Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 13.01.2014

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 13/1-14
 
Tilstede: Heidi L. Jarlund, Egon Sørensen, Hans Chr. Madsen, Ole Primdal og Hanne Simonsen
Veje og stier:
                      Vedr. fornyelse af vejskilte. Vi venter stadig på svar fra kommunen.
                      Der indhentes tilbud på ny asfaltbelægning på Nygårdsvænget og stikvej til Slotsparken.
                      Planlægges udført i 2014.
Grønne områder:
De skel, der ved sidste års arbejdsdage er blevet fortyndet/skåret ind, vil i det tidlige forår blive rodfræset, og der vil blive sået græs.
Det grenaffald der kan bruges til brænde vil blive afhentet af udefrakommende en dag med frost. De resterende grene flises til førstkommende arbejdsdag.
Diverse:
Der er afholdt et møde med de beboere på Slotsparkens stikvej, der ikke er medlemmer af grundejerforeningen. Emnet var snerydning og fælles vedligeholdelse. Der blev valgt en repræsentant for beboergruppen, der vil modtage referater fra grundejerforeningens bestyrelsesmøder, blive inviteret til generalforsamling og en gang årligt deltage i et bestyrelsesmøde vedr. fælles anliggender.
Vigtige datoer i 2014:
Arbejdsdage: lør. d. 5. april og søn. d. 26. okt. Begge dage kl. 10-15.
Sommerfest: lør. d. 23. august.
Tid og sted for næste møde aftales når den nye bestyrelse har konstitueret sig efter generalforsamlingen.

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 25.11.2013

Ref. af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 25/11 2013
Tilstede: Heidi Jarlund, Hans Chr. Madsen, Ole Primdahl, Egon Sørensen og Hanne Simonsen
Veje og stier:
Der bliver bestilt nye vejskilte til kr. 6.164,-. Vi undersøger om kommunen vil betale skiltene ved fordelingsvejene.
Grønne områder:
Grenaffald fra arbejdsdag skal flises. Er der nogen der har en traktor (eller hest!) der kan trække en flismaskine i området?
Fældet træ kan afhentes efter først til mølle. Medlemmer skal afhente senest 31/12 ellers vil det blive tilbudt til eksterne interesserede.
Økonomi:
Der blev arbejdet med budget 2014
Diverse:
Bestyrelsen arbejder på et møde med beboerne på højre side af Slotsparken stikvejen om et oplæg om fremtidig kommunikation.
Dato for generalforsamling: 18/2-14
Næste møde: 13/1-14 kl. 19.30 hos Hans Chr.
Punkter til dagsorden: ny vejbelægning?, endelig godkendt budget, bestyrelsesmedlemmer på valg?, forslag til generalforsamling

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 07.10.2013

Ref. af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 7. oktober 2013
Tilstede: Heidi Jarlund, Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen og Hanne Simonsen
Afbud fra Ole Primdahl
Bestyrelsen brugte en del af mødet på at gå en runde i området for at danne sig et fælles billede af tilstande af veje og grønne områder.
Veje og stier:
Vi holder øje med asfalten i Nygårdsvænget til foråret – der er stadig småhuller.
Fornyelse af slidte vejskilte. Hans Chr. indhenter pris
Grønne områder:
Vi arbejder fortsat med planlægning af skrænt samt plan for vedligehold af grønne områder i øvrigt (priser for udførelse af gartner vs gør-det-selv).
Bevoksning på højen ved trappe/broen er blevet slået af vores plæneklippermand for kr. 9.000,-
Bestyrelsen opfordrer til at deltage i fælles arbejdsdag søndag d. 3. nov. kl. 10 – 15. Se invitation til dette.
Hvis man gerne vil have træ til brændeovnen, kan man kontakte Egon for at få anvist træer til fældning.
Økonomi:
Der er samlet ingen overskridelse af budgettet hidtil i 2013.
Næste møde: 25/11 hos Hans Chr.

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 02.09.2013

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken
2. september 2013

Tilstede: Hans Chr., Ole, Egon, Heidi og HanneVeje og stier:

Trapperne ved broen laves en af de nærmeste dage.
Der er indhentet to tilbud, og vi har valgt det billigste.

Grønne områder:

Legeplads: H. Chr. har undersøgt vedr. forsikring. Grundejerforeningens erhvervsansvarsforsikring dækker foreningens ansvar vedr. legepladsen.

Græsslåning: Pr.1. September har vi fået slået græsset 11 gange.
Arealet syd for broen slåes en gang med græstrimmer.

Vedr. skråning langs Slotsparken: Bestyrelsen har diskuteret en langsigtet plan. Der indhentes konkrete tilbud på to forsk. løsninger
a) skrænten ryddes og tilplantes med ny lavere beplantning
b) skrænten ryddes for læplanter så kun prydbuske står tilbage, inkl. vedligeholdelse

Bestyrelsen har diskuteret, hvordan man får større deltagelse til fælles arbejdsdage. Der arbejdes på at kunne fremlægge konkrete forslag sammenholdt med ovennævnte tilbud til generalforsamlingen.

Arbejdsdag: Søndag d. 3. november kl. 10 – 14
Plantebælterne skal udtyndes og gøres smallere v/ Nygårdsvænget/viadukt, Smouenvej; Nygårdsvænget/grønne arealer; Baunevænget/Kalø’s mark (nord).
Invitation m. tilmelding kommer senere.

Diverse:

Vi har afholdt en hyggelig sommerfest med god stemning og godt sammenhold blandt børnene. En skam mange gik glip af festlighederne. Vi håber på flere deltagere næste gang.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på følgende:

Kære bestyrelse for Grundejerforeningen

Hermed vil jeg gerne fremsætte forslag om, at bestyrelsen gør medlemmerne opmærksom på bestemmelsen i Deklarationens § 5 stk. 2. “Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.”

Der er nu rundt i vores område opsat solceller på nogle hustage, og i den forbindelse er der måske ikke taget hensyn til denne bestemmelse, hvorved naboer kan blive væsentligt generet af meget kraftige reflekser fra panelerne. Den værst tænkelige situation vil selvfølgelig være, at alle ejendomme blev forsynet med solceller, hvorved vores område vil blive et lyshav på solskinsdage. Så galt går det næppe, men når den ene kan sætte solcellerne op, kan den anden jo også.

Jeg har principielt absolut intet mod solceller og går kraftigt ind for alternative energikilder. Det skal dog ske med tænksomhed overfor andre miljømæssige forhold. Det synsmæssige indtryk kan være subjektivt og svært at diskutere, men den reflekterende virkning er indiskutabel.

Af hensyn til at medlemmerne i fremtiden undgår at lave fejlinvesteringer og bevarer det gode naboskab, vil jeg som sagt foreslå, at Grundejerforeningen gør medlemmerne opmærksom på denne situation.

Venlig hilsen Geert Hallberg, Baunevænget 41

Næste møde: Man. d. 7/10 kl. 17 hos Hanne


 Print

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 03.06.2013

Ref. af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken 3/6-13

Tilstede: Heidi Jarlund, Ole Primdal, Egon Sørensen, Hans Chr. Madsen og Hanne Simonsen

Veje og stier:
Veje repareres tors. d. 6/6-13 (Nygårdsvænget og enkelte pletter på stikvejen på Slotsparken)

Bro: Der lægges standard betontrappesten på begge sider af broen. Egon indhenter tilbud.
Broen er blevet synet og godkendt. Desværre er der ved syn opdaget, at der allerede er ridset navne ind i to glas af kr. 1.200,-. Navnene er ”Simone & Mike” og ”Daniel & Katja”. Bestyrelsen håber ikke dette gentager/udvikler sig, og vil gerne i kontakt med de unge mennesker.

Grønne områder:
Græsslåning: Vi har indgået en to-årrig aftale med Torben Kirkegaard, hvilket giver en årlig besparelse på knap kr. 10.000,-

Skrænten langs Slotsparken: Da der var meget lav tilslutning til arbejdsdagen, og arbejdet i øvrigt var større end forventet, overvejer bestyrelsen følgende alternativer:

• rydning af eksisterende beplantning og tilplantning med ny lavere beplantning
• rydning af eksisterende beplantning og såning af græs/blomstereng med løgplanter
• eksisterende beplantning passer sig selv og skæres tilbage ca. hvert 5. år
Der indhentes inspiration hos gartner.
Andre forslag/idéer er velkomne

Legepladsen: Net i klatrestativet er repareret og klatrevæggen er efterspændt. Tak til Hans-Henrik, Slotsparken 18 for ovennævnte.
Hans Chr. undersøger vedr. vejledning omkring vedligehold + forsikring

Økonomi:
Grundejerforeningen skifter pengeinstitut til Rønde og Omegns Sparekasse, for at opnå en væsentlig højere rente på indestående.

Diverse:
Husk sommerfesten d. 17/8-13.
Telt, borde og bænke er bestilt
Festudvalget består af Ole Primdal, Heidi Jarlund og Lisbeth Kromann. Interesserede kan stadig melde sig.
Deltagerne medbringer selv mad og drikkevarer.
Der er tilmelding 1/8-13

Næste møde er d. 2/9-13 hos Hanne

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 06.05.2013

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 6. maj 2013

Tilstede: Heidi Jarlund, Ole Primdal, Egon Sørensen, Hans Chr. Madsen og Hanne Simonsen

> Veje og stier:
> Egon går vejene igennem og bestiller reparation.
> Ole undersøger vedr. skiltning om bro v/Smouenvej
> Ole tager snak med Jesper vedr. grus/salt når den tid nærmer sig
> Bestyrelsen opfordrer den enkelte grundejer til at feje vejen langs kantstenen
>
> Grønne områder:
> Fælles arbejdsdag var en stor succes. Godt resultat, hyggeligt samvær, fint fremmøde/bidrag – dejligt vejr:-)
>
> NY FÆLLES ARBEJDSDAG TIRSDAG D. 28. MAJ FRA KL. 18
>
> Skrænten langs Slotsparken skal have en tur med buskrydderen (m/klinge). Oprindelig beplantning bevares.
> Hvis du ikke har en buskrydder kan du bidrage med at bage boller/kage eller smøre sandwich/ostemadder el. lign.
> Udgifter til brændstof (både benzin og ostemadder) refunderes af foreningen.
> Tilmelding nødvendig af hensyn til proviantering – jo flere vi er des hurtigere går det
>
> Vi sparer alle sammen mange penge når vi i fællesskab kan løse opgaverne.
>
>
> Bestyrelsen henstiller til at trailere mv. fjernes fra fællesareal (græsfortov) af hensyn til græsslåning
>
> Gren affald fra arbejdsdag (beliggende mod Rønde Nord) er til fri afhentning til træflis, St. Hans bål mv.
>
> Diverse:
> Er der stemning for et fælles St. Hans bål??? F.eks. inkl. mindre tidligt børnebål til snobrød el.lign. Meld gerne tilbage
>
> SOMMERFEST i grundejerforeningen bliver LØRDAG D. 17. AUGUST 2013
>
> Ole står for leje af telt
> Heidi undersøger vedr. proviant
> Hvem har lyst til at være med til at arrangere festen/børneaktiviteter mv.??? Meld gerne tilbage
>
> Mvh bestyrelsen

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 25.03.2013

Referat af bestyrelsesmøde man. d. 25. marts 2013

 

Tilstede: Hans Christian Madsen, Ole Primdal, Egon Sørensen, Heidi Jarlund og Hanne Simonsen

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

 

Formand:      Hans Christian Madsen      tlf. 23962456                      madsen.roende@tdcadsl.dk

Næstformand:                    Egon Sørensen                                         tlf. 20255023                      ES599@hotmail.com

Kasserer:       Heidi Jarlund                                                                  tlf. 30446006                      heidi.l.jarlund@hotmail.dk

Sekretær:       Hanne Simonsen                                      tlf. 42502301                      tungelund@gmail.com

Best. Medl.:  Ole Primdal                                              tlf. 61553672                      primo@mail.dk

 

Veje og stier:

 

For at skåne vejene, vil vi tage en snak med leverandøren om:

–                                        hvis der ligger sne, skal sneen fjernes, men der skal ikke saltes

–                                        hvis der er is skal vejene gruses

Vejene bliver fejet til foråret

 

Broen bliver repareret efter påske, når sneen er væk. Vej og stier vil være spærret i et kortere tidsrum. Der vil blive varslet pr. mail, når det præcise tidspunkt er kendt.

 

Grønne områder:

 

Der vil blive indhentet tilbud på græsslåning for 2013.

 

Betyrelsen henstiller til at bortkastning af affald på fællesarealer undgås samt at man selv fjerner det der evt. allerede ligger.

 

Der vil blive fælles arbejdsdag lørdag d. 20. april kl. 10 – 15. Der vil være fokus på skel mellem Nygårdsvænget/grønne arealer samt Baunevænget/Kaløs mark v/baunehøjen. Beplantningen skal skæres helt ned på grundejerforeningens arealer.

Hvis man har en mening om at nogle træer er særligt bevaringsværdige, er man velkommen til at give sit besyv med.

Hvis man gerne vil have træ til brændeovnen, er man velkommen til at fælde i skellet v/Nygårdsvænget inden d. 20. april.

 

Læs mere om arbejdsdag andet sted.

 

Næste møde man. d. 6. maj hos Heidi, Baunevænget 45

Punkter til dagsordenen:

Veje og stier: skiltning v/Smouenvej vedr. bro samt v/stier vedr. færdsel i sne

Grønne områder: inddele arealerne i felter med tilhørende husstande

Diverse: fastsættelse af dato for sommerfest

 

 

 

Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsparken torsdag den 21. Februar 2013 kl. 19:30 i Pyramiden, Rønde Idrætscenter.
1)        Valg af dirigent
Henrik Vinter, Baunevænget, blev enstemmig valgt af Generalforsamlingen.
2)        Formandens beretning v. Thomas Eldrup
Kommentar om at der er behov for at lappe huller i krydset ved Nygårdsvænget 3, hvor man drejer ind. Det er et ekstremt belastet område med store huller. Forslag om at Jesper Schmidt lapper hullerne.
Der ønskes tydelighed om hvorvidt, der skal ny vejbelægning på Nygårdsvænget i 2013. Ud fra de ca. 2 år gamle tilbud, Bestyrelsen har liggende, bør der snart være penge nok til ny vej. Dog afhænger prisen stadig af om projektet skal indeholde opretning af alle kantsten.
Der var et ønske om at vide hvor der er planer om at beskære i 2013, da der er stor tendens til at flere grundejere mister mere og mere udsigt. Flere oplever at det lukker helt til om sommeren.
Bestyrelsen ønsker at involvere grundejerne i hvilke grønne områder, der skal prioriteres i 2013  – og for at motivere flere grundejere til at arbejde sammen om de mange grønne områder, der trænger til vedligeholdelse,  kan man fx fremvise en finansieret løsning over kontingentet –samtidig med en løsning, hvor grundejerne selv klarer opgaven på en Grøn Arbejdsdag. Så kan Grundejerne selv beslutte om de vil betale eller give frivilligt arbejde i stedet.
Forslag om at vores grønne områder inddeles i felter, så de borgere der bor rundt om det pågældende grønne område går sammen om at passe det område i deres nærhed – så kan man selv aftale hvornår og om det skal tages over flere omgange. Ved at man kun skal passe området tæt på sit eget hus, vil man være mere tilbøjelig til at involvere sig.
Bemærkning om at vi skal sikre os at en forhøjelse af broen ikke skader udsigten for nogle af grundejere.
Formandens beretning blev i sin helhed godkendt.
3)        Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Spørgsmål til om udgift til lapning af huller i vejen på Slotsparken stikvej har været medfinansieret af de grundejere, som ikke er medlem af Grundejerforeningen. Og det kan vi svare ja til.
Spørgsmål til om der er et fast bidrag til veje i kontingentet – og det er der, hvilket ses  i regnskabet 2012, så det tydeligt fremgår hvad der er indbetalt til veje hvert år.
Spørgsmål til om vores ”grønne mand” har kørt forholdsvist mere i første halvdel af sæsonen, for det har flere beboere oplevet. En forklaring kan være at han testkørte noget nyt udstyr for egen regning.. Bestyrelsen vil være obs på at være i dialog med Jesper Schmidt om hyppighed, så han hverken kører for tit eller for sjældent.
Regnskabet blev i sin helhed godkendt.
4)        Indkomne forslag
Ingen kommentarer.
5)        Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver på de 3.300 DKK. Det blev godkendt.
6)        Valg af Bestyrelse, Suppleanter og Revisorer
Der skal vælges 4  til bestyrelsen, hvoraf den ene kun skal vælges for 1 år. Bestyrelsen bestemmer selv, hvem der skal på valg igen efter 1 år, når den konstituerer sig.
Hans Christian Madsen genopstiller og genvælges enstemmigt.. Derudover opstiller:
Hanne Simonsen, Slotsparken 18
Heidi Jarlund, Baunevænget 45
Egon Sørensen, Slotsparken 16
Alle 3 vælges enstemmigt af Generalforsamlingen.
Der skal vælges 2 suppleanter, hvoraf Bo Fensbæk og Thoms Eldrup modtager valg.
Revisorerne Lars Laursen og John Schlage genvælges for en 2 årig periode.
7)        Eventuelt
Ingen yderligere punkter under eventuelt.
Dirigentens afslutter Generalforsamlingen med at takke de fremmødte samt en tak til Bestyrelsen for dens arbejde.

 

 

Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2012

MØDEREFERAT
 
 
Mødedato
Tirsdag den 28. februar 2012
Referent
Sine Konge Jensen
Emne
Generalforsamling Grundejerforeningen Slotsparken
 
1. Valg af Dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontigent
5. Valg til Bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Evt.
Bestyrelsen foreslog Karsten Fryland som dirigent. Han blev valgt enstemmigt af Generalforsamlingen. Karsten kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Formand Thomas Eldrup aflagde beretning for 2011. Beretningen blev godkendt og vedlægges som bilag.
Der var spørgsmål fra salen vedr. ny vejbelægning, om den bliver gennemført i 2012. Jf. Budget 2012, som viser, at vi ved udgangen af 2012 har sparet 382.000 DKK op til ny vej, så ved vi allerede nu, at det beløb ikke rækker til ny vejbelægning på Nygårdsvænget og Slotsparken stikvej. Der skal spares op i 2013 også, for at vi har penge nok til opgaven.
Bestyrelsen blev opfordret til at få repareret de værste huller på Nygårdsvænget, når der nu realistisk set går 1½ år før vejprojektet kan igangsættes.
Hans Christian Madsen gennemgik regnskabet, som var udsendt 14 dage inden Generalforsamlingen.
Spørgsmål fra salen vedr. indtægt på 9.600 DKK for Broindbetaling. Beløbet er en forsikringsindbetaling fra vognmand, der påkørte broen i 2010.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger, og vil ikke blive udsendt igen.
Budget 2012 blev ligeledes gennemgået.
Spørgsmål fra salen om hvorvidt Bestyrelsen forventer, at vejbidrag skal indbetales hvert år – også efter projektet på Nygårdsvænget og Slotsparken stikvej er færdigt. Bestyrelsen forventer, at der bliver behov for en kontinuerlig vejopsparing, men da fastsættelse af kontingent vedtages for ét år af gangen, så kan der ikke besluttes noget flere år frem.
Forslag fra salen om at øge kontingentindbetaling til 3.500 DKK, så vejbidraget dermed bliver på 1.500, blev ikke vedtaget.
Bestyrelsen foreslår, at kontingent øges til 3.300 DKK, hvoraf vejbidrag udgør 1.300 DKK, snerydning 500 DKK og selve kontingentet 1.500 DKK. Udgift til pasning af de grønne arealer stiger, og der er store engangsudgifter til at få ført flere af de grønne områder op til den ønskede standard.
Budget afspejler, at driften skal finansieres af kontingentet, mens større engangsudgifter betales af opsparingen. Budget 2012 blev enstemmigt vedtaget.
Ole Primdahl og Peter Schou var på valg og blev enstemmigt valgt af Generalforsamlingen.
Carsten Skivild var på valg som revisorsuppleant. Carsten blev enstemmigt valgt.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på Generalforsamlingen.
Der er kommet et ønske fra en grundejer, om at alle beboere gør mere ud af at beskære og fælde træer og store buske, der tager udsigten for naboer. Opfordringen er hermed givet videre – til at vi alle gør os ekstra umage for at tynde ud i store/høje træer og buske.
Der blev talt om fordele ved at tilslutte sig Waoo. Hvis der er flere beboere, der ønsker at blive tilsluttet, kan de henvende sig til Ole Primdahl på primo@mail.dk Er der beboere, der ønsker mere information om Waoo, oplyste Geert Hallberg, at han gerne står til rådighed.
En grundejer kunne oplyse, at de i deres tid i en anden grundejerforening havde haft succes med at søge fonde om penge til nye tiltag, fx belysning på en ny sti.
På de grønne områder omkring Nygårdsvænget er der igen en del muldvarpeskud. Bestyrelsen vil forsøge at få muldvarpebekæmpelse integreret i aftalen om græsklipning.
I forbindelse med Postvæsenets nye regler om placering af postkasse, er der forskellig oplevelse af hvordan det skal administreres ved nogle af vores stikveje. Nogle parceller har valgt at placere deres postkasse helt ud til vejen – andre har fået en aftale med Postvæsenet om at deres hidtige placering af postkassen er ok. 
For de grundejere, der har flyttet deres postkasse, skal de være opmærksomme på, at det skal gøres efter aftale med den grundejer, der nu skal have den stående, og den skal placeres, så det ikke er til gene for fx glæsslåning og vintervedligeholdelse.
Afslutningsvist takkede Dirigenten for god ro og orden.
Med venlig hilsen
Kategorier
Ikke kategoriseret

Ekstraordinær generalforsamling 2009

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Slotsparken:
Onsdag den 25. marts 2009 kl. 1930
 
Pyramiden, Rønde-hallen
Valg af dirigent.
I henhold til vedtægternes § 17 indkalder 54 grundejere til en ekstraordinær generalforsamling:
Forslaget: Bedre trivsel… er vedhæftet
 
 
 
I henhold til vedtægternes § 17 og aftalt på den ordinære generalforsamling indkalder den afgåede bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling:
 
Onsdag den 25. marts 2009 kl. 2015
 
Pyramiden, Rønde-hallen
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.   Valg af bestyrelse og revisorer
2.   Eventuelt

Revisorerne Bengt Sørensen og Hans Christian Madsen er villige til genvalg.

Bedre trivsel i Grundejerforeningen Slotsparken
Vi er mange, der synes at det er trist at den uafsluttede brosag har fået lov til at udvikle en dårlig og konfliktfyldt stemning blandt beboerne i vores grundejerforening. Vi bor i et af de smukkeste og mest attraktive boligkvarterer, hvor man ville forvente at beboerne har det godt med hinanden og nyder at færdes i området. Men stemningen på vores generalforsamlinger illustrerer klart at vi har en situation, som der bør gøres noget ved. Derfor har en gruppe beboere udarbejdet et forslag, der gerne skulle medvirke til at vasker tavlen ren og skaber en bedre trivsel i vores grundejerforening. Gruppen har fået støtte (underskrifter)fra 54 husstande (55%), der støtter indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling med et punkt på agendaen.
Ekstraordinær generalforsamling
Onsdag den 25. marts kl. 19,30 i Pyramiden
i Rønde Idrætscenter.
 
Formål:
Afslutte den 4½ år gamle brosag, så den nye bestyrelse, der bliver valgt på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, kan starte med at fokusere på nye og friske opgaver, og dermed puste nyt liv i grundejerforeningen.
 
Baggrund:
Siden broen i vores stisystem blev påkørt den 03.07.04., har vi haft 6 generalforsamlinger og er blevet præsenteret for 7 forslag til alternative broer. Men der er ikke fundet løsninger, som tilstrækkeligt mange medlemmerne kan bakke op om.
Sagen er juridisk og forsikringsmæssigt afsluttet. Vi har en forsikringssum på kr. 340.000 til opførelse af den nye bro. Men samtlige forslag har alle overskredet foreningens kassebeholdning og derfor krævet at medlemmerne skulle supplere med ekstra indbetaling. Det har der ikke kunnet samles flertal for.
På den baggrund har arbejdsgruppen arbejdet videre med et tilbud fra Bysmeden i Viby. Deres udspil er minimum af samme kvalitet som det forslag fra Ødum Smede og Maskinfabrik, som bestyrelsen præsenterede på den ekstraordinære generalforsamling i december. Men prisen er væsentlig lavere og kan betales indenfor det budget for 2009, der blev vedtaget på sidste generalforsamling.
 
Arbejdsgruppen
Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Gorm Skovsgaard, Nygårdsvænget 16, Leo Mortensen, Nygårdsvænget 17, Finn Aarslev Jensen, Slotsparken 36, Keld Christensen, Baunevænget 42 og Ole Primdahl, Baunevænget 35.
 
Forslag om valg af en ny bro
Til erstatning af den nedkørte gangbro, der forbinder stisystemet over Slotsparken foreslås det at stemme ja til at indkøbe og opstille nedenstående bro.
 
Specifikationer på tilbud af gangbro
  • Udført i Ipe 450 mm
  • Alt stål er varmgalvaniseret
  • Lamineret og hærdet glasværn med metaloverligger
  • 45 mm bangirai hårdttræ med riller.
o   Tegninger vedlagt.
Leverandør:
Bysmeden,
Chr. X’s vej 110, 8260 Viby
Pris inkl. montering:
kr. 378.750 inkl. moms
Betalingsbetingelser:
35% a konto, rest 5 dage netto
Vi har en mundtlig bekræftelse fra leverandøren på at de eksisterende fundamenter fra den gamle bro lever op til de krav, der stilles til en bro med ovennævnte specifikationer. Den bliver senere bekræftet skriftligt, når en igangsat undersøgelse er afsluttet. Prisen for undersøgelsen vil max. beløbe sig til kr. 5.000. En eventuel bankgaranti vil beløbe sig til kr. 5.000. Begge beløb er med i det samlede beløb under finansieringspunktet nedenfor. Udarbejdelse til endelig kontrakt er igangsat.
Leveringstid: ca. 7 uger
Finansiering
I det godkendte budget for 2009, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar, har vi en kassebeholdning på kr. 438.849 ved årets udgang. Når broen er betalt, vil der være en kassebeholdning på kr. 55.099.
Men det er vores vurdering at selv kr. 40.000 i kassebeholdning vil være tilstrækkeligt, da alle store poster til veje inkl. snerydning, græsslåning og træfældning allerede er med i budgettet.
Afstemning
Der skal stemmes ja eller nej til forslaget og der kræves simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer inkl. eventuelle fuldmagter.
Projektstyring
Arbejdsgruppen er villig til at gennemføre projektet i reference til den nye bestyrelse, hvis det ønskes.

 

På mødet er foreningen vært med en øl/ vand.

 

Rønde Fjernvarme:  Jørgen Krabbe, Helmuth Mühlbach og John Schlage har fredag den 6. marts 2009, sammen med Rønde Fjernvarme, Syddjurs kommune og entrepre­nør, gennemgået området for fejl og mangler. Parterne var enige om hvad der var af fejl og mangler, så de udbedres i nær fremtid. De asfaltarbejder der skulle laves bliver, først efter en sætningsperiode, udført i efteråret 2009.

Referat fra ekstraordinære generalforsamlinger i Grundejerforeningen Slotsparken
onsdag den 25. marts 2009.
Der blev afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger i forlængelse af hinanden. Der var kun et punkt på dagsordenen på dem begge.
  1. Valg af ny gangbro
  2. Valg af ny bestyrelse og revisorer
Antal stemmeberettigede: 156
Dirigent: Henrik Vinther
Referent: Ole Primdahl
Dirigenten startede uimodsagt med at konstatere lovligheden af generalforsamlingerne.
  1. Valg af ny gangbro
Resultatet af afstemningen af vedhæftede bro-forslag ved den første generalforsamling blev følgende:
Ja: 122
Nej: 25
Blank: 9
Med 83 % ja-stemmere var der mere end kvalificeret flertalt. Forslaget er derfor godkendt af generalforsamlingen. En forudsætning for gennemførelsen er dog at undersøgelsen af de eksisterende fundamenter ikke medfører prisstigninger i forhold til tilbuddet og de kr. 5.000, der er afsat dertil.
Implementeringen vil blive igangsat af den nye bestyrelse, der vælges under i den efterfølgende generalforsamling.
Generalforsamlingen startede med at Torsten Serritzlew udtrykte mistillid til dirigenten, da der var uenighed om simpelt flertal var nok til afgørelsen af afstemningen jvf. § 11 stk. 4 i foreningens love og vedtægter. Torsten Serritzlew forbeholdte sig ret til at indberette for domstolene, hvis reglen om simpelt flertal blev anvendt. Torsten respekterede valgresultatet og erklærede sig enig heri.
Der var mulighed for at rejse spørgsmål til repræsentanter for Bysmeden, der deltog i generalforsamlingen. Der blev rejst spørgsmål til godkendelser hos kommunen. Her kunne Bysmeden informere om at de har kontakt til kommunen, men der foreligger ikke noget konkret endnu, da de afventer et endeligt OK for projektet. Til timingen blev det oplyst at der er 7 ugers leveringstid, men at behandlingstiden hos kommunen ikke er inkluderet heri.
Under diskussionen om økonomi, blev det klart at der efter projektets gennemførelse vil være kr. 55.000 i egenkapital, når broen er betalt og undersøgelsen af fundamentet er færdig. Hvis der ønskes en bankgaranti, vil egenkapitalen falde til kr. 50.000.
I den sluttende diskussion før afstemningen kom et par af modstanderne af en ny bro på banen med begrundelser for deres modstand. En udtrykte at tyveknægte vil få lettere adgang til området på Baunevænget og at trafikken af gående personer vil stige på den første stikvej på Baunevænget. En anden nævnte at broen pga. valg af materialer (stål og glas) ville blive uskøn og ikke passe til de bløde bakker.
  1. Valg af ny bestyrelse og revisorer
Resultatet af afstemningen resulterede i valg af følgende personer:
Til bestyrelsen:
For en 2 årig periode:
Bo Fensbæk, Baunevænget 31
Carsten Rønde, Nygårdsvænget 26
Sine Konge Jensen, Slotsparken 36
For en 1 årig periode:
John Schlage, Baunevænget 16
Ole Primdahl, Baunevænget 35
Suppleanter:
Karina Bagger Hansen, Nygårdsvænget 5
Helmuth Mühlbak, Baunevænget 19
Revisorer blev genvalgt:
Bengt Sørensen
Hans Christian Madsen
Revisorsuppleant:
Lars Mikkelsen