Kategorier
Ikke kategoriseret

Ekstraordinær generalforsamling 2008

Referat af ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen
”Slotsparken”.
Afholdt den 15. december 2008 i Egegården, Rønde
Efter en kort velkomst ved formanden, Søren Kirk, blev der på mødet drøftet følgende punkter jf. indkaldelsen:
 
1.       Valg af dirigent
          Valg af dirigent blev Henrik Vinter, Baunevænget 33.
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dog var der et par medlemmer fra Nygårdsvænget der ikke havde fået indkaldelsen, men heldigvis var de alligevel mødt op. (De medlemmer hvor vi tidligere har fået deres e- mail adresser opgivet, får sendt alt materiale fra foreningen til opgivne e- mail adresse. Hvis medlemmerne skifter e- mail adresse, bedes de derfor lige give besked til bestyrelsen, som så kan opdatere listen)
 
På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 45 parceller. Der var udstedt 18 fuldmagter. I alt var 126 stemmer repræsenteret, idet hver parcel har 2 stemmer.
 
Dirigenten ønskede samtidig udpeget 4 medlemmer fra fremmødte, der kunne fungere som stemmeoptællere, og de 4 der blev valgt var i vilkårlig rækkefølge: Henning Svane, Leo Mortensen, Karen Andreassen og Arne Tophøj.
 
Dirigenten konstaterede ligeledes, at der var mødt et ”ikke medlem” op til generalforsamlingen,( Advokat som repræsentant for Jens Kvist, Baunevænget 6 og Torsten Serritzlew-Petersen, Baunevænget 4) Der blev herefter foretaget en afstemning omkring dennes tilladelse til at overvære den ekstraordinære generalforsamling. Tilladelse blev givet.
 
Formanden fik herefter ordet og konstaterede:
 
          Først vil jeg lige orientere om de breve / indsigelser bestyrelsen har modtaget, som er blevet husstandsomdelt af, – jeg formoder – Jens Kvist.
          Vi har svaret advokaten for Jens Kvist og Torsten Serritzlew-Petersen, at vi agter at gennemføre den ekstraordinære generalforsamling. Vi har desuden sendt et svar til Jens Kvist på den indsigelse han har skrevet ang. referatet fra sidste ordinære generalforsamling, at vi tager hans indsigelse med på næste ordinære generalforsamling.
         
          Men først vil jeg bede Henrik Vinter om at læse Torsten Serritzlev-Petersen´s indsigelse op, da bestyrelsen har fastholdt indkaldelsen til denne ekstraordinære general forsamling, og Torsten derfor har bedt om, at hans indsigelse bliver læst op.
 
Dirigenten kunne efter oplæsningen konstatere, at der ingen indsigelser eller spørgsmål/ kommentarer var til det oplæste.
 
2.       Orientering omkring broforslaget fra bestyrelsen.
Formanden oplæste derefter redegørelsen omkring brosagen som følger:
         
Bestyrelsen har arbejdet med at finde en bro, der kan genopføres på de stadig eksisterende fundamenter fra den ødelagte bro.
          Vi har nu fundet en bro, vi mener, kan opfylde de økonomiske ønsker, der har været stillet fra en stor del af foreningens medlemmer.
          Vi har arbejdet med 3 forskellige brotyper, men efter den seneste tids udvikling, er det en enig bestyrelse der fremlægger et og kun et forslag, som er en bro fra Ødum Smede og Maskinværksted.
          Jeg vil nu give ordet til John Schlage, der vil fortælle om broen og de økonomiske aspekter.”
 
Herefter gennemgik John Schlage kort de forskellige brotyper med økonomi der har været arbejdet med gennem de sidste år.
 
          Følgende blev oplæst af John Schlage:
 
          ”I torsdags mellemlandede jeg i Frankfurt. Efter landingen sagde kaptajnen: ”Som I alle helt sikkert har bemærket er vi landet i Frankfurt”. En af både passagererne og af kaptajnen beskrevet: hård landing. Ikke forventet, men alligevel frygtet.
          Bestyrelsen har hele tiden arbejdet på en blød landing i brosagen. I dag skal vi tage stilling til om det skal være en blød eller en hård landing.
Da det på sidste ordinære generalforsamling blev vedtaget at vi ikke skulle ansøge om en nedlæggelse af broen, var vi godt klar over at vi nu stod overfor at skulle finansiere indkøbet. Vi vidste godt at det ville være yderst svært at få opbakning til at hæve kontingentet, så det var muligt at indkøbe en af de broer som blev præsenteret på generalforsamlingen i 2007. Alle disse broer ville betyde en ekstra indbetaling på et beløb mellem 3000 og 9000 kr. pr. grundejer. Vi kunne ikke få en billigere bro.
          På denne generalforsamling opfordrede vi tillige medlemmerne om idéer til finansiering.
Vi havde arbejdet på en model, hvor vi egenfinansierede, samt ansøgte om fonds midler. Dette lykkedes ikke.
Så har vi arbejdet på at få lov til at udstykke én eller flere grunde til en del eller fuld finansiering. Dette arbejde er en langvarig proces, men vi vil her i dag endvidere spørge generalforsamlingen om det er en vej vi skal arbejde videre ad.
Nogle mennesker leder efter lykken langt væk fra dagligdagen, men ofte ligger den lige for ens fødder. Da vi hørte at et ingeniørfirma skulle have 187.000 kr. blot for at projekterer vores lille broprojekt, så kom vi til at tænke lidt mere nært. Vi kontaktede det lille firma: Ødum Smede & Maskinfabrik. Direktøren i kedeldragt kunne godt huske da vores sag var oppe i medierne, og han har altid godt kunne tænke sig at bygge ”bro”.
          Han kom med et tilbud på kr. 470.000, for en færdigopstillet bro.
         
          Finansiering:
          På foreningens konto står der d.d. ca. 438.000, dertil skal lægges det af Rønde fjernvarme skyldige beløb på ca. 21.000. Dette giver 459.000. Udover denne aften, har vi ikke yderligere udgifter i år. Da vi ikke skal betale for broen før den er leveret får vi yderligere ca. 3000,- kr. i renter. I dette regnestykke mangler vi altså kun kr. 8000 eller kr. 80 pr. grundejer.
          Man kan også se på vores formue ud fra et mere negativt synspunkt, og så vil der skulle indbetales kr. 1000 pr. grundejer. Dette bidrag kan evt. deles over 2 år.
          Dette års kontingent var på kr. 1700. Hvis vi ellers ikke sætter for højt et ambitionsniveau for de næste år, så vil kontingentet ikke overstige kr. 2200 pr. år for de næste 2 år.
          Dette er den blødeste landing.
          Den hårde landing vil være at vi ikke beslutter os for denne bro med den netop skitserede finansiering. Bestyrelsen bliver derfor nødsaget til at få klarlagt, evt. ved en domstol, hvad der kan og skal ske. En sådan landing vil for det første være langvarig, og ikke mindst dyr. Afhængig af en sådan afgørelse vil vi altså have udgiften til sagsomkostninger, en bro alligevel, eller udgiften til sagsomkostninger samt oprydning, og etablering af nye fortove og evt. trappe.
          Vi skal også huske på, at kommunen endnu ikke har givet os lov at nedlægge vores sti og broanlæg.
 
          Det er denne bro bestyrelsen i dag fremlægger til en vejledende afstemning.
 
          Herefter var ordet frit til diskussion/ debat.
 
Advokaten, der var repræsentant for Jens Kvist og Torsten S-Petersen, ønskede at fremføre, at genopførelse af broen ville kræve 2/3 dels flertal for så vidt angik finansieringen af broen, samt, at man ikke kunne bruge flere penge end der var på brokontoen. Forud var foretaget en afstemning om, hvorvidt advokaten havde taleret, hvilket hun dog fik med et lille flertal.   
 
Herefter var der en del indlæg for og imod en genopførelse af den nedkørte bro.
 
De der ikke mente at broen skulle genopføres, og at vi ikke havde stemt herom på sidste generalforsamling.
 
De der var imod at betale ekstrakontingent til finansiering af broen, og
 
De der ønskede broen genopført, da den var en naturlig del af vores stisystem.
 
Bestyrelsen orienterede endnu engang om, at der ved sidste generalforsamling var foretaget en afstemning af, om broen skulle søges nedlagt, da det i sidste ende var Syddjurs Kommune der skulle give lov til dette, idet Kommunen tidligere har oplyst grundejerforeningen om, at broen skulle genopføres.
 
En nedlægning af broen er, jf. fremlagte konsekvensskema, der også blev vist inden afstemningen på sidste generalforsamling, en ændring af fællesarealernes anvendelse, og kræver ifølge deklarationen 2/3 flertal, hvilket jo som bekendt ikke blev opnået. ( 57 % for og 43 % imod).
 
Efterhånden som aftenen skred frem sporedes der en vis udviskning af de til start hårdt optrukne/markante meninger, hvilket nok til dels skyldes den kendsgerning, at der med etablering af den af en enig bestyrelsen påtænkte bro, kræves en indbetaling på ca. 1000,- kr., evt. fordelt over 2 år. 
 
3.       Afstemning af hvilken bro flertallet ønsker.
         
For at tilgodese samtlige grundejere valgte bestyrelsen derfor at foretage en vejledende afstemning omkring den af bestyrelsen foreslåede bro.
 
Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning.
 
For den af bestyrelsen foreslåede bro stemte                       81
Imod stemte                                                                              45.
 
Bestyrelse kunne konstatere, at der var et markant flertal for genopførelse af broen, men ikke 2/3 (hvilket havde krævet 3 stemmer mere for en bro).
 
Bestyrelsen besluttede herefter at udarbejde materiale og ikke mindst økonomiske konsekvenser af den af bestyrelsen foreslåede bro så dette kunne forelægge forud for den ordinære generalforsamling i februar.
 
4.       Orientering om mulighed for evt. udstykning.
          Det blev besluttet at punktet udgik af dagsordenen.
           
Flere medlemmer tilkendegav, at man ikke ønskede nogen udstykninger fra de grønne områder, især nu da finansiering af broen kunne gøres for ca. 1000,- kr. pr. husstand.
 
Dirigenten takkede herefter de fremmødte og gav ordet til formanden der ligeledes takkede de tilstedeværende for deltagelse i debatten, med en særlig tak til dirigenten for god ro og orden.
 
 
17.01.2009 HMü
    —

 Print

 Ekstraordinær generalforsamling 2008 Minimize
Grundejerforeningen Slotsparken
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen:
Mandag den 15. december 2008 kl. 19.30
Mødested: Egegården, Birkevej 39, Rønde.
 
Bestyrelsen har nu de sidste brikker på plads omkring opførelsen af ny bro over Slotsparken, som jo blev bestemt på sidste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har som bekendt arbejdet med 3 forslag til en ny bro. Alle 3 forslag har krævet ekstraindbetaling fra medlemmerne i størrelsesordenen 3.000 til 9.000 kr., alt afhængig af brotype.
For ca. 1 måned siden har vi dog fået kontakt til et firma, der vil opføre en galvaniseret stålbro med hårdttræ gangflade for et beløb på under 500.000 kr. inkl. moms.
Denne bro har bestyrelsen enstemmigt vedtaget at arbejde videre med, og der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at vælge den bro, der skal opstilles over Slotsparken som erstatning for den ødelagte.
 
Dagsorden:
1.   Valg af dirigent
2.   Orientering omkring broforslaget fra bestyrelsen samt en kort gennemgang af de øvrige brotyper.
3.   Afstemning af hvilken bro flertallet ønsker.
4.   Orientering om muligheder for evt. udstykning af grund til finansiering af bro.
På mødet er foreningen vært med en vand / øl samt kaffe.
Vi håber på, at mødet kan afsluttes senest kl. 22.30.
Med venlig hilsen og på gensyn,
Pbv.
Helmuth Mühlbach