Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2008

Grundejerforeningen

Slotsparken

 

21. januar 2008

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Slotsparken.

 

Tirsdag den 26. februar 2008 kl. 1930

 

Pyramiden, Rønde-hallen

 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Indkomne forslag

4.    Regnskab

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Valg af bestyrelse og revisorer

7.    Eventuelt

 

 

Ad. 3. Forslag skal være formanden Søren Kirk, Baunevænget 49, i hænde senest 11. februar. Bestyrelsen fremsætter forslag til “Ansøgning om nedlæggelse af gangbro over Slotsparken” til afstemning.

 

Ad. 4. Fastsættelse af gebyr for for sen indbetaling af kontingent, j. før § 10.

 

Ad. 6. Formand Søren Kirk og bestyrelsesmedlem Keld Bjerregaard Christensen, er på valg. Der vælges desuden 2 suppleanter.

Der vælges 1 revisorsuppleant.

 

 

 

 

p.b.v

 

 

www.slotsparken.com

 

 

 

Referat fra generalforsamling

i Grundejerforeningen Slotsparken

26. februar 2008

 

 

 

Ad 1 Valg af dirigent

Leo Mortensen blev valgt.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Endvidere konstateres, at regnskabet var udsendt i henhold til vedtægterne.

 

På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 64 parceller. ( Sidste parcel kom senere, men inden afstemninger blev påbegyndt) Der var udstedt 30 fuldmagter.

 

I alt var der således 188 stemmer i spil.

 

 

Ad 2 Formandens beretning

Formanden fremlagde sin beretning.

 

2007 har været et år, hvor meget af bestyrelsens arbejde har omhandlet vejene i Nygårdsvænget samt broen over Slotsparken. Desværre har det ikke været let at få svar på de spørgsmål vi havde stillet Syddjurs Kommune. Vi havde stillet spørgsmål angående broen, lys og belægning på stien ved vandværket samt dræn mellem Nygårdsvænget og Rønde Nord. En mail, hvor vi rykkede for svar, var endda blevet væk.

Senere, den 1. november, havde vi et møde med kommunen, der var repræsenteret af Arne Gynter og Lars Bonde og fra grundejerforeningen var det John Schlage, Søren Kirk og jeg selv, angående de stillede spørgsmål.

11. december fik vi så endeligt et skriftligt svar fra kommunen, efter at vi igen havde rykket for et svar.

Svarene vil fremgå senere i beretningen.

 

Veje og stier:

Vejene i Nygårdsvænget har længe haft problemer med revner i asfalten.

Bestyrelsen brugte i starten af 2007 ca. 5000 kr. til ekspertundersøgelse af vejen.

Jørgen Krabbe, der selv bor i Nygårdsvænget, har været ankermand i dette projekt.

Jørgen har måttet sande, at det er en problematisk opgave, da vejkassen tilsyneladende ikke er opbygget på en måde, som man ville gøre i dag. Vi har nu endelig fået kontakt til en ”ekspert” på området. Han arbejder for firmaet NCC, der også i sin tid asfalterede vejen.

Vi fik fat i ham i forbindelse med, at man var begyndt at bruge Nygårdsvænget som gennemkørselsvej til den nye udstykning i Rønde Nord.

Denne trafik gennem Nygårdsvænget fik vi straks stoppet under henvisning til, at vejen er en Privat Fællesvej, og dette accepterede entreprenøren straks og lovede os samtidig, at de nok skulle reetablere, hvad de havde ødelagt.

Samtidig med, at der er blevet gravet i den nye udstykning, har man også kunnet se, hvorfor vejen i den NØ del af Nygårdsvænget er blevet ødelagt, og asfalten er blevet pulveriseret. Der fosser nemlig store mængder vand ud af bakken, og dette har tidligere ødelagt underlaget i vejen. Derfor dræner kommunen/entreprenøren nu, efter aftale på mødet d. 1. november, stykket langs den nordøstlige del af området mellem Nygårdsvænget og Rønde Nord. Det ødelagte vejstykke vil senere blive repareret.

Med hensyn til stien langs vandværket mellem L. Jørgensens Allé og Slotsparken afslog kommunen at opsætte lys og lægge belægning på stien. Det gjorde man med henvisning til, at stien er foreningens ejendom.

Jørgen Krabbe mener dog, at stien tilhører kommunen, så derfor er han blevet bemyndiget til at bevise, at det forholder sig således med denne sti, hvilket igen betyder, at projektet ikke er gået i gang. Vi har for et par dage siden fundet papirer i arkivet der viser, at stien er blevet eksproprieret og derfor ejes af kommunen.

Vi blev også pålagt selv at forestå vintervedligehold af området.

Bestyrelsen har indgået en aftale med firmaet Jesper Schmidt som sørger for, at der bliver saltet og ryddet sne på vejene, dog ikke på Slotsparken, da det er en kommunal opgave.

Prisen for dette arbejde er 38.000 kr. + moms, altså i alt 500 kr. pr. husstand.

Vi fik også lavet en økonomisk aftale med de beboere der bor på stikvejen til Slotsparken, som ikke er med i grundejerforeningen. Bestyrelsen agter at indgå en længerevarende aftale om vintervedligehold, måske en treårig aftale, for at få en lav pris på dette arbejde.

Igen i år kan vi fra bestyrelsens side kun sige, at der stadig er mange der kører med for høj fart på Slotsparken, hvilket både er til gene for beboerne langs vejen og til fare for de folk der krydser vejen.

Med hensyn til gadeskiltene har det vist sig, at vask af skiltene har forbedret nogle af dem, men bestyrelsen har udsat en renovering og flytning af skilte, indtil fjernvarmen er på plads og færdig med deres udgravninger.

Fjernvarmen er her i sidste uge begyndt nedgravning af rør i Nygårdsvænget, og har udsendt en meddelelse til alle grundejerne i Nygårdsvænget med information herom.

Samme information har vi også lagt ud på hjemmesiden.

Da vi lige har fået henvendelsen fra fjernvarmen, kan jeg ikke sige så meget herom.

Man ønsker at opsætte et pumpehus i skrænten, overfor stikvejen til Slotsparken, overfor nr. 18, for at kunne forsyne Slotsparken og Baunevænget.

 

Legeplads:

Legepladserne har fået et eftersyn, og det viste sig, at der skulle fortages nogle reparationer og nyanskaffelser.

Snorene og boltene på gyngen i Nygårdsvænget skulle skiftes

Gyngen i Baunevænget udskiftes og gyngen på den store legeplads renoveres for råd.

Alt dette er sat i gang og bliver udført af Firmaet Bertel Clausen.

Kommunen har afslået at give tilskud til legepladsen.

 

Grønne områder:

De grønne områder er der ikke så meget at sige om. Vi har stadig kontrakt med Holger om at slå græsset, og sørge for beskæring. Dog fik vi hele læhegnet mellem vores grundejerforening og Rønde Nord tyndet ud, uden omkostninger for os. Resultatet kan man nu nyde, når man går tur på stierne.

Der har været nogle klager over, at nogle få af dem der lufter hund på de grønne områder glemmer at samle efterladenskaberne fra deres hunde op, så derfor kan vi opfordre til at holde hunden i snor, tage en plasticpose med, og samle lortene op, når der luftes hund.

Bestyrelsen har også planer om at spørge skovdistriktet, om de vil være med til at rydde og rodfræse området i den østlige del af Baunevænget, ud mod markerne ved Kalø Gods.

 

Broen:

Broen har gennem de sidste par år været genstand for mange diskussioner.

I forbindelse med undersøgelse af belægningen i Nygårdsvænget fik Jørgen Krabbe oplyst af det firma, som vi spurgte til råds om vejen, at en ny bro i træ ville kunne bygges for en pris af ca. 325.000 kr. + moms. Umiddelbart lød det godt, men de af bestyrelsen der tidligere havde arbejdet med at fremskaffe priser på broer, tvivlede meget på denne pris. Et endeligt svar på en pris for denne træbro var også svær at få, der var mange undskyldninger fra firmaet om div. ferier og lignende, men endelig i maj fik vi et overslag, og det viste sig at blive næsten 750.000 kr. + moms.

Herefter rettede vi henvendelse til kommunen for at få en afgørelse, om de ville forlange broen gennemført. Vi fik det svar, at kommunen ønsker broen genopført.

Kommunen tilføjede også, at såfremt grundejerforeningen ønsker broen nedlagt og erstattet af en overgang på Slotsparken, skal vi fremsende en ansøgning med begrundelse for nedlæggelse/ omlæggelse af stien til Syddjurs Kommune. Sagen vil herefter blive behandlet af Syddjurs Byråd.

Derfor fremsætter bestyrelsen senere i aften, hvor vi også kan debattere sagen om broen, et forslag til afstemning, hvor vi spørger generalforsamlingen:

Skal Grundejerforeningen Slotsparken ansøge Syddjurs Kommune om nedlæggelse af broen over Slotsparken.

Ud fra resultatet af afstemningen, vil bestyrelsen arbejde videre med sagen.

 

Økonomi:

Økonomien er kun lige løbet rundt, og dette er kun fordi vi ikke har fået en løsning på problemerne i Nygårdsvænget.

Vi bliver nødt til at hæve kontingentet for bare at have penge til nye reparationer og små tiltag samt vedligehold af de grønne områder.

Vi skal også have penge til den udgift, der er blevet os pålagt af kommunen i forbindelse med vintervedligehold. Vi må også til at forberede os på, at vi måske snart selv skal til at betale for lys på veje og stier.

 

Fremtiden:

Da området, vi bor i, har en fantastisk beliggenhed og storslået udsigt, er der mange der vælger at flytte hertil, netop på grund af dette. Huspriserne i området viser også, at det er et unikt område vi besidder. Derfor får bestyrelsen ofte henvendelser om, at træer og buske hos naboer, generer deres udsigt. Bestyrelsen har ikke været særlig aktive på dette område, men vil nu gå mere aktivt ind i denne problematik, da der i deklarationen § 8 stk.1 står:

 

Der må ikke på parcellerne findes beplantning, der ved skygge eller kraftig vækst er til gene for naboerne.

Så derfor vil jeg opfordre til at få tyndet ud i eller fældet de træer og buske der måtte genere andre.

Det skal til de flestes ros siges, at mange gør et stort arbejde med at sørge for, at de ikke ødelægger andres udsigt, for hvis man ønskede træer omkring sig, boede man vel i en skov og ikke et unikt sted som her.

 

 

Bemærkninger fra medlemmerne:

Karsten Rønde: Vedr. snerydningsaftalen der er indgået, er der en garanti for rydning indenfor nogle givne tidsrammer? SK: Ja, så vidt jeg husker skal der ryddes inden kl. 07.00.

 

Karen Andreasen, Baunevænget: Hvor stor er pumpestationen? SK: 2½x2½x2 meter.

Kim Andersson: Er det nødvendigt, at pumpestationen kommer op i kvarteret? SK: Jeg kan ikke umiddelbart svare på det, men vi vil selvfølgelig arbejde på, at den skæmmer området mindst muligt.

 

Thomas, Baunevænget: Råd i gynger, vi har også fodboldmål der er rådne og trænger til udskiftning, er det med i renoveringen? JS: Vi har ikke haft målene med i denne omgang, men vi arbejder videre med det.

 

Herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

 

 

Ad 3 Indkomne forslag

Der er indkommet 2 forslag rettidigt, den ene er fra bestyrelsen og den anden fra 3 medlemmer.

SK bad på dette tidspunkt om at læse en redegørelse op i forbindelse med bestyrelsen forslag.

 

Da et par af grundejerforeningens medlemmer har sat stor mistillid til dele af bestyrelsens medlemmer, vil jeg gennemgå sagen og tage udgangspunkt i brevet fra kommunen, modtaget den 27. september 2005. Da der i indkomne forslag til generalforsamlingen i 2007 åbenbart var delte meninger om fortolkningen af brevet, blev kommunen forespurgt om en klar fortolkning. Dette svar fik vi ikke inden sidste års generalforsamling. På samme spørgsmål fra Jørgen Krabbe, der var kommet i bestyrelsen, modtog vi svar den 19. marts 2007. Svaret var dårligt formuleret, så vi anmodede om en genformulering. Vi ventede på svar, men hørte intet. Den 7. juni 2007 sendte vi så et brev til kommunen, hvor vi bl.a. spurgte om broen skal genopføres eller om den kan nedlægges. Da vi ikke fik noget svar, rykkede vi dem igen, det gjorde vi d. 2. september og hørte stadig ikke noget. Jeg henvendte mig personligt til chefen for afdelingen, Arne Gynter, og fik aftalt et møde d. 1. november 2007.

Bestyrelsen bemyndigede John Schlage og jeg selv til at deltage i mødet. Kommunen var repræsenteret af afd. chef Arne Gynter og ingeniør Lars Bonde.

På mødet blev de spørgsmål vi havde fremsendt diskuteret. Vi tog fra mødet og var blevet informeret om, at da der ikke var fremsendt noget til kommunen ang. nedlæggelse af broen skulle den op, men det endelige svar ville kommunen sende til os, da de selvfølgelig skulle behandle sagen.

Vi ventede på svaret og fik det først, efter igen at have rykket for det, d.11. december 2007.

I bestyrelsen diskuterede vi så svaret og besluttede at sætte spørgsmålet om, at ansøge kommunen om nedlæggelse, på som et punkt på generalforsamlingen.

I mellemtiden udsendte Jens Kvist et brev, hvor han bl.a. skrev, at bestyrelsen ikke loyalt havde fulgt generalforsamling beslutningen for nedlæggelse af broen. Det skal hertil siges, at Jens Kvist må have misforstået noget, da der slet ikke var noget punkt på generalforsamlingen 2007, der havde forslag om at nedlæggelse broen, så derfor kan afstemningen kun være vejledende, hvad også andre medlemmer klart har tilkendegivet, bl.a. i skrivelser til kommunen, så hvis nogen kan påstå, at bestyrelsen ikke loyalt har fulgt den vejledende afstemning fra generalforsamlingen 2007, ja, så er der noget jeg ikke forstår.

Jens Kvist påstår, at John Schlage og jeg selv skulle have lavet en aftale med kommunen om, at broen skal genopføres, det må stå for Jens Kvists egen regning, da jeg kan dokumentere, at alt er foregået lige efter bogen. Jeg er kommet i besiddelse af et internt notat fra Arne Gynter til Carsten Bech, hvilket Jens Kvist efter al sandsynlighed også er, og hvis man vil misforstå den, ja så kan man misforstå den, især hvis man ikke læser svaret fra kommunen. For god ordens skyld har jeg forelagt Arne Gynter spørgsmålet om dette notat, og han har også svaret mig.

Ud fra svaret kan Jens Kvist og andre tvivlere se, at bestyrelsen har handlet loyalt.

Jeg håber med denne redegørelse, at den tvivl Jens Kvist har udbredt kan forstumme og at vi så kan komme til at arbejde videre med brosagen i den form den næste afstemning giver.

 

Efter en lang debat med argumenter for og imod genopførelse / nedlægning af broen samt hvilket forslag der først skulle til afstemning, blev det besluttet at sætte forslaget fra medlemmerne til afstemning først.

 

For begge forslags vedkommende krævedes der 2/3 flertal for, at forslaget var vedtaget.

 

 

Forslag fra medlemmer: Skal Grundejerforeningen Slotsparken ansøge Syddjurs Kommune om nedlæggelse af broen over Slotsparken (med argumenter).

 

Der var 188 mulige stemmer, som fordelte sig således:

 

For stemte: 104        Imod stemte: 83      En undlod at stemme. Forslaget blev hermed forkastet.

 

 

Forslag fra bestyrelsen: Skal Grundejerforeningen Slotsparken ansøge Syddjurs Kommune om nedlæggelse af broen over Slotsparken.

 

Der var 188 mulige stemmer, som fordelte sig således:

 

For stemte: 107        Imod stemte: 81. Forslaget blev hermed forkastet.

 

 

Ad 4 Regnskab

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.

 

Waldemar Greve, Baunevænget forespurgte Vedr. forsikring, hvem har ansvaret hvis der løber en person ud på vejen og bliver påkørt, der hvor broen var? JS: Det kan jeg ikke svare på, men jeg vil tro det er din egen forsikring.

 

Carsten Rønde, Nygaardsvænget:Vedr. snerydning, betaler vi også kr. 50.000,00 hvis vi ikke får snefald? SK: Ja, det er fastpris aftale, vi har lavet.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

 

Ad 5 Fastsættelse af kontingent

JS: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves i år fra kr. 1000,00 til kr. 1200,00.

Derudover opkræves kr. 500 til snerydning, i alt opkræves kr. 1700

 

Børge Damgaard, Nygaardsvænget: Vi indbetalte et frivilligt bidrag i 2006 til indfrielse af kassekredit. Jeg foreslår, at vi i år får kr. 1000,00 retur pr. parcel i form af en reducering af kontingentet.

Geert Hallberg, Baunevænget: Jeg mener, pengene bør blive stående, så vi har penge til den nye bro.

Kim Andersson, Baunevænget: Jeg foreslår, at vi hæver kontingentet til kr. 1700,00 for at påbegynde en opsparing til den nye bro.

Hanne ?, Slotsparken: Jeg ønsker at få undersøgt alternativ finansiering, inden vi begynder selv at indbetale til opsparing til broen.

Kim Andersson, Baunevænget: Jeg trækker mit forslag.

Jens Kvist, Baunevænget: Jeg støtter Børges forslag.

Keld Christensen, Baunevænget: Når vi har et indestående, får vi en renteindtægt, som er skattefrit.

John Schlage: I fald kontingentet nedsættes i år til kr. 200,00, får bestyrelsen så stadig kr. 1200,00 for deres arbejde i form af kontingentfritagelse?

 

Forslagene blev sat til afstemning således:

Hvis man ønsker kontingentet nedsat i år med kr. 1000,00 stemmes ja, hvis man ønsker bestyrelsens forslag vedtaget om en kontingentforhøjelse til kr. 1200,00 stemmer man nej.

 

Der var 174 afgivne stemmer, som fordelte sig således:

 

Ja stemmer: 77        Nej stemmer: 97   Det betyder, at der blev vedtaget kontingentforhøjelse..

 

 

Ad 6 Valg af bestyrelse og revisorer

Bestyrelsesmedlem Søren Kirk samt Keld B. Christensen modtager genvalg.

 

Derudover blev foreslået: Jens Kvist og Ivan Jensen

 

Ved afstemningen fordelte stemmerne sig således:

 

Søren Kirk:                  95

Keld B. Christensen:   77

Jens Kvist:                  77

Ivan Jensen:               94

 

Herudover var der 2 ugyldige stemmer.

 

Det betyder, at Søren Kirk blev genvalgt, og ny i bestyrelsen blev Ivan Jensen.

 

 

 

 

 

 

 

Derudover skulle der vælges 2 suppleanter:

 

Følgende blev foreslået og stemmerne fordelte sig således:

 

Børge Damgaard:       69

Ole Juel:                      80

Jens Kvist:                  63

Karen Andreassen:     80

 

Det betyder, at Ole Juel og Karen Andreassen blev valgt som suppleanter, endvidere blev det besluttet at Karen var valgt som 1. suppleant og Ole som 2. suppleant.

 

Valg af revisorsuppleant:

Lars Mikkelsen modtager genvalg og blev valgt.

 

 

Bestyrelsen og dirigenten konstaterede på dette tidspunkt, at man havde glemt et punkt under punkt 4, Regnskab: Fastsættelse af gebyr for for sen indbetaling af kontingent, jf. §10. (burde have været under pkt. 5)

 

JS: Bestyrelsen har ikke haft behov for at opkræve gebyr for for sen indbetaling.

Det blev besluttet at udsætte punktet til næste år.

 

 

Ad 7 Eventuelt

JS: Der er kommet 2 forespørgsler i årets løb om at få regnskabet lagt på hjemmesiden. For år tilbage blev vi enige om ikke at gøre det, da vi ikke ønskede en offentliggørelse, ønsker man dette ændret?

Der var intet ønske om at regnskabet lægges ud.

 

Leo Mortensen, Nygårdsvænget bad bestyrelsen overveje om referater fra bestyrelsesmøder skal lægges ud på nettet.

 

Dirigenten rundede aftenen af og takkede for god ro og orden.

 

SK: Tak til Leo og den store opbakning til mødet i aften. Vi vil stadig gerne have så mange e-mails adresse som muligt fra jer.

 

 

Anni Lyndgaard

Referent

 

 

3. marts 2008

 

På bestyrelsens vegne.                                                 Gennemlæst og godkendt:

 

 

Helmuth Mühlbach                                                        Leo Mortensen, Dirigent

 Sager
 

Kopi af brev fra bestyrelsen til Syddjurs Kommune:

 

Til Syddjurs Kommune

 

I forbindelse med byggemodningen af Slotsparken i Rønde, blev der etableret en gangbro over vejen Slotsparken, til forbindelse af stisystemerne mellem

Baunevænget / Slotsparken og bymidten.

Broen blev påkørt og ødelagt i 2004 og senere fjernet, og er ikke siden  blevet genopført.

Da der på sidste generalforsamling i grundejerforeningen ikke var enighed om hvorvidt broen skulle genopføres, blev der foretaget en vejledende afstemning herom.

Afstemningen resulterede i et klart nej, fra de fremmødte, for en genopførelse af broen.

Bestyrelsen anmoder derfor Syddjurs Kommune om en klar tilkendegivelse af, om broen skal genopføres, eller den kan nedlægges.

 

For god ordens skyld, ønsker vi en bekræftelse for modtagelse af denne mail samt, hvis det er muligt, en tidshorisont for besvarelse af vores anmodning.

 

 

På vegne af

 

Grundejerforeningen Slotsparken

 

Formand

 

Søren Kirk

Baunevænget 49

8410 Rønde

 

Tlf.:     +45 86 37 00 50

E-mail: ski@nypost.dk

 

 

 

 

Svar fra Syddjurs Kommune:

 

Klik for større billede

 

 

 

 

Konsekvens af korrespondance er følgende afstemning:

 

 

Klik for større billede

 

 

 

Bestyrelsen har indhentet denne Juridiske betragtning fra Geert Halberg

 

Der er ingen tvivl om at Syddjurs Kommune er vejmyndighed, også for den private fællessti (broen) som de skriver i brevet, og at de kan forlange broen genopført. Syddjurs Kommune giver herefter en vejledning om, at der kan søges om nedlæggelse / omlægning af denne sti, hvilket er helt i overensstemmelse med lovens bestemmelser.  Bekendtgørelsens tekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21854#K2  §§ 53-56. Så det må siges at være i orden. Jeg læser også af bestyrelsens oplæg til afstemning, at I har denne opfattelse.

 

Med hensyn til afstemningsoplægget er jeg helt enig i FAKTABOKSEN idet afstemningen i dette tilfælde skal styres efter bestemmelserne i den tinglyste deklaration og ikke efter afstemningsmetoden i vedtægterne for grundejerforeningen. Den tinglyste deklaration har forrang ved uoverensstemmelser mellem deklaration og vedtægter.

 

I ja – situationen bør I belyse, hvor den omlagte sti anlægges, kan det ske på grundejerforeningens jord, eller skal den gå over en/flere private parceller, ligesom bestyrelsens argumenter for en omlægning bør fremgå af oplægget. Og i nej – situation er det finansieringsforslagene og brotyper /-priser der bør medfølge.

 

En omlægning uden bro er heller ikke uden udgifter til tinglysning og anlæg, men selvfølgelig ikke i samme størrelsesorden som en bro. Broens finansieringsmulighed kan formentlig vises ved et par modeller, som over en kort årrække næppe vil medføre større udgifter end hvad snerydning koster.

 

Selve ja / nej skemaet er jeg enig i. Det er ganske rigtigt set, bortset fra at det næppe er nok at spørge, om der skal søges om nedlæggelse af gangbroen. Så tror folk at det er gratis. Det bør vel udvides til ”… nedlæggelse af gangbro og omlægning af stien”.

 

 

 Forslag
Grundejerforeningen

Slotsparken

 

 

Generalforsamlingen tirsdag den 26. februar 2008 kl. 19.30

Pyramiden, Rønde-hallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermed udsendes indkomne forslag til generalforsamlingen 2008

 

 

Vedhæftet:

 

1:      Forslag fra bestyrelsen

 

2:      Forslag fra Ivan Jensen, Jens Kvist og Jan Rytter Jensen

 

3:      Stemmeret / fuldmagt til brug ved generalforsamlingen

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Til Generalforsamlingen i

Grundejerforeningen Slotsparken

Tirsdag d. 26 februar 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til afstemning :

 

 

Skal Grundejerforeningen Slotsparken ansøge Syddjurs Kommune om nedlæggelse af gangbroen over Slotsparken.

 

 

 

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Søren Kirk