Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2012

MØDEREFERAT
 
 
Mødedato
Tirsdag den 28. februar 2012
Referent
Sine Konge Jensen
Emne
Generalforsamling Grundejerforeningen Slotsparken
 
1. Valg af Dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontigent
5. Valg til Bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Evt.
Bestyrelsen foreslog Karsten Fryland som dirigent. Han blev valgt enstemmigt af Generalforsamlingen. Karsten kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Formand Thomas Eldrup aflagde beretning for 2011. Beretningen blev godkendt og vedlægges som bilag.
Der var spørgsmål fra salen vedr. ny vejbelægning, om den bliver gennemført i 2012. Jf. Budget 2012, som viser, at vi ved udgangen af 2012 har sparet 382.000 DKK op til ny vej, så ved vi allerede nu, at det beløb ikke rækker til ny vejbelægning på Nygårdsvænget og Slotsparken stikvej. Der skal spares op i 2013 også, for at vi har penge nok til opgaven.
Bestyrelsen blev opfordret til at få repareret de værste huller på Nygårdsvænget, når der nu realistisk set går 1½ år før vejprojektet kan igangsættes.
Hans Christian Madsen gennemgik regnskabet, som var udsendt 14 dage inden Generalforsamlingen.
Spørgsmål fra salen vedr. indtægt på 9.600 DKK for Broindbetaling. Beløbet er en forsikringsindbetaling fra vognmand, der påkørte broen i 2010.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger, og vil ikke blive udsendt igen.
Budget 2012 blev ligeledes gennemgået.
Spørgsmål fra salen om hvorvidt Bestyrelsen forventer, at vejbidrag skal indbetales hvert år – også efter projektet på Nygårdsvænget og Slotsparken stikvej er færdigt. Bestyrelsen forventer, at der bliver behov for en kontinuerlig vejopsparing, men da fastsættelse af kontingent vedtages for ét år af gangen, så kan der ikke besluttes noget flere år frem.
Forslag fra salen om at øge kontingentindbetaling til 3.500 DKK, så vejbidraget dermed bliver på 1.500, blev ikke vedtaget.
Bestyrelsen foreslår, at kontingent øges til 3.300 DKK, hvoraf vejbidrag udgør 1.300 DKK, snerydning 500 DKK og selve kontingentet 1.500 DKK. Udgift til pasning af de grønne arealer stiger, og der er store engangsudgifter til at få ført flere af de grønne områder op til den ønskede standard.
Budget afspejler, at driften skal finansieres af kontingentet, mens større engangsudgifter betales af opsparingen. Budget 2012 blev enstemmigt vedtaget.
Ole Primdahl og Peter Schou var på valg og blev enstemmigt valgt af Generalforsamlingen.
Carsten Skivild var på valg som revisorsuppleant. Carsten blev enstemmigt valgt.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på Generalforsamlingen.
Der er kommet et ønske fra en grundejer, om at alle beboere gør mere ud af at beskære og fælde træer og store buske, der tager udsigten for naboer. Opfordringen er hermed givet videre – til at vi alle gør os ekstra umage for at tynde ud i store/høje træer og buske.
Der blev talt om fordele ved at tilslutte sig Waoo. Hvis der er flere beboere, der ønsker at blive tilsluttet, kan de henvende sig til Ole Primdahl på primo@mail.dk Er der beboere, der ønsker mere information om Waoo, oplyste Geert Hallberg, at han gerne står til rådighed.
En grundejer kunne oplyse, at de i deres tid i en anden grundejerforening havde haft succes med at søge fonde om penge til nye tiltag, fx belysning på en ny sti.
På de grønne områder omkring Nygårdsvænget er der igen en del muldvarpeskud. Bestyrelsen vil forsøge at få muldvarpebekæmpelse integreret i aftalen om græsklipning.
I forbindelse med Postvæsenets nye regler om placering af postkasse, er der forskellig oplevelse af hvordan det skal administreres ved nogle af vores stikveje. Nogle parceller har valgt at placere deres postkasse helt ud til vejen – andre har fået en aftale med Postvæsenet om at deres hidtige placering af postkassen er ok. 
For de grundejere, der har flyttet deres postkasse, skal de være opmærksomme på, at det skal gøres efter aftale med den grundejer, der nu skal have den stående, og den skal placeres, så det ikke er til gene for fx glæsslåning og vintervedligeholdelse.
Afslutningsvist takkede Dirigenten for god ro og orden.
Med venlig hilsen