Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2009

    Rønde den 23. januar 2009

Grundejerforeningen Slotsparken
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen:
Tirsdag den 24. februar 2009 kl. 19.30
Mødested: Røndehallen.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.   Valg af dirigent
2.   Formandens beretning
3.   Indkomne forslag
4.   Regnskab
5.   Fastsættelse af kontingent
6.   Valg af bestyrelse og revisorer
7.   Eventuelt
Næstformand, kasserer og sekretær er på valg.
Forslag skal være foreningens formand i hænde senest tirsdag den 10. februar 2009, og kan afleveres eller sendes til: Søren Kirk, Baunevænget 49.
På mødet er foreningen vært med en øl/ vand og en kop kaffe.
Med venlig hilsen og på gensyn,

pbv.

 

Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen
”Slotsparken”.
Afholdt den 24. februar 2009 i Pyramiden, Rønde Hallen
På mødet blev følgende punkter drøftet jf. indkaldelsen:
1.      Valg af dirigent
          Valg af dirigent blev Henrik Vinther, Baunevænget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Endvidere konstaterede han, at regnskab var udsendt iht. vedtægterne
På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 51 parceller. Der var udstedt 27 fuldmagter. I alt var 156 stemmer repræsenteret, idet hver parcel har 2 stemmer.
Dirigenten foreslog 4 stemmetællere, der blev valgt af forsamlingen.
2.      Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning og efter et par enkelte indlæg blev formandens beretning godkendt.
”Formandens beretning”
2008 var et år, hvor bestyrelsens arbejde for en stor del, var i fjernvarmen og broens tegn.
Udstykningen i Rønde Nord gik i stå midt på året, hvilket har medført, at arbejdet med vejene i Nygårdsvænget er blevet forsinket.
Mange af beboerne i Grundejerforeningen Slotsparken, blev tilsluttet fjernvarmen.
Vi havde en ekstraordinær generalforsamling d. 15. december, for at bestyrelsen kunne orientere sig om, hvorvidt den skulle fortsætte arbejdet med genopførelse af en ny bro. Ud fra den massive tilslutning, – 81 for og 45 imod, dog ikke 2/3 flertal har bestyrelsen valgt at arbejde videre med at lave et forslag til en ny bro.
I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, indkom der en indsigelse fra Jens Kvist, Baunevænget 6, imod referatet fra generalforsamlingen 2008, altså ca.10 måneder efter den var sendt ud. Da ordstyreren og ingen af de andre 97 husstande i grundejerforeningen har haft indsigelser imod referatet, har bestyrelsen blot noteret sig denne indsigelse og uenighed.
Efter den ekstraordinære generalforsamling er der også indkommet indsigelse imod referatet herfra. Denne indsigelse er fra Torsten Serritzlew-Pedersen, Baunevænget 4, der ikke selv var til stede til mødet. Heller ikke fra dette møde har andre gjort indsigelser. At referatet ikke kom ud lige efter afholdelse af mødet skyldes bl.a. julen, ferie og sygdom. Man skal også lige huske på, at bestyrelsesarbejdet er en fritidsbeskæftigelse og kun aflønnet med et gratis kontingent, men hvis Torsten Serritzlev-Pedersen mener at bestyrelsen skal agere hurtigere end vi gør, skal vi nok til at tale om en anden aflønning af bestyrelsen, samt lønnet sekretærhjælp, hvad jeg ikke tror mange ønsker.
Med hensyn til Torsten Serritzlev-Pedersens skrivelse til kommunen, ang. nedlæggelse af broen, kan jeg blot oplyse, at bestyrelsen orienterede kommunen om generalforsamlingens udfald lige efter sidste generalforsamling, uden at dette har givet kommunen anledning til at komme med nogen reaktion. Bestyrelsen har også fået tilkendegivelser fra medlemmer, der klart siger fra over for Torstens Serritzlev-Pedersens henvendelse til kommunen, idet de ikke mener han kan tale på andres vegne uden deres samtygge.
          Veje, stier og fjernvarme:

 Bestyrelsen har indgået en 3 årig aftale med firmaet Jesper Schmidt, om vintervedligehold.

Vi har fået en aftale, hvor vi skal betale 36.000 kr. plus moms pr. år, altså en besparelse på 2500 kr. pr. år i forhold til sidste år.

Aftalen er, at der skal være saltet og ryddet sne inden kl. 07.00 på hverdage og inde kl. 08.00 i weekender og på helligdage.

Igen i år, kan vi fra bestyrelsens side kun sige, at der stadig er mange der kører med for høj fart på Slotsparken, hvilket både er til gene for beboerne langs vejen og til fare for de folk der krydser vejen.

Der har også været klager over manglende snerydning på fortovene, samt uheldige parkeringer på vejene og vendepladserne.

Med hensyn til gadeskiltene, har det vist sig, at det er kommunen der ejer disse og derfor skal sørge for vedligehold og udskiftning. Det er aftalt, at vi skal have en gennemgang af skiltene, når fjernvarmen er færdig i området.
Fjernvarmen er nu ved at være færdige i området, dog mangler der en del reetablering, både i forhold til grundejere og i det hele taget i forhold til Grundejerforeningen Slotsparken. Arbejdet med etablering af fjernvarmen kom hurtigt i gang, der blev gravet og lagt rør ned, men samarbejdet med fjernvarmens repræsentant var meget besværligt,- aftaler blev sjældent overholdt.
Fjernvarmen mente også, at de kunne opstille pumpehuset på vores fællesareal uden vederlag, men efter en forhandling blev det aftalt, at de skulle betale ca. 20.000kr., som er den normale takst for et areal af den størrelse, som pumpehuset bruger. Fjernvarmen skal desuden betale alle udgifter til tinglysning.
Vi har en aftale med entreprenøren der byggemodner i Rønde Nord om, at udbedre de skader de har forvoldt i Nygårdsvænget. Samtidig ser det ikke ud, som om at drænet i den nye udstykning er lavet helt som skitseret, men bestyrelsen arbejder fortsat med at få det i orden. Vi har også i årets forløb fået mundtligt bekræftet, at stien ved vandværket er kommunens ejendom. Vi har derfor bedt om et skriftligt svar på vore henvendelser ang. belysning og belægning på stien, men har også der kun fået et mundtligt svar om, at  kommunen ikke har økonomi til at lave dette projekt for øjeblikket. Vi har rykket for et skriftligt svar, men har intet hørt endnu.
          Legeplads:

Legepladserne har fået et eftersyn, og det viste sig, at der skulle foretages nogle reparationer og nyanskaffelser.

Gyngen i Baunevænget er blevet udskiftet og fodboldmålene på fodboldbanen er blevet fornyet. Nettene vil blive sat på i løbet af foråret.
          Grønne områder:

 Vi har stadig kontrakt med Holger om at slå græsset, og sørge for beskæring.

Der kommer stadig klager over, at nogle få af dem der lufter hunde på de grønne områder, glemmer at samle efterladenskaberne fra deres hunde op, så derfor kan vi igen opfordre til, at holde hundene i snor, tage en plasticpose med, og samle efterladenskaberne op, når der luftes hund.
Bestyrelsen har også spurgt skovdistriktet, om de vil være med til at rydde og rodfræse området i den østlige del af Baunevænget ud mod markerne ved Kalø Gods. Her venter vi også på svar.
          Broen:

 Broen er stadig genstand for mange diskussioner.

 Bestyrelsen har nu fået kontakt til et firma, der kan opføre broen til en pris på ikke over kr. 470.000,00, altså en maksimal engangsbetaling på kr. 1300,00 pr. husstand. Denne engangsbetaling betyder samtidig, at bestyrelsen ikke agter at arbejde videre med planerne om, at udstykke en eller flere grunde fra fællesområderne.
Bestyrelsen fremsætter senere i aften et forslag om køb af denne bro.
          Økonomi:
Økonomien vil blive gennemgået senere under punktet regnskab og kontingent.
          Fremtiden:
Når vi senere i aften har afsluttet denne generalforsamling, vil jeg håbe, at bestyrelsen kan få arbejdsro til at udføre det store arbejde der efterhånden er, samt at debatten om broen må slutte med at vi får området tilbage, som det var oprindeligt.
Bestyrelsen får stadig flere henvendelser fra medlemmer om, at træer og buske hos naboer generer deres udsigt. Derfor vil jeg endnu engang oplyse, at der i deklarationen.

          § 8 stk.1 står:

Der må ikke på parcellerne findes beplantning, der ved skygge eller kraftig vækst er til gene for naboerne.

Så derfor vil jeg opfordre til at få tyndet ud i, eller fældet de træer og buske der måtte genere andre.
Det skal igen til de flestes ros siges, at mange gør et stort arbejde med at sørge for, at de ikke ødelægger andres udsigt.
Grundejerforeningen Slotsparken har nu købt domænet Slotsparken.dk.,så derfor kan både www.slotsparken.com og www.slotsparken.dk nu benyttes, når man vil ind på vores hjemmeside.
Bestyrelsen har også et forslag, hvor man ved tilmelding, kan få et års abonnement på bestyrelsesreferater på mail. Ønsker man dem på papir, skal de afhentes hos sekretæren.
Vi er også løbet tør for girokort, og vil derfor gå over til PBS betalingsservice.
Efter formandens beretning bad Kvist om at få ført til referat, at kan havde protesteret mod referatet fra generalforsamlingen 2008, hvilket hermed er gjort.
Carsten Rønde, Nygårdsvænget ønskede oplysninger /forklaring på, hvad der skulle ske med vandproblemerne ved Deres vendeplads. Dette havde J.Krabbe styr på med aftaler indgået med entreprenør på udstykningen.
Endelig var der forespørgsel på sætninger i grønne områder efter etablering af vandforsyning til ny udstykning. J. Krabbe har taget det op med vandværket.
3.      Indkomne forslag
Der var indkommet en del forslag, som blev diskuteret og stemt om, som følger:
          Forslag fra bestyrelsen vedr. igangsætning/ genopførelse af nedkørt bro.
John Schlage fremlagde bestyrelsens forslag omkring genopførelse af broen, og gennemgik kort hvordan en enig bestyrelse og revisorer var kommet frem til og havde godkendt regnskabet med en brokonto på kr. 340.000.

 Helmuth gennemgik herefter brokonstruktionen ud fra en tegning, bestyrelsen havde fået fra Bysmeden i Viby.

          For forslaget stemte 83 stemmer, imod stemte 73 stemmer.
          ”Forslag fra Torsten Serritzlev- Pedersen, om at bestyrelsen pålægges at indsende en begrundet ansøgning til Syddjurs kommune om en varig nedlæggelse af den ikke eksisterende bro over ”Slotsparken”.
Dirigenten mente at forslaget nu var irrelevant på baggrund af den første afstemning, hvilket førte til flere ytringer fra medlemmer der mente at vi skulle stemme alligevel. Dirigenten forespurgte flere gange de ytrende om der fortsat var tillid til ham, men ingen ønskede en afstemning.
Næste forslag på dagsordenen var fra Torsten Serritzlev- Pedersen, fremsendt som forslag 2 i fremsendte forslag til generalforsamlingen.
          ”Det pålægges den kommende bestyrelse at få tilbud på syn og reparation af vejene Baunevænget og Nygårdsvænget, således at begge veje kan komme i en tilfredsstillende stand.”
Kvist mente, at det nok var Nygårdsvænget, Torsten mente, men da han ikke vartilstede, kunne dette ikke afklares.
Carsten Rønde ønskede at få præciseret, at asfalt ved stikvejen op til ham blev udført straks.
          For forslaget stemte 2, resten stemte imod.
          Forslag fra Roald Henriksen
          ”Flytning af skilt ud for Slotsparken 20 ned til broen (eller mangel på samme).”
          Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.
          Forslag fra Leo Mortensen:
          ”Alle medlemmer af grundejerforeningen som har indsendt en mailadresse til bestyrelsen tilsendes via mail fremover alle bestyrelsesindkaldelser- og referater hurtigst muligt.”
          Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.
          Forslag fra bestyrelsen lydende :
          Har man afleveret sin mailadresse til foreningen, er denne at betragte som værende modtageradresse for al skriftlig henvendelse. E- mail indehaveren er ansvarlig for at give ændringer af e-mail adresse til foreningen.
          Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 Forslag fra Torsten Serritzlev- Pedersen:

   ”Det pålægges bestyrelsen at udsende pr. mail referater fra de ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger samme dag som de kommer på hjemmesiden www. Slotsparken.com.”
          Forslaget blev forkastet med stort flertal.

4.      Regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendtes, dog havde J. Kvist spørgsmål til brokonto, og mente, at der ikke var de penge til rådighed som regnskabet fremviste.

          Roald Henriksen kunne konstatere, at enten godkendte man regnskabet eller også politianmeldte man bestyrelsen og revisorerne.
          Bo Fensbæk opfordrede bestyrelsen til at tegne en bestyrelsesforsikring, hvilket hermed er givet videre til den kommende bestyrelse.
          Regnskabet blev herefter godkendt med stort flertal.
5.      Kontingent:
Bestyrelsen fremlagde et kontingentforslag på 1700,- kr, hvilket blev vedtaget med et stort flertal.
Dirigenten kunne så konstatere, at Torsten Serritzlev- Pedersens forslag om kontingent på 500,- kr, ikke blev aktuelt.
6.      Valg af bestyrelse:
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg (John Schlage, J. Krabbe og Helmuth Mühlbach). Alle 3 ønskede, grundet brosagen, ikke mere at sidde i bestyrelsen, og også Søren Kirk og Ivan Blegvad trak sig.
Med andre ord skulle der vælges en helt ny bestyrelse.
Dirigenten opfordrede herefter medlemmerne til at komme med forslag til bestyrelsen, men kun Arne Tophøj blev foreslået.
Dette fik formanden til at meddele generalforsamlingen, at Arne Tophøj ikke var grundejer, og derfor sandsynligvis ikke kunne sidde i bestyrelsen, jf. foreningens love og vedtægter §3.
Da der ikke var flere kandidater, der ønskede at deltage i valget, måtte dirigenten bede den afgående bestyrelse om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at få valgt en ny bestyrelse.
Ligeledes blev det besluttet at udskyde valget at revisorer og suppleanter til bestyrelsen.
7.Evt.:
          Karsten Nielsen, Baunevænget 25 redegjorde for synspunkter omkring stemmeret.
          Mødet sluttede med, at formanden takkede dirigenten for en flot indsats.
          22. marts 2009 HMü.

 Print

 Forslag 2009 Minimize
Forslag fra bestyrelsen for Grundejerforeningen Slotsparken til generalforsamling,
tirsdag d. 24. februar 2009
En enig bestyrelse har vedtaget at fremsætte følgende forslag:
1.     ”Bestyrelsen bemyndiges til at indkøbe og opstille bro over Slotsparken, til et beløb af ikke over kr. 470.000, således at ekstraordinær indbetaling pr. parcel ikke overstiger kr. 1.300. Forudsætninger er myndigheders godkendelse af projektet.”
2.     Man kan ved tilmelding til bestyrelsen få ét års ”abonnement” på modtagelse af bestyrelsens referater. Abonnementet løber fra tilmelding og indtil næste generalforsamling, hvorefter man igen skal tilmelde sig. På denne måde holdes e-mail adresser også ajour.
 
 
”Skal bestyrelsesmødereferater udsendes som e-mail, med årlig tilmelding.”
 
3.      ”Har man afleveret sin e-mail adresse til foreningen, er denne at betragte som værende modtager adresse for al skriftlig henvendelse. E-mail indehaveren er ansvarlig for at give ændringer af e-mail adresse til foreningen.”
 

Bestyrelsen


Klik for større billede