Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsparken, afholdt tirsdag d. 18. feb. 2014
Referent: Hanne Tungelund Simonsen
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henrik Vinter som dirigent. Han blev valgt enstemmigt af generalforsamlingen. Henrik kunne konstarere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Formand Hans Christian Madsen aflagde beretning for 2013. Beretningen blev godkendt og vedlægges som bilag. Der var spørgsmål fra salen vedr. opfordringen om at beskære træer, der generer udsynet for naboer, om hvordan bestyrelsen vil håndhæve dette. Formuleringen i deklarationen giver ikke bestyrelsen beføjelse til at håndhæve dette. En sådan beføjelse vil kræve en vedtægtsændring, som alle er enige i. En eventual uoverensstemmelse mellem grundejere, må derfor løses mellem grundejerne selv evt. ved cvilt søgsmål. Dette svar fremkom dels fra formanden, dels fra medlemmer i salen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Kassere Heidi L. Jarlund gennemgik regnskabet, som blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var to forslag til behandling:
Bestyrelsens forslag: Der var spørgsmål til hvilke opgaver, der kunne udløse godtgørelse – f.eks. at feje fortov og vej ud for sin grund. Hertil blev der fra salen kommenteret, at det er enhver grundejers pligt, at feje ud til midten af vejen. Der kan derfor ikke gives godtgørelse for dette.
Bestyrelsen blev bedt om at præcisere et max. beløb.
Der var forslag fra salen om, at der ikke skulle være et max. beløb for godtgørelse, idet det ville være en besparelse for foreningen, at yde godtgørelse til en grundejer frem for at arbejdet skulle udføres af en gartner.
Forslaget blev i sin helhed vedtaget. Ingen stemte mod. To undlod at stemme.
Forslag fra Tina Jørgensen: Det blev vedtaget at hvis flisestierne kunne laves indenfor budgettet i 2014 (f.eks. i forb. med arbejdsdag), skulle arbejdet udføres i år. Ellers skal bestyrelsen indtænke det i udarbejdelsen af budget for 2015.
4a. Godkendelse af budget
Dirigenten gjorde bestyrelsen opmærksom på at ovennævnte punkt manglede, og indførte derfor et punkt 4a.
Budgettet blev vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat til kr. 2.300,- fordelt på kr. 1.500,- til selve kontingentet, kr. 500,- til snerydning, kr. 300,- til vejbidrag.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
Til bestyrelsen opstillede Jørgen Krabbe (N19), Karsten Fryland Nielsen (B25) og Hanne Simonsen (S18). Jørgen fik 23 stemmer, Karsten fik 30 stemmer og Hanne fik 44 stemmer. Karsten og Hanne blev dermed valgt til bestyrelsen.
Suppleanter og revisorer var ikke på valg.
Dirigenten takkede Ole Primdal for sin indsats i bestyrelsen.
7. Evt.
Der var et ønske om at info fra bestyrelsen (referater m.m.) blev udsendt i PDF-format, da en del mails tilsyneladende var endt i medlemmernes spamfilter. Bestyrelsen gjorde i denne  forbindelse opmærksom på at alt info også er at finde på grundejerforeningens hjemmeside.
Der var en opfordring til hundeejere om at samle hundens efterladenskaber op.
Afslutningsvis takkede Hans Christian Ole for godt samarbejde i bestyrelsen samt takkede  de fremmødte for god ro og orden.
                      Med venlig hilsen
                      Bestyrelsen
                      Hanne Tungelund Simonsen