Kategorier
Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2007

GrundejerforeningenSlotsparken

kasserer John Schlage

Baunevænget 16

8410 Rønde

86 37 24 17

 

 

 

26. januar 2007

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Slotsparken.

 

Onsdag den 28. februar 2007 kl. 1930

 

Pyramiden, Rønde-hallen

 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Indkomne forslag

4.    Regnskab

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Valg af bestyrelse og revisorer

7.    Eventuelt

 

 

Ad. 3. Forslag skal være formanden Keld Bjerregaard Christensen, Baunevænget 42, i hænde senest 14. februar. Bestyrelsen kommer med forslag til ny gangbro over Slotsparken. Vi har skitser og priser med. Forslag til finansiering modtages meget gerne.

 

Ad. 4. Fastsættelse af gebyr for for sen indbetaling af kontingent, j. før § 10.

 

Ad. 6. Kasserer John Schlage, sekretær Helmuth Mühlbach, og bestyrelsesmedlem Kim Senneksen, er på valg. Der vælges desuden 2 suppleanter.

Revisorer Carsten Skivild og Lars Lauersen, er på valg. De kan ikke genvælges. Der vælges desuden 1 revisorsuppleant.

 

 

 

 

p.b.v

John Schlage

 

www.slotsparken.com

 

 

 

 Tilbud på broer
Forslag 1 

Alubro med hårdttræ på gangareal og gelænder. Dette modelfoto viser hvad der vil være mellem de gamle betonfundamenter, hvor der etableres nye bropiller til at bære broen. Desuden vil der være 2 mere vandrette broer, men i samme stil, mellem betonfundamenter og landfæster. Fordele ved denne bro: Design. Ingen eller meget billig vedligeholdelse i de næste 20 år. Ved udskiftning efter endt levetid, ca. 50 år, vil broen have den fulde alupris. Ulemper: Anskaffelsespris. Kr. 1.250.000

 

Se flere fotos på hjemmesiderne: www.alubro.dk og www.alustructures.dk

 

 

 

 

 

 

Forslag 2

 

Alubro med hårdttræ på gangareal og gelænder. Dette modelfoto viser hvordan broen vil se ud over hele forløbet. Der vil dog komme bærende bropiller hvor de gamle stod, altså på eksisterende fundamenter. Fordele ved denne bro: Design. Ingen eller meget billig vedligeholdelse i de næste 20 år. Ved udskiftning efter endt levetid, ca. 50 år, vil broen have den fulde alupris. Ulemper: Anskaffelsespris. Kr. 998.000

 

 

 

 

 

Se flere fotos på hjemmesiderne: www.alubro.dk og www.alustructures.dk

 

 

 

Forslag 3

 

Malet, (ikke galvaniseret), stål bro, hårdttræ på gangareal, udført som bærende firkant rør i gitterkonstruktion, med perforerede metalplader som sideværn. Bropiller på eksisterende fundamenter. Fordele: Vi vælger selv farven. Anskaffelsespris kr. 720.000. Ulemper: Der må planlægges med en del vedligeholdelse efter ca. 5-10 år, i form af maling og evt. sandblæsning. Dette er en skitse uden bropiller.

 

 

 

 

 

 

Forslag 4

 

Galvaniseret, stålbro, trykimprægneret træ på gangareal, udført som selvbærende konstruktion, med glas/plasticplader som sideværn. Sideværn og gelænder vil være kraftigere end illustreret på billedet herunder. Bropiller på eksisterende fundamenter. Fordele: Anskaffelsespris kr. 650.000. Ulemper: Der må planlægges med vedligeholdelse af gangareal ca. hvert 5-10. år.

 

 

 

 

 

Forslag 5

 

Træbro, magen til den der var. Fordele: Anskaffelsespris (2004) kr.677.500. Ulemper: Der må planlægges med omfattende vedligeholdelsesudgifter hvert 5-10 år.

 

Ingen billeder.

 

Kan man ikke huske hvordan den så ud, er dette ikke nødvendigvis udtryk for demens, men blot sund fortrængning. Og den så ikke sådan ud:

 

 

 

 

 Forslag til generalforsamlingen
Efter lidt problemer, er alle forslag nu tilgængelige. I fremtiden vil det være noget nemmere at få Jeres forslag m.m. som tekstfiler. 

Forslag fra bestyrelsen:

 

Bestyrelsen vedlægger herved forslag fra bestyrelsen, samt de modtagne forslag til generalforsamlingen, onsdag 28. februar 2007.

 

Forslag modtaget fra B.Erichsen og V.Greve / K.Rungsøe uddeles ikke, da de i forvejen er uddelt af forslagsstillerne.

 

Bestyrelsens forslag vedrørende bro uddeles ikke i den enkeltes postkasse, men kan ses på hjemmesiden. Endvidere sendes forslagene til alle de, der har givet en e-mail adresse. Skulle der være personer uden e-mail adgang, eller adgang til hjemmesiden, kan der leveres enkelte eksemplarer, ved henvendelse til john.schlage@mail.dk , 86 37 24 17

 

Regnskab 2006 er vedlagt.

 

Bestyrelsen har modsat de seneste år undladt at fremsende budget for 2007, da der må formodes at være flere af de stillede forslag der kan have endog stor indflydelse på de økonomiske poster. Et 2007 budget tilrettes på generalforsamlingen.

 

 

Forslag fra bestyrelsen:

 

·        Bestyrelsen foreslår at der arbejdes på en udstykning af 3 grunde, øst for parcellerne 3db, 3 cø og 3 cz, til finasiering af bro og vejarbejder.

 

·        Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et vejudvalg, der ref. til bestyrelsen.

 

·        Der afsættes et beløb kr. 30.000, i budgettet, til vejformål.

 

·        Såfremt forslag fra H. C. Madsen vedrørende lys på vandværksstien vedtages, afsættes kr. 20.000 i budgettet. Det undersøges i ugen før generalforsamling om det overhoved er vores sti, da det ikke ser sådan ud på kortet.

 

 

p.b.v.

 

 

 

 

 

 

 

Forslag fra Hans Christian Madsen.

 

 

Rønde, den 5. februar 2007.

 

Til bestyrelsen for Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde.

 

 

 

”Forslag til behandling på generalforsamlingen – onsdag den 28.feb. 2007.”

 

 

Forslag:                       Grundejerforeningen etablerer belysning på stien fra Slotsparken 30 v/Nikolajsen og Vandværket til L. Jørgensens Alle, i form af 2 parklamper.

 

Begrundelse:                Stien benyttes af mange som forbindelsesled til den øverste del af Rønde Hovedgade, og stien er i dag uden belysning. Beboerne på L. Jørgensens Alle har netop renoveret deres gadebelysning og opsat 1 parklampe hvor stien kommer ned til deres vej.

 

Forslag:                       En flytning og/eller fornyelse af vejskiltene: Nygårdsvænget, Baunevænget og skilte med husnr. til stikvejene.

 

Begrundelse:                Flere af ovennævnte skilte trænger til en fornyelse og en anden placering. Ankommer man til Slotsparken hvor det er mørkt, er det vanskeligt at orientere sig for gæster.

 

 

 

From: Susanne og Hans Chr. Madsen [mailto:madsen.roende@tdcadsl.dk]
Sent: 5. februar 2007 20:14
To: John Schlage
Subject: Re: Slotsparken

 

 

Vedhæftet forlag fra undertegnede til behandling på generalforsamlingen.

 

Endvidere spørger du om forslag til finansiering af den nye bro. For mit eget privat vedkommende ser jeg helst at hver enkelt grundejer indbetaler sin andel, når broen bliver genopført. Så der ikke i fællesskabet er nogen form for gæld. En evt. andel af gæld i grundejerforeningen skal jo oplyses ved hvert ejerskifte, og dermed kan det vel give nogle praktiske problemer. (læs: forståelse).

 

Hvis grundejerforeningen skal være låntager vil Rønde Og Omegns Sparekasse meget gerne give “et godt” tilbud. Men det kræver vel på nuværende tidspunkt flere oplysninger som:

Kapitalbehov?

Ønsket løbetid?

Som lån eller kassekredit?

 

Så vi ikke svarer i “blinde” og på noget andet end ønsket/besluttet på generalforsamlingen. Altså en form for udbudsbetingelser der er ens for alle der ønsker at afgive et tilbud, og hvor det bedste tilbud på grundejerforeningens pengeforretninger bliver valgt.

Ovennævnte uddybes meget gerne med flere oplysninger, hvis det ønskes.

 

I forbindelse med nærværende mail har jeg lige set i vedtægterne, om der er nogle særlige bestemmelser om låneoptagelse i grundejerforeningen, og det er der ikke. Det giver mig anledning til at nævne – det er længe siden jeg har set et sæt ajourført og renskrevne vedtægter. Hvornår er de sidst ajourført? Min seneste opdatering er fra 20 marts 1985, med ny § 9 og 10, som blev vedtaget som foreslået af undertegnede.

 

Med venlig hilsen

 

Hans Chr. Madsen

Baunevænget 37

tlf. 86382456

 

 

 

Forslag fra Bernhard Erichsen

 

 

Bali, d.9.2.07

 

Bernhard Erichsen

Baunevaenget 4

b.erichsen@mail.dk

 

Bilag til generalforsamlingen 28.02.07

 

Vedroerende brosagen

 

Jeg har meget svaert ved at se, hvordan generalforsamlingen ud fra det udsendte materiale kan traeffe kvalificerede beslutninger.

 

Nogle kommentarer:

 

Skal vi have en ny bro?

 

Det er blevet naevnt – bl.a. af bestyrelsen – at kommunalbestyrelsen vil paalaegge grundejerforeningen at etablere en ny bro. Det er et meget bombastisk udsagn, der mig bekendt alene bygger paa et enkelt udsagn fra en kommunal embedsmand, – fremsat i en anden sammenhaeng og med et andet formal. Ovenstaaende spoegsmaalkan derfor ikke affaerdiges som irrelevant. Generalforsamlingen boer diskutere behovet for/ oensket om en ny bro. Vel er der visse praktiske fordele, muligvis ogsaa nogle “herlighedsvaerdier”; men der er ogsaa en regning, der skal betales. Bestyrelsen har aabenbart ikke noget foirslag til, hvordan det kunne ske.

 

Naermere bestemmelser kan man laese i “Bekendtgoerelse om private veje og stier”. Her fastslaas det bl.a., at broer er omfattet af bekendtgoerelsen, og at kommunalbestyrelsen er oeverste myndighed. Der er imidlertid saa mange detaljer i bekendtgoerelsen, at en evt. ansoegning om ikke at genopfoere broen naeppe  kanafvises med en begrundelse som “kommunalbestyrelsen kan af principielle grunde ikke acceptere en forringelse af det offentlige vejnet”.

Hvis det accepteres, at afgoerelsen overlades til grundejerforeningen, maa paragraf 11, stk 4 i deklarationen for udstykningen efter min mening finde anvendelse.

 

Ud fra de sidste par aars “broerfaringer” foeler jeg mig utryg ved bestyrelsens haandtering af hele sagen.

 

Forslag til vedtagelse:

 

Der nedsaettes et udvalg paa f.eks. 5 personer, der i samarbejde med bestyrelsen arbejder videre med “brosagen”. Efter behov – dog mindst en gang maanedligt – orienteres medlemmerne paa  foreningens hjemmeside om den aktuelle udvikling.

 

Venlig hilsen     Bernhard Erichsen.

 

 

 

 

 

 

Bali, d.9.2.07

 

Bernhard Erichsen

Baunevaenget 4

b.erichsen@mail.dk

 

Bilag til generalforsamlingen 28.02.07

 

Vedroerende indkaldelsen til generalforsamling

 

Formaalet med indkaldelsen er vel – udover at oplyse om tidspunkt og sted for moedet – at skabe forudsaetninger for en kvalificeret debat paa moedet.

Jeg har svaert ved at se, at den foreliggende indkaldelse paa nogen som helst maade lever op til dette formal.

Punkt 3 “Indkomne forslag” er naeppe taenkt som stedet, hvor bestyrelsen fremsaetter sine forslag. Bestyrelsens forslag boer optraede som selvstaendige punkter; meget gerne ledsaget af bilag.

Punkt 4” Bilaget boer ikke uddeles paa generalforsamlingen, men vedhaeftes indkaldelsen.

Generelt: Flest mulige relevante oplysninger boer vedfoejes indkaldelsen. Det havde f.eks. ogsaa vaeret en god ide at vedhaefte  de omtalte skitser til broer.

 

Forslag til vedtagelse:

 

Med henblik paa at kvalificere debatten paa generalforsamlingen paalaegges det bestyrelsen at vedhaefte indkaldelsen alle relevante bilag. Regnskabet skal altid vedhaeftes.

 

 

Venlig hilsen

Bernhard Erichsen.

 

 

 

Bali, d.9.2.07

 

Bernhard Erichsen

Baunevaenget 4

b.erichsen@mail.dk

 

Bilag til generalforsamlingen 28.02.07

 

Vedroerende foreningens hjemmeside

 

Det er min opfattelse, at foreningens hjemmeside kunne goeres betydeligt mere vedkommende og vaesentlig i kommunikationen mellem medlemmer og bestyrelse og medlemmerne imellem. Derfor foelgende

 

Forslag til vedtagelse:

 

Hjemmesiden overgaar til “privat” drift, dvs. generalforsamlingen vaelger en redaktoer uden for bestyrelsen, der er ansvarlig for siden. Siden opdateres mindst en gang om ugen.

Alle medlemmer af grundejerforeningen kan frit ytre sig. ( I en urban tone forstaas!)

 

Forslag til punkter paa siden:

1: servitut for udstykningen

2: foreningens vedtaegter

3: indkaldelser og referater fra tidl. generalforsamlinger

4: bestyrelsens sammensaetning

( Punkt 1 – 4 findes paa den eksisterende hjemmeside.)

Forslag til nye punkter:

5: nyt fra bestyrelsen

6:spoergsmaal til bestyrelsen

7: orienteering om verserende sager ( p.t. brosagen.)

8: almen debat: kommentarer, opfordringer, henstillinger osv.

og – hvorfor ikke?

9: rubrikannoncer ( “mangler barnepige paa soendag”; “ hjaelp, jeg har alt for mange

blommer”, -eller hvad problemet nu kan vaere……

 

 

Venlig hilsen

Bernhard Erichsen

 

Jeg beklager meget, at jeg ikke kan vaere til stede ved moedet!

 

 

Forslag fra V. Greve og K. Rungsøe

 

Til bestyrelse og medlemmer af

Grundejerforeningen Slotsparken

Rønde, den 10.2.07

Forslag: til Dagsorden pkt. 3. Generalforsamling den 28. februar kl. 19.30.

Eftersom det tilsyneladende ikke har betydet nogen væsentlig gene for trafikken i området, foreslåes det, at der undlades at opsætte en ny dyr gangbro over Slotsparken. Alternativt udgraves en trappe ned af skråningen fra Baunevænget og der etableres en fodgængerovergang på Slotsparken til det eksisterende stisystem.

Ved forespørgsel i Syddjurs kommunes tekniske forvaltning blev det oplyst, at der af det foreliggende materiale ikke kunne stilles krav om, at grundejerne skal etablere en ny gangbro, men at man, for at være behjælpelig i erstatningssagen havde fremsat det ønskelige i at broen blev genetableret.

Vi må derfor bede om, at der foretages en afstemning om grundejerne ønsker at betale så mange penge for en ny bro eller vil bruge erstatningen til en gangforbindelse over Slotsparken.

 

Valdemar Greve, Baunevænget 13

Kurt Rungsøe Baunevænget 14

 

Forslag fra Carsten Skivild

 

Forslag til fremlæggelse på Grundejerforeningen Slotsparkens generalforsamling onsdag den 28/2 2007.

Rønde den 1. februar 2007.

Med baggrund i bestyrelsens oplæg til etablering af ny bro over Slotsparken i stedet for den ødelagte, og at der ikke umiddelbart er økonomisk basis for egenfinansiering i år, vil jeg i stedet foreslå, at gangstien mellem Baunevænget 23 og Baunevænget 25 forlænges hen til skrænten ned til Slotsparken, og der her etableres en trappe ned til Slotsparken. Denne trappe vil ramme ca. midt på den lige strækning af Slotsparken. Her vil der kunne laves en overgang til den modsatte side af vejen, hvorfra der vil være 10-20 meter op til grundejerforenings areal ved den tidligere bro, hvor der vil kunne laves en sti til det nuværende stisystem ned til byen. Højen hvor broen har været vil fortsat kunne være udsigtspunkt for byens borgere m.v..

Hvis generalforsamlingen godkender forslaget, skal Syddjurs Kommune selvfølgelig ansøges om dispensation fra at etablere den nye bro over Slotsparken med baggrund, i at vi har tænkt os at etableret den alternative stiforbindelse.

Med venlig hilsen

Carsten Skivild

Baunevænget 23

 

 

 

 

 

 

 Referat

Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen

“ Slotsparken”.

 

Afholdt den 28. februar 2007 i Pyramiden, Rønde Hallen

 

 

På mødet blev følgende punkter drøftet jf. indkaldelsen:

 

1.      Valg af dirigent

 

Valg af dirigent blev Carsten Nielsen, Baunevænget 25.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Endvidere konstaterede han, at regnskab var udsendt iht. vedtægterne

 

På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 62 parceller. Der var udstedt 22 fuldmagter. I alt var 146 stemmer repræsenteret, idet hver parcel har 2 stemmer.

 

2.      Formandens beretning

 

Formanden fremlagde sin beretning og efter et par enkelte indlæg blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

 

Veje:

 

Vi har haft en del problemer med de reparationer af vejene vi fik foretaget i Nygårdsvænget i 2005. Lapperne hænger fast i parkerede biler, og nogle falder af. Vi har ikke helt kunnet fastslå problemet. Vi har prøvet med nye lapper vi har prøvet med løst sand varmet på, dog uden det store held. Hvis der ikke er en bedring med hærdningen i løbet af vinteren, kan det blive nødvendigt at fjerne lapperne igen.

 

Der har også været vandproblemer på Nygårdsvænget, hvor vand er kommet ud af asfalten. Kommune har lovet at se på det og forsøge reparation. Kommune er sidst rykket for ca. 14 dage siden.

 

Legeplads:

 

På legepladsen har John lavet lidt reparationer og service på de mekaniske dele. Den bruges stadig meget og mange har stor glæde af den.

 

Grønne områder:

 

Vi fik løst problemerne med de rodfræste områder, og de indgår nu fint med resten af græsarealerne. Holger slår nu igen det hele. Der blev også aftalt en beskæring af bæltet mellem den øverste del af vores grønne arealer og den nye udstykning (Rønde Nord) bag Baunevænget. Den blev aftalt på fineste vis da firmaet bag udstykningen påtog sig at afholde samtlige udgifter hertil.

 

Brosagen:

 

Brosagen med Codan blev afsluttet med et forlig, og jeg tror vi fik presset citronen optimal. Vi fik over 300.000 kr. Det er over ½ delen af udgifterne til en ny træbro, der alligevel stod foran en større reparation og med kun godt 1/3 af levetiden tilbage.

 

Der har fra Johns side været gjort et stort arbejde med at finde yderligere midler til en ny bro. Der er søgt midler fra forskellige fonde, bl.a Tryg fonden og Realdania, men alle desværre med negativ respons.

 

Også Helmuth har gjort en kæmpe indsats med brosagen og indhentning af tilbud på nye broer. Det har ikke været let at finde firmaer, da alle har haft travlt. Dog er det lykkedes i starten af 2007. Der er blevet kigget på 5 muligheder, 2 alubroer, 2 stålbroer , 1 betonbro. Træbro har vi undladt da pris, vedligehold og holdbarhed er ugunstig i forhold til førnævnte. Betonbroen har været problematisk, da der skulle et større reguleringsarbejde til ved begge landetilslutninger, øgede fundamenter og anden placering. derfor er den opgivet, da de samlede omkostninger overstiger de fleste af metalbroerne. Det er de 2 stålbroer der er de billigste. Den billigste alubro og den billigste stålbro ligner hinanden til forveksling. Den dyreste stålbro er en gitterkonstruktionsbro, der skiller sig lidt ud fra mængden. Den buede alubro er klart den smukkeste, og passer bedst til vores smukke område og kunne blive et smukt varetegn for vores grundejerforening. Desværre er den dyrere end de andre.

 

Til finansiering af ny bro ønsker bestyrelse fuldmagt til at undersøge muligheden for at udstykke max. 3 grunde fra friareal der ikke bliver brugt.

 

Økonomi:

Bortset fra en manglende bro ser økonomien god og sund ud, men vil i øvrigt blive gennemgået af John.

 

Forslag:

Der er kommet en del forslag til bestyrelsen. Disse vil blive behandlet under punktet forslag.

 

Efter forslag på sidste generalforsamling har vi indkaldt repræsentant fra Rønde Fjernvarme, der vil orientere om mulighederne for tilslutning i vores område.

 

3.      Indkomne forslag

 

Der var indkommet en del forslag, mv. fra forskellige grupper i grundejerforeningen. Forslagene er tidligere husstandsomdelt og vil ikke blive nævnt i efterfølgende. Dog frabedes fremover forslag (som f.eks. forslag fra Bernhard Erichsen) til, hvordan proceduren skal være ved indkaldelse til generalforsamlinger, idet bestyrelsen udmærket er klar over dette, og også handler derefter. Det er udelukkende spild af bestyrelsens tid og kræfter at fremkomme med sådant.

 

John fremlagde udarbejdede forslag om typer og priser på de forskellige brotyper, generalforsamlingen pålagde bestyrelsen ved sidste generalforsamling.

 

Endvidere fremlagde bestyrelsen et finansieringsforslag på evt. ny gangbro ved at udstykke et par grunde i det nordligste område af vores friareal.

 

Der var ikke fremsendt andre finansieringsforslag fra medlemmerne.

 

Efter en til tider hektisk diskussion specielt omkring broen og dens genopførelse blev følgende forslag fremlagt til afstemning.

 

§         Skal der nedsættes et vejudvalg med ref. til bestyrelsen:

Blev næsten enstemmigt vedtaget, dog blev der ikke nedsat et sådant udvalg.

 

§         Der nedsættes et udvalg på 5 personer, der i samarbejde med bestyrelsen arbejder videre med brosagen:

 

For 64, nej 80  –  dermed forkastet.

 

§         Skal Nygårdsvænget have repareret asfaltbelægning og skal der afsættes 30.000 kr. i budgettet hertil:

 

Med 5 imod blev det vedtaget.

 

§         En flytning og / eller fornyelse af vejskiltene: Nygårdsvænget, Baunevænget og skilte med husnr. til stikvejene. 

 

Vedtaget med 1 stemme imod.

 

§         Etablering af belysning på stien ved vandværket.

 

Blev vedtaget med 1 stemme imod

 

§         Afsætning af et beløb på 20.000 kr. til etablering af ovennævnte vejbelysning.

 

Blev godkendt med 53 ja mod 50 nej.

 

§         Hjemmesideforslag fra Bernhard Erichsen

 

Blev forkastet.

 

Desuden blev der foretaget en vejledende afstemning om vi skal have en bro.

 

Til dette forslag stemte 94 nej, 48 ja, og 2 undlod at stemme.

 

Da afstemninger blev krævet foretaget skriftligt, gik der uforholdsmæssigt meget tid med dette, og den lange afstemning bevirkede også, at der var flere medlemmer der forlod mødet.

 

Da der ikke kunne skaffes flertal for nedsættelse af udvalg til at arbejde videre med brosagen, vil bestyrelsen alene undersøge de juridiske perspektiver omkring en evt. nedlæggelse af broen.

 

4.      Regnskab

 

Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendtes enstemmigt.

 

5.      Kontingent:

 

Budget var opstillet med uændret 1000 kr. i kontingent, men da der undervejs i afstemningerne blev brugt 50.000 kr. til div. formål, mente bestyrelsen, at finansiering af disse udgifter skulle dækkes ind via kontingent, og ikke en tæring/ brug af bropengene før afklaring herom var truffet. Bestyrelsen foreslog således et kontingent på 1200,- kr.

 

Dette krævede så igen en afstemning, hvor 1000,- kr. i kontingent blev vedtaget med 66 stemmer for og 36 imod.

 

6.      Valg af bestyrelse:

 

Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg (Kim A. Senniksen, John Schlage og Helmuth Mühlbach). Alle 3 var villige til genvalg, men der var yderligere forslag til 2 nye medlemmer (Jørgen Krabbe og Jens K. Kvist), hvorefter dirigenten måtte konstatere, at der skulle endnu en skriftlig afstemning til.

 

Efter afstemningen blev den nye bestyrelse som følger:

 

John Schlage

Søren Kirk

Keld Christensen

Jørgen Krabbe

Helmuth Mühlbach

 

Suppleanter: Kim A. Senniksen, Jens K. Kvist

 

Ligeledes skulle der vælges 2 nye revisorer, idet de exist. Ikke kunne genvælges. Valg af revisorer blev herefter Bengt Skovgaard og Hans Chr. Madsen.  Revisorsuppleant blev Lars Mikkelsen.

 

7. Evt.:

 

  • NRGI har en undersøgelse på nettet omkring hvor mange der er interesseret i at få billig fiber Internet og tv. Internet er en 10 Mb / 10 Mb. Man kan tilkendegive om man har interesse for dette. Skal vi som forening melde om interesse? Bestyrelsen har overfor NRGI tilkendegivet interesse for ovenstående, dog uforbindende for den enkelte grundejer.

 

  • Grundejerforeningen skal henstille til at biler parkeres på egen grund, så snerydning kan gennemføres.

 

  • Henstilling til at der opsamles efterladenskaber fra egne hunde.

 

  • Parkering af campingvogne på egen grund, må kun ske hvis der ud over 2 parkeringspladser, er etableret en selvstændig parkeringsplads til campingvogn. Denne skal desuden være godkendt af kommunen. Det vil være en rigtig god ide at spørge naboen, om den vil genere ham.

 

  • Der er konstateret at der af og til står parkeret busser i området. Det er ikke tilladt at parkere busser og lastbiler på hverken Slotsparken, Nygårdsvænget eller Baunevænget. Syddjurs kommune anviser parkering for store køretøjer.

 

  • Alle træer vokser og mange er til gene for naboen. Klip ned og bevar et godt naboskab. Glæd en nabo, fæld et træ eller to.

 

Mødet sluttede med, at formanden takkede dirigenten for god ro og orden under mødet, selv om det var svært at holde styr på tropperne.

 

 

04. april 2007 HMü.

 

 

Copyright 2013 Grundejerforeningen Slotsparken   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2015 by DotNetNuke Corporation