Kategorier
Referater

Indkaldelses generalforsamling 2014

Grundejerforeningen Slotsparken
Rønde, 14. januar 2014
Kære beboer i Grundejerforeningen Slotsparken
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsparken
Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19:30
 i Pyramiden, Rønde Idrætscenter
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.      Valg af dirigent
2.      Formandens beretning
3.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4.      Indkomne forslag
5.      Fastsættelse af kontingent
6.      Valg af Bestyrelse, Suppleanter og Revisorer
7.      Eventuelt
Ad. 4
Forslag skal sendes senest tirsdag 4. februar 2014. Gerne til formanden på mail til madsen.roende@tdcadsl.dk
Ad. 6
Hanne Simonsen S18 og Ole Primdal B35 er på valg til Bestyrelsen. Ole genopstiller ikke. Hanne modtager genvalg.
Bestyrelsen består derudover af Heidi L. Jarlund B45, Hans Christian Madsen B37 og Egon Sørensen S16, som ikke er på valg.
Bestyrelsens suppleanter Bo Fensbæk B31 og Thomas Eldrup B50 er ikke på valg.
Revisorerne Lars Laursen og John Schlage er ikke på valg.
Vi glæder os til at se så mange som muligt og vil gerne opfordre til, at vi bruger disse timer til hyggeligt samvær. Foreningen er vært ved øl, vand, kaffe, te og småkager.
På Bestyrelsens vegne
Hanne Tungelund Simonsen
Slotsparken 18
tungelund@gmail.com

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 13.01.2014

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 13/1-14
 
Tilstede: Heidi L. Jarlund, Egon Sørensen, Hans Chr. Madsen, Ole Primdal og Hanne Simonsen
Veje og stier:
                      Vedr. fornyelse af vejskilte. Vi venter stadig på svar fra kommunen.
                      Der indhentes tilbud på ny asfaltbelægning på Nygårdsvænget og stikvej til Slotsparken.
                      Planlægges udført i 2014.
Grønne områder:
De skel, der ved sidste års arbejdsdage er blevet fortyndet/skåret ind, vil i det tidlige forår blive rodfræset, og der vil blive sået græs.
Det grenaffald der kan bruges til brænde vil blive afhentet af udefrakommende en dag med frost. De resterende grene flises til førstkommende arbejdsdag.
Diverse:
Der er afholdt et møde med de beboere på Slotsparkens stikvej, der ikke er medlemmer af grundejerforeningen. Emnet var snerydning og fælles vedligeholdelse. Der blev valgt en repræsentant for beboergruppen, der vil modtage referater fra grundejerforeningens bestyrelsesmøder, blive inviteret til generalforsamling og en gang årligt deltage i et bestyrelsesmøde vedr. fælles anliggender.
Vigtige datoer i 2014:
Arbejdsdage: lør. d. 5. april og søn. d. 26. okt. Begge dage kl. 10-15.
Sommerfest: lør. d. 23. august.
Tid og sted for næste møde aftales når den nye bestyrelse har konstitueret sig efter generalforsamlingen.

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 25.11.2013

Ref. af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 25/11 2013
Tilstede: Heidi Jarlund, Hans Chr. Madsen, Ole Primdahl, Egon Sørensen og Hanne Simonsen
Veje og stier:
Der bliver bestilt nye vejskilte til kr. 6.164,-. Vi undersøger om kommunen vil betale skiltene ved fordelingsvejene.
Grønne områder:
Grenaffald fra arbejdsdag skal flises. Er der nogen der har en traktor (eller hest!) der kan trække en flismaskine i området?
Fældet træ kan afhentes efter først til mølle. Medlemmer skal afhente senest 31/12 ellers vil det blive tilbudt til eksterne interesserede.
Økonomi:
Der blev arbejdet med budget 2014
Diverse:
Bestyrelsen arbejder på et møde med beboerne på højre side af Slotsparken stikvejen om et oplæg om fremtidig kommunikation.
Dato for generalforsamling: 18/2-14
Næste møde: 13/1-14 kl. 19.30 hos Hans Chr.
Punkter til dagsorden: ny vejbelægning?, endelig godkendt budget, bestyrelsesmedlemmer på valg?, forslag til generalforsamling

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 07.10.2013

Ref. af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 7. oktober 2013
Tilstede: Heidi Jarlund, Hans Chr. Madsen, Egon Sørensen og Hanne Simonsen
Afbud fra Ole Primdahl
Bestyrelsen brugte en del af mødet på at gå en runde i området for at danne sig et fælles billede af tilstande af veje og grønne områder.
Veje og stier:
Vi holder øje med asfalten i Nygårdsvænget til foråret – der er stadig småhuller.
Fornyelse af slidte vejskilte. Hans Chr. indhenter pris
Grønne områder:
Vi arbejder fortsat med planlægning af skrænt samt plan for vedligehold af grønne områder i øvrigt (priser for udførelse af gartner vs gør-det-selv).
Bevoksning på højen ved trappe/broen er blevet slået af vores plæneklippermand for kr. 9.000,-
Bestyrelsen opfordrer til at deltage i fælles arbejdsdag søndag d. 3. nov. kl. 10 – 15. Se invitation til dette.
Hvis man gerne vil have træ til brændeovnen, kan man kontakte Egon for at få anvist træer til fældning.
Økonomi:
Der er samlet ingen overskridelse af budgettet hidtil i 2013.
Næste møde: 25/11 hos Hans Chr.

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 02.09.2013

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken
2. september 2013

Tilstede: Hans Chr., Ole, Egon, Heidi og HanneVeje og stier:

Trapperne ved broen laves en af de nærmeste dage.
Der er indhentet to tilbud, og vi har valgt det billigste.

Grønne områder:

Legeplads: H. Chr. har undersøgt vedr. forsikring. Grundejerforeningens erhvervsansvarsforsikring dækker foreningens ansvar vedr. legepladsen.

Græsslåning: Pr.1. September har vi fået slået græsset 11 gange.
Arealet syd for broen slåes en gang med græstrimmer.

Vedr. skråning langs Slotsparken: Bestyrelsen har diskuteret en langsigtet plan. Der indhentes konkrete tilbud på to forsk. løsninger
a) skrænten ryddes og tilplantes med ny lavere beplantning
b) skrænten ryddes for læplanter så kun prydbuske står tilbage, inkl. vedligeholdelse

Bestyrelsen har diskuteret, hvordan man får større deltagelse til fælles arbejdsdage. Der arbejdes på at kunne fremlægge konkrete forslag sammenholdt med ovennævnte tilbud til generalforsamlingen.

Arbejdsdag: Søndag d. 3. november kl. 10 – 14
Plantebælterne skal udtyndes og gøres smallere v/ Nygårdsvænget/viadukt, Smouenvej; Nygårdsvænget/grønne arealer; Baunevænget/Kalø’s mark (nord).
Invitation m. tilmelding kommer senere.

Diverse:

Vi har afholdt en hyggelig sommerfest med god stemning og godt sammenhold blandt børnene. En skam mange gik glip af festlighederne. Vi håber på flere deltagere næste gang.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på følgende:

Kære bestyrelse for Grundejerforeningen

Hermed vil jeg gerne fremsætte forslag om, at bestyrelsen gør medlemmerne opmærksom på bestemmelsen i Deklarationens § 5 stk. 2. “Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.”

Der er nu rundt i vores område opsat solceller på nogle hustage, og i den forbindelse er der måske ikke taget hensyn til denne bestemmelse, hvorved naboer kan blive væsentligt generet af meget kraftige reflekser fra panelerne. Den værst tænkelige situation vil selvfølgelig være, at alle ejendomme blev forsynet med solceller, hvorved vores område vil blive et lyshav på solskinsdage. Så galt går det næppe, men når den ene kan sætte solcellerne op, kan den anden jo også.

Jeg har principielt absolut intet mod solceller og går kraftigt ind for alternative energikilder. Det skal dog ske med tænksomhed overfor andre miljømæssige forhold. Det synsmæssige indtryk kan være subjektivt og svært at diskutere, men den reflekterende virkning er indiskutabel.

Af hensyn til at medlemmerne i fremtiden undgår at lave fejlinvesteringer og bevarer det gode naboskab, vil jeg som sagt foreslå, at Grundejerforeningen gør medlemmerne opmærksom på denne situation.

Venlig hilsen Geert Hallberg, Baunevænget 41

Næste møde: Man. d. 7/10 kl. 17 hos Hanne


 Print

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 03.06.2013

Ref. af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken 3/6-13

Tilstede: Heidi Jarlund, Ole Primdal, Egon Sørensen, Hans Chr. Madsen og Hanne Simonsen

Veje og stier:
Veje repareres tors. d. 6/6-13 (Nygårdsvænget og enkelte pletter på stikvejen på Slotsparken)

Bro: Der lægges standard betontrappesten på begge sider af broen. Egon indhenter tilbud.
Broen er blevet synet og godkendt. Desværre er der ved syn opdaget, at der allerede er ridset navne ind i to glas af kr. 1.200,-. Navnene er ”Simone & Mike” og ”Daniel & Katja”. Bestyrelsen håber ikke dette gentager/udvikler sig, og vil gerne i kontakt med de unge mennesker.

Grønne områder:
Græsslåning: Vi har indgået en to-årrig aftale med Torben Kirkegaard, hvilket giver en årlig besparelse på knap kr. 10.000,-

Skrænten langs Slotsparken: Da der var meget lav tilslutning til arbejdsdagen, og arbejdet i øvrigt var større end forventet, overvejer bestyrelsen følgende alternativer:

• rydning af eksisterende beplantning og tilplantning med ny lavere beplantning
• rydning af eksisterende beplantning og såning af græs/blomstereng med løgplanter
• eksisterende beplantning passer sig selv og skæres tilbage ca. hvert 5. år
Der indhentes inspiration hos gartner.
Andre forslag/idéer er velkomne

Legepladsen: Net i klatrestativet er repareret og klatrevæggen er efterspændt. Tak til Hans-Henrik, Slotsparken 18 for ovennævnte.
Hans Chr. undersøger vedr. vejledning omkring vedligehold + forsikring

Økonomi:
Grundejerforeningen skifter pengeinstitut til Rønde og Omegns Sparekasse, for at opnå en væsentlig højere rente på indestående.

Diverse:
Husk sommerfesten d. 17/8-13.
Telt, borde og bænke er bestilt
Festudvalget består af Ole Primdal, Heidi Jarlund og Lisbeth Kromann. Interesserede kan stadig melde sig.
Deltagerne medbringer selv mad og drikkevarer.
Der er tilmelding 1/8-13

Næste møde er d. 2/9-13 hos Hanne

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 06.05.2013

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Slotsparken d. 6. maj 2013

Tilstede: Heidi Jarlund, Ole Primdal, Egon Sørensen, Hans Chr. Madsen og Hanne Simonsen

> Veje og stier:
> Egon går vejene igennem og bestiller reparation.
> Ole undersøger vedr. skiltning om bro v/Smouenvej
> Ole tager snak med Jesper vedr. grus/salt når den tid nærmer sig
> Bestyrelsen opfordrer den enkelte grundejer til at feje vejen langs kantstenen
>
> Grønne områder:
> Fælles arbejdsdag var en stor succes. Godt resultat, hyggeligt samvær, fint fremmøde/bidrag – dejligt vejr:-)
>
> NY FÆLLES ARBEJDSDAG TIRSDAG D. 28. MAJ FRA KL. 18
>
> Skrænten langs Slotsparken skal have en tur med buskrydderen (m/klinge). Oprindelig beplantning bevares.
> Hvis du ikke har en buskrydder kan du bidrage med at bage boller/kage eller smøre sandwich/ostemadder el. lign.
> Udgifter til brændstof (både benzin og ostemadder) refunderes af foreningen.
> Tilmelding nødvendig af hensyn til proviantering – jo flere vi er des hurtigere går det
>
> Vi sparer alle sammen mange penge når vi i fællesskab kan løse opgaverne.
>
>
> Bestyrelsen henstiller til at trailere mv. fjernes fra fællesareal (græsfortov) af hensyn til græsslåning
>
> Gren affald fra arbejdsdag (beliggende mod Rønde Nord) er til fri afhentning til træflis, St. Hans bål mv.
>
> Diverse:
> Er der stemning for et fælles St. Hans bål??? F.eks. inkl. mindre tidligt børnebål til snobrød el.lign. Meld gerne tilbage
>
> SOMMERFEST i grundejerforeningen bliver LØRDAG D. 17. AUGUST 2013
>
> Ole står for leje af telt
> Heidi undersøger vedr. proviant
> Hvem har lyst til at være med til at arrangere festen/børneaktiviteter mv.??? Meld gerne tilbage
>
> Mvh bestyrelsen

 

Kategorier
Referater

Bestyrelsesmøde 25.03.2013

Referat af bestyrelsesmøde man. d. 25. marts 2013

 

Tilstede: Hans Christian Madsen, Ole Primdal, Egon Sørensen, Heidi Jarlund og Hanne Simonsen

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

 

Formand:      Hans Christian Madsen      tlf. 23962456                      madsen.roende@tdcadsl.dk

Næstformand:                    Egon Sørensen                                         tlf. 20255023                      ES599@hotmail.com

Kasserer:       Heidi Jarlund                                                                  tlf. 30446006                      heidi.l.jarlund@hotmail.dk

Sekretær:       Hanne Simonsen                                      tlf. 42502301                      tungelund@gmail.com

Best. Medl.:  Ole Primdal                                              tlf. 61553672                      primo@mail.dk

 

Veje og stier:

 

For at skåne vejene, vil vi tage en snak med leverandøren om:

–                                        hvis der ligger sne, skal sneen fjernes, men der skal ikke saltes

–                                        hvis der er is skal vejene gruses

Vejene bliver fejet til foråret

 

Broen bliver repareret efter påske, når sneen er væk. Vej og stier vil være spærret i et kortere tidsrum. Der vil blive varslet pr. mail, når det præcise tidspunkt er kendt.

 

Grønne områder:

 

Der vil blive indhentet tilbud på græsslåning for 2013.

 

Betyrelsen henstiller til at bortkastning af affald på fællesarealer undgås samt at man selv fjerner det der evt. allerede ligger.

 

Der vil blive fælles arbejdsdag lørdag d. 20. april kl. 10 – 15. Der vil være fokus på skel mellem Nygårdsvænget/grønne arealer samt Baunevænget/Kaløs mark v/baunehøjen. Beplantningen skal skæres helt ned på grundejerforeningens arealer.

Hvis man har en mening om at nogle træer er særligt bevaringsværdige, er man velkommen til at give sit besyv med.

Hvis man gerne vil have træ til brændeovnen, er man velkommen til at fælde i skellet v/Nygårdsvænget inden d. 20. april.

 

Læs mere om arbejdsdag andet sted.

 

Næste møde man. d. 6. maj hos Heidi, Baunevænget 45

Punkter til dagsordenen:

Veje og stier: skiltning v/Smouenvej vedr. bro samt v/stier vedr. færdsel i sne

Grønne områder: inddele arealerne i felter med tilhørende husstande

Diverse: fastsættelse af dato for sommerfest

 

 

 

Kategorier
Referater

Referat af bestyrelsesmøde man. d. 25. marts 2013

Tilstede: Hans Christian Madsen, Ole Primdal, Egon Sørensen, Heidi Jarlund og Hanne Simonsen

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand:      Hans Christian Madsen      tlf. 23962456                      madsen.roende@tdcadsl.dk

Næstformand:                    Egon Sørensen                                         tlf. 20255023                      ES599@hotmail.com

Kasserer:       Heidi Jarlund                                                                  tlf. 30446006                      heidi.l.jarlund@hotmail.dk

Sekretær:       Hanne Simonsen                                      tlf. 42502301                      tungelund@gmail.com

Best. Medl.:  Ole Primdal                                              tlf. 61553672                      primo@mail.dk

 

Veje og stier:

 

For at skåne vejene, vil vi tage en snak med leverandøren om:

  • hvis der ligger sne, skal sneen fjernes, men der skal ikke saltes
  • hvis der er is skal vejene gruses

Vejene bliver fejet til foråret

 

Broen bliver repareret efter påske, når sneen er væk. Vej og stier vil være spærret i et kortere tidsrum. Der vil blive varslet pr. mail, når det præcise tidspunkt er kendt.

 

Grønne områder:

 

Der vil blive indhentet tilbud på græsslåning for 2013.

 

Betyrelsen henstiller til at bortkastning af affald på fællesarealer undgås samt at man selv fjerner det der evt. allerede ligger.

 

Der vil blive fælles arbejdsdag lørdag d. 20. april kl. 10 – 15. Der vil være fokus på skel mellem Nygårdsvænget/grønne arealer samt Baunevænget/Kaløs mark v/baunehøjen. Beplantningen skal skæres helt ned på grundejerforeningens arealer.

Hvis man har en mening om at nogle træer er særligt bevaringsværdige, er man velkommen til at give sit besyv med.

Hvis man gerne vil have træ til brændeovnen, er man velkommen til at fælde i skellet v/Nygårdsvænget inden d. 20. april.

 

Læs mere om arbejdsdag andet sted.

 

Næste møde man. d. 6. maj hos Heidi, Baunevænget 45

Punkter til dagsordenen:

Veje og stier: skiltning v/Smouenvej vedr. bro samt v/stier vedr. færdsel i sne

Grønne områder: inddele arealerne i felter med tilhørende husstande

Diverse: fastsættelse af dato for sommerfest