et års abonnement på bestyrelsesreferater på mail. Ønsker man dem på papir, skal de afhentes hos sekretæren.
Vi er også løbet tør for girokort, og vil derfor gå over til PBS betalingsservice.
Efter formandens beretning bad Kvist om at få ført til referat, at kan havde protesteret mod referatet fra generalforsamlingen 2008, hvilket hermed er gjort.
Carsten Rønde, Nygårdsvænget ønskede oplysninger /forklaring på, hvad der skulle ske med vandproblemerne ved Deres vendeplads. Dette havde J.Krabbe styr på med aftaler indgået med entreprenør på udstykningen.
Endelig var der forespørgsel på sætninger i grønne områder efter etablering af vandforsyning til ny udstykning. J. Krabbe har taget det op med vandværket.
3.      Indkomne forslag
Der var indkommet en del forslag, som blev diskuteret og stemt om, som følger:
          Forslag fra bestyrelsen vedr. igangsætning/ genopførelse af nedkørt bro.
John Schlage fremlagde bestyrelsens forslag omkring genopførelse af broen, og gennemgik kort hvordan en enig bestyrelse og revisorer var kommet frem til og havde godkendt regnskabet med en brokonto på kr. 340.000.

 Helmuth gennemgik herefter brokonstruktionen ud fra en tegning, bestyrelsen havde fået fra Bysmeden i Viby.

          For forslaget stemte 83 stemmer, imod stemte 73 stemmer.
          ”Forslag fra Torsten Serritzlev- Pedersen, om at bestyrelsen pålægges at indsende en begrundet ansøgning til Syddjurs kommune om en varig nedlæggelse af den ikke eksisterende bro over ”Slotsparken”.
Dirigenten mente at forslaget nu var irrelevant på baggrund af den første afstemning, hvilket førte til flere ytringer fra medlemmer der mente at vi skulle stemme alligevel. Dirigenten forespurgte flere gange de ytrende om der fortsat var tillid til ham, men ingen ønskede en afstemning.
Næste forslag på dagsordenen var fra Torsten Serritzlev- Pedersen, fremsendt som forslag 2 i fremsendte forslag til generalforsamlingen.
          ”Det pålægges den kommende bestyrelse at få tilbud på syn og reparation af vejene Baunevænget og Nygårdsvænget, således at begge veje kan komme i en tilfredsstillende stand.”
Kvist mente, at det nok var Nygårdsvænget, Torsten mente, men da han ikke vartilstede, kunne dette ikke afklares.
Carsten Rønde ønskede at få præciseret, at asfalt ved stikvejen op til ham blev udført straks.
          For forslaget stemte 2, resten stemte imod.
          Forslag fra Roald Henriksen
          ”Flytning af skilt ud for Slotsparken 20 ned til broen (eller mangel på samme).”
          Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.
          Forslag fra Leo Mortensen:
          ”Alle medlemmer af grundejerforeningen som har indsendt en mailadresse til bestyrelsen tilsendes via mail fremover alle bestyrelsesindkaldelser- og referater hurtigst muligt.”
          Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.
          Forslag fra bestyrelsen lydende :
          Har man afleveret sin mailadresse til foreningen, er denne at betragte som værende modtageradresse for al skriftlig henvendelse. E- mail indehaveren er ansvarlig for at give ændringer af e-mail adresse til foreningen.
          Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Forslag fra Torsten Serritzlev- Pedersen:

   ”Det pålægges bestyrelsen at udsende pr. mail referater fra de ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger samme dag som de kommer på hjemmesiden www. Slotsparken.com.”
          Forslaget blev forkastet med stort flertal.

4.      Regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendtes, dog havde J. Kvist spørgsmål til brokonto, og mente, at der ikke var de penge til rådighed som regnskabet fremviste.

          Roald Henriksen kunne konstatere, at enten godkendte man regnskabet eller også politianmeldte man bestyrelsen og revisorerne.
          Bo Fensbæk opfordrede bestyrelsen til at tegne en bestyrelsesforsikring, hvilket hermed er givet videre til den kommende bestyrelse.
          Regnskabet blev herefter godkendt med stort flertal.
5.      Kontingent:
Bestyrelsen fremlagde et kontingentforslag på 1700,- kr, hvilket blev vedtaget med et stort flertal.
Dirigenten kunne så konstatere, at Torsten Serritzlev- Pedersens forslag om kontingent på 500,- kr, ikke blev aktuelt.
6.      Valg af bestyrelse:
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg (John Schlage, J. Krabbe og Helmuth Mühlbach). Alle 3 ønskede, grundet brosagen, ikke mere at sidde i bestyrelsen, og også Søren Kirk og Ivan Blegvad trak sig.
Med andre ord skulle der vælges en helt ny bestyrelse.
Dirigenten opfordrede herefter medlemmerne til at komme med forslag til bestyrelsen, men kun Arne Tophøj blev foreslået.
Dette fik formanden til at meddele generalforsamlingen, at Arne Tophøj ikke var grundejer, og derfor sandsynligvis ikke kunne sidde i bestyrelsen, jf. foreningens love og vedtægter §3.
Da der ikke var flere kandidater, der ønskede at deltage i valget, måtte dirigenten bede den afgående bestyrelse om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at få valgt en ny bestyrelse.
Ligeledes blev det besluttet at udskyde valget at revisorer og suppleanter til bestyrelsen.
7.Evt.:
          Karsten Nielsen, Baunevænget 25 redegjorde for synspunkter omkring stemmeret.
          Mødet sluttede med, at formanden takkede dirigenten for en flot indsats.
          22. marts 2009 HMü.

 Print

 Forslag 2009 Minimize
Forslag fra bestyrelsen for Grundejerforeningen Slotsparken til generalforsamling,
tirsdag d. 24. februar 2009
En enig bestyrelse har vedtaget at fremsætte følgende forslag:
1.     ”Bestyrelsen bemyndiges til at indkøbe og opstille bro over Slotsparken, til et beløb af ikke over kr. 470.000, således at ekstraordinær indbetaling pr. parcel ikke overstiger kr. 1.300. Forudsætninger er myndigheders godkendelse af projektet.”
2.     Man kan ved tilmelding til bestyrelsen få ét års ”abonnement” på modtagelse af bestyrelsens referater. Abonnementet løber fra tilmelding og indtil næste generalforsamling, hvorefter man igen skal tilmelde sig. På denne måde holdes e-mail adresser også ajour.
 
 
”Skal bestyrelsesmødereferater udsendes som e-mail, med årlig tilmelding.”
 
3.      ”Har man afleveret sin e-mail adresse til foreningen, er denne at betragte som værende modtager adresse for al skriftlig henvendelse. E-mail indehaveren er ansvarlig for at give ændringer af e-mail adresse til foreningen.”
 

Bestyrelsen


Klik for større billede


Kategorier
Ikke kategoriseret

Ekstraordinær generalforsamling 2008

Referat af ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen
”Slotsparken”.
Afholdt den 15. december 2008 i Egegården, Rønde
Efter en kort velkomst ved formanden, Søren Kirk, blev der på mødet drøftet følgende punkter jf. indkaldelsen:
 
1.       Valg af dirigent
          Valg af dirigent blev Henrik Vinter, Baunevænget 33.
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dog var der et par medlemmer fra Nygårdsvænget der ikke havde fået indkaldelsen, men heldigvis var de alligevel mødt op. (De medlemmer hvor vi tidligere har fået deres e- mail adresser opgivet, får sendt alt materiale fra foreningen til opgivne e- mail adresse. Hvis medlemmerne skifter e- mail adresse, bedes de derfor lige give besked til bestyrelsen, som så kan opdatere listen)
 
På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 45 parceller. Der var udstedt 18 fuldmagter. I alt var 126 stemmer repræsenteret, idet hver parcel har 2 stemmer.
 
Dirigenten ønskede samtidig udpeget 4 medlemmer fra fremmødte, der kunne fungere som stemmeoptællere, og de 4 der blev valgt var i vilkårlig rækkefølge: Henning Svane, Leo Mortensen, Karen Andreassen og Arne Tophøj.
 
Dirigenten konstaterede ligeledes, at der var mødt et ”ikke medlem” op til generalforsamlingen,( Advokat som repræsentant for Jens Kvist, Baunevænget 6 og Torsten Serritzlew-Petersen, Baunevænget 4) Der blev herefter foretaget en afstemning omkring dennes tilladelse til at overvære den ekstraordinære generalforsamling. Tilladelse blev givet.
 
Formanden fik herefter ordet og konstaterede:
 
          Først vil jeg lige orientere om de breve / indsigelser bestyrelsen har modtaget, som er blevet husstandsomdelt af, – jeg formoder – Jens Kvist.
          Vi har svaret advokaten for Jens Kvist og Torsten Serritzlew-Petersen, at vi agter at gennemføre den ekstraordinære generalforsamling. Vi har desuden sendt et svar til Jens Kvist på den indsigelse han har skrevet ang. referatet fra sidste ordinære generalforsamling, at vi tager hans indsigelse med på næste ordinære generalforsamling.
         
          Men først vil jeg bede Henrik Vinter om at læse Torsten Serritzlev-Petersen´s indsigelse op, da bestyrelsen har fastholdt indkaldelsen til denne ekstraordinære general forsamling, og Torsten derfor har bedt om, at hans indsigelse bliver læst op.
 
Dirigenten kunne efter oplæsningen konstatere, at der ingen indsigelser eller spørgsmål/ kommentarer var til det oplæste.
 
2.       Orientering omkring broforslaget fra bestyrelsen.
Formanden oplæste derefter redegørelsen omkring brosagen som følger:
         
Bestyrelsen har arbejdet med at finde en bro, der kan genopføres på de stadig eksisterende fundamenter fra den ødelagte bro.
          Vi har nu fundet en bro, vi mener, kan opfylde de økonomiske ønsker, der har været stillet fra en stor del af foreningens medlemmer.
          Vi har arbejdet med 3 forskellige brotyper, men efter den seneste tids udvikling, er det en enig bestyrelse der fremlægger et og kun et forslag, som er en bro fra Ødum Smede og Maskinværksted.
          Jeg vil nu give ordet til John Schlage, der vil fortælle om broen og de økonomiske aspekter.”
 
Herefter gennemgik John Schlage kort de forskellige brotyper med økonomi der har været arbejdet med gennem de sidste år.
 
          Følgende blev oplæst af John Schlage:
 
          ”I torsdags mellemlandede jeg i Frankfurt. Efter landingen sagde kaptajnen: ”Som I alle helt sikkert har bemærket er vi landet i Frankfurt”. En af både passagererne og af kaptajnen beskrevet: hård landing. Ikke forventet, men alligevel frygtet.
          Bestyrelsen har hele tiden arbejdet på en blød landing i brosagen. I dag skal vi tage stilling til om det skal være en blød eller en hård landing.
Da det på sidste ordinære generalforsamling blev vedtaget at vi ikke skulle ansøge om en nedlæggelse af broen, var vi godt klar over at vi nu stod overfor at skulle finansiere indkøbet. Vi vidste godt at det ville være yderst svært at få opbakning til at hæve kontingentet, så det var muligt at indkøbe en af de broer som blev præsenteret på generalforsamlingen i 2007. Alle disse broer ville betyde en ekstra indbetaling på et beløb mellem 3000 og 9000 kr. pr. grundejer. Vi kunne ikke få en billigere bro.
          På denne generalforsamling opfordrede vi tillige medlemmerne om idéer til finansiering.
Vi havde arbejdet på en model, hvor vi egenfinansierede, samt ansøgte om fonds midler. Dette lykkedes ikke.
Så har vi arbejdet på at få lov til at udstykke én eller flere grunde til en del eller fuld finansiering. Dette arbejde er en langvarig proces, men vi vil her i dag endvidere spørge generalforsamlingen om det er en vej vi skal arbejde videre ad.
Nogle mennesker leder efter lykken langt væk fra dagligdagen, men ofte ligger den lige for ens fødder. Da vi hørte at et ingeniørfirma skulle have 187.000 kr. blot for at projekterer vores lille broprojekt, så kom vi til at tænke lidt mere nært. Vi kontaktede det lille firma: Ødum Smede & Maskinfabrik. Direktøren i kedeldragt kunne godt huske da vores sag var oppe i medierne, og han har altid godt kunne tænke sig at bygge ”bro”.
          Han kom med et tilbud på kr. 470.000, for en færdigopstillet bro.
         
          Finansiering:
          På foreningens konto står der d.d. ca. 438.000, dertil skal lægges det af Rønde fjernvarme skyldige beløb på ca. 21.000. Dette giver 459.000. Udover denne aften, har vi ikke yderligere udgifter i år. Da vi ikke skal betale for broen før den er leveret får vi yderligere ca. 3000,- kr. i renter. I dette regnestykke mangler vi altså kun kr. 8000 eller kr. 80 pr. grundejer.
          Man kan også se på vores formue ud fra et mere negativt synspunkt, og så vil der skulle indbetales kr. 1000 pr. grundejer. Dette bidrag kan evt. deles over 2 år.
          Dette års kontingent var på kr. 1700. Hvis vi ellers ikke sætter for højt et ambitionsniveau for de næste år, så vil kontingentet ikke overstige kr. 2200 pr. år for de næste 2 år.
          Dette er den blødeste landing.
          Den hårde landing vil være at vi ikke beslutter os for denne bro med den netop skitserede finansiering. Bestyrelsen bliver derfor nødsaget til at få klarlagt, evt. ved en domstol, hvad der kan og skal ske. En sådan landing vil for det første være langvarig, og ikke mindst dyr. Afhængig af en sådan afgørelse vil vi altså have udgiften til sagsomkostninger, en bro alligevel, eller udgiften til sagsomkostninger samt oprydning, og etablering af nye fortove og evt. trappe.
          Vi skal også huske på, at kommunen endnu ikke har givet os lov at nedlægge vores sti og broanlæg.
 
          Det er denne bro bestyrelsen i dag fremlægger til en vejledende afstemning.
 
          Herefter var ordet frit til diskussion/ debat.
 
Advokaten, der var repræsentant for Jens Kvist og Torsten S-Petersen, ønskede at fremføre, at genopførelse af broen ville kræve 2/3 dels flertal for så vidt angik finansieringen af broen, samt, at man ikke kunne bruge flere penge end der var på brokontoen. Forud var foretaget en afstemning om, hvorvidt advokaten havde taleret, hvilket hun dog fik med et lille flertal.   
 
Herefter var der en del indlæg for og imod en genopførelse af den nedkørte bro.
 
De der ikke mente at broen skulle genopføres, og at vi ikke havde stemt herom på sidste generalforsamling.
 
De der var imod at betale ekstrakontingent til finansiering af broen, og
 
De der ønskede broen genopført, da den var en naturlig del af vores stisystem.
 
Bestyrelsen orienterede endnu engang om, at der ved sidste generalforsamling var foretaget en afstemning af, om broen skulle søges nedlagt, da det i sidste ende var Syddjurs Kommune der skulle give lov til dette, idet Kommunen tidligere har oplyst grundejerforeningen om, at broen skulle genopføres.
 
En nedlægning af broen er, jf. fremlagte konsekvensskema, der også blev vist inden afstemningen på sidste generalforsamling, en ændring af fællesarealernes anvendelse, og kræver ifølge deklarationen 2/3 flertal, hvilket jo som bekendt ikke blev opnået. ( 57 % for og 43 % imod).
 
Efterhånden som aftenen skred frem sporedes der en vis udviskning af de til start hårdt optrukne/markante meninger, hvilket nok til dels skyldes den kendsgerning, at der med etablering af den af en enig bestyrelsen påtænkte bro, kræves en indbetaling på ca. 1000,- kr., evt. fordelt over 2 år. 
 
3.       Afstemning af hvilken bro flertallet ønsker.
         
For at tilgodese samtlige grundejere valgte bestyrelsen derfor at foretage en vejledende afstemning omkring den af bestyrelsen foreslåede bro.
 
Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning.
 
For den af bestyrelsen foreslåede bro stemte                       81
Imod stemte                                                                              45.
 
Bestyrelse kunne konstatere, at der var et markant flertal for genopførelse af broen, men ikke 2/3 (hvilket havde krævet 3 stemmer mere for en bro).
 
Bestyrelsen besluttede herefter at udarbejde materiale og ikke mindst økonomiske konsekvenser af den af bestyrelsen foreslåede bro så dette kunne forelægge forud for den ordinære generalforsamling i februar.
 
4.       Orientering om mulighed for evt. udstykning.
          Det blev besluttet at punktet udgik af dagsordenen.
           
Flere medlemmer tilkendegav, at man ikke ønskede nogen udstykninger fra de grønne områder, især nu da finansiering af broen kunne gøres for ca. 1000,- kr. pr. husstand.
 
Dirigenten takkede herefter de fremmødte og gav ordet til formanden der ligeledes takkede de tilstedeværende for deltagelse i debatten, med en særlig tak til dirigenten for god ro og orden.
 
 
17.01.2009 HMü
    —

 Print

 Ekstraordinær generalforsamling 2008 Minimize
Grundejerforeningen Slotsparken
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen:
Mandag den 15. december 2008 kl. 19.30
Mødested: Egegården, Birkevej 39, Rønde.
 
Bestyrelsen har nu de sidste brikker på plads omkring opførelsen af ny bro over Slotsparken, som jo blev bestemt på sidste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har som bekendt arbejdet med 3 forslag til en ny bro. Alle 3 forslag har krævet ekstraindbetaling fra medlemmerne i størrelsesordenen 3.000 til 9.000 kr., alt afhængig af brotype.
For ca. 1 måned siden har vi dog fået kontakt til et firma, der vil opføre en galvaniseret stålbro med hårdttræ gangflade for et beløb på under 500.000 kr. inkl. moms.
Denne bro har bestyrelsen enstemmigt vedtaget at arbejde videre med, og der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at vælge den bro, der skal opstilles over Slotsparken som erstatning for den ødelagte.
 
Dagsorden:
1.   Valg af dirigent
2.   Orientering omkring broforslaget fra bestyrelsen samt en kort gennemgang af de øvrige brotyper.
3.   Afstemning af hvilken bro flertallet ønsker.
4.   Orientering om muligheder for evt. udstykning af grund til finansiering af bro.
På mødet er foreningen vært med en vand / øl samt kaffe.
Vi håber på, at mødet kan afsluttes senest kl. 22.30.
Med venlig hilsen og på gensyn,
Pbv.
Helmuth Mühlbach

Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2008

Grundejerforeningen

Slotsparken

 

21. januar 2008

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Slotsparken.

 

Tirsdag den 26. februar 2008 kl. 1930

 

Pyramiden, Rønde-hallen

 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Indkomne forslag

4.    Regnskab

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Valg af bestyrelse og revisorer

7.    Eventuelt

 

 

Ad. 3. Forslag skal være formanden Søren Kirk, Baunevænget 49, i hænde senest 11. februar. Bestyrelsen fremsætter forslag til “Ansøgning om nedlæggelse af gangbro over Slotsparken” til afstemning.

 

Ad. 4. Fastsættelse af gebyr for for sen indbetaling af kontingent, j. før § 10.

 

Ad. 6. Formand Søren Kirk og bestyrelsesmedlem Keld Bjerregaard Christensen, er på valg. Der vælges desuden 2 suppleanter.

Der vælges 1 revisorsuppleant.

 

 

 

 

p.b.v

 

 

www.slotsparken.com

 

 

 

Referat fra generalforsamling

i Grundejerforeningen Slotsparken

26. februar 2008

 

 

 

Ad 1 Valg af dirigent

Leo Mortensen blev valgt.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Endvidere konstateres, at regnskabet var udsendt i henhold til vedtægterne.

 

På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 64 parceller. ( Sidste parcel kom senere, men inden afstemninger blev påbegyndt) Der var udstedt 30 fuldmagter.

 

I alt var der således 188 stemmer i spil.

 

 

Ad 2 Formandens beretning

Formanden fremlagde sin beretning.

 

2007 har været et år, hvor meget af bestyrelsens arbejde har omhandlet vejene i Nygårdsvænget samt broen over Slotsparken. Desværre har det ikke været let at få svar på de spørgsmål vi havde stillet Syddjurs Kommune. Vi havde stillet spørgsmål angående broen, lys og belægning på stien ved vandværket samt dræn mellem Nygårdsvænget og Rønde Nord. En mail, hvor vi rykkede for svar, var endda blevet væk.

Senere, den 1. november, havde vi et møde med kommunen, der var repræsenteret af Arne Gynter og Lars Bonde og fra grundejerforeningen var det John Schlage, Søren Kirk og jeg selv, angående de stillede spørgsmål.

11. december fik vi så endeligt et skriftligt svar fra kommunen, efter at vi igen havde rykket for et svar.

Svarene vil fremgå senere i beretningen.

 

Veje og stier:

Vejene i Nygårdsvænget har længe haft problemer med revner i asfalten.

Bestyrelsen brugte i starten af 2007 ca. 5000 kr. til ekspertundersøgelse af vejen.

Jørgen Krabbe, der selv bor i Nygårdsvænget, har været ankermand i dette projekt.

Jørgen har måttet sande, at det er en problematisk opgave, da vejkassen tilsyneladende ikke er opbygget på en måde, som man ville gøre i dag. Vi har nu endelig fået kontakt til en ”ekspert” på området. Han arbejder for firmaet NCC, der også i sin tid asfalterede vejen.

Vi fik fat i ham i forbindelse med, at man var begyndt at bruge Nygårdsvænget som gennemkørselsvej til den nye udstykning i Rønde Nord.

Denne trafik gennem Nygårdsvænget fik vi straks stoppet under henvisning til, at vejen er en Privat Fællesvej, og dette accepterede entreprenøren straks og lovede os samtidig, at de nok skulle reetablere, hvad de havde ødelagt.

Samtidig med, at der er blevet gravet i den nye udstykning, har man også kunnet se, hvorfor vejen i den NØ del af Nygårdsvænget er blevet ødelagt, og asfalten er blevet pulveriseret. Der fosser nemlig store mængder vand ud af bakken, og dette har tidligere ødelagt underlaget i vejen. Derfor dræner kommunen/entreprenøren nu, efter aftale på mødet d. 1. november, stykket langs den nordøstlige del af området mellem Nygårdsvænget og Rønde Nord. Det ødelagte vejstykke vil senere blive repareret.

Med hensyn til stien langs vandværket mellem L. Jørgensens Allé og Slotsparken afslog kommunen at opsætte lys og lægge belægning på stien. Det gjorde man med henvisning til, at stien er foreningens ejendom.

Jørgen Krabbe mener dog, at stien tilhører kommunen, så derfor er han blevet bemyndiget til at bevise, at det forholder sig således med denne sti, hvilket igen betyder, at projektet ikke er gået i gang. Vi har for et par dage siden fundet papirer i arkivet der viser, at stien er blevet eksproprieret og derfor ejes af kommunen.

Vi blev også pålagt selv at forestå vintervedligehold af området.

Bestyrelsen har indgået en aftale med firmaet Jesper Schmidt som sørger for, at der bliver saltet og ryddet sne på vejene, dog ikke på Slotsparken, da det er en kommunal opgave.

Prisen for dette arbejde er 38.000 kr. + moms, altså i alt 500 kr. pr. husstand.

Vi fik også lavet en økonomisk aftale med de beboere der bor på stikvejen til Slotsparken, som ikke er med i grundejerforeningen. Bestyrelsen agter at indgå en længerevarende aftale om vintervedligehold, måske en treårig aftale, for at få en lav pris på dette arbejde.

Igen i år kan vi fra bestyrelsens side kun sige, at der stadig er mange der kører med for høj fart på Slotsparken, hvilket både er til gene for beboerne langs vejen og til fare for de folk der krydser vejen.

Med hensyn til gadeskiltene har det vist sig, at vask af skiltene har forbedret nogle af dem, men bestyrelsen har udsat en renovering og flytning af skilte, indtil fjernvarmen er på plads og færdig med deres udgravninger.

Fjernvarmen er her i sidste uge begyndt nedgravning af rør i Nygårdsvænget, og har udsendt en meddelelse til alle grundejerne i Nygårdsvænget med information herom.

Samme information har vi også lagt ud på hjemmesiden.

Da vi lige har fået henvendelsen fra fjernvarmen, kan jeg ikke sige så meget herom.

Man ønsker at opsætte et pumpehus i skrænten, overfor stikvejen til Slotsparken, overfor nr. 18, for at kunne forsyne Slotsparken og Baunevænget.

 

Legeplads:

Legepladserne har fået et eftersyn, og det viste sig, at der skulle fortages nogle reparationer og nyanskaffelser.

Snorene og boltene på gyngen i Nygårdsvænget skulle skiftes

Gyngen i Baunevænget udskiftes og gyngen på den store legeplads renoveres for råd.

Alt dette er sat i gang og bliver udført af Firmaet Bertel Clausen.

Kommunen har afslået at give tilskud til legepladsen.

 

Grønne områder:

De grønne områder er der ikke så meget at sige om. Vi har stadig kontrakt med Holger om at slå græsset, og sørge for beskæring. Dog fik vi hele læhegnet mellem vores grundejerforening og Rønde Nord tyndet ud, uden omkostninger for os. Resultatet kan man nu nyde, når man går tur på stierne.

Der har været nogle klager over, at nogle få af dem der lufter hund på de grønne områder glemmer at samle efterladenskaberne fra deres hunde op, så derfor kan vi opfordre til at holde hunden i snor, tage en plasticpose med, og samle lortene op, når der luftes hund.

Bestyrelsen har også planer om at spørge skovdistriktet, om de vil være med til at rydde og rodfræse området i den østlige del af Baunevænget, ud mod markerne ved Kalø Gods.

 

Broen:

Broen har gennem de sidste par år været genstand for mange diskussioner.

I forbindelse med undersøgelse af belægningen i Nygårdsvænget fik Jørgen Krabbe oplyst af det firma, som vi spurgte til råds om vejen, at en ny bro i træ ville kunne bygges for en pris af ca. 325.000 kr. + moms. Umiddelbart lød det godt, men de af bestyrelsen der tidligere havde arbejdet med at fremskaffe priser på broer, tvivlede meget på denne pris. Et endeligt svar på en pris for denne træbro var også svær at få, der var mange undskyldninger fra firmaet om div. ferier og lignende, men endelig i maj fik vi et overslag, og det viste sig at blive næsten 750.000 kr. + moms.

Herefter rettede vi henvendelse til kommunen for at få en afgørelse, om de ville forlange broen gennemført. Vi fik det svar, at kommunen ønsker broen genopført.

Kommunen tilføjede også, at såfremt grundejerforeningen ønsker broen nedlagt og erstattet af en overgang på Slotsparken, skal vi fremsende en ansøgning med begrundelse for nedlæggelse/ omlæggelse af stien til Syddjurs Kommune. Sagen vil herefter blive behandlet af Syddjurs Byråd.

Derfor fremsætter bestyrelsen senere i aften, hvor vi også kan debattere sagen om broen, et forslag til afstemning, hvor vi spørger generalforsamlingen:

Skal Grundejerforeningen Slotsparken ansøge Syddjurs Kommune om nedlæggelse af broen over Slotsparken.

Ud fra resultatet af afstemningen, vil bestyrelsen arbejde videre med sagen.

 

Økonomi:

Økonomien er kun lige løbet rundt, og dette er kun fordi vi ikke har fået en løsning på problemerne i Nygårdsvænget.

Vi bliver nødt til at hæve kontingentet for bare at have penge til nye reparationer og små tiltag samt vedligehold af de grønne områder.

Vi skal også have penge til den udgift, der er blevet os pålagt af kommunen i forbindelse med vintervedligehold. Vi må også til at forberede os på, at vi måske snart selv skal til at betale for lys på veje og stier.

 

Fremtiden:

Da området, vi bor i, har en fantastisk beliggenhed og storslået udsigt, er der mange der vælger at flytte hertil, netop på grund af dette. Huspriserne i området viser også, at det er et unikt område vi besidder. Derfor får bestyrelsen ofte henvendelser om, at træer og buske hos naboer, generer deres udsigt. Bestyrelsen har ikke været særlig aktive på dette område, men vil nu gå mere aktivt ind i denne problematik, da der i deklarationen § 8 stk.1 står:

 

Der må ikke på parcellerne findes beplantning, der ved skygge eller kraftig vækst er til gene for naboerne.

Så derfor vil jeg opfordre til at få tyndet ud i eller fældet de træer og buske der måtte genere andre.

Det skal til de flestes ros siges, at mange gør et stort arbejde med at sørge for, at de ikke ødelægger andres udsigt, for hvis man ønskede træer omkring sig, boede man vel i en skov og ikke et unikt sted som her.

 

 

Bemærkninger fra medlemmerne:

Karsten Rønde: Vedr. snerydningsaftalen der er indgået, er der en garanti for rydning indenfor nogle givne tidsrammer? SK: Ja, så vidt jeg husker skal der ryddes inden kl. 07.00.

 

Karen Andreasen, Baunevænget: Hvor stor er pumpestationen? SK: 2½x2½x2 meter.

Kim Andersson: Er det nødvendigt, at pumpestationen kommer op i kvarteret? SK: Jeg kan ikke umiddelbart svare på det, men vi vil selvfølgelig arbejde på, at den skæmmer området mindst muligt.

 

Thomas, Baunevænget: Råd i gynger, vi har også fodboldmål der er rådne og trænger til udskiftning, er det med i renoveringen? JS: Vi har ikke haft målene med i denne omgang, men vi arbejder videre med det.

 

Herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

 

 

Ad 3 Indkomne forslag

Der er indkommet 2 forslag rettidigt, den ene er fra bestyrelsen og den anden fra 3 medlemmer.

SK bad på dette tidspunkt om at læse en redegørelse op i forbindelse med bestyrelsen forslag.

 

Da et par af grundejerforeningens medlemmer har sat stor mistillid til dele af bestyrelsens medlemmer, vil jeg gennemgå sagen og tage udgangspunkt i brevet fra kommunen, modtaget den 27. september 2005. Da der i indkomne forslag til generalforsamlingen i 2007 åbenbart var delte meninger om fortolkningen af brevet, blev kommunen forespurgt om en klar fortolkning. Dette svar fik vi ikke inden sidste års generalforsamling. På samme spørgsmål fra Jørgen Krabbe, der var kommet i bestyrelsen, modtog vi svar den 19. marts 2007. Svaret var dårligt formuleret, så vi anmodede om en genformulering. Vi ventede på svar, men hørte intet. Den 7. juni 2007 sendte vi så et brev til kommunen, hvor vi bl.a. spurgte om broen skal genopføres eller om den kan nedlægges. Da vi ikke fik noget svar, rykkede vi dem igen, det gjorde vi d. 2. september og hørte stadig ikke noget. Jeg henvendte mig personligt til chefen for afdelingen, Arne Gynter, og fik aftalt et møde d. 1. november 2007.

Bestyrelsen bemyndigede John Schlage og jeg selv til at deltage i mødet. Kommunen var repræsenteret af afd. chef Arne Gynter og ingeniør Lars Bonde.

På mødet blev de spørgsmål vi havde fremsendt diskuteret. Vi tog fra mødet og var blevet informeret om, at da der ikke var fremsendt noget til kommunen ang. nedlæggelse af broen skulle den op, men det endelige svar ville kommunen sende til os, da de selvfølgelig skulle behandle sagen.

Vi ventede på svaret og fik det først, efter igen at have rykket for det, d.11. december 2007.

I bestyrelsen diskuterede vi så svaret og besluttede at sætte spørgsmålet om, at ansøge kommunen om nedlæggelse, på som et punkt på generalforsamlingen.

I mellemtiden udsendte Jens Kvist et brev, hvor han bl.a. skrev, at bestyrelsen ikke loyalt havde fulgt generalforsamling beslutningen for nedlæggelse af broen. Det skal hertil siges, at Jens Kvist må have misforstået noget, da der slet ikke var noget punkt på generalforsamlingen 2007, der havde forslag om at nedlæggelse broen, så derfor kan afstemningen kun være vejledende, hvad også andre medlemmer klart har tilkendegivet, bl.a. i skrivelser til kommunen, så hvis nogen kan påstå, at bestyrelsen ikke loyalt har fulgt den vejledende afstemning fra generalforsamlingen 2007, ja, så er der noget jeg ikke forstår.

Jens Kvist påstår, at John Schlage og jeg selv skulle have lavet en aftale med kommunen om, at broen skal genopføres, det må stå for Jens Kvists egen regning, da jeg kan dokumentere, at alt er foregået lige efter bogen. Jeg er kommet i besiddelse af et internt notat fra Arne Gynter til Carsten Bech, hvilket Jens Kvist efter al sandsynlighed også er, og hvis man vil misforstå den, ja så kan man misforstå den, især hvis man ikke læser svaret fra kommunen. For god ordens skyld har jeg forelagt Arne Gynter spørgsmålet om dette notat, og han har også svaret mig.

Ud fra svaret kan Jens Kvist og andre tvivlere se, at bestyrelsen har handlet loyalt.

Jeg håber med denne redegørelse, at den tvivl Jens Kvist har udbredt kan forstumme og at vi så kan komme til at arbejde videre med brosagen i den form den næste afstemning giver.

 

Efter en lang debat med argumenter for og imod genopførelse / nedlægning af broen samt hvilket forslag der først skulle til afstemning, blev det besluttet at sætte forslaget fra medlemmerne til afstemning først.

 

For begge forslags vedkommende krævedes der 2/3 flertal for, at forslaget var vedtaget.

 

 

Forslag fra medlemmer: Skal Grundejerforeningen Slotsparken ansøge Syddjurs Kommune om nedlæggelse af broen over Slotsparken (med argumenter).

 

Der var 188 mulige stemmer, som fordelte sig således:

 

For stemte: 104        Imod stemte: 83      En undlod at stemme. Forslaget blev hermed forkastet.

 

 

Forslag fra bestyrelsen: Skal Grundejerforeningen Slotsparken ansøge Syddjurs Kommune om nedlæggelse af broen over Slotsparken.

 

Der var 188 mulige stemmer, som fordelte sig således:

 

For stemte: 107        Imod stemte: 81. Forslaget blev hermed forkastet.

 

 

Ad 4 Regnskab

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.

 

Waldemar Greve, Baunevænget forespurgte Vedr. forsikring, hvem har ansvaret hvis der løber en person ud på vejen og bliver påkørt, der hvor broen var? JS: Det kan jeg ikke svare på, men jeg vil tro det er din egen forsikring.

 

Carsten Rønde, Nygaardsvænget:Vedr. snerydning, betaler vi også kr. 50.000,00 hvis vi ikke får snefald? SK: Ja, det er fastpris aftale, vi har lavet.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

 

Ad 5 Fastsættelse af kontingent

JS: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves i år fra kr. 1000,00 til kr. 1200,00.

Derudover opkræves kr. 500 til snerydning, i alt opkræves kr. 1700

 

Børge Damgaard, Nygaardsvænget: Vi indbetalte et frivilligt bidrag i 2006 til indfrielse af kassekredit. Jeg foreslår, at vi i år får kr. 1000,00 retur pr. parcel i form af en reducering af kontingentet.

Geert Hallberg, Baunevænget: Jeg mener, pengene bør blive stående, så vi har penge til den nye bro.

Kim Andersson, Baunevænget: Jeg foreslår, at vi hæver kontingentet til kr. 1700,00 for at påbegynde en opsparing til den nye bro.

Hanne ?, Slotsparken: Jeg ønsker at få undersøgt alternativ finansiering, inden vi begynder selv at indbetale til opsparing til broen.

Kim Andersson, Baunevænget: Jeg trækker mit forslag.

Jens Kvist, Baunevænget: Jeg støtter Børges forslag.

Keld Christensen, Baunevænget: Når vi har et indestående, får vi en renteindtægt, som er skattefrit.

John Schlage: I fald kontingentet nedsættes i år til kr. 200,00, får bestyrelsen så stadig kr. 1200,00 for deres arbejde i form af kontingentfritagelse?

 

Forslagene blev sat til afstemning således:

Hvis man ønsker kontingentet nedsat i år med kr. 1000,00 stemmes ja, hvis man ønsker bestyrelsens forslag vedtaget om en kontingentforhøjelse til kr. 1200,00 stemmer man nej.

 

Der var 174 afgivne stemmer, som fordelte sig således:

 

Ja stemmer: 77        Nej stemmer: 97   Det betyder, at der blev vedtaget kontingentforhøjelse..

 

 

Ad 6 Valg af bestyrelse og revisorer

Bestyrelsesmedlem Søren Kirk samt Keld B. Christensen modtager genvalg.

 

Derudover blev foreslået: Jens Kvist og Ivan Jensen

 

Ved afstemningen fordelte stemmerne sig således:

 

Søren Kirk:                  95

Keld B. Christensen:   77

Jens Kvist:                  77

Ivan Jensen:               94

 

Herudover var der 2 ugyldige stemmer.

 

Det betyder, at Søren Kirk blev genvalgt, og ny i bestyrelsen blev Ivan Jensen.

 

 

 

 

 

 

 

Derudover skulle der vælges 2 suppleanter:

 

Følgende blev foreslået og stemmerne fordelte sig således:

 

Børge Damgaard:       69

Ole Juel:                      80

Jens Kvist:                  63

Karen Andreassen:     80

 

Det betyder, at Ole Juel og Karen Andreassen blev valgt som suppleanter, endvidere blev det besluttet at Karen var valgt som 1. suppleant og Ole som 2. suppleant.

 

Valg af revisorsuppleant:

Lars Mikkelsen modtager genvalg og blev valgt.

 

 

Bestyrelsen og dirigenten konstaterede på dette tidspunkt, at man havde glemt et punkt under punkt 4, Regnskab: Fastsættelse af gebyr for for sen indbetaling af kontingent, jf. §10. (burde have været under pkt. 5)

 

JS: Bestyrelsen har ikke haft behov for at opkræve gebyr for for sen indbetaling.

Det blev besluttet at udsætte punktet til næste år.

 

 

Ad 7 Eventuelt

JS: Der er kommet 2 forespørgsler i årets løb om at få regnskabet lagt på hjemmesiden. For år tilbage blev vi enige om ikke at gøre det, da vi ikke ønskede en offentliggørelse, ønsker man dette ændret?

Der var intet ønske om at regnskabet lægges ud.

 

Leo Mortensen, Nygårdsvænget bad bestyrelsen overveje om referater fra bestyrelsesmøder skal lægges ud på nettet.

 

Dirigenten rundede aftenen af og takkede for god ro og orden.

 

SK: Tak til Leo og den store opbakning til mødet i aften. Vi vil stadig gerne have så mange e-mails adresse som muligt fra jer.

 

 

Anni Lyndgaard

Referent

 

 

3. marts 2008

 

På bestyrelsens vegne.                                                 Gennemlæst og godkendt:

 

 

Helmuth Mühlbach                                                        Leo Mortensen, Dirigent

 Sager
 

Kopi af brev fra bestyrelsen til Syddjurs Kommune:

 

Til Syddjurs Kommune

 

I forbindelse med byggemodningen af Slotsparken i Rønde, blev der etableret en gangbro over vejen Slotsparken, til forbindelse af stisystemerne mellem

Baunevænget / Slotsparken og bymidten.

Broen blev påkørt og ødelagt i 2004 og senere fjernet, og er ikke siden  blevet genopført.

Da der på sidste generalforsamling i grundejerforeningen ikke var enighed om hvorvidt broen skulle genopføres, blev der foretaget en vejledende afstemning herom.

Afstemningen resulterede i et klart nej, fra de fremmødte, for en genopførelse af broen.

Bestyrelsen anmoder derfor Syddjurs Kommune om en klar tilkendegivelse af, om broen skal genopføres, eller den kan nedlægges.

 

For god ordens skyld, ønsker vi en bekræftelse for modtagelse af denne mail samt, hvis det er muligt, en tidshorisont for besvarelse af vores anmodning.

 

 

På vegne af

 

Grundejerforeningen Slotsparken

 

Formand

 

Søren Kirk

Baunevænget 49

8410 Rønde

 

Tlf.:     +45 86 37 00 50

E-mail: ski@nypost.dk

 

 

 

 

Svar fra Syddjurs Kommune:

 

Klik for større billede

 

 

 

 

Konsekvens af korrespondance er følgende afstemning:

 

 

Klik for større billede

 

 

 

Bestyrelsen har indhentet denne Juridiske betragtning fra Geert Halberg

 

Der er ingen tvivl om at Syddjurs Kommune er vejmyndighed, også for den private fællessti (broen) som de skriver i brevet, og at de kan forlange broen genopført. Syddjurs Kommune giver herefter en vejledning om, at der kan søges om nedlæggelse / omlægning af denne sti, hvilket er helt i overensstemmelse med lovens bestemmelser.  Bekendtgørelsens tekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21854#K2  §§ 53-56. Så det må siges at være i orden. Jeg læser også af bestyrelsens oplæg til afstemning, at I har denne opfattelse.

 

Med hensyn til afstemningsoplægget er jeg helt enig i FAKTABOKSEN idet afstemningen i dette tilfælde skal styres efter bestemmelserne i den tinglyste deklaration og ikke efter afstemningsmetoden i vedtægterne for grundejerforeningen. Den tinglyste deklaration har forrang ved uoverensstemmelser mellem deklaration og vedtægter.

 

I ja – situationen bør I belyse, hvor den omlagte sti anlægges, kan det ske på grundejerforeningens jord, eller skal den gå over en/flere private parceller, ligesom bestyrelsens argumenter for en omlægning bør fremgå af oplægget. Og i nej – situation er det finansieringsforslagene og brotyper /-priser der bør medfølge.

 

En omlægning uden bro er heller ikke uden udgifter til tinglysning og anlæg, men selvfølgelig ikke i samme størrelsesorden som en bro. Broens finansieringsmulighed kan formentlig vises ved et par modeller, som over en kort årrække næppe vil medføre større udgifter end hvad snerydning koster.

 

Selve ja / nej skemaet er jeg enig i. Det er ganske rigtigt set, bortset fra at det næppe er nok at spørge, om der skal søges om nedlæggelse af gangbroen. Så tror folk at det er gratis. Det bør vel udvides til ”… nedlæggelse af gangbro og omlægning af stien”.

 

 

 Forslag
Grundejerforeningen

Slotsparken

 

 

Generalforsamlingen tirsdag den 26. februar 2008 kl. 19.30

Pyramiden, Rønde-hallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermed udsendes indkomne forslag til generalforsamlingen 2008

 

 

Vedhæftet:

 

1:      Forslag fra bestyrelsen

 

2:      Forslag fra Ivan Jensen, Jens Kvist og Jan Rytter Jensen

 

3:      Stemmeret / fuldmagt til brug ved generalforsamlingen

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Til Generalforsamlingen i

Grundejerforeningen Slotsparken

Tirsdag d. 26 februar 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til afstemning :

 

 

Skal Grundejerforeningen Slotsparken ansøge Syddjurs Kommune om nedlæggelse af gangbroen over Slotsparken.

 

 

 

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Søren Kirk

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2007

GrundejerforeningenSlotsparken

kasserer John Schlage

Baunevænget 16

8410 Rønde

86 37 24 17

 

 

 

26. januar 2007

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Slotsparken.

 

Onsdag den 28. februar 2007 kl. 1930

 

Pyramiden, Rønde-hallen

 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Indkomne forslag

4.    Regnskab

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Valg af bestyrelse og revisorer

7.    Eventuelt

 

 

Ad. 3. Forslag skal være formanden Keld Bjerregaard Christensen, Baunevænget 42, i hænde senest 14. februar. Bestyrelsen kommer med forslag til ny gangbro over Slotsparken. Vi har skitser og priser med. Forslag til finansiering modtages meget gerne.

 

Ad. 4. Fastsættelse af gebyr for for sen indbetaling af kontingent, j. før § 10.

 

Ad. 6. Kasserer John Schlage, sekretær Helmuth Mühlbach, og bestyrelsesmedlem Kim Senneksen, er på valg. Der vælges desuden 2 suppleanter.

Revisorer Carsten Skivild og Lars Lauersen, er på valg. De kan ikke genvælges. Der vælges desuden 1 revisorsuppleant.

 

 

 

 

p.b.v

John Schlage

 

www.slotsparken.com

 

 

 

 Tilbud på broer
Forslag 1 

Alubro med hårdttræ på gangareal og gelænder. Dette modelfoto viser hvad der vil være mellem de gamle betonfundamenter, hvor der etableres nye bropiller til at bære broen. Desuden vil der være 2 mere vandrette broer, men i samme stil, mellem betonfundamenter og landfæster. Fordele ved denne bro: Design. Ingen eller meget billig vedligeholdelse i de næste 20 år. Ved udskiftning efter endt levetid, ca. 50 år, vil broen have den fulde alupris. Ulemper: Anskaffelsespris. Kr. 1.250.000

 

Se flere fotos på hjemmesiderne: www.alubro.dk og www.alustructures.dk

 

 

 

 

 

 

Forslag 2

 

Alubro med hårdttræ på gangareal og gelænder. Dette modelfoto viser hvordan broen vil se ud over hele forløbet. Der vil dog komme bærende bropiller hvor de gamle stod, altså på eksisterende fundamenter. Fordele ved denne bro: Design. Ingen eller meget billig vedligeholdelse i de næste 20 år. Ved udskiftning efter endt levetid, ca. 50 år, vil broen have den fulde alupris. Ulemper: Anskaffelsespris. Kr. 998.000

 

 

 

 

 

Se flere fotos på hjemmesiderne: www.alubro.dk og www.alustructures.dk

 

 

 

Forslag 3

 

Malet, (ikke galvaniseret), stål bro, hårdttræ på gangareal, udført som bærende firkant rør i gitterkonstruktion, med perforerede metalplader som sideværn. Bropiller på eksisterende fundamenter. Fordele: Vi vælger selv farven. Anskaffelsespris kr. 720.000. Ulemper: Der må planlægges med en del vedligeholdelse efter ca. 5-10 år, i form af maling og evt. sandblæsning. Dette er en skitse uden bropiller.

 

 

 

 

 

 

Forslag 4

 

Galvaniseret, stålbro, trykimprægneret træ på gangareal, udført som selvbærende konstruktion, med glas/plasticplader som sideværn. Sideværn og gelænder vil være kraftigere end illustreret på billedet herunder. Bropiller på eksisterende fundamenter. Fordele: Anskaffelsespris kr. 650.000. Ulemper: Der må planlægges med vedligeholdelse af gangareal ca. hvert 5-10. år.

 

 

 

 

 

Forslag 5

 

Træbro, magen til den der var. Fordele: Anskaffelsespris (2004) kr.677.500. Ulemper: Der må planlægges med omfattende vedligeholdelsesudgifter hvert 5-10 år.

 

Ingen billeder.

 

Kan man ikke huske hvordan den så ud, er dette ikke nødvendigvis udtryk for demens, men blot sund fortrængning. Og den så ikke sådan ud:

 

 

 

 

 Forslag til generalforsamlingen
Efter lidt problemer, er alle forslag nu tilgængelige. I fremtiden vil det være noget nemmere at få Jeres forslag m.m. som tekstfiler. 

Forslag fra bestyrelsen:

 

Bestyrelsen vedlægger herved forslag fra bestyrelsen, samt de modtagne forslag til generalforsamlingen, onsdag 28. februar 2007.

 

Forslag modtaget fra B.Erichsen og V.Greve / K.Rungsøe uddeles ikke, da de i forvejen er uddelt af forslagsstillerne.

 

Bestyrelsens forslag vedrørende bro uddeles ikke i den enkeltes postkasse, men kan ses på hjemmesiden. Endvidere sendes forslagene til alle de, der har givet en e-mail adresse. Skulle der være personer uden e-mail adgang, eller adgang til hjemmesiden, kan der leveres enkelte eksemplarer, ved henvendelse til john.schlage@mail.dk , 86 37 24 17

 

Regnskab 2006 er vedlagt.

 

Bestyrelsen har modsat de seneste år undladt at fremsende budget for 2007, da der må formodes at være flere af de stillede forslag der kan have endog stor indflydelse på de økonomiske poster. Et 2007 budget tilrettes på generalforsamlingen.

 

 

Forslag fra bestyrelsen:

 

·        Bestyrelsen foreslår at der arbejdes på en udstykning af 3 grunde, øst for parcellerne 3db, 3 cø og 3 cz, til finasiering af bro og vejarbejder.

 

·        Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et vejudvalg, der ref. til bestyrelsen.

 

·        Der afsættes et beløb kr. 30.000, i budgettet, til vejformål.

 

·        Såfremt forslag fra H. C. Madsen vedrørende lys på vandværksstien vedtages, afsættes kr. 20.000 i budgettet. Det undersøges i ugen før generalforsamling om det overhoved er vores sti, da det ikke ser sådan ud på kortet.

 

 

p.b.v.

 

 

 

 

 

 

 

Forslag fra Hans Christian Madsen.

 

 

Rønde, den 5. februar 2007.

 

Til bestyrelsen for Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde.

 

 

 

”Forslag til behandling på generalforsamlingen – onsdag den 28.feb. 2007.”

 

 

Forslag:                       Grundejerforeningen etablerer belysning på stien fra Slotsparken 30 v/Nikolajsen og Vandværket til L. Jørgensens Alle, i form af 2 parklamper.

 

Begrundelse:                Stien benyttes af mange som forbindelsesled til den øverste del af Rønde Hovedgade, og stien er i dag uden belysning. Beboerne på L. Jørgensens Alle har netop renoveret deres gadebelysning og opsat 1 parklampe hvor stien kommer ned til deres vej.

 

Forslag:                       En flytning og/eller fornyelse af vejskiltene: Nygårdsvænget, Baunevænget og skilte med husnr. til stikvejene.

 

Begrundelse:                Flere af ovennævnte skilte trænger til en fornyelse og en anden placering. Ankommer man til Slotsparken hvor det er mørkt, er det vanskeligt at orientere sig for gæster.

 

 

 

From: Susanne og Hans Chr. Madsen [mailto:madsen.roende@tdcadsl.dk]
Sent: 5. februar 2007 20:14
To: John Schlage
Subject: Re: Slotsparken

 

 

Vedhæftet forlag fra undertegnede til behandling på generalforsamlingen.

 

Endvidere spørger du om forslag til finansiering af den nye bro. For mit eget privat vedkommende ser jeg helst at hver enkelt grundejer indbetaler sin andel, når broen bliver genopført. Så der ikke i fællesskabet er nogen form for gæld. En evt. andel af gæld i grundejerforeningen skal jo oplyses ved hvert ejerskifte, og dermed kan det vel give nogle praktiske problemer. (læs: forståelse).

 

Hvis grundejerforeningen skal være låntager vil Rønde Og Omegns Sparekasse meget gerne give “et godt” tilbud. Men det kræver vel på nuværende tidspunkt flere oplysninger som:

Kapitalbehov?

Ønsket løbetid?

Som lån eller kassekredit?

 

Så vi ikke svarer i “blinde” og på noget andet end ønsket/besluttet på generalforsamlingen. Altså en form for udbudsbetingelser der er ens for alle der ønsker at afgive et tilbud, og hvor det bedste tilbud på grundejerforeningens pengeforretninger bliver valgt.

Ovennævnte uddybes meget gerne med flere oplysninger, hvis det ønskes.

 

I forbindelse med nærværende mail har jeg lige set i vedtægterne, om der er nogle særlige bestemmelser om låneoptagelse i grundejerforeningen, og det er der ikke. Det giver mig anledning til at nævne – det er længe siden jeg har set et sæt ajourført og renskrevne vedtægter. Hvornår er de sidst ajourført? Min seneste opdatering er fra 20 marts 1985, med ny § 9 og 10, som blev vedtaget som foreslået af undertegnede.

 

Med venlig hilsen

 

Hans Chr. Madsen

Baunevænget 37

tlf. 86382456

 

 

 

Forslag fra Bernhard Erichsen

 

 

Bali, d.9.2.07

 

Bernhard Erichsen

Baunevaenget 4

b.erichsen@mail.dk

 

Bilag til generalforsamlingen 28.02.07

 

Vedroerende brosagen

 

Jeg har meget svaert ved at se, hvordan generalforsamlingen ud fra det udsendte materiale kan traeffe kvalificerede beslutninger.

 

Nogle kommentarer:

 

Skal vi have en ny bro?

 

Det er blevet naevnt – bl.a. af bestyrelsen – at kommunalbestyrelsen vil paalaegge grundejerforeningen at etablere en ny bro. Det er et meget bombastisk udsagn, der mig bekendt alene bygger paa et enkelt udsagn fra en kommunal embedsmand, – fremsat i en anden sammenhaeng og med et andet formal. Ovenstaaende spoegsmaalkan derfor ikke affaerdiges som irrelevant. Generalforsamlingen boer diskutere behovet for/ oensket om en ny bro. Vel er der visse praktiske fordele, muligvis ogsaa nogle “herlighedsvaerdier”; men der er ogsaa en regning, der skal betales. Bestyrelsen har aabenbart ikke noget foirslag til, hvordan det kunne ske.

 

Naermere bestemmelser kan man laese i “Bekendtgoerelse om private veje og stier”. Her fastslaas det bl.a., at broer er omfattet af bekendtgoerelsen, og at kommunalbestyrelsen er oeverste myndighed. Der er imidlertid saa mange detaljer i bekendtgoerelsen, at en evt. ansoegning om ikke at genopfoere broen naeppe  kanafvises med en begrundelse som “kommunalbestyrelsen kan af principielle grunde ikke acceptere en forringelse af det offentlige vejnet”.

Hvis det accepteres, at afgoerelsen overlades til grundejerforeningen, maa paragraf 11, stk 4 i deklarationen for udstykningen efter min mening finde anvendelse.

 

Ud fra de sidste par aars “broerfaringer” foeler jeg mig utryg ved bestyrelsens haandtering af hele sagen.

 

Forslag til vedtagelse:

 

Der nedsaettes et udvalg paa f.eks. 5 personer, der i samarbejde med bestyrelsen arbejder videre med “brosagen”. Efter behov – dog mindst en gang maanedligt – orienteres medlemmerne paa  foreningens hjemmeside om den aktuelle udvikling.

 

Venlig hilsen     Bernhard Erichsen.

 

 

 

 

 

 

Bali, d.9.2.07

 

Bernhard Erichsen

Baunevaenget 4

b.erichsen@mail.dk

 

Bilag til generalforsamlingen 28.02.07

 

Vedroerende indkaldelsen til generalforsamling

 

Formaalet med indkaldelsen er vel – udover at oplyse om tidspunkt og sted for moedet – at skabe forudsaetninger for en kvalificeret debat paa moedet.

Jeg har svaert ved at se, at den foreliggende indkaldelse paa nogen som helst maade lever op til dette formal.

Punkt 3 “Indkomne forslag” er naeppe taenkt som stedet, hvor bestyrelsen fremsaetter sine forslag. Bestyrelsens forslag boer optraede som selvstaendige punkter; meget gerne ledsaget af bilag.

Punkt 4” Bilaget boer ikke uddeles paa generalforsamlingen, men vedhaeftes indkaldelsen.

Generelt: Flest mulige relevante oplysninger boer vedfoejes indkaldelsen. Det havde f.eks. ogsaa vaeret en god ide at vedhaefte  de omtalte skitser til broer.

 

Forslag til vedtagelse:

 

Med henblik paa at kvalificere debatten paa generalforsamlingen paalaegges det bestyrelsen at vedhaefte indkaldelsen alle relevante bilag. Regnskabet skal altid vedhaeftes.

 

 

Venlig hilsen

Bernhard Erichsen.

 

 

 

Bali, d.9.2.07

 

Bernhard Erichsen

Baunevaenget 4

b.erichsen@mail.dk

 

Bilag til generalforsamlingen 28.02.07

 

Vedroerende foreningens hjemmeside

 

Det er min opfattelse, at foreningens hjemmeside kunne goeres betydeligt mere vedkommende og vaesentlig i kommunikationen mellem medlemmer og bestyrelse og medlemmerne imellem. Derfor foelgende

 

Forslag til vedtagelse:

 

Hjemmesiden overgaar til “privat” drift, dvs. generalforsamlingen vaelger en redaktoer uden for bestyrelsen, der er ansvarlig for siden. Siden opdateres mindst en gang om ugen.

Alle medlemmer af grundejerforeningen kan frit ytre sig. ( I en urban tone forstaas!)

 

Forslag til punkter paa siden:

1: servitut for udstykningen

2: foreningens vedtaegter

3: indkaldelser og referater fra tidl. generalforsamlinger

4: bestyrelsens sammensaetning

( Punkt 1 – 4 findes paa den eksisterende hjemmeside.)

Forslag til nye punkter:

5: nyt fra bestyrelsen

6:spoergsmaal til bestyrelsen

7: orienteering om verserende sager ( p.t. brosagen.)

8: almen debat: kommentarer, opfordringer, henstillinger osv.

og – hvorfor ikke?

9: rubrikannoncer ( “mangler barnepige paa soendag”; “ hjaelp, jeg har alt for mange

blommer”, -eller hvad problemet nu kan vaere……

 

 

Venlig hilsen

Bernhard Erichsen

 

Jeg beklager meget, at jeg ikke kan vaere til stede ved moedet!

 

 

Forslag fra V. Greve og K. Rungsøe

 

Til bestyrelse og medlemmer af

Grundejerforeningen Slotsparken

Rønde, den 10.2.07

Forslag: til Dagsorden pkt. 3. Generalforsamling den 28. februar kl. 19.30.

Eftersom det tilsyneladende ikke har betydet nogen væsentlig gene for trafikken i området, foreslåes det, at der undlades at opsætte en ny dyr gangbro over Slotsparken. Alternativt udgraves en trappe ned af skråningen fra Baunevænget og der etableres en fodgængerovergang på Slotsparken til det eksisterende stisystem.

Ved forespørgsel i Syddjurs kommunes tekniske forvaltning blev det oplyst, at der af det foreliggende materiale ikke kunne stilles krav om, at grundejerne skal etablere en ny gangbro, men at man, for at være behjælpelig i erstatningssagen havde fremsat det ønskelige i at broen blev genetableret.

Vi må derfor bede om, at der foretages en afstemning om grundejerne ønsker at betale så mange penge for en ny bro eller vil bruge erstatningen til en gangforbindelse over Slotsparken.

 

Valdemar Greve, Baunevænget 13

Kurt Rungsøe Baunevænget 14

 

Forslag fra Carsten Skivild

 

Forslag til fremlæggelse på Grundejerforeningen Slotsparkens generalforsamling onsdag den 28/2 2007.

Rønde den 1. februar 2007.

Med baggrund i bestyrelsens oplæg til etablering af ny bro over Slotsparken i stedet for den ødelagte, og at der ikke umiddelbart er økonomisk basis for egenfinansiering i år, vil jeg i stedet foreslå, at gangstien mellem Baunevænget 23 og Baunevænget 25 forlænges hen til skrænten ned til Slotsparken, og der her etableres en trappe ned til Slotsparken. Denne trappe vil ramme ca. midt på den lige strækning af Slotsparken. Her vil der kunne laves en overgang til den modsatte side af vejen, hvorfra der vil være 10-20 meter op til grundejerforenings areal ved den tidligere bro, hvor der vil kunne laves en sti til det nuværende stisystem ned til byen. Højen hvor broen har været vil fortsat kunne være udsigtspunkt for byens borgere m.v..

Hvis generalforsamlingen godkender forslaget, skal Syddjurs Kommune selvfølgelig ansøges om dispensation fra at etablere den nye bro over Slotsparken med baggrund, i at vi har tænkt os at etableret den alternative stiforbindelse.

Med venlig hilsen

Carsten Skivild

Baunevænget 23

 

 

 

 

 

 

 Referat

Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen

“ Slotsparken”.

 

Afholdt den 28. februar 2007 i Pyramiden, Rønde Hallen

 

 

På mødet blev følgende punkter drøftet jf. indkaldelsen:

 

1.      Valg af dirigent

 

Valg af dirigent blev Carsten Nielsen, Baunevænget 25.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Endvidere konstaterede han, at regnskab var udsendt iht. vedtægterne

 

På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 62 parceller. Der var udstedt 22 fuldmagter. I alt var 146 stemmer repræsenteret, idet hver parcel har 2 stemmer.

 

2.      Formandens beretning

 

Formanden fremlagde sin beretning og efter et par enkelte indlæg blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

 

Veje:

 

Vi har haft en del problemer med de reparationer af vejene vi fik foretaget i Nygårdsvænget i 2005. Lapperne hænger fast i parkerede biler, og nogle falder af. Vi har ikke helt kunnet fastslå problemet. Vi har prøvet med nye lapper vi har prøvet med løst sand varmet på, dog uden det store held. Hvis der ikke er en bedring med hærdningen i løbet af vinteren, kan det blive nødvendigt at fjerne lapperne igen.

 

Der har også været vandproblemer på Nygårdsvænget, hvor vand er kommet ud af asfalten. Kommune har lovet at se på det og forsøge reparation. Kommune er sidst rykket for ca. 14 dage siden.

 

Legeplads:

 

På legepladsen har John lavet lidt reparationer og service på de mekaniske dele. Den bruges stadig meget og mange har stor glæde af den.

 

Grønne områder:

 

Vi fik løst problemerne med de rodfræste områder, og de indgår nu fint med resten af græsarealerne. Holger slår nu igen det hele. Der blev også aftalt en beskæring af bæltet mellem den øverste del af vores grønne arealer og den nye udstykning (Rønde Nord) bag Baunevænget. Den blev aftalt på fineste vis da firmaet bag udstykningen påtog sig at afholde samtlige udgifter hertil.

 

Brosagen:

 

Brosagen med Codan blev afsluttet med et forlig, og jeg tror vi fik presset citronen optimal. Vi fik over 300.000 kr. Det er over ½ delen af udgifterne til en ny træbro, der alligevel stod foran en større reparation og med kun godt 1/3 af levetiden tilbage.

 

Der har fra Johns side været gjort et stort arbejde med at finde yderligere midler til en ny bro. Der er søgt midler fra forskellige fonde, bl.a Tryg fonden og Realdania, men alle desværre med negativ respons.

 

Også Helmuth har gjort en kæmpe indsats med brosagen og indhentning af tilbud på nye broer. Det har ikke været let at finde firmaer, da alle har haft travlt. Dog er det lykkedes i starten af 2007. Der er blevet kigget på 5 muligheder, 2 alubroer, 2 stålbroer , 1 betonbro. Træbro har vi undladt da pris, vedligehold og holdbarhed er ugunstig i forhold til førnævnte. Betonbroen har været problematisk, da der skulle et større reguleringsarbejde til ved begge landetilslutninger, øgede fundamenter og anden placering. derfor er den opgivet, da de samlede omkostninger overstiger de fleste af metalbroerne. Det er de 2 stålbroer der er de billigste. Den billigste alubro og den billigste stålbro ligner hinanden til forveksling. Den dyreste stålbro er en gitterkonstruktionsbro, der skiller sig lidt ud fra mængden. Den buede alubro er klart den smukkeste, og passer bedst til vores smukke område og kunne blive et smukt varetegn for vores grundejerforening. Desværre er den dyrere end de andre.

 

Til finansiering af ny bro ønsker bestyrelse fuldmagt til at undersøge muligheden for at udstykke max. 3 grunde fra friareal der ikke bliver brugt.

 

Økonomi:

Bortset fra en manglende bro ser økonomien god og sund ud, men vil i øvrigt blive gennemgået af John.

 

Forslag:

Der er kommet en del forslag til bestyrelsen. Disse vil blive behandlet under punktet forslag.

 

Efter forslag på sidste generalforsamling har vi indkaldt repræsentant fra Rønde Fjernvarme, der vil orientere om mulighederne for tilslutning i vores område.

 

3.      Indkomne forslag

 

Der var indkommet en del forslag, mv. fra forskellige grupper i grundejerforeningen. Forslagene er tidligere husstandsomdelt og vil ikke blive nævnt i efterfølgende. Dog frabedes fremover forslag (som f.eks. forslag fra Bernhard Erichsen) til, hvordan proceduren skal være ved indkaldelse til generalforsamlinger, idet bestyrelsen udmærket er klar over dette, og også handler derefter. Det er udelukkende spild af bestyrelsens tid og kræfter at fremkomme med sådant.

 

John fremlagde udarbejdede forslag om typer og priser på de forskellige brotyper, generalforsamlingen pålagde bestyrelsen ved sidste generalforsamling.

 

Endvidere fremlagde bestyrelsen et finansieringsforslag på evt. ny gangbro ved at udstykke et par grunde i det nordligste område af vores friareal.

 

Der var ikke fremsendt andre finansieringsforslag fra medlemmerne.

 

Efter en til tider hektisk diskussion specielt omkring broen og dens genopførelse blev følgende forslag fremlagt til afstemning.

 

§         Skal der nedsættes et vejudvalg med ref. til bestyrelsen:

Blev næsten enstemmigt vedtaget, dog blev der ikke nedsat et sådant udvalg.

 

§         Der nedsættes et udvalg på 5 personer, der i samarbejde med bestyrelsen arbejder videre med brosagen:

 

For 64, nej 80  –  dermed forkastet.

 

§         Skal Nygårdsvænget have repareret asfaltbelægning og skal der afsættes 30.000 kr. i budgettet hertil:

 

Med 5 imod blev det vedtaget.

 

§         En flytning og / eller fornyelse af vejskiltene: Nygårdsvænget, Baunevænget og skilte med husnr. til stikvejene. 

 

Vedtaget med 1 stemme imod.

 

§         Etablering af belysning på stien ved vandværket.

 

Blev vedtaget med 1 stemme imod

 

§         Afsætning af et beløb på 20.000 kr. til etablering af ovennævnte vejbelysning.

 

Blev godkendt med 53 ja mod 50 nej.

 

§         Hjemmesideforslag fra Bernhard Erichsen

 

Blev forkastet.

 

Desuden blev der foretaget en vejledende afstemning om vi skal have en bro.

 

Til dette forslag stemte 94 nej, 48 ja, og 2 undlod at stemme.

 

Da afstemninger blev krævet foretaget skriftligt, gik der uforholdsmæssigt meget tid med dette, og den lange afstemning bevirkede også, at der var flere medlemmer der forlod mødet.

 

Da der ikke kunne skaffes flertal for nedsættelse af udvalg til at arbejde videre med brosagen, vil bestyrelsen alene undersøge de juridiske perspektiver omkring en evt. nedlæggelse af broen.

 

4.      Regnskab

 

Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendtes enstemmigt.

 

5.      Kontingent:

 

Budget var opstillet med uændret 1000 kr. i kontingent, men da der undervejs i afstemningerne blev brugt 50.000 kr. til div. formål, mente bestyrelsen, at finansiering af disse udgifter skulle dækkes ind via kontingent, og ikke en tæring/ brug af bropengene før afklaring herom var truffet. Bestyrelsen foreslog således et kontingent på 1200,- kr.

 

Dette krævede så igen en afstemning, hvor 1000,- kr. i kontingent blev vedtaget med 66 stemmer for og 36 imod.

 

6.      Valg af bestyrelse:

 

Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg (Kim A. Senniksen, John Schlage og Helmuth Mühlbach). Alle 3 var villige til genvalg, men der var yderligere forslag til 2 nye medlemmer (Jørgen Krabbe og Jens K. Kvist), hvorefter dirigenten måtte konstatere, at der skulle endnu en skriftlig afstemning til.

 

Efter afstemningen blev den nye bestyrelse som følger:

 

John Schlage

Søren Kirk

Keld Christensen

Jørgen Krabbe

Helmuth Mühlbach

 

Suppleanter: Kim A. Senniksen, Jens K. Kvist

 

Ligeledes skulle der vælges 2 nye revisorer, idet de exist. Ikke kunne genvælges. Valg af revisorer blev herefter Bengt Skovgaard og Hans Chr. Madsen.  Revisorsuppleant blev Lars Mikkelsen.

 

7. Evt.:

 

 • NRGI har en undersøgelse på nettet omkring hvor mange der er interesseret i at få billig fiber Internet og tv. Internet er en 10 Mb / 10 Mb. Man kan tilkendegive om man har interesse for dette. Skal vi som forening melde om interesse? Bestyrelsen har overfor NRGI tilkendegivet interesse for ovenstående, dog uforbindende for den enkelte grundejer.

 

 • Grundejerforeningen skal henstille til at biler parkeres på egen grund, så snerydning kan gennemføres.

 

 • Henstilling til at der opsamles efterladenskaber fra egne hunde.

 

 • Parkering af campingvogne på egen grund, må kun ske hvis der ud over 2 parkeringspladser, er etableret en selvstændig parkeringsplads til campingvogn. Denne skal desuden være godkendt af kommunen. Det vil være en rigtig god ide at spørge naboen, om den vil genere ham.

 

 • Der er konstateret at der af og til står parkeret busser i området. Det er ikke tilladt at parkere busser og lastbiler på hverken Slotsparken, Nygårdsvænget eller Baunevænget. Syddjurs kommune anviser parkering for store køretøjer.

 

 • Alle træer vokser og mange er til gene for naboen. Klip ned og bevar et godt naboskab. Glæd en nabo, fæld et træ eller to.

 

Mødet sluttede med, at formanden takkede dirigenten for god ro og orden under mødet, selv om det var svært at holde styr på tropperne.

 

 

04. april 2007 HMü.

 

 

Copyright 2013 Grundejerforeningen Slotsparken   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2015 by DotNetNuke Corporation
Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2006

Forslag til GF 2006 Minimize
Forslag til vedtægtsændring for grundejerforeningen Slotsparken, Rønde
 
Formål med forslaget til vedtægtsændringen
 
Vedtægtsændringen har til formål, at genetablere udsigten fra nogle parceller samt i fremtiden at bidrage til at beplantninger ikke hindrer områdets unikke udsigt.Formulering af vedtægtsforslag
 
“Beplantningerne på parcellerne beliggende på vejene Slotsparken og Baunevænget må maximalt være 3,0 meter højt – målt fra beplantningsstedet til toppen af beplantningen”.

Baggrund for forslaget til vedtægtsændringen
 
For en stor del af grundejerforeningens medlemmer har udsigten fra huset og grunden været en betydelig faktor i forbindelse med køb af grund og/eller hus. Derfor må det være flertallets ønske, at der findes klare regler for beplantninger, som kan sikre de værdier, som har været afgørende for bosætningen i området.

De nuværende paragraffer i grundejerforeningens vedtægter er så “løst” fonnuleret, at de på ingen måde kan bruges til at regulere beplantning med, i forhold til at sikre udsigten fra grundene.

Hvis forslaget til vedtægtsændringen gennemføres vil det ud over at sikre og forbedre udsigten fra grundene være med til at gøre området mere attraktivt at bo i. De klare regler vil betyde, at der ikke bliver flere konflikter og uenigheder om hvad der er ret og rimeligt med høje beplantninger.

Området Nygårdsvænget er ikke medtaget i forslaget, fordi der i området ikke i samme omfang er problemstillinger omkring udsigten. Hvis beboerne i Nygårdsvænget ønsker en tilsvarende vedtægt for Nygårdsvænget kan der evt. fremsættes et nyt forslag til vedtægtsændring.
 
Forslag til praktisk håndtering af vedtægtsforslaget i tilfælde hvor der er formodning om at beplantningshøjden ikke overholdes
 
Der vælges en uvildig virksomhed eller person til at foretage opmåling af beplantningshøjden. (Det kunne være gartneren som nu vedligeholder de grønne arealer) Opmåling skal foretages efter specifikke ønsker fra grundejerforeningens medlemmer. Herved sikres, at beplantninger som ikke er til gene for nogen, og som ønskes bibeholdt af ejeren, ikke bliver krævet fjernet.

Der kunne fx være to årlige opmålinger – såfremt der har været fremsat ønsker. Henvendelse om opmåling kunne ske direkte til virksomheden eller personen som foretager opmålingen, hvorefter denne meddeler ejeren af grunden hvornår opmålingen foretages. Personen som foretager opmålingen udarbejder et notat til grundejerforeningens bestyrelse.

Behandling af forslaget
 
Forslaget ønskes behandlet på førstkommende generalforsamling i grundejerforeningen.
Torleif Røberg
Baunevænget 28 8410 Rønde


 Print

 Referat GF 2006 Minimize
Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen
“ Slotsparken”.Afholdt den 28. februar  2006 i pyramiden, Røndehallen

På mødet blev følgende punkter drøftet jf. indkaldelsen:

1.      Valg af dirigent

Valg af dirigent blev vanen tro Leo Mortensen, der efter applaus modtog valg.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Endvidere konstaterede han, at regnskab var udsendt iht. vedtægterne tillige med budgetforslag for 2004.

På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 35 parceller, tillige med fuldmagt fra 1 parcel. ( i alt 72 stemmer).

2.      Formandens beretning

Formanden fremlagde sin beretning og beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

Vejene:

2005 var året, hvor vi måtte påbegynde reparationer af revner i asfalten. Slemmest er det i Nygårdsvænget, hvor arbejderne er påbegyndt. Baunevænget trænger også, og vil blive gennemgået i 2006/2007.

Vi har stadig problemer med vand i Nygårdsvænget, idet der kommer vand fra nabomarken. Vi kontakter kommunen vedr. løsningsforslag når den nye udstykning kommer, idet vi så håber, at dræn bliver effektive.

Legepladsen:

Legepladsen er blevet flittigt brugt, og mange har haft glæde af den. Der er kommet mange positive tilkendegivelser. Siden sidste generalforsamling, er der ikke brugt penge til vedligeholdelse.

Grønne områder:

Græsset groede flittigt, så Holger måtte slå det en ekstra gang. De grønne områder blev gennem sommeren lettere beskåret, og beskæring i 2006 vil øget.

Vi har forsøgt at løse problematikken med at slå græsset i det rodfræsede areal langs Baunevænget, og vi håber, at Holger igen kan slå græsset her i løbet af 2006.  Hedeselskabet har slået græsset siden rodfræsningen blev foretaget, og de tilbageværende rødder er nu snart formuldet/ slået i stykker.

Broen.

Sagen omkring broen er jo desværre ikke afsluttet endnu, hvad vi vist alle havde håbet på. Siden udsendet broinformation er der ikke sket mere og som tidligere meddelt skal grundejerforeningen i rette den 3. maj 2006. Vi håber så på en endelig afgørelse, så vi kan komme i gang med en ny bro. Sidste nyt i brosagen er, at vi den 15. marts har  fået en henvendelse fra Codan via vores advokat, hvor de foreslår et forlig, men ikke særlig stort. Bestyrelsen er gået i tænkeboks, og vil melde tilbage til advokaten inden udgange af marts måned.

Økonomi:

Økonomisk har vi været lidt presset grundet de mange store sagsomkostninger  i forbindelse med brosagen. Vi har måttet oprette en midlertidig kassekredit på 100.000,- kr. til at dække udgifter til Advokat, retsafgifter, syn og skøn mv. En del af disse penge kommer retur, hvis vi vinder retssagen.

For at imødekomme situationen, har vi i bestyrelsen besluttet, at vi alle foretager en ekstraordinær indbetaling på 1000,- kr.

Indkomne forslag:

Der er indkommet 1 forslag til bestyrelsen, og forslaget er omdelt sammen med regnskab og budget. I korthed indeholder forslaget vedtægtsændring, der kan regulere beplantningshøjderne på de enkelte grunde/parceller. Forslaget drøftes under punktet ”indkomne forslag”.

Dirigenten gennemgik de enkelte punkter, for at konstatere, at der ingen bemærkninger var til de enkelte punkter. Herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

3.      Indkomne forslag

Der var indkommet 1 forslag til vedtægtsændring/præcisering  af vedtægterne omkring beplantning i området.
Forslagsstilleren Thorleif Røberg gennemgik kort forslaget, der var husstandsomdelt forud for generalforsamlingen.

Efter en hæftig diskussion kunne det konkluderes, at forslaget ikke kunne behandles, da der ikke i vedtægterne er nævnt noget omkring beplantning.  Et sådant punkt er nævnt i deklarationen, og forslagsstilleren trak herefter forslaget. Det kunne endvidere konstateres at der ikke var deltagere nok til en afstemning iht. vedtægterne.
Bestyrelse vil dog kontakte kommunen med henblik på at fastlægge en fortolkning af vedtægtspunktet.

4.      Regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendtes enstemmigt, uden bemærkninger.

5.      Kontingent:

Kontingentet blev vedtaget til 1000,- kr. til foreningen samt et ekstraordinært bidrag til afholdte udgifter i forbindelse med brosagen.

6.      Valg af bestyrelse:

Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg). Begge var villige til genvalg, og dirigenten kunne konstatere, at der ikke var andre, der ønskede at opstille.

7.      Evt.:

Under evt. blev følgende punkter drøftet:

·        Plan over vedligehold af grønne arealer i området.

Mødet sluttede med, at formanden takkede dirigenten for god ro og orden under mødet.
 
NB! Besøg vores hjemmeside, hvor der vil blive indlagt referater og andre praktiske oplysninger i fremtiden. Du finder os på www.slotsparken.com

Tillige opfordrer vi indtrængende til, at grundejere fremsender deres e-mail adresser til kasserer eller sekretær på adresserne :

John.Schlage@mail.dk eller Muhlbach@mail.dk

Pbv.

Helmuth Mühlbach