Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2006

Forslag til GF 2006 Minimize
Forslag til vedtægtsændring for grundejerforeningen Slotsparken, Rønde
 
Formål med forslaget til vedtægtsændringen
 
Vedtægtsændringen har til formål, at genetablere udsigten fra nogle parceller samt i fremtiden at bidrage til at beplantninger ikke hindrer områdets unikke udsigt.Formulering af vedtægtsforslag
 
“Beplantningerne på parcellerne beliggende på vejene Slotsparken og Baunevænget må maximalt være 3,0 meter højt – målt fra beplantningsstedet til toppen af beplantningen”.

Baggrund for forslaget til vedtægtsændringen
 
For en stor del af grundejerforeningens medlemmer har udsigten fra huset og grunden været en betydelig faktor i forbindelse med køb af grund og/eller hus. Derfor må det være flertallets ønske, at der findes klare regler for beplantninger, som kan sikre de værdier, som har været afgørende for bosætningen i området.

De nuværende paragraffer i grundejerforeningens vedtægter er så “løst” fonnuleret, at de på ingen måde kan bruges til at regulere beplantning med, i forhold til at sikre udsigten fra grundene.

Hvis forslaget til vedtægtsændringen gennemføres vil det ud over at sikre og forbedre udsigten fra grundene være med til at gøre området mere attraktivt at bo i. De klare regler vil betyde, at der ikke bliver flere konflikter og uenigheder om hvad der er ret og rimeligt med høje beplantninger.

Området Nygårdsvænget er ikke medtaget i forslaget, fordi der i området ikke i samme omfang er problemstillinger omkring udsigten. Hvis beboerne i Nygårdsvænget ønsker en tilsvarende vedtægt for Nygårdsvænget kan der evt. fremsættes et nyt forslag til vedtægtsændring.
 
Forslag til praktisk håndtering af vedtægtsforslaget i tilfælde hvor der er formodning om at beplantningshøjden ikke overholdes
 
Der vælges en uvildig virksomhed eller person til at foretage opmåling af beplantningshøjden. (Det kunne være gartneren som nu vedligeholder de grønne arealer) Opmåling skal foretages efter specifikke ønsker fra grundejerforeningens medlemmer. Herved sikres, at beplantninger som ikke er til gene for nogen, og som ønskes bibeholdt af ejeren, ikke bliver krævet fjernet.

Der kunne fx være to årlige opmålinger – såfremt der har været fremsat ønsker. Henvendelse om opmåling kunne ske direkte til virksomheden eller personen som foretager opmålingen, hvorefter denne meddeler ejeren af grunden hvornår opmålingen foretages. Personen som foretager opmålingen udarbejder et notat til grundejerforeningens bestyrelse.

Behandling af forslaget
 
Forslaget ønskes behandlet på førstkommende generalforsamling i grundejerforeningen.
Torleif Røberg
Baunevænget 28 8410 Rønde


 Print

 Referat GF 2006 Minimize
Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen
“ Slotsparken”.Afholdt den 28. februar  2006 i pyramiden, Røndehallen

På mødet blev følgende punkter drøftet jf. indkaldelsen:

1.      Valg af dirigent

Valg af dirigent blev vanen tro Leo Mortensen, der efter applaus modtog valg.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Endvidere konstaterede han, at regnskab var udsendt iht. vedtægterne tillige med budgetforslag for 2004.

På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 35 parceller, tillige med fuldmagt fra 1 parcel. ( i alt 72 stemmer).

2.      Formandens beretning

Formanden fremlagde sin beretning og beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

Vejene:

2005 var året, hvor vi måtte påbegynde reparationer af revner i asfalten. Slemmest er det i Nygårdsvænget, hvor arbejderne er påbegyndt. Baunevænget trænger også, og vil blive gennemgået i 2006/2007.

Vi har stadig problemer med vand i Nygårdsvænget, idet der kommer vand fra nabomarken. Vi kontakter kommunen vedr. løsningsforslag når den nye udstykning kommer, idet vi så håber, at dræn bliver effektive.

Legepladsen:

Legepladsen er blevet flittigt brugt, og mange har haft glæde af den. Der er kommet mange positive tilkendegivelser. Siden sidste generalforsamling, er der ikke brugt penge til vedligeholdelse.

Grønne områder:

Græsset groede flittigt, så Holger måtte slå det en ekstra gang. De grønne områder blev gennem sommeren lettere beskåret, og beskæring i 2006 vil øget.

Vi har forsøgt at løse problematikken med at slå græsset i det rodfræsede areal langs Baunevænget, og vi håber, at Holger igen kan slå græsset her i løbet af 2006.  Hedeselskabet har slået græsset siden rodfræsningen blev foretaget, og de tilbageværende rødder er nu snart formuldet/ slået i stykker.

Broen.

Sagen omkring broen er jo desværre ikke afsluttet endnu, hvad vi vist alle havde håbet på. Siden udsendet broinformation er der ikke sket mere og som tidligere meddelt skal grundejerforeningen i rette den 3. maj 2006. Vi håber så på en endelig afgørelse, så vi kan komme i gang med en ny bro. Sidste nyt i brosagen er, at vi den 15. marts har  fået en henvendelse fra Codan via vores advokat, hvor de foreslår et forlig, men ikke særlig stort. Bestyrelsen er gået i tænkeboks, og vil melde tilbage til advokaten inden udgange af marts måned.

Økonomi:

Økonomisk har vi været lidt presset grundet de mange store sagsomkostninger  i forbindelse med brosagen. Vi har måttet oprette en midlertidig kassekredit på 100.000,- kr. til at dække udgifter til Advokat, retsafgifter, syn og skøn mv. En del af disse penge kommer retur, hvis vi vinder retssagen.

For at imødekomme situationen, har vi i bestyrelsen besluttet, at vi alle foretager en ekstraordinær indbetaling på 1000,- kr.

Indkomne forslag:

Der er indkommet 1 forslag til bestyrelsen, og forslaget er omdelt sammen med regnskab og budget. I korthed indeholder forslaget vedtægtsændring, der kan regulere beplantningshøjderne på de enkelte grunde/parceller. Forslaget drøftes under punktet ”indkomne forslag”.

Dirigenten gennemgik de enkelte punkter, for at konstatere, at der ingen bemærkninger var til de enkelte punkter. Herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

3.      Indkomne forslag

Der var indkommet 1 forslag til vedtægtsændring/præcisering  af vedtægterne omkring beplantning i området.
Forslagsstilleren Thorleif Røberg gennemgik kort forslaget, der var husstandsomdelt forud for generalforsamlingen.

Efter en hæftig diskussion kunne det konkluderes, at forslaget ikke kunne behandles, da der ikke i vedtægterne er nævnt noget omkring beplantning.  Et sådant punkt er nævnt i deklarationen, og forslagsstilleren trak herefter forslaget. Det kunne endvidere konstateres at der ikke var deltagere nok til en afstemning iht. vedtægterne.
Bestyrelse vil dog kontakte kommunen med henblik på at fastlægge en fortolkning af vedtægtspunktet.

4.      Regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendtes enstemmigt, uden bemærkninger.

5.      Kontingent:

Kontingentet blev vedtaget til 1000,- kr. til foreningen samt et ekstraordinært bidrag til afholdte udgifter i forbindelse med brosagen.

6.      Valg af bestyrelse:

Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg). Begge var villige til genvalg, og dirigenten kunne konstatere, at der ikke var andre, der ønskede at opstille.

7.      Evt.:

Under evt. blev følgende punkter drøftet:

·        Plan over vedligehold af grønne arealer i området.

Mødet sluttede med, at formanden takkede dirigenten for god ro og orden under mødet.
 
NB! Besøg vores hjemmeside, hvor der vil blive indlagt referater og andre praktiske oplysninger i fremtiden. Du finder os på www.slotsparken.com

Tillige opfordrer vi indtrængende til, at grundejere fremsender deres e-mail adresser til kasserer eller sekretær på adresserne :

John.Schlage@mail.dk eller Muhlbach@mail.dk

Pbv.

Helmuth Mühlbach