Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 11.01 2021

Mødet afholdes virtuelt.

Til stede:
Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen, Heidi Liann Jarlund, Søren Nybroe og Rikke Nichols (referent)

 1. Grønne områder

Kurt Laursen, Nygårdsvænget 31, har clearet området ned mod tunnelen, og vognmand har hentet afklippet.

Henvendelse vedr. fældning af træer i kanten af Nygårdsvænget op imod fællesarealet. Det besluttes, at Egon tager kontakt til de grundejere, der bor tættest på træerne, som ønskes fældet. Hvis det besluttes, at der skal fældes træer, samler bestyrelsen et par grundejere til at varetage opgaven.

Dæksel med mangelfuld tildækning ved Nygårdsvænget er ikke udbedret endnu. Heidi følger op.

Legepladsudvalget ønsker sig et sikkerhedshegn langs skrænten ved legepladsen. Egon tager en tur forbi legepladsen og vurderer, hvad der er behov for.

2. Veje og stier

Broen er glat i vådt vejr. Forskellige løsningsforslag vendes, og det besluttes at forsøge med algebehandling.

Bestyrelsen afventer generalforsamlingen, om en gruppe vil påtage sig opgaven at lave belægning på forbindelsesstien mellem Nygårdsvænget og stien ned til tunnelen.

Trafiktællingen er modtaget fra Syddjurs Kommune. Konklusionen fra kommunen er, at de ikke ser det nødvendigt at gøre noget, og sagen afsluttes fra kommunens side. Rapporten lægges på hjemmesiden.

3. Udeliv på toppen

Søren kommer med en kort opdatering.

Det besluttes, at der indkøbes fodboldmål til fodboldbanen på toppen. Egon undersøger mulighed for køb af mål.

4. Legepladsudvalg

Der har været afholdt en mini-indvielse, og der har været bragt en pressemeddelelse i Adresseavisen. Tilskuddet fra Nordea er udbetalt, ibrugtagningstilladelsen er modtaget og opgaven er afsluttet.

Det besluttes, at vi skiller os af med de tre borde-bænkesæt, da de er for forfaldne til at restaurere.

5. Økonomi

Det har vist sig at være en økonomisk fordel, at bestyrelsen holder styr på, hvornår der skal slås græs. Vi fortsætter denne procedure.

Regnskabet gennemgås, og findes meget tilfredsstillende.

Udkastet til budget 2021 godkendes.

6. Status på ønske om at fælde træer mod nye naboer

Bestyrelsen har været i dialog med de nye naboer, og ønsker en løsning som både tilgodeser grundejernes ønske om skærmning mod indkig fra de nye naboer, og samtidig tilgodeser vores nye naboers ønske om at fjerne skyggetræ og krat. Der er velvilje fra begge sider. Bestyrelsen afventer at naboerne vender tilbage med en beplantningsplan til godkendelse.

7. Færdsel fra nye områder

Der er kommet henvendelse fra grundejere om, at der er øget trafik fra de nye områder. Bestyrelsen har vendt henvendelsen.

8. Eventuelle nye medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, når det kan lade sig gøre i forhold til COVID-19.

Bestyrelsen vender forskellige emner til bestyrelsesposterne. Der er udskiftning på posterne bestyrelsesformand og sekretær.

9. Eventuelt

Nygårdsvænget 4 har henvendt sig til bestyrelsen, da de flere gange har oplevet, at der bliver ringet på dørklokken sent om aftenen. Bestyrelsen opfordrer alle til at holde et vågent øje og tage kontakt, hvis man møder nogen i kvarteret, som man ikke kender.

10. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes mandag den 8. marts 2021.

 

Kategorier
Gamle dokumenter

Trafiktælling august 2020

Slotsparken i Rønde – Trafiktælling

Kategorier
Gamle dokumenter

Ny legeplads efterår 2020

Byggetilladelse legeplads

Installationsinspektions-rapport legeplads

Ibrugtagningstilladelse

 

Kategorier
Nyheder

Velkommen til vores nye legeplads

PRESSEMEDDELELSE

Rønde, d. 12/11 2020

Forsvundet legeplads er dukket op igen

Ny legeplads er indviet i Slotsparken – et grønt uderum i Rønde til leg, bevægelse og samvær i det fri for børn og deres familier.

Mange børn er hen over sommeren gået forgæves til de store, grønne bakker på toppen af Rønde, hvor der i Grundejerforeningen Slotsparken i årtier har ligget en legeplads til glæde for hele byen. Men pludselig var legepladsen væk og kun en bunke brunt sand lå tilbage. Hvad var der sket?

Den gamle legeplads var udtjent og ikke længere sikker, så den måtte rives ned. Men en legeplads kan vi ikke undvære her – den giver børnene mulighed for at komme ud i det fri og mødes på kryds og tværs til leg og samvær i vores skønne, grønne byrum.

Nordeafonden så så fine muligheder i formålet, at den har støttet projektet med 50.000 kr. Det er en stor hjælp, som vi er meget taknemmelige for i vores lille forening, der ellers selv står for al finansiering og vedligehold af området. Stor tak til Nordeafonden herfra.

Nu lyder der igen latter fra bakketoppen – den nye legeplads er færdig og klar til masser af glade børns fantasi og leg. I klatretårnet boltrer brandmænd, prinsesser og pirater sig, mens ninjaer træner side om side med linedansere på de mange balanceredskaber og fugle og astronauter får en flyvetur i de nye gynger.

Grundejerforeningen Slotsparken byder alle børn og deres familier velkommen på legepladsen – hjælp os med at få legepladsen brugt og passe godt på den. Vi ses!

Legepladsudvalget, Grundejerforeningen Slotsparken

Alexander Dalgaard Post og Camilla Storm

 

 

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 26.10.2020

Mødet afholdes virtuelt.

Til stede:
Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen, Heidi Liann Jarlund, Søren Nybroe og Rikke Nichols (referent)

 1. Kommunikation i bestyrelsen – Søren

Dette punkt drøftes af Hans Christian, Søren og Egon på et andet tidspunkt.

 1. Godkendelse af referatet fra forrige møde

Referatet gennemgås og godkendes.

Brøndene i græsstriben ved Nygårdsvænget er udbedret.

Lygtepælen er fejlmeldt.

Sommerfesten var en stor succes med stort fremmøde og skønt sommervejr.

 1. Grønne områder

– herunder planlægge fælles arbejdsdag:

Der gennemføres umiddelbart ikke flere arbejdsdage i år.

Skal vi lade noget af græsset stå uslået? Formålet ville være at understøtte biodiversitet og for at få en besparelse på græsslåning. Der er minimalt sparet, så det skal ikke være økonomien, der skal afgøre det. Der er risiko for at kompromittere det store arbejde, der har været lagt igennem årene for at tæmme bevoksningerne. Vi beslutter, at græsset slås, som det gør nu.

 1. Veje og stier

– herunder pris på forbindelsessti:

Der er indhentet tilbud på flisebelægning på forbindelsesstien mellem Nygårdsvænget og cykelstien ved tunnelen. Bestyrelsen overvejer at sætte stien på budget 2021, og vi kontakter nogle af grundejerne for at høre, om der er mulighed for, at vi kan klare opgaven selv i foreningen.

Trafik- og hastighedstællingen er foretaget, men vi har endnu ikke fået en tilbagemelding fra Syddjurs Kommune. Hans Christian kontakter kommunen og spørger til status på tællingen.

 1. Udeliv på toppen

Der var fin opbakning til arbejdsdagen ‘på toppen’. Kun nogle få detaljer mangler, så som et bålfad (er bestilt) og en lamineret beskrivelse af ordensregler.

Der er lagt mange frivillige kræfter i projektet, og der er mange, der bruger området.

Græsset kunne trænge til en gang kunstgødning, Søren skriver det på sin ‘to do’.

 1. Legepladsudvalg

Legepladsen er færdiggjort og inspiceret, vi afventer nu ibrugtagningstilladelsen fra kommunen, inden legepladsen kan tages i brug.

Vi kan desværre ikke holde en festlig indvielse af legepladsen pga. situationen omkring COVID-19. Der sendes mail ud til alle grundejere, når pladsen er klar til at blive taget i brug.

Der er ingen økonomiske afvigelser i projektet, faktura stemmer med budgettet. Flot legeplads, og flot arbejde af gruppen – tak for det.

Bestyrelsen overvejer, om stien ved pumpehuset skal gøres mere sikker at færdes på.

 1. Økonomi

– herunder opkrævning af kontingent som PBS?

Heidi meddeler, at Betalingsservice-web kunne være en god løsning til grundejerforeningens behov, da servicen er målrettet få brugere.

Det besluttes, at vi giver betalingsservice-web et forsøg i 2021. Heidi sørger for at oprette det nye system.

 1. Henvendelse omkring træer mod nye naboer

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra vores nye naboer omkring et ønske om at fælde Grundejerforeningens træer i naboernes udsigt. Bestyrelsen drøfter problematikken, og det besluttes, at bestyrelsen indbyder til dialog med grundejerne og de nye naboer. Hans Christian, Søren og Egon tager initiativet til dialogen.

 1. Henvendelse omkring mundbind som affald

Bestyrelsen henstiller til, at alle smider deres mundbind i skraldespanden og ikke i naturen. Tag snakken i jeres familie og med jeres gæster, så vi kan holde vores område fint og ryddeligt til glæde for os alle.

 1. Eventuelt

Hans Christian modtager ikke genvalg på generalforsamlingen i 2021.

 1. Næste møde

Mandag den 11. januar 2021 kl. 19.00. Som udgangspunkt hos Søren, alternativt afholdes et virtuelt møde.

Generalforsamling mandag den 22. februar 2021.

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 10.08.2020

Til stede:
Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen, Heidi Liann Jarlund, Søren Nybroe og Rikke Nichols (referent)

Inden mødet gik vi en tur rundt i området for at spotte eventuelle mangler og udviklingspunkter på de fælles udearealer.

1. Grønne områder:

Arbejdsdagen: Søren fortæller, at der mødte 5/6 mand op, og at de nåede, hvad de havde håbet på.

Brønden i græsbæltet ved Nygårdsvænget ned mod cykelstien skal dækkes med et dæksel i stedet for den træplade, der ligger der nu. Egon undersøger pris på et dæksel samt nedgravning af det andet dæksel, som ligger for højt i forhold til græsklipning.

Lygtepælen samme sted har en løs ’klap’. Hans Christian fejlmelder.

Opslaget omkring grundejerens eget ansvar, som er sendt rundt til alle i grundejerforeningen, har haft god effekt. I et forsøg på at få de sidste med, hænger vi opslaget op til sommerfesten som en reminder til alle.

Karen Andreasens projekt med at etablere en blomstereng er drøftet med kommunen. Kommunen er desværre ikke villige til at støtte projektet i sin nuværende form, og projektet lukkes derfor ned for nu.

2. Veje og stier

Der er ønske om en mere cykelvenlig belægning på forbindelsesstien mellem Nygårdsvænget v. nr. 35 og ud til cykelstien – mange af skolebørnenes cykelrute på vej til og fra skole. Egon beder om pris på belægning.

Skiltene med 30 kms hastighedsbegrænsning er flyttet til indkørslen til Nygårdsvænget og Baunevænget.

Vi afventer, at kommunen foretager trafiktælling, hastighedsmåling samt registrering af tunge køretøjer efter sommerferien. Målingen foretages ved broen. Hans Chr. har meddelt kommunen, at vi ønsker, at målingen foretages mellem broen og stikvejen ind til Slotsparken, altså midt på strækningen.

3. Udeliv på toppen

Arbejdet er tæt på at være afsluttet, og gruppen indkalder snart til en arbejdsdag. Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage, hvis man har mulighed for det. Bestyrelsen godkender indkøb af sand og bevilliger 4.000kr. til indkøb af fodboldmål.

4. Legepladsudvalg

Legepladsen: arbejdet startes op i uge 35-36. Bestyrelsen overvejer, om der skal etableres en sti fra Slotsparken og op til legepladsen, der hvor der nu er en trædesti.

6. Sommerfest

Vi glæder os til at se en masse feststemte folk til sommerfesten lørdag d. 15/8. Heidi har leget telt, og hun sørger for en slushice-maskine til børn og barnlige sjæle. Teltet skal stilles op fredag og tages ned søndag, alle er velkomne til at komme og give et nap med.

7. Økonomi

Heidi udleverer periodeopgørelsen, som gennemgås. Bestyrelsen kan med tilfredshed konstatere, at budgettet overholdes.

Kontingent: alle kontingenter for 2020 er nu blevet betalt. Bestyrelsen kan desværre konstatere, at der bliver brugt uhensigtsmæssigt meget tid og energi på opkrævninger, derfor drøftes forskellige muligheder for opkrævning af kontingent. Er det fx muligt at tilmelde kontingentopkrævningen til PBS? Heidi undersøger den mulighed, og bestyrelsen tager emnet op til næste bestyrelsesmøde.

8. næste møde

Bestyrelsen mødes igen mandag den 26. oktober kl. 19.00.

 

Kategorier
Nyheder

Kom til sommerfesten den 15. august

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 27.05.2020

Til stede:
Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen, Heidi Liann Jarlund, Søren Nybroe og Rikke Nichols (referent)

 1. Konstituering:

Hans Christian Madsen, formand
Egon Sørensen, næstformand
Heidi Liann Jarlund, kasserer
Søren Nybroe, grøn ansvarlig
Rikke Nichols, sekretær

 1. Grønne områder:

Arbejdsdag foregår denne gang på en fredag og lørdag. Opslaget er rundsendt på mail.

Søren har styr på prioritering af opgaverne. De opgaver, man ikke når på dagen(e), vil blive udført af folk udefra mod betaling. Vi følger op på næste bestyrelsesmøde.

Hans Chr. har besøgt vores naboer på L. Jørgensens Allé og bedt dem vedligeholde deres kanter op mod fællesarealet. Og det har de alle accepteret at gøre.

Søren har lavet et opslag omkring grundejerens ansvar for at holde vejkanterne rene for græs og ukrudt. Opslaget sendes rund på mail til alle.

Der bliver taget hånd om beplantning, der hænger ud over de arealer, hvor der skal slås græs, så det bliver muligt at komme til med græsslåmaskinen.

’Udeliv på toppen’ er snart færdige med projektet.

Er slåning af kanterne langs Slotsparken kommunens opgave? Det besluttes, at grundejerforeningen fortsat passer kanterne, også på kommunens stykke af vejen.

Ansøgning fra Karen Andreasen: kommunen bevilliger 20.000kr af de ansøgte 30.000 kr. under betingelse af en række ændringer. Projektet skal revideres i henhold til kommunens kommentarer, og bestyrelsen afventer et nyt oplæg, der er fuldt finansieret.

 1. Veje og stier

Anvisningstavlerne på Slotsparken/stamvejen med hastighedsbegrænsning på 30 km er taget ned af kommunen, der har informeret bestyrelsen om, at der manglede tilladelse til skiltningen.

Kommunen foretager en trafiktælling, hastighedsmåling samt registrering af tunge køretøjer efter sommerferien. Målingen foretages ved broen. Hans Chr. Skriver til kommunen, at vi ønsker, at målingen foretages mellem broen og stikvejen ind til Slotsparken, altså midt på strækningen.

Egon undersøger, om det kan lade sig gøre at sætte skiltene op på Nygårdsvænget og på Baunevænget.

Det besluttes at afvente rapporten, inden der søges om tilladelse til skiltning.

Der er cykeltrafik fra skolebørn forbi ’Trekanten’ og på forbindelsesstien, som går fra Nygårdsvænget nr. 39 og ud til cykelstien ved tunnelen, og begge steder trænger til forbedring. Det besluttes, at bestyrelsen besigtiger området på et kommende møde.

 1. Udeliv på toppen

Udvalget indkalder til arbejdsdag for at få gjort området færdigt.

Et gammelt festudvalg på Nygårdsvænget donerer 1.000kr til borde/bænkesæt.

 1. Legepladsudvalg

Legepladsen afventer kommunens byggetilladelse. Etableringsarbejdet kan først begynde, når tilladelsen er i hus. Den gamle legeplads er fjernet. Vil det være en god ide at etablere en sti fra Slotsparken op til legepladsen – på det laveste sted? Bestyrelsen lægger vejen forbi området på et kommende bestyrelsesmøde.

 1. Sommerfest

Forsamlingsforbuddet forventes at blive hævet til 30-50 personer i næste fase, så bestyrelsen finder det forsvarligt at holde sommerfest. Vi holder fest den 15. august efter samme koncept, som vi plejer. Bestyrelsen sørger naturligvis for, at retningslinjer i forbindelse med COVID-19 overholdes.

 1. Økonomi

Heidi udleverer regnskab 2020, som gennemgås.

Heidi orienterer om, at der d.d. mangler indbetaling til kontingent fra 10 husstande.

 1. næste møde

Bestyrelsen mødes igen mandag den 10. august kl. 18.

 

Kategorier
Referater

Generalforsamling 24.02.2020

Valg af dirigent:

Leo Mortensen blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og herefter beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.

47 husstande + 9 ved fuldmagt repræsenteret.

Stemmetællere Geert Halberg (Baun 41) og Lars Rosenauer (Baun 40).

Formandens beretning:

Hans Christian Madsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning vedrørende det forløbne år. (beretningen vedlægges særskilt)

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til beretningen:

 • Det opfordres til, at man ikke sætter sit affald ved flaskecontainerne hvis de er fyldte, men ringer til Reno Djurs, så den kan blive tømt.
 • Toilettet på toppen af Baunevænget er ikke tilsluttet, da det det først skal installeres i læbæltet inden det kan benyttes. Det opfordres til at benytte faciliteterne.
 • Opfordring til at lave en Facebook gruppe “Udeliv på Toppen” – hvor man kan reklamere for arrangementer mv. Henrik (Nygå 15) vil gerne være administrator.
 • Vedr. arbejdsdage – Søren Nybroe spurgte til, om generalforsamlingen ønskede, at der forsat blev indkaldt til arbejdsdage.
 • Karen Andreassen (Baun 2) mente, at det måske var fordi man måske ikke ønskede beskære skrænten, at deltagelsen til arbejdsdage i 2019 var begrænset.
 • Forslag om at der mindst skal være 10 deltagere for at gennemføre  arbejdsdage.
 • Der skal sættes penge af til at en professionel kan foretage arbejdet, hvis der ikke er  nok tilmeldte til arbejdsdagene.
 • Det opfordres endnu en gang til at der beskæres træer på egen grund, så der ikke er træer der generer naboerne.
 • Fliserne efter broen trænger til opretning.
 • Spørgsmål til vedligehold af fortovskanter.
 • Stamvejen er kommunens – øvrige veje er grundejerforeningen, og      grundejerne skal helst passe det for at asfalten ikke tager skade.
 • Egon spurgte til om vi evt. selv kunne slå græsset ud for eget hus ud mod vejen.
 • Det blev foreslået at grundejerforeningen forsat slår græsset – for at det ikke bliver for uensartet.
 • Forslag om at vi laver en forsøgsordning i 2020.

 Regnskab:

Heidi Jarlund fremlagde regnskabet for 2019 og budget for 2020. (regnskabet og budget vedlægges særskilt)

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til regnskabet:

 • Bo Fensbæk (Baun 31) spurgte ind til hvor stort beløbet til veje skal være.

Bestyrelsen mener forsat der skal opspares – beløbet er kun 200 kr. pr. hustand pr. år. Dette for at vi alle betaler til vedligeholdelsen løbende.

4a. (6) Indkomne forslag:

A: Legepladsudvalget – Ny legeplads til erstatning for den gamle.

Camilla (Baun 9) og Alexander (slot36) motiverede forslaget.

Spørgsmål vedr. finansieringen. Styregruppen foreslår at grundejerforeningen skal dække omkostningerne. (driftskontoen)

Morten Jarlund (Baun 45) – Det er mange penge – der mangler tilskud fra fonde.

Geert Halberg (Baun 41) oplyser, at prisen passer til, hvad en sådan legeplads koster.

Sten Knudsen (Baun 29) mener, at vi skal gennemføre projektet.

Hans Henrik Tungelund (slot 18) spørger til borde/bænkesæt. Der er plads til at sætte dem i sandkassen.

Benita Pedersen (Baun 26) opfordrer til, at vi gennemfører arbejdsdage, så der kan bruges penge på legepladsen.

Thomas Eldrup (Baun 50) – det er ikke mange penge når der er 98 parceller.

Henrik (Nygå 15) foreslår at prøve Nordeafonden.

Søren Nybroe – ros til projektet og arbejdet med at finde tilbud.

Hans Christian Madsen mener at det er et godt forslag som løfter området.

Forslaget blev vedtaget (82 stemmer for)

B: Karen Andreassen (Baun 2) – Øget biodiversitet med beplantning og såning på grønne områder.

Karen motiverede forslaget. – – Forslaget er under forudsætning af at der kommer tilskud fra kommunen.

Karsten Attermann (baun 27) syntes, at det er godt forslag.

Egon kan tilslutte forslaget, men mener der mangler en plan for præcis hvor det skal  være – foreslår ved broen.

Hans Henrik Tungelund (Slot 18) – Foreslår at skrænten tænkes ind projektet.

Forslaget blev vedtaget (65 stemmer for)

C: Carsten Rønde (nygå 26)  – Øget biodiversitet på grønne områder.

Trækker forslaget.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog følgende uændrede kontingent:

2000 pr. hustand

Forslaget blev vedtaget.

Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslog følgende vederlag:

vederlag 2020 – kr. 1800 pr. bestyrelsesmedlem.

Valg af Bestyrelse, og Revisorer:

På valg er:

 • Bjarke Mortensen (ønsker ikke genvalg)
 • Søren Nybroe (ønsker genvalg)

Forslag til nyt bestyrelsesmedlem:

 • Rikke Nichols(Nygårdsvænget 37)

Forslag til 2 bestyrelsessuppleanter:

 • Anne Sofie Post (Slotsparken 36)
 • Carsten Rønde (Nygårdsvænget 26)

Bestyrelsen består herefter af:

 • Heidi Jarlund – Baunevænget 45
 • Hans Christian Madsen – Baunevænget 37
 • Egon Sørensen – Slotsparken 16
 • Søren Nybroe – Baunevænget 26
 • Rikke Krogager Nichols – Nygårdsvænget 37
 • (suppleant) Anne Sofie Post – Slotsparken 36 (1. suppleant)
 • (suppleant) Carsten Rønde – Nygårdsvænget 26 (2. suppleant)

I 2020 er der ikke valg af revisorer og revisorsuppleant.

Eventuelt

Ingen

Referent: Karsten Fryland Nielsen
Dirigent: Leo Mortensen

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 04.11.2019

Deltagere: Hans Christian Madsen, Heidi Jarlund, Søren Nybroe

Fraværende: Egon Sørensen, Bjarke Mortensen

 1. Grønne områder

Der har ikke været tilstrækkelig tilslutning til de annoncerede fællesarbejdsdage, det er derfor besluttet, at der bestilles eksternt arbejde til at færdiggøre det påbegyndte beskæringsarbejde på ”skrænten” langs Stamvejen. Arbejdet forventes afsluttet i november.

Græsslåning: Den 3-årige aftale vedr. græsslåning af fællesarealerne er udløbet, og skal genforhandles for en ny 3-årig periode.

Legepladsen: Legepladsudvalget indkaldes til næste bestyrelsesmøde d. 4. februar 2020.

2. Veje og stier:

Kloakristen ud for Nygaardvænget 4 er stoppet. Kloakken undersøges!

Vi opfordrer endnu engang alle grundejere til at fjerne ukrudt langs egen matrikel. Dette skal gøres, for at undgå skader i asfalten.

3. Udeliv På Toppen:

Der har været afholdt to fællesarbejdsdage med succes. Projektet forventes færdigt i foråret 2020.

Den økonomiske ramme er fuldstændig overholdt Jf. bevillingen.

4. Økonomi:

Ingen bemærkninger.

5. Generalforsamling:

Dato for næste generalforsamling er fastlagt til den 24. februar 2020.

Evt.:

Bjarke Mortensen har valgt at stoppe bestyrelsesarbejdet i grundejerforeningen med øjeblikkelig virkning. Nyt bestyrelsesmedlem vælges ved generalforsamlingen den 24. februar 2020.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. februar 2020