Kategorier
Ikke kategoriseret

Ekstraordinær generalforsamling 2009

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Slotsparken:
Onsdag den 25. marts 2009 kl. 1930
 
Pyramiden, Rønde-hallen
Valg af dirigent.
I henhold til vedtægternes § 17 indkalder 54 grundejere til en ekstraordinær generalforsamling:
Forslaget: Bedre trivsel… er vedhæftet
 
 
 
I henhold til vedtægternes § 17 og aftalt på den ordinære generalforsamling indkalder den afgåede bestyrelse til en ekstraordinær generalforsamling:
 
Onsdag den 25. marts 2009 kl. 2015
 
Pyramiden, Rønde-hallen
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.   Valg af bestyrelse og revisorer
2.   Eventuelt

Revisorerne Bengt Sørensen og Hans Christian Madsen er villige til genvalg.

Bedre trivsel i Grundejerforeningen Slotsparken
Vi er mange, der synes at det er trist at den uafsluttede brosag har fået lov til at udvikle en dårlig og konfliktfyldt stemning blandt beboerne i vores grundejerforening. Vi bor i et af de smukkeste og mest attraktive boligkvarterer, hvor man ville forvente at beboerne har det godt med hinanden og nyder at færdes i området. Men stemningen på vores generalforsamlinger illustrerer klart at vi har en situation, som der bør gøres noget ved. Derfor har en gruppe beboere udarbejdet et forslag, der gerne skulle medvirke til at vasker tavlen ren og skaber en bedre trivsel i vores grundejerforening. Gruppen har fået støtte (underskrifter)fra 54 husstande (55%), der støtter indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling med et punkt på agendaen.
Ekstraordinær generalforsamling
Onsdag den 25. marts kl. 19,30 i Pyramiden
i Rønde Idrætscenter.
 
Formål:
Afslutte den 4½ år gamle brosag, så den nye bestyrelse, der bliver valgt på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, kan starte med at fokusere på nye og friske opgaver, og dermed puste nyt liv i grundejerforeningen.
 
Baggrund:
Siden broen i vores stisystem blev påkørt den 03.07.04., har vi haft 6 generalforsamlinger og er blevet præsenteret for 7 forslag til alternative broer. Men der er ikke fundet løsninger, som tilstrækkeligt mange medlemmerne kan bakke op om.
Sagen er juridisk og forsikringsmæssigt afsluttet. Vi har en forsikringssum på kr. 340.000 til opførelse af den nye bro. Men samtlige forslag har alle overskredet foreningens kassebeholdning og derfor krævet at medlemmerne skulle supplere med ekstra indbetaling. Det har der ikke kunnet samles flertal for.
På den baggrund har arbejdsgruppen arbejdet videre med et tilbud fra Bysmeden i Viby. Deres udspil er minimum af samme kvalitet som det forslag fra Ødum Smede og Maskinfabrik, som bestyrelsen præsenterede på den ekstraordinære generalforsamling i december. Men prisen er væsentlig lavere og kan betales indenfor det budget for 2009, der blev vedtaget på sidste generalforsamling.
 
Arbejdsgruppen
Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Gorm Skovsgaard, Nygårdsvænget 16, Leo Mortensen, Nygårdsvænget 17, Finn Aarslev Jensen, Slotsparken 36, Keld Christensen, Baunevænget 42 og Ole Primdahl, Baunevænget 35.
 
Forslag om valg af en ny bro
Til erstatning af den nedkørte gangbro, der forbinder stisystemet over Slotsparken foreslås det at stemme ja til at indkøbe og opstille nedenstående bro.
 
Specifikationer på tilbud af gangbro
  • Udført i Ipe 450 mm
  • Alt stål er varmgalvaniseret
  • Lamineret og hærdet glasværn med metaloverligger
  • 45 mm bangirai hårdttræ med riller.
o   Tegninger vedlagt.
Leverandør:
Bysmeden,
Chr. X’s vej 110, 8260 Viby
Pris inkl. montering:
kr. 378.750 inkl. moms
Betalingsbetingelser:
35% a konto, rest 5 dage netto
Vi har en mundtlig bekræftelse fra leverandøren på at de eksisterende fundamenter fra den gamle bro lever op til de krav, der stilles til en bro med ovennævnte specifikationer. Den bliver senere bekræftet skriftligt, når en igangsat undersøgelse er afsluttet. Prisen for undersøgelsen vil max. beløbe sig til kr. 5.000. En eventuel bankgaranti vil beløbe sig til kr. 5.000. Begge beløb er med i det samlede beløb under finansieringspunktet nedenfor. Udarbejdelse til endelig kontrakt er igangsat.
Leveringstid: ca. 7 uger
Finansiering
I det godkendte budget for 2009, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar, har vi en kassebeholdning på kr. 438.849 ved årets udgang. Når broen er betalt, vil der være en kassebeholdning på kr. 55.099.
Men det er vores vurdering at selv kr. 40.000 i kassebeholdning vil være tilstrækkeligt, da alle store poster til veje inkl. snerydning, græsslåning og træfældning allerede er med i budgettet.
Afstemning
Der skal stemmes ja eller nej til forslaget og der kræves simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer inkl. eventuelle fuldmagter.
Projektstyring
Arbejdsgruppen er villig til at gennemføre projektet i reference til den nye bestyrelse, hvis det ønskes.

 

På mødet er foreningen vært med en øl/ vand.

 

Rønde Fjernvarme:  Jørgen Krabbe, Helmuth Mühlbach og John Schlage har fredag den 6. marts 2009, sammen med Rønde Fjernvarme, Syddjurs kommune og entrepre­nør, gennemgået området for fejl og mangler. Parterne var enige om hvad der var af fejl og mangler, så de udbedres i nær fremtid. De asfaltarbejder der skulle laves bliver, først efter en sætningsperiode, udført i efteråret 2009.

Referat fra ekstraordinære generalforsamlinger i Grundejerforeningen Slotsparken
onsdag den 25. marts 2009.
Der blev afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger i forlængelse af hinanden. Der var kun et punkt på dagsordenen på dem begge.
  1. Valg af ny gangbro
  2. Valg af ny bestyrelse og revisorer
Antal stemmeberettigede: 156
Dirigent: Henrik Vinther
Referent: Ole Primdahl
Dirigenten startede uimodsagt med at konstatere lovligheden af generalforsamlingerne.
  1. Valg af ny gangbro
Resultatet af afstemningen af vedhæftede bro-forslag ved den første generalforsamling blev følgende:
Ja: 122
Nej: 25
Blank: 9
Med 83 % ja-stemmere var der mere end kvalificeret flertalt. Forslaget er derfor godkendt af generalforsamlingen. En forudsætning for gennemførelsen er dog at undersøgelsen af de eksisterende fundamenter ikke medfører prisstigninger i forhold til tilbuddet og de kr. 5.000, der er afsat dertil.
Implementeringen vil blive igangsat af den nye bestyrelse, der vælges under i den efterfølgende generalforsamling.
Generalforsamlingen startede med at Torsten Serritzlew udtrykte mistillid til dirigenten, da der var uenighed om simpelt flertal var nok til afgørelsen af afstemningen jvf. § 11 stk. 4 i foreningens love og vedtægter. Torsten Serritzlew forbeholdte sig ret til at indberette for domstolene, hvis reglen om simpelt flertal blev anvendt. Torsten respekterede valgresultatet og erklærede sig enig heri.
Der var mulighed for at rejse spørgsmål til repræsentanter for Bysmeden, der deltog i generalforsamlingen. Der blev rejst spørgsmål til godkendelser hos kommunen. Her kunne Bysmeden informere om at de har kontakt til kommunen, men der foreligger ikke noget konkret endnu, da de afventer et endeligt OK for projektet. Til timingen blev det oplyst at der er 7 ugers leveringstid, men at behandlingstiden hos kommunen ikke er inkluderet heri.
Under diskussionen om økonomi, blev det klart at der efter projektets gennemførelse vil være kr. 55.000 i egenkapital, når broen er betalt og undersøgelsen af fundamentet er færdig. Hvis der ønskes en bankgaranti, vil egenkapitalen falde til kr. 50.000.
I den sluttende diskussion før afstemningen kom et par af modstanderne af en ny bro på banen med begrundelser for deres modstand. En udtrykte at tyveknægte vil få lettere adgang til området på Baunevænget og at trafikken af gående personer vil stige på den første stikvej på Baunevænget. En anden nævnte at broen pga. valg af materialer (stål og glas) ville blive uskøn og ikke passe til de bløde bakker.
  1. Valg af ny bestyrelse og revisorer
Resultatet af afstemningen resulterede i valg af følgende personer:
Til bestyrelsen:
For en 2 årig periode:
Bo Fensbæk, Baunevænget 31
Carsten Rønde, Nygårdsvænget 26
Sine Konge Jensen, Slotsparken 36
For en 1 årig periode:
John Schlage, Baunevænget 16
Ole Primdahl, Baunevænget 35
Suppleanter:
Karina Bagger Hansen, Nygårdsvænget 5
Helmuth Mühlbak, Baunevænget 19
Revisorer blev genvalgt:
Bengt Sørensen
Hans Christian Madsen
Revisorsuppleant:
Lars Mikkelsen