Kategorier
Generalforsamlinger

Generalforsamling 2008

Grundejerforeningen

Slotsparken

 

21. januar 2008

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Slotsparken.

 

Tirsdag den 26. februar 2008 kl. 1930

 

Pyramiden, Rønde-hallen

 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Indkomne forslag

4.    Regnskab

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Valg af bestyrelse og revisorer

7.    Eventuelt

 

 

Ad. 3. Forslag skal være formanden Søren Kirk, Baunevænget 49, i hænde senest 11. februar. Bestyrelsen fremsætter forslag til “Ansøgning om nedlæggelse af gangbro over Slotsparken” til afstemning.

 

Ad. 4. Fastsættelse af gebyr for for sen indbetaling af kontingent, j. før § 10.

 

Ad. 6. Formand Søren Kirk og bestyrelsesmedlem Keld Bjerregaard Christensen, er på valg. Der vælges desuden 2 suppleanter.

Der vælges 1 revisorsuppleant.

 

 

 

 

p.b.v

 

 

www.slotsparken.com

 

 

 

Referat fra generalforsamling

i Grundejerforeningen Slotsparken

26. februar 2008

 

 

 

Ad 1 Valg af dirigent

Leo Mortensen blev valgt.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Endvidere konstateres, at regnskabet var udsendt i henhold til vedtægterne.

 

På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 64 parceller. ( Sidste parcel kom senere, men inden afstemninger blev påbegyndt) Der var udstedt 30 fuldmagter.

 

I alt var der således 188 stemmer i spil.

 

 

Ad 2 Formandens beretning

Formanden fremlagde sin beretning.

 

2007 har været et år, hvor meget af bestyrelsens arbejde har omhandlet vejene i Nygårdsvænget samt broen over Slotsparken. Desværre har det ikke været let at få svar på de spørgsmål vi havde stillet Syddjurs Kommune. Vi havde stillet spørgsmål angående broen, lys og belægning på stien ved vandværket samt dræn mellem Nygårdsvænget og Rønde Nord. En mail, hvor vi rykkede for svar, var endda blevet væk.

Senere, den 1. november, havde vi et møde med kommunen, der var repræsenteret af Arne Gynter og Lars Bonde og fra grundejerforeningen var det John Schlage, Søren Kirk og jeg selv, angående de stillede spørgsmål.

11. december fik vi så endeligt et skriftligt svar fra kommunen, efter at vi igen havde rykket for et svar.

Svarene vil fremgå senere i beretningen.

 

Veje og stier:

Vejene i Nygårdsvænget har længe haft problemer med revner i asfalten.

Bestyrelsen brugte i starten af 2007 ca. 5000 kr. til ekspertundersøgelse af vejen.

Jørgen Krabbe, der selv bor i Nygårdsvænget, har været ankermand i dette projekt.

Jørgen har måttet sande, at det er en problematisk opgave, da vejkassen tilsyneladende ikke er opbygget på en måde, som man ville gøre i dag. Vi har nu endelig fået kontakt til en ”ekspert” på området. Han arbejder for firmaet NCC, der også i sin tid asfalterede vejen.

Vi fik fat i ham i forbindelse med, at man var begyndt at bruge Nygårdsvænget som gennemkørselsvej til den nye udstykning i Rønde Nord.

Denne trafik gennem Nygårdsvænget fik vi straks stoppet under henvisning til, at vejen er en Privat Fællesvej, og dette accepterede entreprenøren straks og lovede os samtidig, at de nok skulle reetablere, hvad de havde ødelagt.

Samtidig med, at der er blevet gravet i den nye udstykning, har man også kunnet se, hvorfor vejen i den NØ del af Nygårdsvænget er blevet ødelagt, og asfalten er blevet pulveriseret. Der fosser nemlig store mængder vand ud af bakken, og dette har tidligere ødelagt underlaget i vejen. Derfor dræner kommunen/entreprenøren nu, efter aftale på mødet d. 1. november, stykket langs den nordøstlige del af området mellem Nygårdsvænget og Rønde Nord. Det ødelagte vejstykke vil senere blive repareret.

Med hensyn til stien langs vandværket mellem L. Jørgensens Allé og Slotsparken afslog kommunen at opsætte lys og lægge belægning på stien. Det gjorde man med henvisning til, at stien er foreningens ejendom.

Jørgen Krabbe mener dog, at stien tilhører kommunen, så derfor er han blevet bemyndiget til at bevise, at det forholder sig således med denne sti, hvilket igen betyder, at projektet ikke er gået i gang. Vi har for et par dage siden fundet papirer i arkivet der viser, at stien er blevet eksproprieret og derfor ejes af kommunen.

Vi blev også pålagt selv at forestå vintervedligehold af området.

Bestyrelsen har indgået en aftale med firmaet Jesper Schmidt som sørger for, at der bliver saltet og ryddet sne på vejene, dog ikke på Slotsparken, da det er en kommunal opgave.

Prisen for dette arbejde er 38.000 kr. + moms, altså i alt 500 kr. pr. husstand.

Vi fik også lavet en økonomisk aftale med de beboere der bor på stikvejen til Slotsparken, som ikke er med i grundejerforeningen. Bestyrelsen agter at indgå en længerevarende aftale om vintervedligehold, måske en treårig aftale, for at få en lav pris på dette arbejde.

Igen i år kan vi fra bestyrelsens side kun sige, at der stadig er mange der kører med for høj fart på Slotsparken, hvilket både er til gene for beboerne langs vejen og til fare for de folk der krydser vejen.

Med hensyn til gadeskiltene har det vist sig, at vask af skiltene har forbedret nogle af dem, men bestyrelsen har udsat en renovering og flytning af skilte, indtil fjernvarmen er på plads og færdig med deres udgravninger.

Fjernvarmen er her i sidste uge begyndt nedgravning af rør i Nygårdsvænget, og har udsendt en meddelelse til alle grundejerne i Nygårdsvænget med information herom.

Samme information har vi også lagt ud på hjemmesiden.

Da vi lige har fået henvendelsen fra fjernvarmen, kan jeg ikke sige så meget herom.

Man ønsker at opsætte et pumpehus i skrænten, overfor stikvejen til Slotsparken, overfor nr. 18, for at kunne forsyne Slotsparken og Baunevænget.

 

Legeplads:

Legepladserne har fået et eftersyn, og det viste sig, at der skulle fortages nogle reparationer og nyanskaffelser.

Snorene og boltene på gyngen i Nygårdsvænget skulle skiftes

Gyngen i Baunevænget udskiftes og gyngen på den store legeplads renoveres for råd.

Alt dette er sat i gang og bliver udført af Firmaet Bertel Clausen.

Kommunen har afslået at give tilskud til legepladsen.

 

Grønne områder:

De grønne områder er der ikke så meget at sige om. Vi har stadig kontrakt med Holger om at slå græsset, og sørge for beskæring. Dog fik vi hele læhegnet mellem vores grundejerforening og Rønde Nord tyndet ud, uden omkostninger for os. Resultatet kan man nu nyde, når man går tur på stierne.

Der har været nogle klager over, at nogle få af dem der lufter hund på de grønne områder glemmer at samle efterladenskaberne fra deres hunde op, så derfor kan vi opfordre til at holde hunden i snor, tage en plasticpose med, og samle lortene op, når der luftes hund.

Bestyrelsen har også planer om at spørge skovdistriktet, om de vil være med til at rydde og rodfræse området i den østlige del af Baunevænget, ud mod markerne ved Kalø Gods.

 

Broen:

Broen har gennem de sidste par år været genstand for mange diskussioner.

I forbindelse med undersøgelse af belægningen i Nygårdsvænget fik Jørgen Krabbe oplyst af det firma, som vi spurgte til råds om vejen, at en ny bro i træ ville kunne bygges for en pris af ca. 325.000 kr. + moms. Umiddelbart lød det godt, men de af bestyrelsen der tidligere havde arbejdet med at fremskaffe priser på broer, tvivlede meget på denne pris. Et endeligt svar på en pris for denne træbro var også svær at få, der var mange undskyldninger fra firmaet om div. ferier og lignende, men endelig i maj fik vi et overslag, og det viste sig at blive næsten 750.000 kr. + moms.

Herefter rettede vi henvendelse til kommunen for at få en afgørelse, om de ville forlange broen gennemført. Vi fik det svar, at kommunen ønsker broen genopført.

Kommunen tilføjede også, at såfremt grundejerforeningen ønsker broen nedlagt og erstattet af en overgang på Slotsparken, skal vi fremsende en ansøgning med begrundelse for nedlæggelse/ omlæggelse af stien til Syddjurs Kommune. Sagen vil herefter blive behandlet af Syddjurs Byråd.

Derfor fremsætter bestyrelsen senere i aften, hvor vi også kan debattere sagen om broen, et forslag til afstemning, hvor vi spørger generalforsamlingen:

Skal Grundejerforeningen Slotsparken ansøge Syddjurs Kommune om nedlæggelse af broen over Slotsparken.

Ud fra resultatet af afstemningen, vil bestyrelsen arbejde videre med sagen.

 

Økonomi:

Økonomien er kun lige løbet rundt, og dette er kun fordi vi ikke har fået en løsning på problemerne i Nygårdsvænget.

Vi bliver nødt til at hæve kontingentet for bare at have penge til nye reparationer og små tiltag samt vedligehold af de grønne områder.

Vi skal også have penge til den udgift, der er blevet os pålagt af kommunen i forbindelse med vintervedligehold. Vi må også til at forberede os på, at vi måske snart selv skal til at betale for lys på veje og stier.

 

Fremtiden:

Da området, vi bor i, har en fantastisk beliggenhed og storslået udsigt, er der mange der vælger at flytte hertil, netop på grund af dette. Huspriserne i området viser også, at det er et unikt område vi besidder. Derfor får bestyrelsen ofte henvendelser om, at træer og buske hos naboer, generer deres udsigt. Bestyrelsen har ikke været særlig aktive på dette område, men vil nu gå mere aktivt ind i denne problematik, da der i deklarationen § 8 stk.1 står:

 

Der må ikke på parcellerne findes beplantning, der ved skygge eller kraftig vækst er til gene for naboerne.

Så derfor vil jeg opfordre til at få tyndet ud i eller fældet de træer og buske der måtte genere andre.

Det skal til de flestes ros siges, at mange gør et stort arbejde med at sørge for, at de ikke ødelægger andres udsigt, for hvis man ønskede træer omkring sig, boede man vel i en skov og ikke et unikt sted som her.

 

 

Bemærkninger fra medlemmerne:

Karsten Rønde: Vedr. snerydningsaftalen der er indgået, er der en garanti for rydning indenfor nogle givne tidsrammer? SK: Ja, så vidt jeg husker skal der ryddes inden kl. 07.00.

 

Karen Andreasen, Baunevænget: Hvor stor er pumpestationen? SK: 2½x2½x2 meter.

Kim Andersson: Er det nødvendigt, at pumpestationen kommer op i kvarteret? SK: Jeg kan ikke umiddelbart svare på det, men vi vil selvfølgelig arbejde på, at den skæmmer området mindst muligt.

 

Thomas, Baunevænget: Råd i gynger, vi har også fodboldmål der er rådne og trænger til udskiftning, er det med i renoveringen? JS: Vi har ikke haft målene med i denne omgang, men vi arbejder videre med det.

 

Herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

 

 

Ad 3 Indkomne forslag

Der er indkommet 2 forslag rettidigt, den ene er fra bestyrelsen og den anden fra 3 medlemmer.

SK bad på dette tidspunkt om at læse en redegørelse op i forbindelse med bestyrelsen forslag.

 

Da et par af grundejerforeningens medlemmer har sat stor mistillid til dele af bestyrelsens medlemmer, vil jeg gennemgå sagen og tage udgangspunkt i brevet fra kommunen, modtaget den 27. september 2005. Da der i indkomne forslag til generalforsamlingen i 2007 åbenbart var delte meninger om fortolkningen af brevet, blev kommunen forespurgt om en klar fortolkning. Dette svar fik vi ikke inden sidste års generalforsamling. På samme spørgsmål fra Jørgen Krabbe, der var kommet i bestyrelsen, modtog vi svar den 19. marts 2007. Svaret var dårligt formuleret, så vi anmodede om en genformulering. Vi ventede på svar, men hørte intet. Den 7. juni 2007 sendte vi så et brev til kommunen, hvor vi bl.a. spurgte om broen skal genopføres eller om den kan nedlægges. Da vi ikke fik noget svar, rykkede vi dem igen, det gjorde vi d. 2. september og hørte stadig ikke noget. Jeg henvendte mig personligt til chefen for afdelingen, Arne Gynter, og fik aftalt et møde d. 1. november 2007.

Bestyrelsen bemyndigede John Schlage og jeg selv til at deltage i mødet. Kommunen var repræsenteret af afd. chef Arne Gynter og ingeniør Lars Bonde.

På mødet blev de spørgsmål vi havde fremsendt diskuteret. Vi tog fra mødet og var blevet informeret om, at da der ikke var fremsendt noget til kommunen ang. nedlæggelse af broen skulle den op, men det endelige svar ville kommunen sende til os, da de selvfølgelig skulle behandle sagen.

Vi ventede på svaret og fik det først, efter igen at have rykket for det, d.11. december 2007.

I bestyrelsen diskuterede vi så svaret og besluttede at sætte spørgsmålet om, at ansøge kommunen om nedlæggelse, på som et punkt på generalforsamlingen.

I mellemtiden udsendte Jens Kvist et brev, hvor han bl.a. skrev, at bestyrelsen ikke loyalt havde fulgt generalforsamling beslutningen for nedlæggelse af broen. Det skal hertil siges, at Jens Kvist må have misforstået noget, da der slet ikke var noget punkt på generalforsamlingen 2007, der havde forslag om at nedlæggelse broen, så derfor kan afstemningen kun være vejledende, hvad også andre medlemmer klart har tilkendegivet, bl.a. i skrivelser til kommunen, så hvis nogen kan påstå, at bestyrelsen ikke loyalt har fulgt den vejledende afstemning fra generalforsamlingen 2007, ja, så er der noget jeg ikke forstår.

Jens Kvist påstår, at John Schlage og jeg selv skulle have lavet en aftale med kommunen om, at broen skal genopføres, det må stå for Jens Kvists egen regning, da jeg kan dokumentere, at alt er foregået lige efter bogen. Jeg er kommet i besiddelse af et internt notat fra Arne Gynter til Carsten Bech, hvilket Jens Kvist efter al sandsynlighed også er, og hvis man vil misforstå den, ja så kan man misforstå den, især hvis man ikke læser svaret fra kommunen. For god ordens skyld har jeg forelagt Arne Gynter spørgsmålet om dette notat, og han har også svaret mig.

Ud fra svaret kan Jens Kvist og andre tvivlere se, at bestyrelsen har handlet loyalt.

Jeg håber med denne redegørelse, at den tvivl Jens Kvist har udbredt kan forstumme og at vi så kan komme til at arbejde videre med brosagen i den form den næste afstemning giver.

 

Efter en lang debat med argumenter for og imod genopførelse / nedlægning af broen samt hvilket forslag der først skulle til afstemning, blev det besluttet at sætte forslaget fra medlemmerne til afstemning først.

 

For begge forslags vedkommende krævedes der 2/3 flertal for, at forslaget var vedtaget.

 

 

Forslag fra medlemmer: Skal Grundejerforeningen Slotsparken ansøge Syddjurs Kommune om nedlæggelse af broen over Slotsparken (med argumenter).

 

Der var 188 mulige stemmer, som fordelte sig således:

 

For stemte: 104        Imod stemte: 83      En undlod at stemme. Forslaget blev hermed forkastet.

 

 

Forslag fra bestyrelsen: Skal Grundejerforeningen Slotsparken ansøge Syddjurs Kommune om nedlæggelse af broen over Slotsparken.

 

Der var 188 mulige stemmer, som fordelte sig således:

 

For stemte: 107        Imod stemte: 81. Forslaget blev hermed forkastet.

 

 

Ad 4 Regnskab

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.

 

Waldemar Greve, Baunevænget forespurgte Vedr. forsikring, hvem har ansvaret hvis der løber en person ud på vejen og bliver påkørt, der hvor broen var? JS: Det kan jeg ikke svare på, men jeg vil tro det er din egen forsikring.

 

Carsten Rønde, Nygaardsvænget:Vedr. snerydning, betaler vi også kr. 50.000,00 hvis vi ikke får snefald? SK: Ja, det er fastpris aftale, vi har lavet.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

 

Ad 5 Fastsættelse af kontingent

JS: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves i år fra kr. 1000,00 til kr. 1200,00.

Derudover opkræves kr. 500 til snerydning, i alt opkræves kr. 1700

 

Børge Damgaard, Nygaardsvænget: Vi indbetalte et frivilligt bidrag i 2006 til indfrielse af kassekredit. Jeg foreslår, at vi i år får kr. 1000,00 retur pr. parcel i form af en reducering af kontingentet.

Geert Hallberg, Baunevænget: Jeg mener, pengene bør blive stående, så vi har penge til den nye bro.

Kim Andersson, Baunevænget: Jeg foreslår, at vi hæver kontingentet til kr. 1700,00 for at påbegynde en opsparing til den nye bro.

Hanne ?, Slotsparken: Jeg ønsker at få undersøgt alternativ finansiering, inden vi begynder selv at indbetale til opsparing til broen.

Kim Andersson, Baunevænget: Jeg trækker mit forslag.

Jens Kvist, Baunevænget: Jeg støtter Børges forslag.

Keld Christensen, Baunevænget: Når vi har et indestående, får vi en renteindtægt, som er skattefrit.

John Schlage: I fald kontingentet nedsættes i år til kr. 200,00, får bestyrelsen så stadig kr. 1200,00 for deres arbejde i form af kontingentfritagelse?

 

Forslagene blev sat til afstemning således:

Hvis man ønsker kontingentet nedsat i år med kr. 1000,00 stemmes ja, hvis man ønsker bestyrelsens forslag vedtaget om en kontingentforhøjelse til kr. 1200,00 stemmer man nej.

 

Der var 174 afgivne stemmer, som fordelte sig således:

 

Ja stemmer: 77        Nej stemmer: 97   Det betyder, at der blev vedtaget kontingentforhøjelse..

 

 

Ad 6 Valg af bestyrelse og revisorer

Bestyrelsesmedlem Søren Kirk samt Keld B. Christensen modtager genvalg.

 

Derudover blev foreslået: Jens Kvist og Ivan Jensen

 

Ved afstemningen fordelte stemmerne sig således:

 

Søren Kirk:                  95

Keld B. Christensen:   77

Jens Kvist:                  77

Ivan Jensen:               94

 

Herudover var der 2 ugyldige stemmer.

 

Det betyder, at Søren Kirk blev genvalgt, og ny i bestyrelsen blev Ivan Jensen.

 

 

 

 

 

 

 

Derudover skulle der vælges 2 suppleanter:

 

Følgende blev foreslået og stemmerne fordelte sig således:

 

Børge Damgaard:       69

Ole Juel:                      80

Jens Kvist:                  63

Karen Andreassen:     80

 

Det betyder, at Ole Juel og Karen Andreassen blev valgt som suppleanter, endvidere blev det besluttet at Karen var valgt som 1. suppleant og Ole som 2. suppleant.

 

Valg af revisorsuppleant:

Lars Mikkelsen modtager genvalg og blev valgt.

 

 

Bestyrelsen og dirigenten konstaterede på dette tidspunkt, at man havde glemt et punkt under punkt 4, Regnskab: Fastsættelse af gebyr for for sen indbetaling af kontingent, jf. §10. (burde have været under pkt. 5)

 

JS: Bestyrelsen har ikke haft behov for at opkræve gebyr for for sen indbetaling.

Det blev besluttet at udsætte punktet til næste år.

 

 

Ad 7 Eventuelt

JS: Der er kommet 2 forespørgsler i årets løb om at få regnskabet lagt på hjemmesiden. For år tilbage blev vi enige om ikke at gøre det, da vi ikke ønskede en offentliggørelse, ønsker man dette ændret?

Der var intet ønske om at regnskabet lægges ud.

 

Leo Mortensen, Nygårdsvænget bad bestyrelsen overveje om referater fra bestyrelsesmøder skal lægges ud på nettet.

 

Dirigenten rundede aftenen af og takkede for god ro og orden.

 

SK: Tak til Leo og den store opbakning til mødet i aften. Vi vil stadig gerne have så mange e-mails adresse som muligt fra jer.

 

 

Anni Lyndgaard

Referent

 

 

3. marts 2008

 

På bestyrelsens vegne.                                                 Gennemlæst og godkendt:

 

 

Helmuth Mühlbach                                                        Leo Mortensen, Dirigent

 Sager
 

Kopi af brev fra bestyrelsen til Syddjurs Kommune:

 

Til Syddjurs Kommune

 

I forbindelse med byggemodningen af Slotsparken i Rønde, blev der etableret en gangbro over vejen Slotsparken, til forbindelse af stisystemerne mellem

Baunevænget / Slotsparken og bymidten.

Broen blev påkørt og ødelagt i 2004 og senere fjernet, og er ikke siden  blevet genopført.

Da der på sidste generalforsamling i grundejerforeningen ikke var enighed om hvorvidt broen skulle genopføres, blev der foretaget en vejledende afstemning herom.

Afstemningen resulterede i et klart nej, fra de fremmødte, for en genopførelse af broen.

Bestyrelsen anmoder derfor Syddjurs Kommune om en klar tilkendegivelse af, om broen skal genopføres, eller den kan nedlægges.

 

For god ordens skyld, ønsker vi en bekræftelse for modtagelse af denne mail samt, hvis det er muligt, en tidshorisont for besvarelse af vores anmodning.

 

 

På vegne af

 

Grundejerforeningen Slotsparken

 

Formand

 

Søren Kirk

Baunevænget 49

8410 Rønde

 

Tlf.:     +45 86 37 00 50

E-mail: ski@nypost.dk

 

 

 

 

Svar fra Syddjurs Kommune:

 

Klik for større billede

 

 

 

 

Konsekvens af korrespondance er følgende afstemning:

 

 

Klik for større billede

 

 

 

Bestyrelsen har indhentet denne Juridiske betragtning fra Geert Halberg

 

Der er ingen tvivl om at Syddjurs Kommune er vejmyndighed, også for den private fællessti (broen) som de skriver i brevet, og at de kan forlange broen genopført. Syddjurs Kommune giver herefter en vejledning om, at der kan søges om nedlæggelse / omlægning af denne sti, hvilket er helt i overensstemmelse med lovens bestemmelser.  Bekendtgørelsens tekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21854#K2  §§ 53-56. Så det må siges at være i orden. Jeg læser også af bestyrelsens oplæg til afstemning, at I har denne opfattelse.

 

Med hensyn til afstemningsoplægget er jeg helt enig i FAKTABOKSEN idet afstemningen i dette tilfælde skal styres efter bestemmelserne i den tinglyste deklaration og ikke efter afstemningsmetoden i vedtægterne for grundejerforeningen. Den tinglyste deklaration har forrang ved uoverensstemmelser mellem deklaration og vedtægter.

 

I ja – situationen bør I belyse, hvor den omlagte sti anlægges, kan det ske på grundejerforeningens jord, eller skal den gå over en/flere private parceller, ligesom bestyrelsens argumenter for en omlægning bør fremgå af oplægget. Og i nej – situation er det finansieringsforslagene og brotyper /-priser der bør medfølge.

 

En omlægning uden bro er heller ikke uden udgifter til tinglysning og anlæg, men selvfølgelig ikke i samme størrelsesorden som en bro. Broens finansieringsmulighed kan formentlig vises ved et par modeller, som over en kort årrække næppe vil medføre større udgifter end hvad snerydning koster.

 

Selve ja / nej skemaet er jeg enig i. Det er ganske rigtigt set, bortset fra at det næppe er nok at spørge, om der skal søges om nedlæggelse af gangbroen. Så tror folk at det er gratis. Det bør vel udvides til ”… nedlæggelse af gangbro og omlægning af stien”.

 

 

 Forslag
Grundejerforeningen

Slotsparken

 

 

Generalforsamlingen tirsdag den 26. februar 2008 kl. 19.30

Pyramiden, Rønde-hallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermed udsendes indkomne forslag til generalforsamlingen 2008

 

 

Vedhæftet:

 

1:      Forslag fra bestyrelsen

 

2:      Forslag fra Ivan Jensen, Jens Kvist og Jan Rytter Jensen

 

3:      Stemmeret / fuldmagt til brug ved generalforsamlingen

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Til Generalforsamlingen i

Grundejerforeningen Slotsparken

Tirsdag d. 26 februar 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til afstemning :

 

 

Skal Grundejerforeningen Slotsparken ansøge Syddjurs Kommune om nedlæggelse af gangbroen over Slotsparken.

 

 

 

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Søren Kirk

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier
Generalforsamlinger

Generalforsamling 2007

GrundejerforeningenSlotsparken

kasserer John Schlage

Baunevænget 16

8410 Rønde

86 37 24 17

 

 

 

26. januar 2007

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Slotsparken.

 

Onsdag den 28. februar 2007 kl. 1930

 

Pyramiden, Rønde-hallen

 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Indkomne forslag

4.    Regnskab

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Valg af bestyrelse og revisorer

7.    Eventuelt

 

 

Ad. 3. Forslag skal være formanden Keld Bjerregaard Christensen, Baunevænget 42, i hænde senest 14. februar. Bestyrelsen kommer med forslag til ny gangbro over Slotsparken. Vi har skitser og priser med. Forslag til finansiering modtages meget gerne.

 

Ad. 4. Fastsættelse af gebyr for for sen indbetaling af kontingent, j. før § 10.

 

Ad. 6. Kasserer John Schlage, sekretær Helmuth Mühlbach, og bestyrelsesmedlem Kim Senneksen, er på valg. Der vælges desuden 2 suppleanter.

Revisorer Carsten Skivild og Lars Lauersen, er på valg. De kan ikke genvælges. Der vælges desuden 1 revisorsuppleant.

 

 

 

 

p.b.v

John Schlage

 

www.slotsparken.com

 

 

 

 Tilbud på broer
Forslag 1 

Alubro med hårdttræ på gangareal og gelænder. Dette modelfoto viser hvad der vil være mellem de gamle betonfundamenter, hvor der etableres nye bropiller til at bære broen. Desuden vil der være 2 mere vandrette broer, men i samme stil, mellem betonfundamenter og landfæster. Fordele ved denne bro: Design. Ingen eller meget billig vedligeholdelse i de næste 20 år. Ved udskiftning efter endt levetid, ca. 50 år, vil broen have den fulde alupris. Ulemper: Anskaffelsespris. Kr. 1.250.000

 

Se flere fotos på hjemmesiderne: www.alubro.dk og www.alustructures.dk

 

 

 

 

 

 

Forslag 2

 

Alubro med hårdttræ på gangareal og gelænder. Dette modelfoto viser hvordan broen vil se ud over hele forløbet. Der vil dog komme bærende bropiller hvor de gamle stod, altså på eksisterende fundamenter. Fordele ved denne bro: Design. Ingen eller meget billig vedligeholdelse i de næste 20 år. Ved udskiftning efter endt levetid, ca. 50 år, vil broen have den fulde alupris. Ulemper: Anskaffelsespris. Kr. 998.000

 

 

 

 

 

Se flere fotos på hjemmesiderne: www.alubro.dk og www.alustructures.dk

 

 

 

Forslag 3

 

Malet, (ikke galvaniseret), stål bro, hårdttræ på gangareal, udført som bærende firkant rør i gitterkonstruktion, med perforerede metalplader som sideværn. Bropiller på eksisterende fundamenter. Fordele: Vi vælger selv farven. Anskaffelsespris kr. 720.000. Ulemper: Der må planlægges med en del vedligeholdelse efter ca. 5-10 år, i form af maling og evt. sandblæsning. Dette er en skitse uden bropiller.

 

 

 

 

 

 

Forslag 4

 

Galvaniseret, stålbro, trykimprægneret træ på gangareal, udført som selvbærende konstruktion, med glas/plasticplader som sideværn. Sideværn og gelænder vil være kraftigere end illustreret på billedet herunder. Bropiller på eksisterende fundamenter. Fordele: Anskaffelsespris kr. 650.000. Ulemper: Der må planlægges med vedligeholdelse af gangareal ca. hvert 5-10. år.

 

 

 

 

 

Forslag 5

 

Træbro, magen til den der var. Fordele: Anskaffelsespris (2004) kr.677.500. Ulemper: Der må planlægges med omfattende vedligeholdelsesudgifter hvert 5-10 år.

 

Ingen billeder.

 

Kan man ikke huske hvordan den så ud, er dette ikke nødvendigvis udtryk for demens, men blot sund fortrængning. Og den så ikke sådan ud:

 

 

 

 

 Forslag til generalforsamlingen
Efter lidt problemer, er alle forslag nu tilgængelige. I fremtiden vil det være noget nemmere at få Jeres forslag m.m. som tekstfiler. 

Forslag fra bestyrelsen:

 

Bestyrelsen vedlægger herved forslag fra bestyrelsen, samt de modtagne forslag til generalforsamlingen, onsdag 28. februar 2007.

 

Forslag modtaget fra B.Erichsen og V.Greve / K.Rungsøe uddeles ikke, da de i forvejen er uddelt af forslagsstillerne.

 

Bestyrelsens forslag vedrørende bro uddeles ikke i den enkeltes postkasse, men kan ses på hjemmesiden. Endvidere sendes forslagene til alle de, der har givet en e-mail adresse. Skulle der være personer uden e-mail adgang, eller adgang til hjemmesiden, kan der leveres enkelte eksemplarer, ved henvendelse til john.schlage@mail.dk , 86 37 24 17

 

Regnskab 2006 er vedlagt.

 

Bestyrelsen har modsat de seneste år undladt at fremsende budget for 2007, da der må formodes at være flere af de stillede forslag der kan have endog stor indflydelse på de økonomiske poster. Et 2007 budget tilrettes på generalforsamlingen.

 

 

Forslag fra bestyrelsen:

 

·        Bestyrelsen foreslår at der arbejdes på en udstykning af 3 grunde, øst for parcellerne 3db, 3 cø og 3 cz, til finasiering af bro og vejarbejder.

 

·        Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et vejudvalg, der ref. til bestyrelsen.

 

·        Der afsættes et beløb kr. 30.000, i budgettet, til vejformål.

 

·        Såfremt forslag fra H. C. Madsen vedrørende lys på vandværksstien vedtages, afsættes kr. 20.000 i budgettet. Det undersøges i ugen før generalforsamling om det overhoved er vores sti, da det ikke ser sådan ud på kortet.

 

 

p.b.v.

 

 

 

 

 

 

 

Forslag fra Hans Christian Madsen.

 

 

Rønde, den 5. februar 2007.

 

Til bestyrelsen for Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde.

 

 

 

”Forslag til behandling på generalforsamlingen – onsdag den 28.feb. 2007.”

 

 

Forslag:                       Grundejerforeningen etablerer belysning på stien fra Slotsparken 30 v/Nikolajsen og Vandværket til L. Jørgensens Alle, i form af 2 parklamper.

 

Begrundelse:                Stien benyttes af mange som forbindelsesled til den øverste del af Rønde Hovedgade, og stien er i dag uden belysning. Beboerne på L. Jørgensens Alle har netop renoveret deres gadebelysning og opsat 1 parklampe hvor stien kommer ned til deres vej.

 

Forslag:                       En flytning og/eller fornyelse af vejskiltene: Nygårdsvænget, Baunevænget og skilte med husnr. til stikvejene.

 

Begrundelse:                Flere af ovennævnte skilte trænger til en fornyelse og en anden placering. Ankommer man til Slotsparken hvor det er mørkt, er det vanskeligt at orientere sig for gæster.

 

 

 

From: Susanne og Hans Chr. Madsen [mailto:madsen.roende@tdcadsl.dk]
Sent: 5. februar 2007 20:14
To: John Schlage
Subject: Re: Slotsparken

 

 

Vedhæftet forlag fra undertegnede til behandling på generalforsamlingen.

 

Endvidere spørger du om forslag til finansiering af den nye bro. For mit eget privat vedkommende ser jeg helst at hver enkelt grundejer indbetaler sin andel, når broen bliver genopført. Så der ikke i fællesskabet er nogen form for gæld. En evt. andel af gæld i grundejerforeningen skal jo oplyses ved hvert ejerskifte, og dermed kan det vel give nogle praktiske problemer. (læs: forståelse).

 

Hvis grundejerforeningen skal være låntager vil Rønde Og Omegns Sparekasse meget gerne give “et godt” tilbud. Men det kræver vel på nuværende tidspunkt flere oplysninger som:

Kapitalbehov?

Ønsket løbetid?

Som lån eller kassekredit?

 

Så vi ikke svarer i “blinde” og på noget andet end ønsket/besluttet på generalforsamlingen. Altså en form for udbudsbetingelser der er ens for alle der ønsker at afgive et tilbud, og hvor det bedste tilbud på grundejerforeningens pengeforretninger bliver valgt.

Ovennævnte uddybes meget gerne med flere oplysninger, hvis det ønskes.

 

I forbindelse med nærværende mail har jeg lige set i vedtægterne, om der er nogle særlige bestemmelser om låneoptagelse i grundejerforeningen, og det er der ikke. Det giver mig anledning til at nævne – det er længe siden jeg har set et sæt ajourført og renskrevne vedtægter. Hvornår er de sidst ajourført? Min seneste opdatering er fra 20 marts 1985, med ny § 9 og 10, som blev vedtaget som foreslået af undertegnede.

 

Med venlig hilsen

 

Hans Chr. Madsen

Baunevænget 37

tlf. 86382456

 

 

 

Forslag fra Bernhard Erichsen

 

 

Bali, d.9.2.07

 

Bernhard Erichsen

Baunevaenget 4

b.erichsen@mail.dk

 

Bilag til generalforsamlingen 28.02.07

 

Vedroerende brosagen

 

Jeg har meget svaert ved at se, hvordan generalforsamlingen ud fra det udsendte materiale kan traeffe kvalificerede beslutninger.

 

Nogle kommentarer:

 

Skal vi have en ny bro?

 

Det er blevet naevnt – bl.a. af bestyrelsen – at kommunalbestyrelsen vil paalaegge grundejerforeningen at etablere en ny bro. Det er et meget bombastisk udsagn, der mig bekendt alene bygger paa et enkelt udsagn fra en kommunal embedsmand, – fremsat i en anden sammenhaeng og med et andet formal. Ovenstaaende spoegsmaalkan derfor ikke affaerdiges som irrelevant. Generalforsamlingen boer diskutere behovet for/ oensket om en ny bro. Vel er der visse praktiske fordele, muligvis ogsaa nogle “herlighedsvaerdier”; men der er ogsaa en regning, der skal betales. Bestyrelsen har aabenbart ikke noget foirslag til, hvordan det kunne ske.

 

Naermere bestemmelser kan man laese i “Bekendtgoerelse om private veje og stier”. Her fastslaas det bl.a., at broer er omfattet af bekendtgoerelsen, og at kommunalbestyrelsen er oeverste myndighed. Der er imidlertid saa mange detaljer i bekendtgoerelsen, at en evt. ansoegning om ikke at genopfoere broen naeppe  kanafvises med en begrundelse som “kommunalbestyrelsen kan af principielle grunde ikke acceptere en forringelse af det offentlige vejnet”.

Hvis det accepteres, at afgoerelsen overlades til grundejerforeningen, maa paragraf 11, stk 4 i deklarationen for udstykningen efter min mening finde anvendelse.

 

Ud fra de sidste par aars “broerfaringer” foeler jeg mig utryg ved bestyrelsens haandtering af hele sagen.

 

Forslag til vedtagelse:

 

Der nedsaettes et udvalg paa f.eks. 5 personer, der i samarbejde med bestyrelsen arbejder videre med “brosagen”. Efter behov – dog mindst en gang maanedligt – orienteres medlemmerne paa  foreningens hjemmeside om den aktuelle udvikling.

 

Venlig hilsen     Bernhard Erichsen.

 

 

 

 

 

 

Bali, d.9.2.07

 

Bernhard Erichsen

Baunevaenget 4

b.erichsen@mail.dk

 

Bilag til generalforsamlingen 28.02.07

 

Vedroerende indkaldelsen til generalforsamling

 

Formaalet med indkaldelsen er vel – udover at oplyse om tidspunkt og sted for moedet – at skabe forudsaetninger for en kvalificeret debat paa moedet.

Jeg har svaert ved at se, at den foreliggende indkaldelse paa nogen som helst maade lever op til dette formal.

Punkt 3 “Indkomne forslag” er naeppe taenkt som stedet, hvor bestyrelsen fremsaetter sine forslag. Bestyrelsens forslag boer optraede som selvstaendige punkter; meget gerne ledsaget af bilag.

Punkt 4” Bilaget boer ikke uddeles paa generalforsamlingen, men vedhaeftes indkaldelsen.

Generelt: Flest mulige relevante oplysninger boer vedfoejes indkaldelsen. Det havde f.eks. ogsaa vaeret en god ide at vedhaefte  de omtalte skitser til broer.

 

Forslag til vedtagelse:

 

Med henblik paa at kvalificere debatten paa generalforsamlingen paalaegges det bestyrelsen at vedhaefte indkaldelsen alle relevante bilag. Regnskabet skal altid vedhaeftes.

 

 

Venlig hilsen

Bernhard Erichsen.

 

 

 

Bali, d.9.2.07

 

Bernhard Erichsen

Baunevaenget 4

b.erichsen@mail.dk

 

Bilag til generalforsamlingen 28.02.07

 

Vedroerende foreningens hjemmeside

 

Det er min opfattelse, at foreningens hjemmeside kunne goeres betydeligt mere vedkommende og vaesentlig i kommunikationen mellem medlemmer og bestyrelse og medlemmerne imellem. Derfor foelgende

 

Forslag til vedtagelse:

 

Hjemmesiden overgaar til “privat” drift, dvs. generalforsamlingen vaelger en redaktoer uden for bestyrelsen, der er ansvarlig for siden. Siden opdateres mindst en gang om ugen.

Alle medlemmer af grundejerforeningen kan frit ytre sig. ( I en urban tone forstaas!)

 

Forslag til punkter paa siden:

1: servitut for udstykningen

2: foreningens vedtaegter

3: indkaldelser og referater fra tidl. generalforsamlinger

4: bestyrelsens sammensaetning

( Punkt 1 – 4 findes paa den eksisterende hjemmeside.)

Forslag til nye punkter:

5: nyt fra bestyrelsen

6:spoergsmaal til bestyrelsen

7: orienteering om verserende sager ( p.t. brosagen.)

8: almen debat: kommentarer, opfordringer, henstillinger osv.

og – hvorfor ikke?

9: rubrikannoncer ( “mangler barnepige paa soendag”; “ hjaelp, jeg har alt for mange

blommer”, -eller hvad problemet nu kan vaere……

 

 

Venlig hilsen

Bernhard Erichsen

 

Jeg beklager meget, at jeg ikke kan vaere til stede ved moedet!

 

 

Forslag fra V. Greve og K. Rungsøe

 

Til bestyrelse og medlemmer af

Grundejerforeningen Slotsparken

Rønde, den 10.2.07

Forslag: til Dagsorden pkt. 3. Generalforsamling den 28. februar kl. 19.30.

Eftersom det tilsyneladende ikke har betydet nogen væsentlig gene for trafikken i området, foreslåes det, at der undlades at opsætte en ny dyr gangbro over Slotsparken. Alternativt udgraves en trappe ned af skråningen fra Baunevænget og der etableres en fodgængerovergang på Slotsparken til det eksisterende stisystem.

Ved forespørgsel i Syddjurs kommunes tekniske forvaltning blev det oplyst, at der af det foreliggende materiale ikke kunne stilles krav om, at grundejerne skal etablere en ny gangbro, men at man, for at være behjælpelig i erstatningssagen havde fremsat det ønskelige i at broen blev genetableret.

Vi må derfor bede om, at der foretages en afstemning om grundejerne ønsker at betale så mange penge for en ny bro eller vil bruge erstatningen til en gangforbindelse over Slotsparken.

 

Valdemar Greve, Baunevænget 13

Kurt Rungsøe Baunevænget 14

 

Forslag fra Carsten Skivild

 

Forslag til fremlæggelse på Grundejerforeningen Slotsparkens generalforsamling onsdag den 28/2 2007.

Rønde den 1. februar 2007.

Med baggrund i bestyrelsens oplæg til etablering af ny bro over Slotsparken i stedet for den ødelagte, og at der ikke umiddelbart er økonomisk basis for egenfinansiering i år, vil jeg i stedet foreslå, at gangstien mellem Baunevænget 23 og Baunevænget 25 forlænges hen til skrænten ned til Slotsparken, og der her etableres en trappe ned til Slotsparken. Denne trappe vil ramme ca. midt på den lige strækning af Slotsparken. Her vil der kunne laves en overgang til den modsatte side af vejen, hvorfra der vil være 10-20 meter op til grundejerforenings areal ved den tidligere bro, hvor der vil kunne laves en sti til det nuværende stisystem ned til byen. Højen hvor broen har været vil fortsat kunne være udsigtspunkt for byens borgere m.v..

Hvis generalforsamlingen godkender forslaget, skal Syddjurs Kommune selvfølgelig ansøges om dispensation fra at etablere den nye bro over Slotsparken med baggrund, i at vi har tænkt os at etableret den alternative stiforbindelse.

Med venlig hilsen

Carsten Skivild

Baunevænget 23

 

 

 

 

 

 

 Referat

Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen

“ Slotsparken”.

 

Afholdt den 28. februar 2007 i Pyramiden, Rønde Hallen

 

 

På mødet blev følgende punkter drøftet jf. indkaldelsen:

 

1.      Valg af dirigent

 

Valg af dirigent blev Carsten Nielsen, Baunevænget 25.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Endvidere konstaterede han, at regnskab var udsendt iht. vedtægterne

 

På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 62 parceller. Der var udstedt 22 fuldmagter. I alt var 146 stemmer repræsenteret, idet hver parcel har 2 stemmer.

 

2.      Formandens beretning

 

Formanden fremlagde sin beretning og efter et par enkelte indlæg blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

 

Veje:

 

Vi har haft en del problemer med de reparationer af vejene vi fik foretaget i Nygårdsvænget i 2005. Lapperne hænger fast i parkerede biler, og nogle falder af. Vi har ikke helt kunnet fastslå problemet. Vi har prøvet med nye lapper vi har prøvet med løst sand varmet på, dog uden det store held. Hvis der ikke er en bedring med hærdningen i løbet af vinteren, kan det blive nødvendigt at fjerne lapperne igen.

 

Der har også været vandproblemer på Nygårdsvænget, hvor vand er kommet ud af asfalten. Kommune har lovet at se på det og forsøge reparation. Kommune er sidst rykket for ca. 14 dage siden.

 

Legeplads:

 

På legepladsen har John lavet lidt reparationer og service på de mekaniske dele. Den bruges stadig meget og mange har stor glæde af den.

 

Grønne områder:

 

Vi fik løst problemerne med de rodfræste områder, og de indgår nu fint med resten af græsarealerne. Holger slår nu igen det hele. Der blev også aftalt en beskæring af bæltet mellem den øverste del af vores grønne arealer og den nye udstykning (Rønde Nord) bag Baunevænget. Den blev aftalt på fineste vis da firmaet bag udstykningen påtog sig at afholde samtlige udgifter hertil.

 

Brosagen:

 

Brosagen med Codan blev afsluttet med et forlig, og jeg tror vi fik presset citronen optimal. Vi fik over 300.000 kr. Det er over ½ delen af udgifterne til en ny træbro, der alligevel stod foran en større reparation og med kun godt 1/3 af levetiden tilbage.

 

Der har fra Johns side været gjort et stort arbejde med at finde yderligere midler til en ny bro. Der er søgt midler fra forskellige fonde, bl.a Tryg fonden og Realdania, men alle desværre med negativ respons.

 

Også Helmuth har gjort en kæmpe indsats med brosagen og indhentning af tilbud på nye broer. Det har ikke været let at finde firmaer, da alle har haft travlt. Dog er det lykkedes i starten af 2007. Der er blevet kigget på 5 muligheder, 2 alubroer, 2 stålbroer , 1 betonbro. Træbro har vi undladt da pris, vedligehold og holdbarhed er ugunstig i forhold til førnævnte. Betonbroen har været problematisk, da der skulle et større reguleringsarbejde til ved begge landetilslutninger, øgede fundamenter og anden placering. derfor er den opgivet, da de samlede omkostninger overstiger de fleste af metalbroerne. Det er de 2 stålbroer der er de billigste. Den billigste alubro og den billigste stålbro ligner hinanden til forveksling. Den dyreste stålbro er en gitterkonstruktionsbro, der skiller sig lidt ud fra mængden. Den buede alubro er klart den smukkeste, og passer bedst til vores smukke område og kunne blive et smukt varetegn for vores grundejerforening. Desværre er den dyrere end de andre.

 

Til finansiering af ny bro ønsker bestyrelse fuldmagt til at undersøge muligheden for at udstykke max. 3 grunde fra friareal der ikke bliver brugt.

 

Økonomi:

Bortset fra en manglende bro ser økonomien god og sund ud, men vil i øvrigt blive gennemgået af John.

 

Forslag:

Der er kommet en del forslag til bestyrelsen. Disse vil blive behandlet under punktet forslag.

 

Efter forslag på sidste generalforsamling har vi indkaldt repræsentant fra Rønde Fjernvarme, der vil orientere om mulighederne for tilslutning i vores område.

 

3.      Indkomne forslag

 

Der var indkommet en del forslag, mv. fra forskellige grupper i grundejerforeningen. Forslagene er tidligere husstandsomdelt og vil ikke blive nævnt i efterfølgende. Dog frabedes fremover forslag (som f.eks. forslag fra Bernhard Erichsen) til, hvordan proceduren skal være ved indkaldelse til generalforsamlinger, idet bestyrelsen udmærket er klar over dette, og også handler derefter. Det er udelukkende spild af bestyrelsens tid og kræfter at fremkomme med sådant.

 

John fremlagde udarbejdede forslag om typer og priser på de forskellige brotyper, generalforsamlingen pålagde bestyrelsen ved sidste generalforsamling.

 

Endvidere fremlagde bestyrelsen et finansieringsforslag på evt. ny gangbro ved at udstykke et par grunde i det nordligste område af vores friareal.

 

Der var ikke fremsendt andre finansieringsforslag fra medlemmerne.

 

Efter en til tider hektisk diskussion specielt omkring broen og dens genopførelse blev følgende forslag fremlagt til afstemning.

 

§         Skal der nedsættes et vejudvalg med ref. til bestyrelsen:

Blev næsten enstemmigt vedtaget, dog blev der ikke nedsat et sådant udvalg.

 

§         Der nedsættes et udvalg på 5 personer, der i samarbejde med bestyrelsen arbejder videre med brosagen:

 

For 64, nej 80  –  dermed forkastet.

 

§         Skal Nygårdsvænget have repareret asfaltbelægning og skal der afsættes 30.000 kr. i budgettet hertil:

 

Med 5 imod blev det vedtaget.

 

§         En flytning og / eller fornyelse af vejskiltene: Nygårdsvænget, Baunevænget og skilte med husnr. til stikvejene. 

 

Vedtaget med 1 stemme imod.

 

§         Etablering af belysning på stien ved vandværket.

 

Blev vedtaget med 1 stemme imod

 

§         Afsætning af et beløb på 20.000 kr. til etablering af ovennævnte vejbelysning.

 

Blev godkendt med 53 ja mod 50 nej.

 

§         Hjemmesideforslag fra Bernhard Erichsen

 

Blev forkastet.

 

Desuden blev der foretaget en vejledende afstemning om vi skal have en bro.

 

Til dette forslag stemte 94 nej, 48 ja, og 2 undlod at stemme.

 

Da afstemninger blev krævet foretaget skriftligt, gik der uforholdsmæssigt meget tid med dette, og den lange afstemning bevirkede også, at der var flere medlemmer der forlod mødet.

 

Da der ikke kunne skaffes flertal for nedsættelse af udvalg til at arbejde videre med brosagen, vil bestyrelsen alene undersøge de juridiske perspektiver omkring en evt. nedlæggelse af broen.

 

4.      Regnskab

 

Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendtes enstemmigt.

 

5.      Kontingent:

 

Budget var opstillet med uændret 1000 kr. i kontingent, men da der undervejs i afstemningerne blev brugt 50.000 kr. til div. formål, mente bestyrelsen, at finansiering af disse udgifter skulle dækkes ind via kontingent, og ikke en tæring/ brug af bropengene før afklaring herom var truffet. Bestyrelsen foreslog således et kontingent på 1200,- kr.

 

Dette krævede så igen en afstemning, hvor 1000,- kr. i kontingent blev vedtaget med 66 stemmer for og 36 imod.

 

6.      Valg af bestyrelse:

 

Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg (Kim A. Senniksen, John Schlage og Helmuth Mühlbach). Alle 3 var villige til genvalg, men der var yderligere forslag til 2 nye medlemmer (Jørgen Krabbe og Jens K. Kvist), hvorefter dirigenten måtte konstatere, at der skulle endnu en skriftlig afstemning til.

 

Efter afstemningen blev den nye bestyrelse som følger:

 

John Schlage

Søren Kirk

Keld Christensen

Jørgen Krabbe

Helmuth Mühlbach

 

Suppleanter: Kim A. Senniksen, Jens K. Kvist

 

Ligeledes skulle der vælges 2 nye revisorer, idet de exist. Ikke kunne genvælges. Valg af revisorer blev herefter Bengt Skovgaard og Hans Chr. Madsen.  Revisorsuppleant blev Lars Mikkelsen.

 

7. Evt.:

 

  • NRGI har en undersøgelse på nettet omkring hvor mange der er interesseret i at få billig fiber Internet og tv. Internet er en 10 Mb / 10 Mb. Man kan tilkendegive om man har interesse for dette. Skal vi som forening melde om interesse? Bestyrelsen har overfor NRGI tilkendegivet interesse for ovenstående, dog uforbindende for den enkelte grundejer.

 

  • Grundejerforeningen skal henstille til at biler parkeres på egen grund, så snerydning kan gennemføres.

 

  • Henstilling til at der opsamles efterladenskaber fra egne hunde.

 

  • Parkering af campingvogne på egen grund, må kun ske hvis der ud over 2 parkeringspladser, er etableret en selvstændig parkeringsplads til campingvogn. Denne skal desuden være godkendt af kommunen. Det vil være en rigtig god ide at spørge naboen, om den vil genere ham.

 

  • Der er konstateret at der af og til står parkeret busser i området. Det er ikke tilladt at parkere busser og lastbiler på hverken Slotsparken, Nygårdsvænget eller Baunevænget. Syddjurs kommune anviser parkering for store køretøjer.

 

  • Alle træer vokser og mange er til gene for naboen. Klip ned og bevar et godt naboskab. Glæd en nabo, fæld et træ eller to.

 

Mødet sluttede med, at formanden takkede dirigenten for god ro og orden under mødet, selv om det var svært at holde styr på tropperne.

 

 

04. april 2007 HMü.

 

 

Copyright 2013 Grundejerforeningen Slotsparken   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2015 by DotNetNuke Corporation
Kategorier
Generalforsamlinger

Generalforsamling 2006

Forslag til GF 2006 Minimize
Forslag til vedtægtsændring for grundejerforeningen Slotsparken, Rønde
 
Formål med forslaget til vedtægtsændringen
 
Vedtægtsændringen har til formål, at genetablere udsigten fra nogle parceller samt i fremtiden at bidrage til at beplantninger ikke hindrer områdets unikke udsigt.Formulering af vedtægtsforslag
 
“Beplantningerne på parcellerne beliggende på vejene Slotsparken og Baunevænget må maximalt være 3,0 meter højt – målt fra beplantningsstedet til toppen af beplantningen”.

Baggrund for forslaget til vedtægtsændringen
 
For en stor del af grundejerforeningens medlemmer har udsigten fra huset og grunden været en betydelig faktor i forbindelse med køb af grund og/eller hus. Derfor må det være flertallets ønske, at der findes klare regler for beplantninger, som kan sikre de værdier, som har været afgørende for bosætningen i området.

De nuværende paragraffer i grundejerforeningens vedtægter er så “løst” fonnuleret, at de på ingen måde kan bruges til at regulere beplantning med, i forhold til at sikre udsigten fra grundene.

Hvis forslaget til vedtægtsændringen gennemføres vil det ud over at sikre og forbedre udsigten fra grundene være med til at gøre området mere attraktivt at bo i. De klare regler vil betyde, at der ikke bliver flere konflikter og uenigheder om hvad der er ret og rimeligt med høje beplantninger.

Området Nygårdsvænget er ikke medtaget i forslaget, fordi der i området ikke i samme omfang er problemstillinger omkring udsigten. Hvis beboerne i Nygårdsvænget ønsker en tilsvarende vedtægt for Nygårdsvænget kan der evt. fremsættes et nyt forslag til vedtægtsændring.
 
Forslag til praktisk håndtering af vedtægtsforslaget i tilfælde hvor der er formodning om at beplantningshøjden ikke overholdes
 
Der vælges en uvildig virksomhed eller person til at foretage opmåling af beplantningshøjden. (Det kunne være gartneren som nu vedligeholder de grønne arealer) Opmåling skal foretages efter specifikke ønsker fra grundejerforeningens medlemmer. Herved sikres, at beplantninger som ikke er til gene for nogen, og som ønskes bibeholdt af ejeren, ikke bliver krævet fjernet.

Der kunne fx være to årlige opmålinger – såfremt der har været fremsat ønsker. Henvendelse om opmåling kunne ske direkte til virksomheden eller personen som foretager opmålingen, hvorefter denne meddeler ejeren af grunden hvornår opmålingen foretages. Personen som foretager opmålingen udarbejder et notat til grundejerforeningens bestyrelse.

Behandling af forslaget
 
Forslaget ønskes behandlet på førstkommende generalforsamling i grundejerforeningen.
Torleif Røberg
Baunevænget 28 8410 Rønde


 Print

 Referat GF 2006 Minimize
Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen
“ Slotsparken”.Afholdt den 28. februar  2006 i pyramiden, Røndehallen

På mødet blev følgende punkter drøftet jf. indkaldelsen:

1.      Valg af dirigent

Valg af dirigent blev vanen tro Leo Mortensen, der efter applaus modtog valg.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Endvidere konstaterede han, at regnskab var udsendt iht. vedtægterne tillige med budgetforslag for 2004.

På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 35 parceller, tillige med fuldmagt fra 1 parcel. ( i alt 72 stemmer).

2.      Formandens beretning

Formanden fremlagde sin beretning og beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

Vejene:

2005 var året, hvor vi måtte påbegynde reparationer af revner i asfalten. Slemmest er det i Nygårdsvænget, hvor arbejderne er påbegyndt. Baunevænget trænger også, og vil blive gennemgået i 2006/2007.

Vi har stadig problemer med vand i Nygårdsvænget, idet der kommer vand fra nabomarken. Vi kontakter kommunen vedr. løsningsforslag når den nye udstykning kommer, idet vi så håber, at dræn bliver effektive.

Legepladsen:

Legepladsen er blevet flittigt brugt, og mange har haft glæde af den. Der er kommet mange positive tilkendegivelser. Siden sidste generalforsamling, er der ikke brugt penge til vedligeholdelse.

Grønne områder:

Græsset groede flittigt, så Holger måtte slå det en ekstra gang. De grønne områder blev gennem sommeren lettere beskåret, og beskæring i 2006 vil øget.

Vi har forsøgt at løse problematikken med at slå græsset i det rodfræsede areal langs Baunevænget, og vi håber, at Holger igen kan slå græsset her i løbet af 2006.  Hedeselskabet har slået græsset siden rodfræsningen blev foretaget, og de tilbageværende rødder er nu snart formuldet/ slået i stykker.

Broen.

Sagen omkring broen er jo desværre ikke afsluttet endnu, hvad vi vist alle havde håbet på. Siden udsendet broinformation er der ikke sket mere og som tidligere meddelt skal grundejerforeningen i rette den 3. maj 2006. Vi håber så på en endelig afgørelse, så vi kan komme i gang med en ny bro. Sidste nyt i brosagen er, at vi den 15. marts har  fået en henvendelse fra Codan via vores advokat, hvor de foreslår et forlig, men ikke særlig stort. Bestyrelsen er gået i tænkeboks, og vil melde tilbage til advokaten inden udgange af marts måned.

Økonomi:

Økonomisk har vi været lidt presset grundet de mange store sagsomkostninger  i forbindelse med brosagen. Vi har måttet oprette en midlertidig kassekredit på 100.000,- kr. til at dække udgifter til Advokat, retsafgifter, syn og skøn mv. En del af disse penge kommer retur, hvis vi vinder retssagen.

For at imødekomme situationen, har vi i bestyrelsen besluttet, at vi alle foretager en ekstraordinær indbetaling på 1000,- kr.

Indkomne forslag:

Der er indkommet 1 forslag til bestyrelsen, og forslaget er omdelt sammen med regnskab og budget. I korthed indeholder forslaget vedtægtsændring, der kan regulere beplantningshøjderne på de enkelte grunde/parceller. Forslaget drøftes under punktet ”indkomne forslag”.

Dirigenten gennemgik de enkelte punkter, for at konstatere, at der ingen bemærkninger var til de enkelte punkter. Herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

3.      Indkomne forslag

Der var indkommet 1 forslag til vedtægtsændring/præcisering  af vedtægterne omkring beplantning i området.
Forslagsstilleren Thorleif Røberg gennemgik kort forslaget, der var husstandsomdelt forud for generalforsamlingen.

Efter en hæftig diskussion kunne det konkluderes, at forslaget ikke kunne behandles, da der ikke i vedtægterne er nævnt noget omkring beplantning.  Et sådant punkt er nævnt i deklarationen, og forslagsstilleren trak herefter forslaget. Det kunne endvidere konstateres at der ikke var deltagere nok til en afstemning iht. vedtægterne.
Bestyrelse vil dog kontakte kommunen med henblik på at fastlægge en fortolkning af vedtægtspunktet.

4.      Regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendtes enstemmigt, uden bemærkninger.

5.      Kontingent:

Kontingentet blev vedtaget til 1000,- kr. til foreningen samt et ekstraordinært bidrag til afholdte udgifter i forbindelse med brosagen.

6.      Valg af bestyrelse:

Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg). Begge var villige til genvalg, og dirigenten kunne konstatere, at der ikke var andre, der ønskede at opstille.

7.      Evt.:

Under evt. blev følgende punkter drøftet:

·        Plan over vedligehold af grønne arealer i området.

Mødet sluttede med, at formanden takkede dirigenten for god ro og orden under mødet.
 
NB! Besøg vores hjemmeside, hvor der vil blive indlagt referater og andre praktiske oplysninger i fremtiden. Du finder os på www.slotsparken.com

Tillige opfordrer vi indtrængende til, at grundejere fremsender deres e-mail adresser til kasserer eller sekretær på adresserne :

John.Schlage@mail.dk eller Muhlbach@mail.dk

Pbv.

Helmuth Mühlbach