Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 10.03.2015

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d.10 marts 2014.

 

Tilstede: Heidi Jarlund (HJ), Hans Christian Madsen (HCM), Hanne Simonsen (HS), Karsten Fryland Nielsen (KFN).

Fraværende: Egon Sørensen (ES)

 1. Konstituering:

Bestyrelsen for grundejerforeningen 2015-16 konstituerede sig således:

 • Formand: Hans Christian Madsen
 • Næstformand: Egon Sørensen
 • Kasserer: Heidi Jarlund
 • Grøn dag ansvarlig: Hanne Simonsen
 • Sekretær: Karsten Fryland Nielsen

 

 1. Godkendelse af sidste referat:

Referatet blev godkendt.

 

 1. De grønne områder:

Skrænten – Der er nedsat et arbejdsudvalg for at undersøge mulighederne og fremkomme med et forslag. Udvalget består af Karsten Attermann, Søren Rysgaard og HS. Når forslag foreligger vil der ske orientering af medlemmerne efterfølgende.

 

Græssåning (øverst og nederst langs skrænten) – Der indkaldes 2-3 mand til sammenrivning af grene mv. langs skrænten – der derefter fjernes. Herefter laves aftale med entreprenør om såning af græs.

Herudover indkaldes 2 mand nedskæring af stubbe og klipning af græs på knolden ved broen. HS står for dette.

 

Arbejdsdag/dage forår – Arbejdet vil blive lavet på forskellige dage. Der sendes indkaldelse ud til medlemmerne. Punkter der skal laves:

 • Flisning af grene mv. som er skåret ned i efteråret
 • Stien v/Nygårdsvænget
 • Opkørte kantsten
 • Hule i træ ved skel mod Kalø
 • Fjernelse af rødder fra forrige arbejdsdag.

Lygtepæle – HCM vil kontakte kommunen for at få oplyst hvilke muligheder vi har for at være medbestemmende på hvilke lamper der bliver sat op.

Bestyrelsen ønsker at beplantningen på fællesarealerne ikke hindrer udsigt for hverken medlemmerne af grundejerforeningen eller andre udenfor grundejerforeningen.

Der er mange muldvarpeskud i græsarealerne. Bestyrelsen vil ikke foretage bekæmpelse af muldvarpe. Såfremt grundejerne i foreningen mangler muld til haven kan man afhente mulden fra muldvarpeskuddene.

 

 1. konomi

Snerydning – 2. halvår 2014-2015 er betalt.

 

 1. Hjemmeside

Den nuværende hjemmeside er vanskelig at holde opdateret. Bestyrelsen har derfor vedtaget at forsøge at få opdateret hjemmesiden således at det bliver nemt at betjene den  for den som administrerer den, og så den bliver nemmere at bruge for foreningens medlemmer. Der afsættes 2000 kr. hertil.

 

Det blev samtidig besluttet at HJ renskriver foreningens vedtægter, så der kan lægges et renskrevet gældende eksemplar på hjemmesiden.

 

 1. Henvendelse til kommunen vedrørende lokalplan.

Aftalt at KFN i første omgang snakker med Gert Halberg for at få oplysning om, hvem, hvordan mv. Derefter rettes der henvendelse til kommunen om hvorledes man kommer videre i forhold til at få kommunens tilsagn om udarbejdelse af en lokalplan.

 

 1. Hjælpegruppe til fældning af træer på privat grund.

Opfordring til at melde sig til gruppen sendes ud sammen med referat fra generalforsamling. Når gruppen er sammensat lægges navne med kontaktoplysninger på hjemmesiden.

 

Næste møde d. 11. maj 2015 hos KFN