Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsparken torsdag den 21. Februar 2013 kl. 19:30 i Pyramiden, Rønde Idrætscenter.
1)        Valg af dirigent
Henrik Vinter, Baunevænget, blev enstemmig valgt af Generalforsamlingen.
2)        Formandens beretning v. Thomas Eldrup
Kommentar om at der er behov for at lappe huller i krydset ved Nygårdsvænget 3, hvor man drejer ind. Det er et ekstremt belastet område med store huller. Forslag om at Jesper Schmidt lapper hullerne.
Der ønskes tydelighed om hvorvidt, der skal ny vejbelægning på Nygårdsvænget i 2013. Ud fra de ca. 2 år gamle tilbud, Bestyrelsen har liggende, bør der snart være penge nok til ny vej. Dog afhænger prisen stadig af om projektet skal indeholde opretning af alle kantsten.
Der var et ønske om at vide hvor der er planer om at beskære i 2013, da der er stor tendens til at flere grundejere mister mere og mere udsigt. Flere oplever at det lukker helt til om sommeren.
Bestyrelsen ønsker at involvere grundejerne i hvilke grønne områder, der skal prioriteres i 2013  – og for at motivere flere grundejere til at arbejde sammen om de mange grønne områder, der trænger til vedligeholdelse,  kan man fx fremvise en finansieret løsning over kontingentet –samtidig med en løsning, hvor grundejerne selv klarer opgaven på en Grøn Arbejdsdag. Så kan Grundejerne selv beslutte om de vil betale eller give frivilligt arbejde i stedet.
Forslag om at vores grønne områder inddeles i felter, så de borgere der bor rundt om det pågældende grønne område går sammen om at passe det område i deres nærhed – så kan man selv aftale hvornår og om det skal tages over flere omgange. Ved at man kun skal passe området tæt på sit eget hus, vil man være mere tilbøjelig til at involvere sig.
Bemærkning om at vi skal sikre os at en forhøjelse af broen ikke skader udsigten for nogle af grundejere.
Formandens beretning blev i sin helhed godkendt.
3)        Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Spørgsmål til om udgift til lapning af huller i vejen på Slotsparken stikvej har været medfinansieret af de grundejere, som ikke er medlem af Grundejerforeningen. Og det kan vi svare ja til.
Spørgsmål til om der er et fast bidrag til veje i kontingentet – og det er der, hvilket ses  i regnskabet 2012, så det tydeligt fremgår hvad der er indbetalt til veje hvert år.
Spørgsmål til om vores ”grønne mand” har kørt forholdsvist mere i første halvdel af sæsonen, for det har flere beboere oplevet. En forklaring kan være at han testkørte noget nyt udstyr for egen regning.. Bestyrelsen vil være obs på at være i dialog med Jesper Schmidt om hyppighed, så han hverken kører for tit eller for sjældent.
Regnskabet blev i sin helhed godkendt.
4)        Indkomne forslag
Ingen kommentarer.
5)        Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver på de 3.300 DKK. Det blev godkendt.
6)        Valg af Bestyrelse, Suppleanter og Revisorer
Der skal vælges 4  til bestyrelsen, hvoraf den ene kun skal vælges for 1 år. Bestyrelsen bestemmer selv, hvem der skal på valg igen efter 1 år, når den konstituerer sig.
Hans Christian Madsen genopstiller og genvælges enstemmigt.. Derudover opstiller:
Hanne Simonsen, Slotsparken 18
Heidi Jarlund, Baunevænget 45
Egon Sørensen, Slotsparken 16
Alle 3 vælges enstemmigt af Generalforsamlingen.
Der skal vælges 2 suppleanter, hvoraf Bo Fensbæk og Thoms Eldrup modtager valg.
Revisorerne Lars Laursen og John Schlage genvælges for en 2 årig periode.
7)        Eventuelt
Ingen yderligere punkter under eventuelt.
Dirigentens afslutter Generalforsamlingen med at takke de fremmødte samt en tak til Bestyrelsen for dens arbejde.